FF FBBApH Baltistika
Název anglicky: Baltic Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-BA_ Baltistika

Úvodní informace / Pokyny

Pozor: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.


U sdruženého studia s baltistikou jako HLAVNÍM oborem má student povinnost nasbírat 105 kreditů z nabídky baltistických předmětů, přičemž povinně absolvuje předměty uvedené v rubrikách "Bakalářská práce", "Povinné předměty" a "Povinně volitelné předměty": po rozkliknutí se vám zobrazí bližší pokyny ke každé z nich. Nezapomeňte, že pro úspěšné absolvování studia na Filozofické fakultě má každý student povinnost absolvovat ještě 15 kreditů z tzv. celofakultních společných předmětů: filozofii, cizí jazyk, tělesnou výchovu aj. Bližší informace k nim najdete na vyšších úrovních těchto šablon (hledejte odkaz "Společné předměty") nebo se můžete obrátit na Studijní oddělení FF.

Povinné předměty

Všechny níže uvedené předměty jsou povinné a nejsou vázané na jazykovou specialziaci studentů baltistiky. U názvu konkrétního předmětu je uveden semestr, ve kterém je doporučeno jej absolvovat, změnit semestr absolvování je možné, ale je nutná konzultace s garantem oboru (stačí dotaz e-mailem). Pokud nemáte jasno, které předměty byste měli mít zapsané v tom kterém semestru, obraťte se se na garanta doc. Vaidase Šeferise: seferis@phil.muni.cz

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_01Úvod do studia baltského regionu J. Šíkzk 2/0/05 1P
FF:BA_02Úvod do studia jazyka O. Šefčíkzk 2/0/04 1Z
FF:BA_05Starší dějiny baltického prostoru H. Beresnevičiúte Nosalovazk 2/0/05 --
FF:BA_06Samostatná četba k dějinám baltického prostoru H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/0/0 samostatná četba.4 --
FF:BA_08Tvorba odborného textu V. Šeferiszk 0/2/05 2Z
FF:BA_11Literatura a kulturní dějiny Litvy V. Šeferiszk 2/0/05 3P
FF:BA_12Samostatná četba litevské beletrie V. Šeferiszk 0/0/0 samostatná četba.4 --
FF:BA_15Literatura a kulturní dějiny Lotyšska a Estonska H. Beresnevičiúte Nosalovazk 2/0/05 --
FF:BA_16Samostatná četba lotyšské a estonské beletrie H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/0/0 samostatná četba.4 --
FF:BA_18Literatura a kulturní dějiny Finska a Skandinávie H. Beresnevičiúte Nosalovazk 2/0/05 5P
FF:BA_19Samostatná četba finské a skandinávské beletrie H. Beresnevičiúte Nosalovazk 0/0/0 samostatná četba.4 --
FF:BA_SZk_BcStátní závěrečná zkouška bakalářská V. ŠeferisSZk 0/0/0- 6-
50 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student volí mezi studiem litevštiny a finštiny (jsou vypisovány střídavě ob rok). V rámci zvoleného jazyka je pak nutné absolvovat všechny uvedené předměty. Zvolený jazyk je možné během studia změnit, tento krok je však nutno konzultovat s garantem oboru doc. Vaidasem Šeferisem: seferis@phil.muni.cz

Litevština

V rámci tohoto bloku student musí abslovovat všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_L1Litevština 1 V. Šeferiszk 0/4/03 1Z
FF:BA_L1_drilLitevština 1 - dril E. Křivánkovázk 0/2/02 1P
FF:BA_L2Litevština 2 V. Šeferiszk 0/4/03 2Z
FF:BA_L2_drilLitevština 2 - dril E. Křivánkovázk 0/2/02 2P
FF:BA_L3Litevština 3 V. Šeferiszk 0/4/03 3Z
FF:BA_L3_drilLitevština 3 - dril V. Šeferiszk 0/2/02 3P
FF:BA_L4Litevština 4 V. Šeferiszk 0/4/03 4Z
FF:BA_L4_drilLitevština 4 - dril E. Křivánkovázk 0/2/02 4P
FF:BA_L5Litevština 5 V. Šeferiszk 0/4/03 5Z
FF:BA_L5_drilLitevština 5 - dril V. Šeferiszk 0/2/02 5P
FF:BA_L6Litevština 6 V. Šeferiszk 0/4/03 6Z
FF:BA_L6_drilLitevština 6 - dril E. Křivánkovázk 0/2/02 6P
FF:BA_L_cetb1Litevština: četba I H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/02 5P
FF:BA_L_cetb2Litevština: četba II H. Beresnevičiúte Nosalovaz 0/2/02 6P
FF:BA_L_syst1Litevština: výklad systému I V. Šeferiszk 2/0/03 3Z
FF:BA_L_syst2Litevština: výklad systému II V. Šeferiszk 2/0/03 4Z
40 kreditů

Finština

V rámci tohoto bloku student musí abslovovat všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_F1Finština 1 P. Hebedovázk 0/4/03 1Z
FF:BA_F1_drilFinština 1 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 1P
FF:BA_F2Finština 2 P. Hebedovázk 0/4/03 2Z
FF:BA_F2_drilFinština 2 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 2P
FF:BA_F3Finština 3 P. Hebedovázk 0/4/03 3Z
FF:BA_F3_drilFinština 3 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 3P
FF:BA_F4Finština 4 P. Hebedovázk 0/4/03 4Z
FF:BA_F4_drilFinština 4 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 4P
FF:BA_F5Finština 5 P. Hebedovázk 0/4/03 5Z
FF:BA_F5_drilFinština 5 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 5P
FF:BA_F6Finština 6 P. Hebedovázk 0/4/03 6Z
FF:BA_F6_drilFinština 6 - dril P. Hebedovázk 0/2/02 6P
FF:BA_F_cetb1Finština: četba I P. Hebedováz 0/2/02 5P
FF:BA_F_cetb2Finština: četba II P. Hebedováz 0/2/02 6P
FF:BA_F_syst1Finština: výklad systému I P. Hebedovázk 2/0/03 3Z
FF:BA_F_syst2Finština: výklad systému II P. Hebedovázk 2/0/03 4Z
40 kreditů

Bakalářská práce

Seminář k bakalářské práci je určen pro přípravu bakalářské práce a absolvuje se v 5. semestru studia. Bakalářská práce se píše a následně obhajuje v posledním (6.) semestru studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_BpBakalářská práce V. Šeferisz 0/0/0- 6P
FF:BA_Sem_BpSeminář k bakalářské práci V. Šeferisz 0/2/015 5P
15 kreditů

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Jazyky

K úspěšnému ukončení studia na FF má student povinnost absolvovat v bakalářském studijním programu kurz vybraného cizího jazyka, který respektuje požadavek MU na minimální jazykovou kompetenci a je zakončen standardizovanou zkouškou na úrovni B2 dle ERR.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II A. Suchomelová-Polomskazk 0/2/04 --
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 --
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 --
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II J. Mikešovázk 0/2/04 --
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 --
20 kreditů

Filozofie

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech absolvovat předmět Filozofie.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Petrželkazk 2/0/04 --
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 --
8 kreditů

Akademické předměty

K úspěšnému zakončení studia musí student v bakalářských studijních programech získat alespoň 5 kreditů z nabídky Akademických předmětů Filozofické fakulty. Například: Člověk mezi kulturou a přírodou: Základy interdisciplinárního výzkumu, Antika a evropská kultura, Základy argumentace, Mozek a mysl, Informatorium mateřského jazyka, Moc obrazu v raném středověku, Lidská mysl: Úvod do kognitivních věd, Digitální humanitní vědy.

TV

Všichni studenti prezenčního studia bakalářských studijních programů mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů (1 zápočet = 1 kredit) z předmětů sportovních aktivit vypisovaných pod kódy P9. Předměty zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií.