VLBC0321s Biochemie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/4/0. 60. 7 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Ivana Ševčíková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLBI0222p Lékařská biologie II-přednáška && VLBF011p Biofyzika - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář slouží k aktivnímu procvičování probírané látky v předmětu Biochemie I. Cílem předmětu Biochemie I je získat znalosti o základních metabolických pochodech a drahách probíhajících na buněčné úrovni. Porozumění těmto procesům je základem pro pochopení metabolismu na tkáňové a orgánové úrovni, které je studováno v navazujícím předmětu Biochemie II. V úvodních přednáškách jsou shrnuty základní pojmy z chemie nezbytné pro porozumění struktury lidského těla a fyzikálně chemických procesů v něm (chemické složení lidského těla, přehled biologicky významných prvků,voda, elektrolyty, neelektrolyty, osmotický tlak, acidobazické, redoxní a srážecí děje), další lekce jsou zaměřeny na základní biochemické dráhy v buňkách.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student bude schopen:
- rozumět významu základních chemických pojmů (pH, osmolalita, elektrolyt, pufr ad.) a dokáže tuto znalost aplikovat při popisu vlastností tělních tekutin.
- Popsat roli makro- a mikrobiogenních prvků v organismu
- Diskutovat vlastnosti a funkci enzymů
- Popsat základní katabolické i anabolické dráhy buněčného metabolismu sacharidů, lipidů a bílkovin a jejich návaznosti.
- Rozumět principům získávání,využívání a ukládání energie pochody na buněčné úrovni.
- být obeznámen s funkcí buněčných membrán a principem kompartmentace na buněčné úrovni a transportními procesy na membráně.
- má znalosti o syntéze proteinů, počínaje procesy replikace a transkripce,translace a posttranslační úpravy. Rozumí vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů.
- být obeznámen s funkcí hemoglobinu při transportu kyslíku a udržování acidobazické rovnováhy.Diskutuje principy některých chorob na molekulární úrovni.
Osnova
 • Chemické složení lidského těla, přehled biologicky významných prvků.
 • Voda (vlastnosti, distribuce v těle), elektrolyty, neelektrolyty, osmotický tlak, osmolalita, osmolarita.
 • Acidobazické děje (pH, hodnoty pH v organismu). Pufry, Hendersonova-Hasselbalchova rovnice.
 • Úvod do bioenergetiky (Gibbsova energie, ATP a makroergní sloučeniny a jejich vznik, chemická rovnováha).
 • Redoxní rovnováhy (elektrodový potenciál, Nernstova-Petersova rovnice, biologické redoxní systémy).
 • Biochemicky významné organické sloučeniny.
 • Hemoglobin, struktura, saturace hemoglobinu kyslíkem, glykace hemoglobinu, hemoglobinopatie.
 • Kinetika enzymových reakcí, kvantifikace enzymu, optický test, rychlost enzymové reakce, saturační křivka, inhibitory, izoenzymy.
 • Kofaktory oxidoreduktas, kofaktory transferas.
 • Membránový transport, struktura membrán.
 • Metabolismus glukosy, glykolýza, glukoneogeneze, glykogen.
 • Metabolismus proteinů, transaminace, deaminace, detoxikace amoniaku.
 • Metabolismus vybraných aminokyselin.
 • Metabolismus lipidů, beta-oxidace MK, ketolátky, syntéza MK, syntéza lipidů a cholesterolu.
 • Peroxidace lipidů. Desaturace MK. Ikosanoidy.
 • Citrátový cyklus. Syntéza hemu.
 • Respirační řetězec, aerobní fosforylace.
 • Replikace, transkripce, proteosyntéza.
Literatura
  povinná literatura
 • Seminární texty dostupné v IS.
 • MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY, Victor W. RODWELL a P. Anthony WEIL. Harperova ilustrovaná biochemie. Translated by Bohuslav Matouš. Páté české vydání, prv. Praha: Galén, 2012. xii, 730. ISBN 9788072629077. info
  doporučená literatura
 • LIEBERMAN, Michael a Alisa PEET. Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach. Illustrated by Matthew Chansky. 5th edition. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2018. xii, 1051. ISBN 9781496387721. info
 • VASUDEVAN, D. M., S. SREEKUMARI a Kannan VAIDYANATHAN. Úvod do všeobecnej a klinicky aplikovanej biochémie. Edited by Jozef Čársky. Prvé slovenské vydanie. Bratislava: Balneotherma s.r.o., 2015. 669 stran. ISBN 9788097015688. info
 • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Translated by Vladimír Benda - Martin Vejražka - Jiří Jonák. 1. české vydání. Praha: Grada, 2012. xiv, 498. ISBN 9788024729770. info
Výukové metody
Kurs probíhá formou diskuze k zadaným tématům. Osnova diskuzí je zahrnuta v doporučeném skriptu. Doplňkové materiály jsou zveřejňovány v sekci Studijní materiály
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínky udělení zápočtu (obě podmínky musí být splněny):
 • Účast na všech seminářích. Zameškaná výuka musí být omluvena cestou studijního oddělení a nahrazena.
 • Alespoň 70% úspěšnost ze všech dílčích testů nebo 50% úspěšnost ze zápočtového testu, test je možno test pouze jednou opakovat.
  Podrobné aktuální podmínky ukončení předmětu jsou dostupné v Informačním systému (Studijní materiály-Organizační pokyny).
 • Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/VLBC0321s