FSS MVEB11 Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Název anglicky: International Relations and Energy Security
navazující prezenční jednooborový, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS N-MVEB Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Úvodní informace / Pokyny

Program Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (dále MVEB) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako magisterské navazující jednooborové studium v prezenční formě. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (dále jen ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS.

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, jsou povinni dosáhnout na programu MVEB celkově 120 ECTS, z toho 68 ECTS za povinné předměty a 52 ECTS za povinně volitelné předměty.

Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci, přičemž získané 4 ECTS se jim započítávají do 120 oborových ECTS.

Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

 Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 10 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu MVEB. Předměty jiných programů jsou součástí nabídky povinně volitelných předmětů programu MVEB pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v registračních šablonách a lze v nich získat ECTS jen tehdy, jsou-li absolvovány v semestru, pro který byly na programu MVEB vypsány.

Standardní doba studia programu MVEB v magisterském stupni je 4 semestry. Program je koncipován tak, aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr druhého roku studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce. Pro magisterské diplomové práce je vyžadováno 30 normostran nebo 9000 slov včetně seznamu literatury (abstrakt a doplňkové materiály nejsou v této délce zahrnuty) s tolerancí max 10 %.

Diplomová práce

Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce v rozsahu 30 stran textu (9 000 slov, do rozsahu se započítává text a seznam literatury, tolerance rozsahu je +/-10%).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4500Diplomový seminář F. Černochz 0/2/020 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Povinné předměty jsou základem studovaného programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost a musejí být v průběhu studia absolvovány.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4002Energetická bezpečnost a geopolitika T. Vlčekzk 1/1/08 2Z
FSS:MEBn4003Metodologie sociálních věd J. Osičkazk 1/1/08 2P
FSS:MEBn4004Energetická politika EU F. Černochzk 2/0/08 3P
FSS:MEBn4005Energetická bezpečnost ČR T. Vlčekzk 2/0/08 4Z
FSS:MVZn4003Úvod do kvantitativních metod P. Ocelíkzk 2/1/08 1P
FSS:MEBn4006Energy and Society: Theoretical Perspectives P. Ocelíkzk 1/1/08 3P
48 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Povinně volitelné předměty tvoří povinný segment, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS - minimálně tedy 48 ECTS. Vedle vypsaných povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 10 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost. Studenti dále musí mít splněny fakultní požadavky na minimální jazykovou kompetenci. Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence v odborné a akademické angličtině (úroveň C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v rozsahu 4 ECTS.

Blok 1 - Povinně volitelné v českém jazyce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn5026Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects J. Osičkaz 2/0/01 --
FSS:MEBn5032Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy T. Vlčekzk 1/1/05 2-
FSS:MEBn5902Energetika v ČR: Exkurze J. Osičkaz 0/2/03 4-
FSS:MVZn5066Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:EVSn5044Evropská sousedská politika a Východní partnerství EU P. Kuchyňkovázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5093Energetická bezpečnost z pohledu projektového řešení F. Černochzk 2/0/02 --
FSS:MVZn5067Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/0/04 --
FSS:MVZn5065Mezinárodní finanční instituce V. Hodulákzk 1/1/04 --
28 kreditů

Blok 2 - Praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn5900Stáž F. Černochz 0/0/05 --
FSS:MVZn5901Letní/Zimní škola Z. Křížz 0/0/03 --
8 kreditů

Blok 3 - Povinně volitelné v anglickém jazyce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn5010Energy and Society: An Introduction H. Koďouskovázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5011U.S. Energy Policy: Development and Challenges M. Jirušekzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5012Electricity Industry: Conventional Technologies T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MEBn5033Statistical Data Analysis in R P. Ocelíkz 1/1/06 3-
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R P. Ocelíkz 1/1/06 3-
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochzk 1/1/04 1-
FSS:MEBn5036Energy in International Law M. Jirušekzk 2/0/03 3-
FSS:MEBn5037Getting Employed in the Energy Sector J. Osičkaz 1/1/02 3-
FSS:MEBn5038EU Energy Law M. Jirušekzk 2/0/03 2-
FSS:MEBn5039Oil and Gas Industry J. Osičkazk 2/0/04 1-
FSS:MEBn5040Energy Poverty H. Koďouskováz 1/1/03 4-
FSS:MEBn5042Economics of Energy Corporations J. Osičkaz 1/1/03 2-
FSS:MEBn5014Energy Policies in Asia H. Koďouskovázk 1/1/05 --
FSS:MEBn5017Renewable Energy and the Energy Transition J. Osičkazk 2/0/03 --
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 2/0/05 --
FSS:IREn5025Memory on Wars Between Russia and Central and Eastern Europe Z. Křížz 1/1/04 --
FSS:MEBn5044Energy and Geopolitics: Trends and Topics T. Vlčekzk 1/0/05 --
FSS:MEBn5045Qualitative methods in social science L. Lehotskýzk 1/1/03 --
FSS:MEBn5046Content analysis L. Lehotskýzk 1/1/03 --
76 kreditů