VLPY9X1c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/4/0. 60. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (cvičící)
Mgr. Irena Komárková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Adam Fiala (cvičící), prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (zástupce)
MUDr. Pavel Křenek (cvičící), doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Šimon Ondruš (cvičící), doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Terézia Knejzlíková (cvičící), doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Petra Štrocholcová (cvičící), MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (zástupce)
Mgr. MUDr. Lucie Holíková Návratová (cvičící), doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Jitka Hüttlová, Ph.D. (cvičící), doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPY9X1c/09: Po 13. 1. 8:00–12:50 N02230, Út 14. 1. 8:00–12:50 N02230, St 15. 1. 8:00–12:50 N02230, Čt 16. 1. 8:00–12:50 N02230, Pá 17. 1. 8:00–12:50 N02230, Po 20. 1. 8:00–12:50 N02230, Út 21. 1. 8:00–12:50 N02230, St 22. 1. 8:00–12:50 N02230, Čt 23. 1. 8:00–12:50 N02230, Pá 24. 1. 8:00–12:50 N02230
VLPY9X1c/10: Po 4. 11. 8:00–12:50 N02230, Út 5. 11. 8:00–12:50 N02230, St 6. 11. 8:00–12:50 N02230, Čt 7. 11. 8:00–12:50 N02230, Pá 8. 11. 8:00–12:50 N02230, Po 11. 11. 8:00–12:50 N02230, Út 12. 11. 8:00–12:50 N02230, St 13. 11. 8:00–12:50 N02230, Čt 14. 11. 8:00–12:50 N02230, Pá 15. 11. 8:00–12:50 N02230
VLPY9X1c/11: Po 21. 10. 8:00–12:50 N02230, Út 22. 10. 8:00–12:50 N02230, St 23. 10. 8:00–12:50 N02230, Čt 24. 10. 8:00–12:50 N02230, Pá 25. 10. 8:00–12:50 N02230, Út 29. 10. 8:00–12:50 N02230, St 30. 10. 8:00–12:50 N02230, Čt 31. 10. 8:00–12:50 N02230, Pá 1. 11. 8:00–12:50 N02230
VLPY9X1c/12: Po 7. 10. 8:00–12:50 N02230, Út 8. 10. 8:00–12:50 N02230, St 9. 10. 8:00–12:50 N02230, Čt 10. 10. 8:00–12:50 N02230, Pá 11. 10. 8:00–12:50 N02230, Po 14. 10. 8:00–12:50 N02230, Út 15. 10. 8:00–12:50 N02230, St 16. 10. 8:00–12:50 N02230, Čt 17. 10. 8:00–12:50 N02230, Pá 18. 10. 8:00–12:50 N02230
VLPY9X1c/15: Po 23. 9. 8:00–12:50 N02230, Út 24. 9. 8:00–12:50 N02230, St 25. 9. 8:00–12:50 N02230, Čt 26. 9. 8:00–12:50 N02230, Pá 27. 9. 8:00–12:50 N02230, Po 30. 9. 8:00–12:50 N02230, Út 1. 10. 8:00–12:50 N02230, St 2. 10. 8:00–12:50 N02230, Čt 3. 10. 8:00–12:50 N02230, Pá 4. 10. 8:00–12:50 N02230
VLPY9X1c/16: Po 18. 11. 8:00–12:50 N02230, Út 19. 11. 8:00–12:50 N02230, St 20. 11. 8:00–12:50 N02230, Čt 21. 11. 8:00–12:50 N02230, Pá 22. 11. 8:00–12:50 N02230, Po 25. 11. 8:00–12:50 N02230, Út 26. 11. 8:00–12:50 N02230, St 27. 11. 8:00–12:50 N02230, Čt 28. 11. 8:00–12:50 N02230, Pá 29. 11. 8:00–12:50 N02230
Předpoklady
VLFA08222c Farmakologie II - cvičení
VLFA0722p - Farmakologie II přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou:

- porozumění problematice obecné a speciální psychiatrie a jejím vztahu k jiným oborům;
- obeznámení s terminologii používanou v psychiatrii;
- obeznámení s metodologií psychiatrické diagnostiky a se základy terapie v psychiatrii;
- seznámení s charakteristikou, příznaky, diagnostikou, průběhem a terapií častěji se vyskytujících psychiatrických poruch;
- osvojení si základního diagnosticko-terapeutického procesu u pacientů s psychiatrickou symptomatologií vyskytující se v běžné lékařské praxi.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen:

- Popsat a rozdělit základní poruchy psychických funkcí;
- Provést vyšetření pacienta s duševní chorobou;
- Popsat principy diagnostiky v psychiatrii;
- Popsat rozdělení a indikace metod biologické terapie v psychiatrii a psychoterapeutických metod;
- Popsat rozdělení, symptomy a průběh hlavních skupin psychiatrických poruch;
- Popsat management a způsoby terapie u hlavních skupin psychiatrických poruch;
- Provést základní diferenciální diagnostiku a navrhnout management pacienta vykazujícího příznaky psychiatrické poruchy;
- Reprodukovat a aplikovat právní předpisy týkající se psychiatrických pacientů, zejména podmínky hospitalizace a léčby bez souhlasu pacienta, držení řidičského a zbrojního průkazu, trestní zodpovědnosti a svéprávnosti.
Osnova
 • TÉMATA VÝUKOVÝCH SEMINÁŘŮ A KAZUISTIK:
 • Psychiatrické vyšetření
 • Základní terapie duševních onemocnění
 • Právní aspekty psychiatrie
 • Psychopatologie
 • Afektivní poruchy
 • Schizofrenie
 • Organické duševní poruchy a somatické nemoci s psychiatrickou problematikou
 • Pedopsychiatrie
 • Závislosti
 • Poruchy osobnosti a psychoterapie
 • Neurotické poruchy
 • Poruchy příjmu potravy
Literatura
  povinná literatura
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
 • HÖSCHL, Cyril, Jan LIBIGER a Jaromír ŠVESTKA. Psychiatrie. 2., doplněné a opravené vyd. Praha: Tigis, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. General and specialized psychiatry. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2011. URL info
 • COWEN, Philip, Paul HARRISON a Tom BURNS. Shorter Oxford textobook of psychitry, sixth edition, 818 stran. ISBN 978-80-1996-0561-3
  doporučená literatura
 • DUŠEK, Karel a Alena VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ. Diagnostika a terapie duševních poruch. 2., přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 646 stran. ISBN 9788024748269. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Klinická sexuologie. 1. vyd. Brno,Česká republika: Masarykova Univerzita, 2002. 34 s. Učební skripta. ISBN 80-210-2795-9. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha, 2006. 283 s. Portál. ISBN 80-7367-122-0. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Sexualita u nemocných s psychickými poruchami. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • STAHL, Stephen. Stahl´s essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical application. 4. vyd. New York: Cambridge University Press, 2013, 608 s. ISBN 978-1-107-68646-5
Výukové metody
- Teoretické semináře
- Demostrace klinických případů a diskuze nad kazuistikami
- Praktická cvičení
Metody hodnocení
ZÁPOČET
Pro udělení zápočtu je nutná přítomnost na výuce dle rozvrhu. Student může mít pouze 1 den absence, při 2 absencích musí student nahradit jeden výukový den s příští studijní skupinou. Ve výjimečných případech může s doc. Ustohalem domluvit jiný způsob náhrady výuky (seminární práci). Povoleny jsou max. 2 absence, při více absencích již nemůže být zápočet udělen.
Další podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné absolvování písemného testu na konci 2. týdne stáží. Test obsahuje 13 otázek typu uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi. Pro úspěšné složení testu musí student správně odpovědět alespoň na 8 otázek. Pokud se student nebude moci účastnit výuky v pátek druhý týden stáží a tudíž nebude absolvovat test, pak bude předmět moci ukončit se kteroukoliv následující skupinou. Zvláštní náhradní termíny budou povolovány pouze výjimečně.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2019/VLPY9X1c/
VÝUKA PŘEDMĚTU PSYCHIATRIE-CVIČENÍ SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH SEGMENTŮ:
1. VÝUKOVÉ SEMINÁŘE:

jsou prezentace na vybraná psychiatrická témata. Společně se studiem literatury a přednáškami má studentům poskytnout teoretický základ. Výuka se koná v posluchárně PK.

2. KAZUISTIKY A DEMONSTRACE KLINICKÝCH PŘÍPADŮ:
jedná se buď o rozhovory s pacienty vedené vyučujícím, výuková videa nebo interaktivní kazuistiky. Tento segment výuky má sloužit jako první krok v aplikaci teoretických poznatků ohledně diferenciální diagnostiky a terapii v psychiatrii. Očekává se aktivní přístup studentů k řešení prezentované problematiky. Výuka se koná v posluchárně PK.

3. KLINICKÉ DOVEDNOSTI:
jedná se o část výuky zaměřenou na praxi. V tomto segmentu výuky studenti sami nebo pod dozorem vyučujících vyšetřují vybrané pacienty, následuje obvykle diskuse. Výuka se koná na jednotlivých odděleních PK.

ORGANIZACE VÝUKY

Výuka předmětu Psychiatrie - cvičení probíhá ve dvoutýdenních blocích podle studijních skupin. Maximální počet studentů na výuku předmětu Psychiatrie - cvičení je 26 studentů na každý blok. Prosíme o dodržování tohoto max. počtu studentů při přihlašování do jednotlivých studijních skupin.

Výuka začíná každý den v 8.00 hod (v pátek v 7.30 hod) v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G, 1. patro. Každý den před zahájením výuky se studenti se shromáždí před posluchárnou PK, budova G, zadní trakt v prvním patře a vyčkají na sekretářku, která jim posluchárnu odemkne.

Studenti si na výuku přinesou přezůvky, pláště, psací potřeby a papír na záznamy. Tyto věci si mohou po celou dobu výuky nechávat v zadních prostorách posluchárny.

Ve dnech, kdy mají studenti předmět „Klinické dovednosti“ (8.00 – 9.00 hod.) na odděleních PK, se nejdříve převléknou v posluchárně do plášťů, přezují se a všechny věci si mohou v posluchárně nechat (na odd. budou potřebovat jen tužku a papír). Medici musí před odchodem na oddělení posluchárnu UZAMKNOUT a klíč odevzdají na sekretariát přednosty p. Pazderové (v případě její nepřítomnosti p. Douškové). Po návratu z oddělení si klíč od posluchárny opět na sekretariátě vyzvednou.

Povinnou součástí výuky je účast studentů na odborných seminářích (pokud se konají), které bývají v pátek od 10.00 do 12.20 hod v posluchárně PK. Program odborných seminářů je vyvěšen na dveřích posluchárny a na webu http://psychiatrie.med.muni.cz/ - odkaz: Aktuality.

Očekává se, že studenti budou na výuku přicházet připraveni. To znamená, že budou disponovat alespoň základními informacemi, které budou daný den probírány v rámci výukového semináře respektive v rámci kazuistik a demonstrací. Vodítkem pro rozsah znalostí, které by měl student pojmout před zahájením výuky budiž elektronická učebnice „Psychiatrická propedeutika“ dostupná na Portálu LF MU (http://portal.med.muni.cz/clanek-509-psychiatricka-propedeutika.html)
Za dny Státního svátku není náhrada výuky. Studenti si nastudují formou samostudia zkrácené formy prezentace seminářů a základní pojmy k dané výukové jednotce. Najdete je na odkaze: https://is.muni.cz/auth/el/med/podzim2019/VLPY9X1p/um/
Rozpis stáží dle jednotlivých studijních skupin a další informace k výuce najdete v IS MUNI v Organizačních pokynech: https://is.muni.cz/auth/el/med/podzim2019/VLPY9X1p/op/
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: K udělení zápočtu je třeba vypracovat písemné psychiatrické vyšetření pacienta
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Další informace na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.