VLBC0321s Biochemie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Lucie Novotná (pomocník)
Mgr. Anna Pleskačová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Roman Sándor (pomocník)
Mgr. Ondřej Wiewiorka (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLBC0321s/01: Po 7:30–9:10 A16/213, E. Táborská
VLBC0321s/02: Po 7:30–9:10 A16/213, E. Táborská
VLBC0321s/03: Po 9:30–11:10 A16/213, M. Králíková
VLBC0321s/04: Po 9:30–11:10 A16/213, M. Králíková
VLBC0321s/05: Út 13:00–14:40 A16/213, J. Gregorová
VLBC0321s/06: Út 13:00–14:40 A16/213, J. Gregorová
VLBC0321s/07: Po 16:20–18:00 A16/213, M. Čarnecká
VLBC0321s/08: Út 14:50–16:30 A16/213, M. Tomandlová
VLBC0321s/09: Po 16:20–18:00 A16/213, M. Čarnecká
VLBC0321s/10: Út 14:50–16:30 A16/213, M. Tomandlová
VLBC0321s/11: Po 14:00–15:40 A16/213, J. Slanina
VLBC0321s/12: Po 14:00–15:40 A16/213, J. Slanina
VLBC0321s/13: Po 7:30–9:10 A16/213, H. Paulová
VLBC0321s/14: Po 7:30–9:10 A16/213, H. Paulová
VLBC0321s/15: Út 17:00–18:40 A16/213, J. Dostál
VLBC0321s/16: Út 17:00–18:40 A16/213, J. Dostál
VLBC0321s/17: Po 11:30–13:10 A16/213, J. Tomandl
VLBC0321s/18: Po 11:30–13:10 A16/213, J. Tomandl
Předpoklady
VLBI0222c Biologie II-cvičení && VLBF011c Biofyzika - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře slouží k aktivnímu procvičování probírané látky v předmětu Biochemie I. Cílem předmětu Biochemie I je získat znalosti o základních metabolických pochodech a drahách probíhajících na buněčné úrovni. Porozumění těmto procesům je základem pro pochopení metabolismu na tkáňové a orgánové úrovni, které je studováno v navazujícím předmětu Biochemie II. V úvodních přednáškách jsou shrnuty základní pojmy z chemie nezbytné pro porozumění struktury lidského těla a fyzikálně chemických procesů v něm (chemické složení lidského těla, přehled biologicky významných prvků,voda, elektrolyty, neelektrolyty, osmotický tlak, acidobazické, redoxní a srážecí děje), další lekce jsou zaměřeny na základní biochemické dráhy v buňkách.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu rozumí významu základních chemických pojmů (pH, osmolalita, elektrolyt, pufr ad.) a dokáže tuto znalost aplikovat při popisu vlastností tělních tekutin.
Popíše roli makro- a mikrobiogenních prvků v organismu
Diskutuje vlastnosti a funkci enzymů
Popisuje základní katabolické i anabolické dráhy buněčného metabolismu sacharidů, lipidů a bílkovin a jejich návaznosti.
Rozumí principům získávání,využívání a ukládání energie pochody na buněčné úrovni.
Je obeznámen s funkcí buněčných membrán a principem kompartmentace na buněčné úrovni a transportními procesy na membráně.
Má znalosti o syntéze proteinů, počínaje procesy replikace a transkripce,translace a posttranslační úpravy. Rozumí vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů.
Je obeznámen s funkcí hemoglobinu při transportu kyslíku a udržování acidobazické rovnováhy.Diskutuje principy některých chorob na molekulární úrovni.
Osnova
 • Chemické složení lidského těla, přehled biologicky významných prvků.
 • Voda (vlastnosti, distribuce v těle), elektrolyty, neelektrolyty, osmotický tlak, osmolalita, osmolarita.
 • Acidobazické děje (pH, hodnoty pH v organismu). Pufry, Hendersonova-Hasselbalchova rovnice.
 • Úvod do bioenergetiky (Gibbsova energie, ATP a makroergní sloučeniny a jejich vznik, chemická rovnováha).
 • Redoxní rovnováhy (elektrodový potenciál, Nernstova-Petersova rovnice, biologické redoxní systémy).
 • Biochemicky významné organické sloučeniny.
 • Hemoglobin, struktura, saturace hemoglobinu kyslíkem, glykace hemoglobinu, hemoglobinopatie.
 • Kinetika enzymových reakcí, kvantifikace enzymu, optický test, rychlost enzymové reakce, saturační křivka, inhibitory, izoenzymy.
 • Kofaktory oxidoreduktas, kofaktory transferas.
 • Membránový transport, struktura membrán.
 • Metabolismus glukosy, glykolýza, glukoneogeneze, glykogen.
 • Metabolismus proteinů, transaminace, deaminace, detoxikace amoniaku.
 • Metabolismus vybraných aminokyselin.
 • Metabolismus lipidů, beta-oxidace MK, ketolátky, syntéza MK, syntéza lipidů a cholesterolu.
 • Peroxidace lipidů. Desaturace MK. Ikosanoidy.
 • Citrátový cyklus. Syntéza hemu.
 • Respirační řetězec, aerobní fosforylace.
 • Replikace, transkripce, proteosyntéza.
Literatura
  povinná literatura
 • Seminární texty dostupné v IS.
Výukové metody
Kurs probíhá formou diskuze k zadaným tématům. Osnova diskuzí je zahrnuta v doporučeném skriptu. Doplňkové materiály jsou zveřejňovány v sekci Studijní materiály
Metody hodnocení
Základní podmínkou je absolvování všech seminářů. V průběhu semestru se v semináři píšou 4 průběžné testy. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 42 bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. Ostatní studenti píší zápočtový test, který má 30 otázek. Podmínkou pro udělení zápočtu je 14 bodů. Zápočtový test je možno psát po nahrazení veškeré zameškané výuky. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.