Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1  ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »
10. 9.
2010

Dril – nastavení práv

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Aplikaci Dril jsme představili již loni příspěvkem „Dril - opakujme méně, vybavme si více“ a „Rozcestník k aplikaci Dril“. Od počátku se Dril těší oblibě uživatelů Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU), o čemž svědčí statistika (autentizováno). K dnešnímu dni je v IS MU více než 940 učebnic a učilo se z nich více jak 10 650 uživatelů.

Připomeňme si, k čemu Dril je a jak se používá
Dril je aplikace, která pomáhá uživateli při učení slovíček, termínů a jiných memorovacích jednotek. Počítač uživateli předkládá např. cizí slovíčka, která uživatel v duchu či nahlas překládá. Svou odpověď potom porovnává se správným řešením a svou znalost hodnotí. Na základě hodnocení „jak dobře správnou odpověď uživatel znal“ aplikace počítá čas, kdy předloží dané slovíčko uživateli znovu tak, aby si ho co nejlépe a nejrychleji zapamatoval.

A co je v Drilu nového?
Novou možností v této aplikaci je nastavování přístupových práv k učebnicím. Zatímco dříve mohl autor volit pouze mezi tím, zda se z učebnice chce učit sám, nebo zda ji zveřejní všem uživatelům IS MU, nyní smí nastavit:

  • kdo (od konkrétních osob po všechny přihlášené v IS MU) a jak dlouho se z učebnice může učit,
  • kdo do učebnice smí importovat kartičky,
  • kdo bude učebnici spravovat (např. upravovat přístupová práva).

Obr. 1: Nastavení přístupových práv u učebnice.

IS MU tak pokračuje ve své tradici nabízet uživatelům široké spektrum možností nastavení a nechává na nich, aby si aplikaci přizpůsobili svým potřebám. Studenti mohou například společně nezávisle na sobě tvořit jednu učebnici a učitelé mohou omezovat skupinu osob, která má k učebnici přístup (např. pokud jsou v učebnici zpracované materiály od jiných autorů, je vhodné přístup k ní omezit jen pro studenty předmětu). Vyjmenované příklady využití Drilu nejsou samozřejmě konečné a je na kreativitě a cíli každého uživatele, jak možností této aplikace využije.

Výukový nástroj Dril „neusíná na vavřínech“ a vývojový tým IS MU pracuje a rozšiřuje jeho funkcionality (i na základě podnětů, které se scházejí v autentizovaném diskusním fóru „Dril: vše o agendě pro opakování s prodlevami“).
Více informací o Drilu se čtenář dozví na rozcestníku Elportálu.
Uživatel IS MU nalezne podrobnosti k aplikaci v Nápovědě: Osobní administrativa → Nápověda → Dril - učení s prodlevami nebo Osobní administrativa → Nápověda → Dril - tvorba a úprava vlastní učebnice.

10. září 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 8.
2010

Jak vyhledávaná je výuková publikace na Elportálu?

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Odpověď na otázku „Jak vyhledávaná je moje publikace na Elportálu?“ jistě zajímá každého autora, který zde publikuje své dílo.

Elportál je informační web o e-learningu na Masarykově univerzitě, který je integrován do Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) a plošně využíván k prezentaci inovace výuky. Vedle zkušeností z e-learningu, tipů a nástrojů pro vytváření elektronických podpor výuky zde pedagogičtí pracovníci MU najdou prostor, kde mohou veřejně publikovat své autorské elektronické výukové publikace využívané při výuce na MU. Tyto publikace mohou následně citovat s ISSN. Odborná hodnota některých vystavených publikací je potvrzena recenzním řízením a dlouhodobé uchování publikací pojištěno uložením v digitálním archivu WebArchiv.

Důkazem toho, že výukové publikace na Elportálu jsou hojně navštěvované, je nově zpřístupněná statistika přístupů. U každého vydání publikace může čtenář vidět počet přístupů k publikaci za rok, měsíc a den a dále nejčastější domény, z nichž uživatelé k publikaci přistupovali. Dalšími statistickými údaji jsou maximální a průměrný počet přístupů (za rok, měsíc nebo den). Kromě data vydání publikace zde čtenář nalezne také datum prvního a posledního přístupu, nebo počet autentizovaných přístupů, tj. počet přístupů z Informačního systému MU. Uživatel Internetu k 21. srpnu 2010 na Elportálu nalezne více než 100 publikací v plné verzi (vč. self-testů, animací, obrázkových galerií apod.) spadajících do 28 oborů.

Obr. 1: Publikace Badminton – interaktivní průvodce zaznamenala od svého vydání 7513 přístupů.

Elektronické výukové publikace najde čtenář na Elportálu v sekci e-PUBLIKACE.

Více o Elportálu jsme psali v novince z roku 2007 a z roku 2006, o recenzním řízení a výukových publikacích na Elportále v novince z roku 2008 .

21. srpna 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 8.
2010

Anketa k e-learningu mezi studenty Fakulty informatiky MU

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Po jarním semestru 2010 byla mezi studenty Fakulty informatiky MU (dále jen FI) vyhlášena anketa, která se zajímala mimo jiné i o spokojenost studentů s využíváním e-learningových aplikací v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU). Anketu vytvořila ve spolupráci s proděkanem pro studium na FI e-technička fakulty a prosbu o vyplnění anonymní ankety zveřejnila na Vývěsce IS MU. Anketa probíhala ve zkouškovém období a na začátku prázdnin a celkově jí vyplnilo 110 studentů různých programů na FI. (Pozn.: anketa k e-learningu probíhá nebo probíhala i na jiných fakultách a z některých se FI částečně inspirovala.)

Zajímavou informací z průzkumu může být fakt, že 90 % studentů FI se považuje za velmi zkušené uživatele IS MU a nemá s jeho používáním sebemenší problémy (v anketě ohodnotili svoji schopnost pracovat v prostředí IS MU hodnotou 4 nebo 5, přičemž 5 znamená, že "IS dobře znám a ovládám bez problémů").

Obr. 1: Odpovědi studentů na otázku "Jak byste ohodnotili svou schopnost pracovat v prostředí IS MUNI?".

Na otázku "Myslíte si, že je přínosné mít studijní materiály přístupné elektronicky?" odpověděli všichni odpovídající studenti shodně, že ano. O tištěné materiály mezi nimi není zájem a preferují elektronickou formu, nejlépe jednotně vystavenou v IS MU přímo ve složce Studijních materiálů daného předmětu.

I na Fakultě informatiky MU se přechází ze zažitého odevzdávání domácích úkolů a dalších prací e-mailem nebo přes FTP apod. k využívání IS MU a jeho Odevzdáváren. 91 % studentů se již setkalo s tímto způsobem odevzdávání domácích úkolů nebo jiných prací.

Obr. 2: Odpovědi studentů na otázku "Odevzdávali jste v některém z předmětů práce elektronicky?".

Další otázka ankety se snažila zjistit, zda a případně jak využívají studenti diskusní fóra. Z výsledků vyplynulo, že 96 % studentů diskusní fóra čte a celých 35 % je aktivně využívá a diskutuje se svými spolužáky nebo učiteli.

Obr. 3: Odpovědi studentů na otázku "Využíváte předmětová diskusní fóra?".

Více informací lze nalézt také v podrobné statistice.

21. srpna 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
7. 7.
2010

Novinky v Odpovědnících - realizujeme podněty z Podnětoven

Dosud nehodnoceno.
Novinky – e-learning

Podněty uživatelů Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) jsou shromažďované v Podnětovnách (autentizováno) a výsledkem toho, že nejsou opomíjeny, jsou níže uvedená vylepšení související s Odpovědníky (agendou pro elektronické testování v IS MU). Podnětovny jsou koncipovány do tematických diskusních fór, dělí se na Podnětovnu ISu pro uživatele, pro učitele a pro referenty studijního oddělení. Podněty jsou k dispozici analytikům a programátorům, kteří po uvážení rádi dobré podněty zapracují do nových verzí agend.

Zobrazení správných odpovědí

První novinka v aplikaci Odpovědníky se týká zobrazování správných odpovědí, chce-li si student zpětně prohlédnout, jak odpovídal. Dříve, vyplnil-li student elektronický test (tj. zvolené odpovědi uložil), měl učitel dvě možnosti – buď se studentovi odkryly všechny otázky se správnými odpověďmi, v nichž student chyboval, ale student již nedostal příležitost nad chybně zodpovězenými otázkami znovu přemýšlet, nebo mu neodkryl nic. Takto nastavené procvičovací testy mohly být pro některé studenty demotivující. Proto lze nově nastavit takové chování v prohlídce výsledků, kdy student vidí správné řešení pouze u správně zodpovězených otázek. U chybně zodpovězených otázek nalezne pouze označení, že na danou otázku odpověděl špatně, takže se nad správnou odpovědí musí zamyslet znovu a sám.

Popisované chování učitel nastavuje v popisu Odpovědníku v sekci Zobrazit studentům správné odpovědi po jejich práci s odpovědníkem.

Obr. 1: Zobrazování správných odpovědí učitel nastaví v popisu Odpovědníku.

Obr. 2: Prohlídka odpovědí: student vidí všechny otázky vč. správných odpovědí.

Obr. 3: Prohlídka odpovědí: student nevidí správné odpovědi u chybně zodpovězených otázek (nová možnost).

Fotografie v Odpovědníku pomáhá učiteli ověřit identitu odpovídajícího

Druhý realizovaný podnět ocení zejména vyučující, kteří zkoušejí studenty u PC. Při zkoušce učitel nezřídka potřebuje ověřit (zjistit) identitu zkoušeného studenta a porovnat s tím, kdo je v ISu přihlášen. Proto bylo do Odpovědníků pro účely testů u PC doplněno jméno, učo a fotografie odpovídajícího. Vše je součástí barevného pruhu v levé části elektronického testu (zobrazování barevného pruhu musí být v popisu elektronického testu nastaveno). Barevný pruh umožňuje učiteli zdálky monitorovat pracovní plochu počítačů studentů při vyplňování testu a fotografie pomůže při identifikaci studenta.

Obr. 4: Elektronický test s identifikací odpovídajícího.

7. července 2010

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1  ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 »