Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. FUČÍK, Petr. Trends in Divorce Acceptance and Its Correlates across European Countries. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2020, roč. 56, č. 6, s. 863-895. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2020.053.

  2016

  1. PULIŠOVÁ, Kristýna. Problémový vztah rodiče a učitele. In Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže, Bratislava, 18.3.2016. 2016.

  2015

  1. PULIŠOVÁ, Kristýna. Problematický vztah rodiče a učitele. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.

  2009

  1. ŠMÍDOVÁ, Iva. Changing Czech Masculinities? Beyond Environment And Children Friendly Men. In Intimate Citizenships: Gender, Subjectivity, Politics. 1. vyd. New York, London: Routledge, 2009. s. 193-206. Routledge Research in Gender and Society. ISBN 978-0-415-99076-9.
  2. NEUSAR, Aleš. Rodina po cévní mozkové příhodě. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2009, roč. 15. ročník, č. 4, s. 40-44. ISSN 1212-9607.

  2008

  1. MOŽNÝ, Ivo, Marie PŘIDALOVÁ a Petr PAKOSTA. Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. první. Brno: Masaryk University Press, 2008. 132 s. Rubicon, volume 10. ISBN 9788086251219.
  2. MOŽNÝ, Ivo, Petr PAKOSTA a Marie PŘIDALOVÁ. Declining Fertility in Europe and What Parenthood Means to the Czechs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 134 s. Rubicon, volume 10. ISBN 978-80-210-4554-5.
  3. MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte v životě českých rodin. In Rodina, děti a zaměstnání v České společnosti. 1. vydání. Brno a Boskovice: František Šalé - Albert, 2008. s. 99-118. ISBN 978-80-7326-140-5.
  4. DYTRT, Petr. La remémoration chez Jean Rouaud : de la recomposition d'une mémoire familiale au roman a la mémoire nationale. In Famille et relations familiales dans les littératures francaise et francophone. Bratislava: Slovak Academic Press, 2008. s. 249-260. ISBN 978-80-8095-031-6.
  5. PLASOVÁ, Blanka a Helena TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ. Nerovnováha mezi prací a rodinou jako nové sociální riziko. In Winkler, Jiří et al. 2008. Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, 2008. s. 37-60, 23 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
  6. VANČURA, Jan. Positive Perceptions of Parents who care for a Child with Intellectual Disability. Washington, D.C.: AAIDD Annual Conference, 2008.
  7. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Radovan DÁVID. (Předběžné opatření o) vykázání ze společného obydlí. In Dny práva 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 946-958. ISBN 978-80-210-4733-4.
  8. DOHNALOVÁ, Zdeňka a Libor MUSIL. Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2008, roč. 8, 2/2008, s. 106 - 120. ISSN 1213-6204.
  9. ODEHNALOVÁ, Pavla. Rodinné podnikání a podniková kultura. In Zborník bastraktov vedeckých prác mezinárodná vedecká konferencia vedeckých pracovníkov a doktorandov. Nitra, Račkova dolina: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. s. 136-136. ISBN 978-80-8069-969-7.
  10. STŘELEC, Stanislav. Rodinné prostředí žáků v současných edukačních souvislostech. In Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 6 s. ISBN 978-80-210-4752-5.
  11. VYBÍRAL, Zbyněk. Rodinný terapeut jako zastánce tradiční rodiny. Psychoterapie. Brno: FSS MU, 2008, roč. 2, 3-4, s. 213-220. ISSN 1802-3983.
  12. PODBORSKÝ, Vladimír. Sex, plodnost a úroda v pravěku Evropy. In 100 000 let sexu. O lásce, plodnosti a rozkoši. Sborník a katalog výstavy Brno 14. 11. 2008 - 15. 2. 2009. První. Brno: Muzeumměsta Brna, 2008. s. 27-41. ISBN 978-80-86549-45-3.
  13. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Úloha rodiny pro vývoj vybraných postojů ke kouření. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008, roč. 53, Sup 1, s. 135-140. ISSN 1802-6281.
  14. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. V rozporu, či jednotní? Postoje párů k opatřením prorodinné politiky v ČR. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, roč. 5, č. 2, s. 69-87, 18 s. ISSN 1214-813X.
  15. VAĎUROVÁ, Helena. Vliv nelékařských služeb na kvalitu života pečovatelů o děti s onkologickým onemocněním. Pedagogická orientace. Brno, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 52-66. ISSN 1211-4669.
  16. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Where do our children learn to smoke? Central European Journal of Public Health. 2008, roč. 16, č. 4, s. 171-174. ISSN 1210-7778.

  2007

  1. ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. Brno: Paido, 2007. 157 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-149-2.
  2. OTAVA, Ladislav. METODIKA A JEJÍ RÁMEC V PROJEKTU ASISTENT DO RODINY. In Praktické vzdělávání v sociální práci. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 92-97, 5 s. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
  3. RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. 124 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1.
  4. BÚRIKOVÁ, Zuzana. Prečo majú britské matky au pair, a čo sa na tom slovenským au pair nepáči. In Neroľnícka rodina na Slovensku. Bratislava: Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Združenie Prebudená pieseň, 2007. s. 143-157, 14 s. ISBN 80-89069-13-4.
  5. MORAVČÍKOVÁ, Zuzana. Rodina z pohľadu antropológie občianskej spoločnosti. In Slovenská antropológia (buletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV). Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2007. s. 107 - 110. ISSN 1336-5827.
  6. ŠIMONÍK, Oldřich. Rozdíly vstupní úrovně žáků 1. třídy ve vazbě na rodinnou výchovu a návštěvu mateřské školy. In Školská připravenost detí v kontinuite predškolskej elementarnej edukácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. první. Banská Bystrica.: UMB., 2007. s. 395-404., 10 s. ISBN 978-80-8083-359-6.
  7. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze : sborník z konference. Edited by Petr Mareš - Ondřej Hofírek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti, 2007. 324 s. ISBN 9788021044395.
  8. MAREŠ, Petr a Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. 327 s. ISBN 978-80-210-4439-5.

  2006

  1. VANČURA, Jan. Akceptace dítěte s postižením: prožitek zármutku a adaptace rodičů. Psychológia a patopsychológia. Bratislava (SR): VÚDPaP Bratislava, Slovak Academic Press, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 221 - 229. ISSN 0555-5574.
  2. BOČKOVÁ, Helena. Jiří Langer sedmdesátníkem. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2006, roč. 16, č. 2, s. 116-118. ISSN 0862-8351.
  3. ŠEĎOVÁ, Klára. Mediální výchova v rodinách předškoláků. Pedagogická orientace : odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 72 - 85. ISSN 1211-4669.
  4. PLAČEK, Miroslav a Peter FUTÁK. Páni z Obřan. Musil, František - Úlovec Jiří. In Brno v minulosti a dnes 17. Brno: Magistrát města Brna, Archiv města Brna, 2006. s. 13-56. ISBN 80-902931-7-4.
  5. BÚRIKOVÁ, Zuzana. Prečo majú britské matky au pair a čo sa na tom slovenským au pair nepáči. Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovak Academic Press, 2006, roč. 54, č. 4, s. 341–356, 15 s. ISSN 1335-1303.
  6. TOMÁŠEK, Marcel. Recenze: Hartman, S. M. The Household and the Making of History: A Subversive View of the Western Past. 2004. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 57-58. ISSN 1213-0028.
  7. POLÁŠKOVÁ, Eva. Rodičovství lesbických žen: příspěvek k deskripci alternativních rodinných modelů. Brno: Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze, 2006.
  8. VESELÁ, Renata. Rodina a rodinné právo v rakouské monarchii na počátku 19. století. In Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). 1. vyd. Brno: Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně, 2006. s. 471-481. ISBN 80-239-7694-X.
  9. MAREŠ, Petr. Zaměstnání, rodina a dítě v dynamice moderní společnosti. In Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: František Šalé – ALBERT, 2006. s. 19-55, 36 s. ISBN 80-7326-104-9.

  2005

  1. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Czech Summary National Report. In Delphi Study. 1. vyd. Wiesbaden: Bundes Institut fur Bevolkerungsforschung, 2005. s. 35-38.
  2. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina a Eva POLÁŠKOVÁ. Gay a lesbické rodiny. In Psychologické dny 2004 : Svět žen a svět mužů : polarita a vzájemné obohacování : sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2005. s. 120-131, 11 s. ISBN 80-244-1059-1.
  3. POLÁŠKOVÁ, Eva. Gay and Lesbian Families in the Czech Republic. Telč: European Graduate School for Social Sciences, 2005.
  4. RABUŠICOVÁ, Milada. Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu. 2005.
  5. NEDBÁLKOVÁ, Kateřina. Rod zatvora: zatvor roda. In Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravenost znači više od bizarnosti. Sbornik konferencijskih radova. Zagreb. Zagreb: Ženska soba & CESI, 2005. s. 126-141, 15 s.
  6. STŘELEC, Stanislav. Rodina jako výchovný činitel. In Studie z teorie a metodiky výchovy II. Střelec,S. (ed.). Brno: Masarykova univerzita,MSD,, 2005. s. 109-123, 14 s. Studijní literatura. ISBN 80-210-3687-7.
  7. LIŠKOVÁ, Kateřina. Taky chcete být normální? Homosexuálové, manželství a rodina. Biograf - časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, 2005, roč. 38, č. 1, s. 45-50. ISSN 1211-5770.
  8. MAREŠ, Petr a Ivo MOŽNÝ. The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic. In The Value of Children in Cross-Cultural Perspective. Case Studies From Eight Societies. Lengerich: Pabst, 2005. s. 67-156. ISBN 3-89967-250-X.
  9. HAVELKOVÁ, Marie a Romana FERBAROVÁ. Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. 125 s. ISBN 80-210-3918-3.
  10. VESELÁ, Jana. What means health to parents of handicapped children. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 661-670. ISBN 978-80-7315-119-5.
  11. SIROVÁTKA, Tomáš. Životní šance, rodina a sociální politika. In Rodinná politika jako nástroj prevence sociálního vyloučení. první. Brno: Národní centrum pro rodinu a Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku senátu parlamentu ČR, 2005. s. 18-22.

  2004

  1. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Czech Republic: Increasing appreciation of all members of society. Demotrends-quadrimestrale sulla realta demografica italiana. Roma: IRPPS, 2004, roč. 2004, 2-3, s. 4-4. ISSN 1826-9915.
  2. MOŽNÝ, Ivo. Česká rodina pozdní modernity: nová podoba starého partnera a rivala školy. /Možný, Ivo. . Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 4, s. Praha, 2004, roč. 2004, č. 4, s. 309-325. ISSN 0031-3815.
  3. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Dítě a jeho rodina. In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 151-159. Psychologie. ISBN 8086598845.
  4. KLÍČOVÁ, Kateřina a Tereza NOVÁKOVÁ. Family Behaviour in Socially Excluded Roma Communities. In Mareš, Petr: Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. 2004. vyd. Brno: Barrister, 2004. s. 130-148, 18 s. ISBN 80-86598-67-5.
  5. MAREŠ, Petr a Tomáš SIROVÁTKA. Marginalizace na trhu práce a materiální deprivace nezaměstnaných. In Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a mareginalizovaných skupin. Brno: Masarykova univerzita a Georgtown, 2004. s. 61-74. ISBN 80-210-3455-6.
  6. KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon, 2004. 190 s. Studie. ISBN 80-86429-29-6.
  7. RABUŠICOVÁ, Milada. Postavení rodičů jako výchovných a sociálních partnerů školy. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2004, LIV, 2004, č. 4, s. 326-341. ISSN 0031-3815.
  8. DEDKOVÁ, Marta. Práva a povinnosti dětí v rodinách. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 79-114, 35 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
  9. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova na I. stupni ZŠ - komfort nebo nutnost? In Švec, V.; Knotová, D.; Prokop, J. (ed.) Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj, 2004. s. 115-120. ISBN 80-7302-087-4.
  10. MAREŠ, Petr. Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. 198 s. ISBN 80-86598-67-5.
  11. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 176 s. ISBN 80-210-3598-6.
  12. MOŽNÝ, Ivo a Tomáš KATRŇÁK. The Czech Family. In Adams, N. Bert and Trost, Jan (ed.): Handbook of World Families. New York, London: Sage, 2004. s. 235-261, 26 s. mimo edice. ISBN 0-7619-2763-8.
  13. MOŽNÝ, Ivo. The Czech Family: movement towards the Open European Society of Late Modernity. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 10-30. mimo edice, 0. ISBN 80-86598-67-5.
  14. MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 61-77. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5.

  2003

  1. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Jan ŠIRŮČEK, Eva PAVLÍKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ, Karel SKOČOVSKÝ a Jan VANČURA. Čas pro rodinu. Psychologické dny, Trenčín. 2003.
  2. MOŽNÝ, Ivo. Modernizace české rodiny a mezigeneraní vztahy v mezinárodním srovnání. In Modernizace a česká rodina. první. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 11 - 36. ISBN 80-86598-61-6.
  3. MAREŠ, Petr. Modernizace a česká rodina. 2003.
  4. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Vlastimil ČIHÁČEK. OPENNESS OF SCHOOLS TO THE PARENTS AND THE PUBLIC:CASE OF THE CZECH REPUBLIC. Leeds: Brotherton Library, 2003.
  5. ŠLECHTOVÁ, Hana. Rodina dvou generací vrstevníků jako ideální typ. In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 145 - 155. ISBN 80-86598-61-6.
  6. RABUŠICOVÁ, Milada a Kateřina TRNKOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty. Pedagogika. Praha: UK Praha, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 141-151. ISSN 0031-3815.
  7. MOŽNÝ, Ivo. Zašto taka lesno: Njakoi semejny osnovanija za nežnata revolucia. Sofia: Ostok - Zapad, 2003. 154 s. mimo edice, 0. ISBN 80-86598-61-6.
  8. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Zpráva o výzkumu dlouhodobě nezaměstnaných v České republice. In Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 149-158. ISBN 80-210-3048-8.

  2002

  1. MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 3. přepracované. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 2002. 172 s. Studijní texty, sv. 6. ISBN 80-86429-08-3.
  2. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (běžný den v rodině očima dítěte, víra v rodině). In Psychologické dny 2001 "Kořeny a vykořenění". Olomouc: Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2002. s. 378 - 383. ISBN 80-86174-05-0.
  3. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Obraz dítěte v 11 letech (rodina a víra). Psychologické dny, Olomouc. 2002.
  4. HUMPOLÍČEK, Pavel. Prolegomena Scénotestu. Prolegomena Scénotestu. Brno: Cv VOE FSS MU v Brně, 2002, roč. 1, č. 1, s. 1-33. ISSN 1214-0090.
  5. KATRŇÁK, Tomáš. Proměny české rodiny v devadesátých letech. In Utváření a vývoj osobnosti: psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister & Principal, 2002. s. 227-246. ISBN 80-85947-83-8.
  6. PLAŇAVA, Ivo. Rodina a/nebo profese : Role ženy z pohledu mužů a žen více generací. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal - studio, s.r.o., 2002. ISBN 80-86598-36-5.
  7. SIROVÁTKA, Tomáš a Petr MAREŠ. Rodina, sociální rizika a sociální politika. In Plaňava Ivo, Pilát, Milan, eds. Děti, mládež a rodina v transformaci. Brno: Barrister, Principal, 2002. s. 106-125. ISBN 80-86598-36-5.
  8. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání). 1. vydání. Brno: Paido, 2002. 142 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,.
  9. RAJMICOVÁ, Kateřina. Vztahy a soužití generací v rodině. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister&Pricipal, 2002. s. 70-77. ISBN 80-86598-36-5.

  2001

  1. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. České výchovné hodnoty: tradiční nebo moderní? In Rabušic, L. (Ed.): Ćeské hodnoty 1991 - 1999. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 127-147. Sociální studia 6. ISBN 80-210-2623-5.
  2. SVOBODA, Mojmír. Dětský kresebný test pro diagnostiku rodinných vztahů. Trenčín, 2001.
  3. SEJRKOVÁ, Elena a Petr KVĚTON. Mužská a ženská role v současné rodině. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2001, roč. 7, č. 4, s. 16-17. ISSN 1211-5886.

  2000

  1. MECHREF, Yehiya, Lukáš ŽÍDEK, Weidong MA a Milos NOVOTNY. Glycosylated major urinary protein of the house mouse: characterization of its N-linked oligosaccharides. Glycobiology. Oxford: Oxford University Press, 2000, roč. 10, č. 3, s. 231-235. ISSN 0959-6658.
  2. PLAŇAVA, Ivo. Muži a ženy v rodině: tradičně - nebo jinak?". In Sborník referátů z konference "Sociální procesy a osobnost". Brno: MU Brno, 2000.
  3. ĎURIŠ, Jaromír. Rodina vojenského profesionála jako specifická sociální skupina. In Wojsko i inne grupy dyspozycyjne w perspektywie socjologicznej. Zeszyty naukowe. poglady i doświadczenia. Wroclaw, Polsko: Wyźsa szkola oficerska im.T.Kościuszki, 2000. s. 263-269. Zeszyty naukowe. ISBN 1230-5243.
  4. LACINOVÁ, Lenka, Eva PAVLÍKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Výchova v rodině včera, dnes a zítra. FSS MU, 2000.

  1999

  1. NOVOTNY, Milos, Weidong MA, Don WIESLER a Lukáš ŽÍDEK. Positive identification of the puberty-accelerating pheromone of the house mouse: the volatile ligands associating with the major urinary protein. Proceedings of the Royal Society of London, Series B - Biological Sciences. London: Royal Soc. London, 1999, roč. 266, č. 1432, s. 2017-2022. ISSN 0962-8452.
  2. VOLEK, Jaromír. Televize jako spolutvůrce domova a extenze rodiny. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 17-41. ISSN 1212-365X.

  1998

  1. DOKULIL, Miloš. Etika, morálka a politika. In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 21-38. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
  2. NOVOTNÝ, Petr. Využití modelů školy jako organizace ve výzkumu vztahu rodiny a školy. In Sborník z odborného semináře Školský management a vzdělávání řídících pedagogických pracovníků. Olomouc: UP, 1998. s. 82-85. ISBN 80-7067-896-8.
  3. STŘELEC, Stanislav. Vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností. In Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido, 1998. s. 165-173. ISBN 80-85931-61-3.

  1997

  1. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Rozvoj vztahů školy a rodiny: několik zahraničních inspirací. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Brněnská univerzita, 1997, U2, U2, s. 5-34, 29 s. ISSN 80-210-1753-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 2. 2024 23:57