Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. VYBÍRAL, Zbyněk. DIALOG INSPIROVANÝ DIALOGIČNOSTÍ PODLE IVANY MARKOVÉ. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2009, roč. 53, č. 3, s. 314-321. ISSN 0009-062X.
 2. 2008

 3. VEČERKA, Radoslav. Jazyk a šach. Rozrazil, Brno: Větrné mlýny, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 16. ISSN 1801-4755.
 4. BAZALOVÁ, B. a L. BUDÍNOVÁ. Poruchy autistického spektra (PAS). In Klenková, J., Vítková, M. (eds.) a Klenková, J., Vítková, M. (eds.). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 19 - 29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 5. BAZALOVÁ, Barbora. Proces osvojování jazyka u dětí s poruchami autistického spektra. In zdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 19 - 29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
 6. ŠÍP, Radim. Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 207 s. 281. publikace. ISBN 978-80-7315-171-3.
 7. VYBÍRAL, Zbyněk. Rodinný terapeut jako zastánce tradiční rodiny. Psychoterapie, Brno: FSS MU, 2008, roč. 2, 3-4, s. 213-220. ISSN 1802-3983.
 8. STEHLÍK, Petr. Sobre la existencia de los interfijos en espańol. Studia Romanistica, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, roč. 8, č. 1, s. 77-82. ISSN 1803-6406.
 9. GRÁC, Marek. Trdlo, an Open Source Tool For Building Transducing Dictionary. 2008.
 10. 2007

 11. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Blending Still Alive! Brno: PdF MU Department of English, 2007. 1 s. The Messenger. ISSN 1214-6676.
 12. STEHLÍK, Petr. El lenguaje publicitario: ?fuente de innovación o de corrupción de la lengua? In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Philologica 92, Romanica Olomucensia XVIII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 273-279, 376 s. ISBN 978-80-244-1820-9.
 13. CHLEBUS, Pavel, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. fMRI evaluation of hemispheric language dominance using various methods of laterality index calculation. Experimental Brain Research, USA: Springer-Verlag 2002, 2007, roč. 179, č. 3, s. 365-374. ISSN 0014-4819.
 14. 2006

 15. RACLAVSKÝ, Jiří. Cmorej a Tichý o jazyce a jeho logické analýze. Slovo a slovesnost, Praha: AV ČR, 2006, roč. 67, č. 1, s. 27-35. ISSN 0037-7031.
 16. ŠEBELOVÁ, Zuzana. La beidana n. 51/7: lingua e cultura occitana nelle valli valdesi. In Etudes Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 167 - 168, 2 s. ISSN 0231-7532.
 17. STEHLÍK, Petr. La productividad de los elementos prefijales cultos en los anuncios de cosmética. Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita, 2006, L 27, č. 1, s. 29-35. ISSN 0231-7532.
 18. 2005

 19. KODRLOVÁ, Ida, Allison B. KAUFMAN, James C. KAUFMAN, Ivo ČERMÁK a Curt BURGESS. Analýza deníků Sylvie Plathové s využitím modelu HAL. In Miovský, M.; Čermák, I.; Chrz, V. (Eds): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 305-313, 8 s. ISBN 80-244-1159-8.
 20. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Comenius vs. Cimrman. Brno: PdF MU Department of English, 2005. 1 s. The Messenger. ISSN 1214-6676.
 21. CHLEBUS, Pavel, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA, Ivan REKOR a Ivan REKTOR. fMRI evaluation of hemispheric language dominancy - new methods of laterality index calculation. 2005. ISSN 1388-2457.
 22. STEHLÍK, Petr. Lengua y sociedad de consumo. La influencia de los valores socio-culturales en el léxico de los anuncios publicitarios. Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, L 26, č. 1, s. 107-116. ISSN 0231-7532.
 23. BLAŽEK, Václav. Praha jazyková. Lingvistická archeologie pražské kotliny. In Pravěká Praha. Praha: Libri, 2005. s. 946-973, 28 s. ISBN 80-7277-236-8.
 24. BRÁZDIL, Milan, Pavel CHLEBUS, Michal MIKL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Reorganization of language-related neuronal networks in patients with left temporal lobe epilepsy - an fMRI study. European Journal of Neurology, 2005, roč. 12, č. 12, s. 268-275. ISSN 1351-5101.
 25. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika. Praha: Grada Publishing, 2005. 210 s. I. ISBN 80-247-0868-X.
 26. KOSEK, Pavel. Ruční knížka Kašpara Motěšického. In Verba et historia. první. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. s. 181-190, 9 s. ISBN 80-86496-20-1.
 27. 2004

 28. STEHLÍK, Petr. Algunas consideraciones sobre el análisis pragmático de los textos publicitarios. Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, L 25, č. 1, s. 69-77. ISSN 0231-7532.
 29. CHLEBUS, Pavel, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. fMRI evaluation of hemispheric language dominance using various methods in laterality index calculation. In Human Brain Mapping. 2004. ISSN 1053-8119.
 30. KOSEK, Pavel. Jazyk kancionálu "Harfa nová" Jana Liberdy. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, A 52, č. 1, s. 95-108. ISSN 0231-7567.
 31. CHLEBUS, Pavel, Milan BRÁZDIL, Michal MIKL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Lokalizace korových řečových center a hodnocení jejich lateralizace pomocí funkční MRI. Neurologie pro praxi, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 172-175. ISSN 1213-1814.
 32. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Oborová didaktika na katedře francouzského jazyka a literatury. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně ( CD-ROM ), 2004. 7 s. ISBN 80-210-3474-2.
 33. CHLEBUS, Pavel, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Určení řečové dominantní hemisféry pomocí fMRI - nové metody výpočtu lateralizačního indexu. In 19. český a slovenský neurologický sjezd a 26. český a slovenský epileptologický sjezd - ABSTRAKTA. Brno: SOLEN, s.r.o., 2004. s. 72-72, 1 s.
 34. 2003

 35. BRÁZDIL, Milan, Jozef ZÁKOPČAN, Robert KUBA, Zuzana FANFRDLOVÁ a Ivan REKTOR. Atypical hemispheric language dominance in left temporal lobe epilepsy as a result of the reorganization of language functions. Epilepsy and Behavior, Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2003, roč. 4, č. 4, s. 414-419. ISSN 1525-5050.
 36. BLAŽEK, Václav. Beja language. In Encyclopaedia Aethiopica. Wiesbaden: Harrassowitz, 2003. s. 519-521. ISBN 3-447-04746-1.
 37. KRČMOVÁ, Marie. Úskalí popisu zvukové roviny jazyka. In Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2003. s. 53-59, 7 s. ISBN 80-224-0732-1.
 38. 2002

 39. BRÁZDIL, Milan, Josef ZÁKOPČAN, Robert KUBA, Zuzana FANFRDLOVÁ a Ivan REKTOR. Atypical language dominance in left temporal lobe epilepsy as a result of reorganisation of language functions. In Epilepsia. Madrid: Blackwell Publishing, 2002. s. 49-49, 1 s.
 40. STEHLÍK, Petr. La nueva Ortografía (1999) a la luz de la enseńanza del espańol lengua extranjera. Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, L 23, č. 1, s. 47-54. ISSN 0231-7532.
 41. OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra a jazyk. první. Brno: Host, 2002. 398 s. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-076-7.
 42. 2001

 43. VYBÍRAL, Zbyněk. Kritické přivítání diskurzivní psychologie. Československá psychologie, Praha, 2001, XLV, č. 6, s. 526-536. ISSN 0009-062X.
 44. MADECKI, Roman. Nazwy żeńskie we współczesnej czeszczyźnie i polszczyźnie. Slavia occidentalis, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 2001, roč. 58, s. 43-51. ISSN 0081-0002.
 45. 2000

 46. ŠVANDOVÁ, Blažena. Dvojí povaha jazyka. Organon F, Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2000, VII., č. 2, s. 121-134. ISSN 1335-0668.
 47. KRČMOVÁ, Marie. Jazyk spojující. In Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava: Veda, 2000. s. 23-30, 8 s. ISBN 80-224-0641-4.
 48. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. s. 921-924.
 49. 1999

 50. DOROVSKÝ, Ivan. Makedonská literatura, kultura, dějiny a jazyk v českých zemích a na Slovensku (1945-1995). In Makedonsko-češka naučna konferencija. Skopje: Filozofická fakula, 1999. s. 29-41. ISBN 9989-724-08-3.
 51. HOSKOVEC, Tomáš. Prusové - pruština - Prusko. Stěhování jména, zánik jazyka, zmizení lidí i země. In Komunita a komunikace (edidit Petr Zima). Praha: Institut základů vzdělanosti University Karlovy, 1999. s. 103-130, 28 s. ISBN 80-902439-9-1.
 52. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství. In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999. s. 64 -68, 5 s. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X.
 53. 1996

 54. KRČMOVÁ, Marie. Běžná mluva východní Moravy. In Jazyk a jeho užívání. 1. vyd. Praha: UK, 1996. s. 119-128. ISBN 80-85899-19-1.
 55. HROCH, Jaroslav. Problém rozumění a analytická filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta., 1996. 88 s. ISBN 80-210-1359-1.
 56. 1995

 57. SZALÓ, Csaba. O změně osvětlení a zabarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, roč. 31, č. 3, s. 345-356. ISSN 0038-0288.
 58. 1986

 59. BLAŽEK, Václav. Některá pojmenování vozu v indoevropských jazycích a jejich difúze v jazycích Euroasie. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1986. s. 27-32. A 34. ISBN 0231-7567.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 1. 2020 00:27