ZLNV041p Neurovědy - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1.5/0/0. 22.5. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Markéta Bébarová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Anna Rábová (cvičící)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (pomocník)
Dana Procházková (pomocník)
Ing. Gabriela Řezníčková (pomocník)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Vojtěch Svízela (pomocník)
MUDr. Ivan Szadvári, Ph.D. (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Lumír Trenčanský (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Dana Procházková
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (50,00 %), Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta (50,00 %)
Rozvrh
Pá 9:00–10:20 B11/234, kromě Pá 3. 4., kromě Pá 24. 4., kromě Pá 15. 5., kromě Pá 22. 5.
Předpoklady
ZLAN0333s Anatomie III - seminář && ZLAN0333c Anatomie III -pitvy && ZLFY0321c Fyziologie I - cvič. && ZLFY0321s Fyziologie I - seminář
ZLAN0333s && ZLAN0333c && ZLFY0321c && ZLFY0321s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Neurovědy je založen na integraci morfologie a funkce. Po úspěšném absolvování tohoto předmětu student pochopí základní principy fungování centrálního a periferního nervového systému člověka.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení předmětu bude student schopen;
vysvětlit neurofyziologické mechanismy vnímání, zpracování informací, pohybu, paměti a učení, chování, motivačních systémů a emocí;
analyzovat jak obranné chování a stresová odpověď organismu mohou významně přispívat k patofyziologii různých onemocnění;
aplikovat získané znalosti pro klinickou problematiku onemocnění nervového systému.
Osnova
 • Mozek a chování, vnější prostředí neuronu. Hierarchie a strukturální uspořádání nervové soustavy. Hematoencefalická bariéra. Přenos informace v nervovém systému. Chemické synapse. Zpracování informace v NS. Senzorická fyziologie. Zrakové dráhy. Fyziologická optika, činnost sítnice. Vnímání pohybu, tvaru, barev a hloubky. Sluchové, vestibulární, čichové a chuťové dráhy. Funkce sluchového a vestibulárního systému, chemické smysly. Somatosenzorické a viscerosenzorické dráhy. Centrální reprezentace hmatu a dráhy bolesti. Substrát stresové analgezie. Dráhy somatomotorického systému. Spoje mozečku a bazálních ganglií. Míšní reflexní motorika. Pohyby očí. Postoj, lokomoce a manipulační pohyby. Řízení motoriky u člověka (klinické doklady). Modulační systémy mozku. Uspořádání a funkce autonomního nervového systému. Limbický přední mozek jako strukturální podklad motivací (obranné chování, příjem potravy, systém odměny). Emoce. Stavba a činnost kůry velkého mozku. Střídání bdění a spánku. Spánek a jeho poruchy. EEG. Učení a paměť. Neuronální podklad komunikace a řeči. Funkční specializace hemisfér. Vědomí a pozornost. Funkce frontálního laloku. Ontogenetický vývoj. Plasticita nervové tkáně.
Literatura
  doporučená literatura
 • HALL, John E. a Arthur C. GUYTON. Guyton and Hall textbook of medical physiology. 12th ed. Philadelphia, Pa.: Saunders/Elsevier, 2011. xix, 1091. ISBN 9781416045748. info
 • KRÁLÍČEK, Petr. Úvod do speciální neurofyziologie. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2011. x, 235. ISBN 9788072626182. info
 • JANČÁLEK, Radim a Petr DUBOVÝ. Základy neurověd v zubním lékařství. 2nd. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2011. 117 s. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotni. ISSN 1801-6103. info
 • BARRETT, Kim E. Ganong's review of medical physiology. 23rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill, 2010. ix, 714. ISBN 9780071270663. info
 • GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vyd. Praha: Galén, 2005. xx, 890. ISBN 8072623117. info
 • DUBOVÝ, Petr. Struktura a dráhy nervové soustavy člověka. Brno: Vydavatelství MU Brno, 1998. 176 s. ISBN 80-210-1927-1. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu je písemným testem: student písemně vypracuje odpověď na 3 otázky v časovém limitu dvou hodin. V 1. otázce je důraz kladen na neuroanatomické znalosti, ve 2. otázce na znalosti neurofyziologické. Ve 3. otázce se hodnotí schopnost popsat danou problematiku komplexně z pohledu anatomického a neurofyziologického. Hodnocení otázek: prospěl (P) nebo neprospěl (N), u třetí otázky je hodnocena zvlášť neuroanatomická a neurofyziologická část. Pro úspěšné složení kolokvia je nutné získat v každé hodnocené části testu hodnocení P.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a IS MUNI - studijní materiály - organizační pokyny.
A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on IS MUNI - study materials - course-related instructions.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován naposledy.
Výuka probíhá naposledy na jaře 2020. Na jaře 2021 bude vypsán pouze pro studenty, kteří nebudou mít splněnou zkoušku z jara 2020.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/ZLNV041p