FSS MVEB11 Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Název anglicky: International Relations and Energy Security
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FSS N-MVEB Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

Program Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost (dále MVEB) se studuje na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU jako magisterské navazující jednooborové studium v prezenční formě. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem MU a studijními normami FSS. Studium je kreditního typu. Kredity (dále jen ECTS) se získávají absolvováním jednotlivých předmětů. Povinné předměty jsou základem studovaného oboru a musejí být v průběhu studia absolvovány. Povinně volitelné předměty tvoří povinný blok, z něhož student/ka volí dle svého zájmu a své budoucí odborné orientace nejméně takový počet předmětů, aby dosáhl/a požadovaného počtu ECTS.

Aby se studenti mohli přihlásit ke státní závěrečné zkoušce na konci magisterského studia, jsou povinni dosáhnout na oboru MVEB celkově 120 ECTS, z toho 68 ECTS za povinné předměty a 52 ECTS za povinně volitelné předměty.

Studenti dále musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci, přičemž získané 4 ECTS se jim započítávají do 120 oborových ECTS.

Podmínkou účasti u magisterské zkoušky je také povinnost absolvovat v rámci studia jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

 Vedle vypsaných povinných a povinně volitelných předmětů mohou studenti za celkem 10 povinně volitelných ECTS zvolit náhradou ECTS za volitelné předměty. Volitelnými předměty jsou předměty vypisované na ostatních pracovištích, fakultách a univerzitních ústavech nad rámec souboru předmětů obsažených v nabídce programu MVEB. Předměty jiných oborů jsou součástí nabídky povinně volitelných předmětů oboru MVEB pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v registračních šablonách a lze v nich získat ECTS jen tehdy, jsou-li absolvovány v semestru, pro který byly na oboru MVEB vypsány.

Standardní doba studia programu MVEB v magisterském stupni je 4 semestry. Obor je koncipován tak, aby student mohl ve třech semestrech absolvovat odborné předměty a ve čtvrtém semestru se mohl věnovat vypracování magisterské závěrečné práce. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou.

Státní závěrečnou zkoušku je obvyklé absolvovat na závěr druhého roku studia. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba diplomové práce. Pro magisterské diplomové práce je vyžadováno 9000 slov včetně seznamu literatury (abstrakt a doplňkové materiály nejsou v této délce zahrnuty) s tolerancí maximálně 10 %.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4500Diplomový seminář B. Dančákz 0/2/020 4P
20 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn4001Bezpečnost: teorie a koncepty B. Dančákzk 1/1/08 3P
FSS:MEBn4002Energetická bezpečnost a geopolitika B. Dančákzk 1/1/08 2Z
FSS:MEBn4003Metodologie sociálních věd J. Osičkazk 1/1/08 2P
FSS:MEBn4004Energetická politika EU F. Černochzk 1/1/08 3P
FSS:MEBn4005Energetická bezpečnost ČR T. Vlčekzk 2/0/08 4Z
FSS:MVZn4003Úvod do kvantitativních metod P. Kaniokzk 2/1/08 1P
48 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Blok 1 -Povinně volitelné v českém jazyce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:MEBn5016Technicko-ekonomické aspekty energetiky I J. Osičkazk 1/1/05 1-
FSS:MEBn5021Vybrané metody výzkumu mezinárodních vztahů B. Dančákzk 1/15 --
FSS:MEBn5025Vnější dimenze energetické politiky EU B. Dančákzk 1/1/05 4-
FSS:MEBn5026Carbon Capture & Storage: Lessons Learned and the Prospects J. Osičkaz 2/0/01 --
FSS:MEBn5032Energetické vztahy Ruska a střední a východní Evropy T. Vlčekzk 1/1/05 2-
FSS:MEBn5902Firemní praxe – energetická bezpečnost Z. Křížz 0/2/04 4-
FSS:HMV422Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/14 2-
FSS:HMV423Evropa v mezinárodní ekonomice O. Krpeczk 2/04 --
FSS:HMV425Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MVZn5065Mezinárodní finanční instituce O. Krpeczk 1/14 --
FSS:MVZn5066Mezinárodní obchodní režim O. Krpeczk 1/1/04 --
FSS:POLn6010Experimentální politologie R. Chytilekzk 1/1/05 --
50 kreditů

Blok 2 -Praktické předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSS410Zahraniční výjezd A. Souralováz 0/0/04 --
FSS:FSS490Zahraniční pracovní pobyt A. Souralováz 0/0/020 --
FSS:MEBn5900Stáž Z. Křížz 0/0/05 --
FSS:MVZn5901Letní/Zimní škola Z. Křížz 0/0/03 --
FSS:FSSn4410Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:FSSn4490Zahraniční pracovní pobyt P. Suchýz 0/0/020 --
56 kreditů

Blok 3 -Povinně volitelné v anglickém jazyce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSn4000Předmět ze zahraniční v AJ D. Mahrová- 0/0/0- --
FSS:MEBn5011U.S. Energy Policy: Development and Challenges B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5012Electricity Industry: Conventional Technologies T. Vlčekzk 2/0/04 --
FSS:MEBn5033Introduction to quantitative data analysis B. Dančákz 1/1/06 3-
FSS:MEBn5034Social Network Analysis in R B. Dančákz 1/1/06 3-
FSS:MEBn5035Introduction to Economics F. Černochzk 1/1/03 1-
FSS:MEBn5036Energy in International Law B. Dančákzk 2/0/03 3-
FSS:MEBn5037Getting Employed in the Energy Sector B. Dančákz 1/1/02 3-
FSS:MEBn5038EU Energy Law B. Dančákzk 2/0/03 2-
FSS:MEBn5039Oil and Gas Industry T. Vlčekzk 2/0/04 1-
FSS:MEBn5040Contemporary Trends I. - Energy Poverty B. Dančákzk 1/1/03 4-
FSS:MEBn5041Contemporary Trends II. V. Zapletalovázk 0/2/02 --
FSS:MEBn5042Economics of Energy Corporations J. Osičkazk 2/0/03 2-
FSS:MVZn5005Managing Projects in an International Context M. Chovančíkzk 1/2/07 --
FSS:MEBn5014Energy Policies in Asia B. Dančákzk 1/1/05 --
FSS:MVZn5098Negotiating in a globalized arena P. Suchýz 2/0/05 --
FSS:MEBn5015Energy and environment F. Černochzk 1/1/05 --
FSS:MEBn5017Electricity Industry: Renewable Energy J. Osičkazk 0/0/0 7x 100 minut.3 --
69 kreditů