LJ602 Latina pro nelatináře II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Salayová (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
LJ602/01: Po 8:00–9:40 A21, J. Mikulová
LJ602/02: Čt 8:00–9:40 A21, M. Macura
LJ602/03: Čt 14:00–15:40 A21, M. Macura
LJ602/04: St 8:00–9:40 D41, M. Macura
LJ602/05: Po 14:00–15:40 B2.22, R. Černoch
Předpoklady
( LJ601 Latina pro nelatináře I ) && (! LJ102 Latinská gramatika II ) && (! LJ103 Latinská gramatika III ) && ! OBOR ( LJ ) && (! CJV09 Latina I. ) && (! AR1A16 Latina I ) && (! PV1A15 Latina I ) && ! NOWANY ( LJ102 Latinská gramatika II , ROMIB004 Latina pro romanisty II , ROMIB007 Latina pro romanisty IV , AR1B55 Latina II , PV1B54 Latina II , CJV10 Latina II. ) && (! CJV10 Latina II. ) && (! ROMIB004 Latina pro romanisty II ) && (! ROMIB007 Latina pro romanisty IV ) && (! AR1B55 Latina II ) && (! PV1B54 Latina II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/150, pouze zareg.: 58/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 31/150
Jiné omezení: Nelze získávat kredity za další latiny pro nelatináře, jejichž "obsah je totožný nebo se podstatně překrývá" (studijní řád, čl. 6 odst. 6).
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Latina pro nelatináře II navazuje na Latinu pro nelatináře I a cílem tohoto kurzu je osvojit si další část základní latinské gramatiky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- zpaměti reprodukovat jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
- vysvětlit gramatická pravidla probíraná v rámci kurzu;
- používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
- přeložit se slovníkem jednoduché latinské texty;
- vysvětlit fungování vybraných syntaktických jevů;
- používat synonymní výrazové prostředky u vybraných gramatických jevů;
- ukázat souvislost mezi některými latinskými slovními základy a přejatými slovy v češtině.
Osnova
 • Konstrukce dvojího akuzativu, akuzativ s infinitivem.
 • 4. a 5. deklinace, ukazovací zájmena.
 • Tázací a vztažná zájmena, vztažné věty; záporná zájmena a zájmenná adjektiva.
 • Stupňování adjektiv a příslovcí.
 • Konjunktivy prézentu a imperfekta aktiva i pasiva všech konjugací a slovesa esse. Přání splnitelná a nesplnitelná v přítomnosti.
 • Užití konjunktivu prézentu a imperfekta ve vedlejších větách (VV účelové a cum historicum).
 • Indikativ a infinitiv perfekta aktiva i pasiva.
 • Číslovky.
Literatura
  doporučená literatura
 • KÁBRT, Jan. Latinsko-český slovník. V nakl. Leda 1. vyd. Praha: Leda, 2000. 575 s. ISBN 8085927829. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470. info
 • PRAŽÁK, Josef, Josef [Dr.] SEDLÁČEK a František [PhDr.] NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A - K [SNP, 1980]. Vyd. 19., v SPN 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. viii, 743. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : L - Z. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
  neurčeno
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 176 s. ISBN 8887637288. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 328 s. ISBN 8887637369. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (70%), který prověřuje znalosti z 11.-20. lekce učebnice.
Požadovanou hranici pro úspěšné ukončení předmětu lze snížit o 10% splněním vybraných odpovědníků v IS (alespoň na 70%) do konce období výuky daného semestru.
Docházka je povinná (viz čl. 9 SZŘ), povoleny jsou max. 2 neomluvené absence.
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti v nových studijních programech volí ukončení zkouškou, studenti starých oborů se mohou rozhodnout, zda chtějí snazší nebo obtížnější ukončení.
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LJ602