VLPX084t Vacation Practical Training

Faculty of Medicine
Spring 2004
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Prerequisites (in Czech)
VSPF0622p Pathophysiol. II - lect. && VSPA0622p Patological Anatomy II-lecture && VSIP0622c Clin.exam.in int.med.-pract. && VLCP0622c Clin.exam. in surgery II && VLPX061t Vacation practical training
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Prázdninová praxe
 • Cílem prázdninové praxe "Základy ošetřovatelské péče" je seznámit se s činností středního zdravotnického pracovníka na lůžkové ošetřovací jednotce zejména:
 • S kategoriemi zdravotnických pracovníků na ošetřovací jednotce, s principy vzájemné spolupráce a komunikace.
 • S charakterem ošetřovací jednotky, s jejím vybavením, s uložením pomůcek.
 • S organizačními formami ošetřovatelské péče.
 • S vedením zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace.
 • S realizací ošetřovatelského procesu, tj. s individuální ošetřovatelskou péčí o nemocné na základě poznání biopsychosociálních potřeb a problémů nemocného, stanovení ošetřovatelských diagnóz, cílů a plánů ošetřovatelských činností a hodnocení ošetřovatelských intervencí.
 • Se základními principy v prevenci nozokominálních nákaz a aseptických způsobů práce.
 • Délka prázdninové praxe:
 • 1. týden interní oddělení 1. týden chirurgické oddělení
 • Pracovní doba
 • pondělí - pátek 6.00 - 14.30 hod. včetně 30 minutové přestávky
 • Povinnosti studentů/tek
 • Ve spolupráci s pověřenou sestrou sledovat zajišťování ošetřovatelské péče, která vyplývá ze směrnice č. 10/1986 o náplni činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků.
 • Dodržovat paragraf 55 Zákona č. 86/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků - povinnost mlčenlivosti.
 • Pracovat v souladu s Etickým kodexem sestry a Právy pacientů.
 • Dodržovat hygienicko-epidemiologické předpisy.
 • Dodržovat stanovenou pracovní dobu.
 • Chodit upravený/á podle dohodnutých pravidel (čistý pracovní oděv, pracovní obuv, jmenovka)
 • Přehled činností, kterými by se měl student/ka v průběhu prázdninové praxe seznámit:
 • Realizace ošetřovatelského procesu.
 • Příjem, přeložení a propuštění nemocného.
 • Péče o osobní hygienu nemocných.
 • Péče o imobilní nemocné.
 • Stravování nemocných.
 • Vyprazdňování nemocných včetně klyzma, cévkování a péče o inkontinentní nemocné.
 • Péče o odpočinek a spánek nemocných.
 • Péče o nemocné s bolestí.
 • Prevence a péče o nemocné s dekubity.
 • Péče o nemocné s poruchami vědomí.
 • Sledování a záznam fyziologických funkcí.
 • Vizita, asistence sestry při vizitě.
 • Odběry biologického materiálu k laboratornímu vyšetření.
 • Asistence sestry při endoskopických vyšetření.
 • Asistence sestry při punkcích.
 • Základy léčebné rehabilitace, užití tepla a chladu v terapii.
 • Úkoly sestry ve farmakoterapii - aplikace léků per os, per rectum, na kůži, do tělních dutin, aplikace injekcí (subkutánních, intramuskulárních, intravenózních), oxygenoterapie, infúze a transfúze.
 • Předoperační příprava a pooperační péče.
 • Převazy aseptických a septických ran, péče o drény.
 • Imobilizační obvazy.
 • Příprava nemocného k vyšetřením: rentgenovým, počítačovou tomografií, magnetickou resonancí, ultrazvukovým elektrografickým, izotopovým a funkčním.
 • Péče o umírajícího a zemřelého.
 • Péče o pomůcky, dezinfekci a sterilizaci.
Assessment methods (in Czech)
Student předloží potvrzení pracoviště o absolvování praxe.
Prázdninová praxe je ukončena zápočtem.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 4 týdny.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2004/VLPX084t