SZ6023 Výchova nadaných žáků

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6023/01: Po 15:45–17:25 učebna 32, E. Trnová
SZ6023/02: Po 13:55–15:35 učebna 41, E. Trnová
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6013 Dramatická výchova v pedagogické praxi , SZ6014 Globální rozvojové vzdělávání v přípravě učitele , SZ6016 Metodika respektující výchovy , SZ6017 Multikulturní lekce na základních školách , SZ6018 Osobnostní a sociální příprava , SZ6019 Podpora seberozvoje žáka skrze koučovací techniky , SZ6020 Práce se žáky s odlišným mateřským jazykem , SZ6021 Sociálně patologické jevy v životě žáků ZŠ a studentů SŠ , SZ6022 Výchova k hodnotám jako součást pedagogické profese , SZ6015 Metodika průřezových témat v RVP , SZ6024 Výchova v práci učitele , SZ6025 Výchovné situace ve škole: analýza a interpretace )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 48 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/48, pouze zareg.: 0/48, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/48
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vědomosti: vymezení pojmů nadání, talent a inteligence; modely nadání psychologická podstata nadání; projevy nadání a druhy nadání; charakteristika nadaných dětí, aktuální typologie nadaných žáků; charakteristika nadaných žáků, mýty o nadání; rozdíl mezi nadaným a chytrým žákem; latentní nadání a podvýkon.
Dovednosti: aplikovat vhodné metody pro výchovu nadaných, sestavit vhodný program pro výchovu nadaných, diagnostikovat projevy nadání, rozpoznat nadané a chytré dítě.
Postoje: akceptovat odlišnosti projevů chování nadaných, osvojit si hodnoty objektivity a spravedlnosti v hodnocení chování nadaných žáků.
Výstupy z učení
Výstupy: • Student chápe podstatu nadání.
• Student dokáže identifikovat nadání pomocí jeho charakteristik.
• Student vybere a implikuje metody vhodné pro rozvoj nadaných žáků do výuky.
• Student aplikuje při práci s nadanými aspekt individualizace a diferenciace ve vzdělávání.
• Student aplikuje individuální přístup při hodnocení nadaných žáků.
• Student je schopen vytvořit výukové materiály pro nadané.
Osnova
 • Sylabus seminářů (po týdnech):
 • 1. – 2. Úvod – základní pojmy; psychologická podstata nadání – základní linie úvah o nadání; nadání – talent; typy inteligence a vztah inteligence a nadání; modely nadání jako východisko pohledů na edukaci nadaných žáků.
 • 3. - 4. Diagnostika nadání – nominace, identifikace a diagnostika nadaného žáka; projevy nadání; aktuální typologie nadaných žáků; charakteristika nadaných žáků, mýty o nadání; rozdíl mezi nadaným a chytrým žákem.
 • 5. Zákonné normy pro vzdělávání nadaných – zákonný rámec pro vzdělávání nadaných; péče o nadané v RVP; úpravy vzdělávání pro nadané žáky.
 • 6. Nadaní jako jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami – implementace aspektu individualizace a diferenciace do vzdělávání nadaných; role učitele při integraci/inkluzi nadaných žáků do školní třídy; tvorba individuálního studijního plánu; dvojí výjimečnost.
 • 7. Rozvoj nadaných žáků – problematika latentního nadání; underachievment jako nebezpečí omezení rozvoje nadaných; strategie vhodné pro rozvoj nadání.
 • 8. -9. Speciální metody rozvoje nadání - akcelerace a obohacení – jejich výhody a nevýhody, doporučení pro jejich použití, návrhy konkrétních materiálů pro obohacení.
 • 10. Motivace nadaných žáků - motivace jako součást modelů nadání, problematika motivování nadaných; strategie motivování nadaných; jak hodnotit nadaného žáka.
 • 11. Základní způsoby práce s nadanými žáky - model logické struktury edukačního procesu pro nadaného žáka; výuka nadaných a řešení jejich vzdělávacích problémů; vytváření materiálů pro výuku nadaných žáků.
 • 12. Spolupráce učitele s rodinou nadaného žáka - rodinné prostředí nadaných žáků; specifika komunikace učitele s nadanými žáky a jejich rodiči; sociální a emocionální přizpůsobivost nadaných.
Literatura
  povinná literatura
 • PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Helena KOUTKOVÁ. Crucial Determinants Affecting the Attitude of Czech Educators toward the Education of Extraordinarily Gifted Learners. The New Educational Review. Polsko: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2011, roč. 24, č. 2, s. 305-326, 11 s. ISSN 1732-6729. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 166 s. ISBN 978-80-210-5014-3. info
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Nadaný? Vždyť neumí číst ani počítat! Psychologie DNES. Praha: Portál, 2010, roč. 16, č. 6, s. 57-59. ISSN 1212-9607. info
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. 209 s. ISBN 807290213X. info
  doporučená literatura
 • LAZNIBATOVÁ, Jolana. Nadané dieťa : jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: Iris, 2001. 394 s. ISBN 8088778328. info
  neurčeno
 • PORTEŠOVÁ, Šárka. Identifikace a predikce úspěšnosti nadaných a talentovaných jedinců. Brno: Masarykova universita, 2002. 8 s. Annales psychologici,P6. ISBN 80-210-2020-2. info
Výukové metody
Výuka bude založena na práci s literaturou, rozboru případových studií nadaných žáků, ukázkách metod vhodných pro rozvoj nadání.
Metody hodnocení
Poskytování zpětné vazby na hodinách.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.