VLPY9X1c Psychiatrie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Václav Krmíček (cvičící)
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Ryšánek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. (cvičící)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (cvičící)
Iveta Mareschová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLPY9X1c/15: Út 29. 9. až Pá 9. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/12: Po 12. 10. až Pá 23. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/11: Po 26. 10. až Pá 6. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/10: Po 9. 11. až Pá 20. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/09: Po 23. 11. až Pá 4. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
VLPY9X1c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLPY9X1c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLPY9X1c/16: Po 18. 1. až Pá 29. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N02230
Předpoklady
VLFA0722p Farmakologie II - přednáška && VLNP081c Propedeut.v neurologii -cvič.
VLFA0722p Farmakologie II – přednáška, VLNP081c Propedeutika v neurologii - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
OBECNÁ PSYCHIATRIE: obsah zaměřen na propedeutiku a symptomatologii. Praktická výuka v seminárních místnostech a u lůžka pacienta, kombinace nové látky a procvičování s pacienty. Psychiatrická anamnéza, základy vyšetřovacích metod v psychiatrii. Metodické postupy v psychiatrii, psychopatologie jednotlivých psychických funkcí. Terapie biologická (elektrokonvulzivní, farmakoterapeutická), psychoterapie. SPECIÁLNÍ PSYCHIATRIE: obsah zaměřen na hlavní nosologické jednotky, diagnostiku a terapii. Psychiatrický chorobopis, psychiatrická diagnóza.
Osnova
 • TÉMATA VÝUKOVÝCH SEMINÁŘŮ A KAZUISTIK Psychiatrická vyšetření Základní terapie duševních onemocnění Psychopatologie Afektivní poruchy Schizofrenie Poruchy osobnosti + psychoterapie Neurotické poruchy Poruchy příjmu potravy Pedopsychiatrie Závislosti
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • HOSCHL, Cyril a Jan LIBIGER. Psychiatrie, 2. dopl. a opr. vyd. 2. vyd. Praha: TIGIS, 2004. 883 s. ISBN 80-900130-7-4. info
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 9788024619859. info
  doporučená literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš a Daniel SCHWARZ. Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Sexualita u nemocných s psychickými poruchami. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • DUŠEK, Karel a Alena VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ. Diagnostika a terapie duševních poruch. 2., přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 646 stran. ISBN 9788024748269. info
 • RABOCH, Jiří. Psychiatrie : doporučené postupy psychiatrické péče IV. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014. 208 s. ISBN 9788026057925. info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra. Klinická sexuologie. 1. vyd. Brno,Česká republika: Masarykova Univerzita, 2002. 34 s. Učební skripta. ISBN 80-210-2795-9. info
 • ČEŠKOVÁ, Eva. Schizofrenie a její léčba (2. vydání). 2. vydání. Praha: JESSENIUS MAXDORF, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7345-114-1. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
  neurčeno
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. General and specialized psychiatry. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. 2011. URL info
 • COWEN, Philip, P. J. HARRISON a Tom BURNS. Shorter Oxford textbook of psychiatry. Sixth edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. 818 stran. ISBN 9780199605613. info
 • STAHL, Stephen. Stahl´s essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical application. 4. vyd. New York: Cambridge University Press, 2013. 608 s. ISBN 978-1-107-68646-5. info
Výukové metody
VÝUKA PŘEDMĚTU PSYCHIATRIE-CVIČENÍ SE SKLÁDÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH SEGMENTŮ: VÝUKOVÉ SEMINÁŘE: jsou prezentace na vybraná psychiatrická témata. Společně se studiem literatury a přednáškami má studentům poskytnout teoretický základ. Výuka se koná v posluchárně PK. KAZUISTIKY A DEMONSTRACE KLINICKÝCH PŘÍPADŮ: jedná se buď o rozhovory s pacienty vedené vyučujícím, výuková videa nebo interaktivní kazuistiky. Tento segment výuky má sloužit jako první krok v aplikaci teoretických poznatků ohledně diferenciální diagnostiky a terapii v psychiatrii. Očekává se aktivní přístup studentů k řešení prezentované problematiky. Výuka se koná v posluchárně PK. KLINICKÉ DOVEDNOSTI: jedná se o část výuky zaměřenou na praxi. V tomto segmentu výuky studenti sami nebo pod dozorem vyučujících vyšetřují vybrané pacienty, následuje obvykle diskuse. Výuka se koná na jednotlivých odděleních PK.
Metody hodnocení
UKONČENÍ - ZÁPOČET Pro udělení zápočtu je nutná přítomnost na výuce dle rozvrhu. Neomluvená absence je důvodem je důvodem k neudělení zápočtu. V případě omluvené absence (jsou povoleny nejvýše 2 omluvené absence) je nutné se domluvit na náhradě s dr. Bartečkem, zástupcem pro výuku. Další podmínkou pro udělení zápočtu je úspěšné absolvování písemného testu na konci 2. týdne stáží. Test obsahuje 13 otázek typu uzavřených úloh s výběrem jedné správné odpovědi. Pro úspěšné složení testu musí student správně odpovědět alespoň na 8 otázek.
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1411/podzim2015/VLPY9X1c/um/58932521/
Výuka psychiatrie - cvičení začíná každý den v 7.45 hodin (v pátek v 7.30 hod.) v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro. Studenti se shromáždí ve vestibulu před posluchárnou a vyčkají na sekretářku, která jim posluchárnu odemkne. Očekává se, že studenti budou na výuku přicházet připraveni, tzn. že budou disponovat alespoň základními informacemi, které budou daný den probírány v rámci výukového semináře, resp. v rámci kazuistik a demonstrací. Vodítkem pro rozsah znalostí, které by měl student pojmout před zahájením výuku budiž elektronická učebnice Psychiatrická propedeutika, dostupná na Portálu LF MU (http://portal.med.muni.cz/clanek-509-psychiatricka-prepedeutika.html) a krátké prezentace, dostupné na http://is.muni.cz/el/1411/podzim2015/VLPY9X1c/um/58932521/. Pokud se student na výuku dostaví nepřipraven, nemusí mu být dovolena účast na daném dni výuky, což se rovná absenci se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Přesný denní rozpis výuky (rozvrh) najdete na https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2015/VLPY9X1c/op/. Ve dnech, kdy mají studenti předmět "Klinické dovednosti" (8.00-8.45 hod) na oddělení PK, se nejdříve převléknou v posluchárně do plášťů, přezují se a všechny věci si mohou v posluchárně nechat (na odd. budou pořebovat jen tužku a papír). Medici musí před odchodem na oddělení posluchárnu uzamknout a klíč odevzdají na sekretariát přednosty p. Pazderové (v případě její nepřítomnosti p. Douškové). Po návratu z oddělení si klíč od posluchárny opět na sekretariátě vyzvednou. Povinnou součástí výuky je účast studentů na odborných seminářích PK, které se konají pravidelně v pátek od 10.00 - 12.20 hod. v posluchárně PK. Program odborných seminářů je vyvěšen na nástěnce vedle sekretariátu PK a na webu http://psychiatrie.med.muni.cz - odkaz: Aktuality. Pokud se výjimečně v pátek odborný seminář nebude konat, budou studenti ráno informováni vyučujícím o náhradním programu. Psychiatry practice: http://psychiatrie.med.muni.cz, link teaching, is Taking Place to Time-table.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: K udělení zápočtu je třeba vypracovat písemné psychiatrické vyšetření pacienta
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Další informace na: http://psychiatrie.med.muni.cz.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.