VLBC0321s Biochemie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/4/0. 60. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLBI0222p Lékařská biologie II-přednáška && VLBF011p Biofyzika - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář slouží k aktivnímu procvičování probírané látky v předmětu Biochemie I. Cílem předmětu Biochemie I je získat znalosti o základních metabolických pochodech a drahách probíhajících na buněčné úrovni. Porozumění těmto procesům je základem pro pochopení metabolismu na tkáňové a orgánové úrovni, které je studováno v navazujícím předmětu Biochemie II. V úvodních přednáškách jsou shrnuty základní pojmy z chemie nezbytné pro porozumění struktury lidského těla a fyzikálně chemických procesů v něm (chemické složení lidského těla, přehled biologicky významných prvků,voda, elektrolyty, neelektrolyty, osmotický tlak, acidobazické, redoxní a srážecí děje), další lekce jsou zaměřeny na základní biochemické dráhy v buňkách.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student bude schopen:
- rozumět významu základních chemických pojmů (pH, osmolalita, elektrolyt, pufr ad.) a dokáže tuto znalost aplikovat při popisu vlastností tělních tekutin.
- Popsat roli makro- a mikrobiogenních prvků v organismu
- Diskutovat vlastnosti a funkci enzymů
- Popsat základní katabolické i anabolické dráhy buněčného metabolismu sacharidů, lipidů a bílkovin a jejich návaznosti.
- Rozumět principům získávání,využívání a ukládání energie pochody na buněčné úrovni.
- být obeznámen s funkcí buněčných membrán a principem kompartmentace na buněčné úrovni a transportními procesy na membráně.
- má znalosti o syntéze proteinů, počínaje procesy replikace a transkripce,translace a posttranslační úpravy. Rozumí vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů.
- být obeznámen s funkcí hemoglobinu při transportu kyslíku a udržování acidobazické rovnováhy.Diskutuje principy některých chorob na molekulární úrovni.
Osnova
 • Chemické složení lidského těla, přehled biologicky významných prvků.
 • Voda (vlastnosti, distribuce v těle), elektrolyty, neelektrolyty, osmotický tlak, osmolalita, osmolarita.
 • Acidobazické děje (pH, hodnoty pH v organismu). Pufry, Hendersonova-Hasselbalchova rovnice.
 • Úvod do bioenergetiky (Gibbsova energie, ATP a makroergní sloučeniny a jejich vznik, chemická rovnováha).
 • Redoxní rovnováhy (elektrodový potenciál, Nernstova-Petersova rovnice, biologické redoxní systémy).
 • Biochemicky významné organické sloučeniny.
 • Hemoglobin, struktura, saturace hemoglobinu kyslíkem, glykace hemoglobinu, hemoglobinopatie.
 • Kinetika enzymových reakcí, kvantifikace enzymu, optický test, rychlost enzymové reakce, saturační křivka, inhibitory, izoenzymy.
 • Kofaktory oxidoreduktas, kofaktory transferas.
 • Membránový transport, struktura membrán.
 • Metabolismus glukosy, glykolýza, glukoneogeneze, glykogen.
 • Metabolismus proteinů, transaminace, deaminace, detoxikace amoniaku.
 • Metabolismus vybraných aminokyselin.
 • Metabolismus lipidů, beta-oxidace MK, ketolátky, syntéza MK, syntéza lipidů a cholesterolu.
 • Peroxidace lipidů. Desaturace MK. Ikosanoidy.
 • Citrátový cyklus. Syntéza hemu.
 • Respirační řetězec, aerobní fosforylace.
 • Replikace, transkripce, proteosyntéza.
Literatura
  povinná literatura
 • Seminární texty dostupné v IS.
Výukové metody
Kurs probíhá formou diskuze k zadaným tématům. Osnova diskuzí je zahrnuta v doporučeném skriptu. Doplňkové materiály jsou zveřejňovány v sekci Studijní materiály
Metody hodnocení
Základní podmínkou je absolvování všech seminářů/cvičení. V průběhu semestru se v semináři píšou 4 průběžné testy. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 42 bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. Ostatní studenti píší zápočtový test, který má 30 otázek. Podmínkou pro udělení zápočtu je 14 bodů. Zápočtový test je možno psát po nahrazení veškeré zameškané výuky. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.