Bibliografické citace

Simona Saibertová, Jiří Kratochvíl

Cíl kapitoly

Student/výzkumník:

 • zná pravidla psaní závěrečné práce;
 • dodržuje citační etiku;
 • využívá vhodnou a adekvátní literaturu;
 • správně používá citační styly a citační metody.

Kapitola popisuje základy práce s bibliografickými zdroji v textu pomocí určených citačních stylů při zachování citační etiky.

Rešeršní strategie

Jedním ze základních předpokladů či východisek pro vlastní výzkum či koncipování bakalářské nebo magisterské práce je přehled o dostupné literatuře vztahující se k danému tématu. Je to důležité pro postupné přesné vymezení tématu a vlastně i získaní přehledu autora o tom, co bylo k předmětu bádání napsáno a publikováno, a kdo se řešením tohoto problému již zabýval.

Prameny informací můžeme rozdělit na primární, sekundární a terciální.1,2(p107,123,138). Primární prameny představují nejdůležitější zdroj informací pro zpracování odborného textu, protože obsahují původní informace (např. odborné monografie, vědecké a odborné časopisy, sborníky z konferencí, výzkumné a kvalifikační práce na dané téma). Sekundární prameny informují o existenci primárních pramenů a usnadňují v nich čtenáři orientaci (např. encyklopedie, slovníky, lexikony, knihovní katalogy, články typu review shrnující obsah dříve publikovaných studií). Právě tyto sekundární prameny by měly být základním východiskem v přípravné fázi výzkumu či odborného publikování, tedy základní orientací pro autora v daném tématu. Terciálním pramenem je pak seznam sekundárních pramenů (např. webová stránka s přehledem online databází).

K základním zdrojům k vyhledávání informací patří především knihovny a internet.1,3,4 Knihovny v současnosti zajišťují přístup k odborné literatuře v tištěné formě, ale i prostřednictvím internetu (např. databáze s plnými texty časopisů a e-knih).1(pp363-382) Internet pak skýtá neomezený přístup k nepřebernému množství informačních zdrojů, jejichž odborná kvalita však je různorodá. Zatímco texty v tištěných odborných publikacích jsou před vydáním posuzovány odborníky, informace na internetu ne vždy takovou kontrolu podstupují (např. na Wikipedii může publikovat kdokoliv bez odborného posouzení vložené informace). Je proto zcela nezbytné posuzovat odbornou kvalitu dostupných informací, případně volit vhodné vyhledávače (např. zatímco Google prohledává nejrůznější webové stránky, jeho varianta Google Scholar se zaměřuje na web vědeckých institucí, časopisů apod.).5(p79)

Etika v publikační činnosti

Vědecká práce, potažmo publikování původních vědeckých prací, vyžaduje práci s velkým množstvím různých informací, pramenů, poznatků, definic, citací apod. Při psaní odborného textu se totiž čerpají informace jak kvůli shrnutí již dřívějších výsledků vědy k příslušnému tématu, tak i k případnému jejich využití pro posílení naší vlastní argumentace nebo jako zdroje polemiky. To samo sebou klade značné nároky na etický rozměr této činnosti, protože při přejímání informací a poznatků je nutno oddělit převzaté myšlenky od těch vlastních. To se realizuje pomocí odkazů na použité informační zdroje, neboli tzv. citacemi. Veškeré citované prameny a odkazy pak musejí být řádně uvedeny v souladu s citačními normami.1(pp169-170),6(p39)

Povinnost uvádět použité informační zdroje totiž vyplývá nejen z principů legislativních, ale i etických. V České republice je legislativní princip naplněn tzv. autorským zákonem stanovujícím povinnost uvést při převzetí cizí myšlenky bez ohledu na její formu (text, obraz apod.) údaje, podle kterých bude příjemce informace schopen identifikovat jejího autora.7 Vedle tohoto legislativního principu je pak i etický aspekt vzniklý obecným chováním lidí ve vědecké komunitě, pro které je samozřejmé respektovat vědecké práce ostatních, řádně je uvádět jako své informační zdroje a nijak nemanipulovat a nezkreslovat výsledky výzkumu. Tato pravidla chování jsou pak zaznamenána formou etických kodexů nebo i komplexních publikací o psaní odborného textu (např. příručky o psaní diplomových prací či vědeckých článků).1,6

Příklady neetického publikování vědeckého textu:

Plagiátorství je zcizení původních poznatků či myšlenek a jejich vydávání za vlastní. Autor, který čerpal z jiného zdroje bez jeho uvedení, se vystavuje obvinění z plagiátorství a disciplinárnímu řešení před etickou komisí.

Kompilát je text poskládaný z prací jiných autorů bez vlastního vědecko-výzkumného přínosu.

Fabrikace dat je manipulace, úprava a vymýšlení empirických dat a výsledků vědecké práce.

Z pohledu studia a tvorby závěrečných prací, včetně seminárních prací v průběhu studia, je plagiátorství považováno za jeden ze základních přestupků vůči akademickým mravům a má tedy své místo mezi přestupky v disciplinárním řádu každé fakulty. Při nedodržení publikační etiky se student vystavuje riziku disciplinárního řízení, kdy mu může být uloženo napomenutí, podmíněné vyloučení ze studia nebo i vyloučení ze studia viz Disciplinární řád Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.8

Masarykova univerzita navíc používá systém na odhalování plagiátů, který umožňuje vzájemné srovnávání dokumentů pomocí funkce „vejce vejci“.9 Tento nástroj mohou využívat vyučující, administrativní pracovníci i studenti.

Bibliografie v textu

Při psaní odborného textu je třeba jednoznačně identifikovat dokumenty, které jsou v práci použity a ze kterých je čerpáno. Všechny takové dokumenty musí být citovány, tj. v textu je za informací převzatou od jiného autora citace (odkaz), pomocí níž lze v závěrečném soupisu literatury identifikovat bibliografickou citaci (údaje o citovaném dokumentu jako autor, název, rok vydání apod.).

Obrázek 2: Vysvětlení pojmů citace, bibliografická citace a soupis literatury10

Citační styl je soubor pravidel určujících podobu citací a bibliografických citací, např. jako citace se používá číslice psaná formou horního indexu nebo psaná normálně, ale umístěná v oblých závorkách, v bibliografické citaci se název knihy/časopisu píše kurzívou, či nikoli. Citační styl rovněž stanovuje řazení bibliografických citací v soupisu literatury, např. jak uvádí obrázek 2, jsou bibliografické citace řazeny v pořadí, jak byly publikace postupně v textu citovány.

Před vlastním citováním je proto zcela nezbytné se s pokyny citačního stylu seznámit a dodržovat je. Z citačních stylů je pro studenty na Katedře ošetřovatelství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity stanoven styl AMA (American Medical Association11). Výtah pravidel citačních stylů, včetně stylu AMA je zpracován v Metodice tvorby bibliografických citací dostupné na Elporále Masarykovy univerzity (http://elportal.muni.cz).

Doslovné citování a parafrázování textu

Převzaté informace z díla jiného autora se do vlastního textu vkládají buď formou citátu, nebo parafráze, ke kterým se přidávají citace odkazující na soupis literatury.

Citát

Citát je doslovně převzatý text z díla jiného autora, který musí být vymezen uvozovkami a v lepším případě napsaný kurzívou kvůli vizuálními odlišení od vlastního textu. Mezi uvozovkami a textem nejsou mezery. Citát může mít podobu jak části či celé věty, tak i delšího úseku textu, např. odstavce. Citát musí být vhodně zakomponován do kontextu vlastního textu, aby plnil svůj účel, např. citát podporující naše stanovisko, nebo naopak citát jako zdroj polemiky. Po formální stránce není obvyklé, aby se citát uváděl formou přímé řeči, ale jako součást našeho vlastního textu (viz obrázek 3).5(pp76-77)

Obrázek 3: Citát nezvýrazněný kurzívou12

V případě, že v textu závěrečné práce bude uvedena delší citace v rozsahu šest a více řádků, bude vložena do samostatného bloku (odstavce), viz obrázek 4.

Obrázek 4: Doslovný citát s rozsahem šest a více řádů13(p8)

Parafrázování

Parafráze je interpretace základní myšlenky z textu jiného autora formulovaná vlastními slovy.14(p217) Stejně jako citát se i parafráze označí citací odkazující na bibliografickou citaci, neboť v jiném případě by se jednalo o plagiát. Parafrázování jiných autorů se v odborné práci používá častěji než přímé citace.

Podle účelu se v praxi používají parafráze buď jen pro velmi stručné shrnutí informací z jiné publikace s citací, pomocí které si čtenář publikaci dohledá a sám se již seznámí s dalšími podrobnostmi (viz obrázek 5), nebo pro konkrétnější, nikoli však doslovné shrnutí informací z jiného díla (viz obrázek 6).

Obrázek 5: Parafráze s velmi stručným shrnutím informací z jiné publikace (vlevo původní text diskutuje vhodný medicínský termín, aby vpravo zobrazená parafráze jen informovala, jaký pojem a kým byl do praxe zaveden s citací na konci)15,16
Obrázek 6: Ukázka původního textu se zvýrazněnými pasážemi (vlevo), které byly parafrázovány v jiném textu (vpravo)17,18 Jedná se o ilustrační obrázek s dnes již neužívaným termínem SZP.
Ukázka původního textu se zvýrazněnými pasážemi (vlevo), které byly parafrázovány v jiném textu (vpravo). Jedná se o ilustrační obrázek s dnes již neužívaným termínem SZP.

Protože se parafráze na rozdíl od doslovných citátů nijak graficky (např. uvozovkami či kurzívou) nevymezují od vlastního textu, je zcela nezbytné vždy zakomponovat citace tak, aby čtenář byl schopen rozlišit, co je parafráze a co je již původní text (viz obrázek 7).

Obrázek 7: Zakomponování parafráze do původního textu18

Soupis literatury

V soupisu (seznamu) literatury budou uvedeny všechny bibliografické zdroje dle zvoleného citačního stylu. Studenti na Katedře ošetřovatelství Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve svých pracích citují podle AMA style. Při citování podle tohoto stylu mají citace podobu číslic ve formátu horního indexu. Citace v textu a bibliografické citace se číslují a uvádějí v pořadí, jak postupně byly příslušné publikace citovány. V případě opakovaného citování téže publikace se při jejím druhém a dalším citování uvádí tatáž číslice, která byla použita poprvé (viz obrázek 8).

Obrázek 8: Citace v textu a soupis literatury podle AMA style10
Citace v textu a soupis literatury podle AMA style

Citační manažery

K usnadnění práce při uvádění bibliografických pramenů je možno využít podpory informačních a komunikačních technologií poskytující široké spektrum citačních manažerů, které významným způsobem zjednodušují a zpřehledňují práci se zdroji a prameny a zautomatizují tvorbu citací v různých citačních stylech. Tyto aplikace umožňují budování vlastní autorovy databáze literatury, ze které lze pak velmi intuitivním způsobem generovat citace včetně bibliografického přehledu. Jedná se o komplexní systémy pro správu citací, případně i plných textů. Citační manažery umí citace a bibliografické citace nejen vytvořit v různých citačních stylech, ale umožňují i jejich správu, tzn. uložení, třídění do složek, vkládání poznámek i textů k citacím. Nejpoužívanějšími citačními manažery jsou Zotero, EndNote, Citace.com či Mendeley, přičemž s ohledem na kvalitu jimi vytvořených citací a bibliografických citací podle AMA style je vhodný manažer Zotero (tutoriál viz https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/).19 Při citování mohou být nápomocny i různé databáze knihoven či jiných odborných institucí, které umožňují v rejstříku rovněž generovat bibliografické citace, nikoli však citace v textu.

4.1 Postup při citování podle stylu AMA

Základní zásady citování

 1. Údaje pro citování převezmeme u:
  1. monografií z titulního listu, rubu titulního listu, případně z tiráže, obálky, či dalších částí dokumentu,
  2. u časopiseckých článků údaje o autorovi a názvu článku z článku, zatímco zbývající údaje o časopise (název, rok vydání, ročník, číslo) z obálky časopisu, jeho tiráže, případně ze záhlaví nebo zápatí článku,
  3. dokumentů na elektronických nosičích (CD-ROM, disketa apod.) z potisku nosiče (potisk CD, štítek na disketě apod.), z obalu (booklet CD aj.) a až v posledním případě ze souborů uložených na nosiči.
 2. Není-li nějaký údaj v dokumentu uveden, ale je zjištěn z jiného zdroje (např. z knihovního katalogu, webové stránky nakladatele apod.), uvede se v hranatých závorkách. Nelze-li jej nijak zjistit, údaj se vynechává.
 3. Online dokumenty ve formátu PDF, HTML apod. citujeme jako elektronické dokumenty, tj. podle stylu AMA v příslušných částech bibliografické citace uvádíme datum přístupu k dokumentu a internetový odkaz na dokument (umožňuje-li to citační styl, tak místo odkazu údaj Digital Object Identifier, DOI).

Citování v textu

Obrázek 9: Citování v textu

V soupisu literatury jsou bibliografické citace očíslovány a seřazeny v pořadí, jak byly v textu postupně uvedeny číselné citace.

Základní pravidla psaní údajů v bibliografické citaci
Autoři/editoři

Uvádíme je v pořadí, jak jsou v citovaném díle, přičemž do šesti autorů/editorů vyjmenujeme všechny, např. Kelnarová J, Cahová M, Křesťanová I, Křiváková M, Kovářová Z, zatímco u děl se sedmi a více autory uvedeme první tři a zkratku et al., např. Hampson J, Green C, Stewart J, et al.

V případě publikace mající místo autorů editory, uvádí se za jejich jména slovo ed. pro jednu osobu, nebo eds. pro dvě a více osob.

Název části publikace (časopisecký článek, název kapitoly v knize/příspěvku ve sborníku)

Píšeme jej normálním písmem, přičemž za názvy psané jiným jazykem než anglicky přidáváme v hranatých závorkách anglický překlad, např. Komunikace ve fázích ošetřovatelského procesu [Communication in the phases of the nursing process].

Název celé publikace (kniha, časopis apod.)

Vyjma názvu webové stránky se název každé publikace vždy píše kurzívou. Název se píše v souladu s pravopisem jazyka, v jakém je dokument psán, přičemž za názvy psané jinak než anglicky přidáváme v hranatých závorkách anglický překlad, např. Ošetřovatelský proces a jeho realizace [Nursing Process and its Implementation]. Výjimkou jsou publikace v angličtině, v jejichž názvech píšeme všechna slova kromě spojek a předložek s velkým počátečním písmenem, např. Nursing Older Adults.

Názvy časopisů zkracujeme podle databáze Medline PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals), případně podle rejstříku Mezinárodní organizace ISSN (http://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/), např. Časopis lékařů českýchCas Lek Cesk, Deutsche Medizinische WochenschriftDtsch Med Wochenschr.

Vydání

Údaj píšeme anglicky a uvádíme jej pouze v případě druhého a dalšího vydání, např. Vydání druhé → 2nd ed., Dritte erweiterte Auflage → 3rd ed., 4th revised edition → 4th rev. ed. apod.

Místo vydání

Uvádí se město a stát, kde byla publikace vydána, přičemž v případě severoamerických států se používá tamější zkratka státu, např. Los Angeles, CA, zatímco pro ostatní země se používá jednoslovný název státu, např. Brno, Czechia.

Nakladatel

Píšeme celý název nakladatelství vyjma členu The a interpunkce, např. The W. W. Norton & Company → W W Norton & Company.

Rok vydání

Uvádí se arabskými číslicemi, např. 2018. Je-li v dokumentu pouze rok copyrightu, přidá se k roku písmeno c, tj. c2018.

Ročník a číslo časopisu

Údaje uvedeme ve formátu rok;ročník(číslo), např. časopis mající číslo 5 v rámci ročníku 50 vydaného v r. 2018 se zapíše 2018:50(5).

Rozsah

Píše se arabskými číslicemi pouze v případě citace části díla (např. kapitola v knize/příspěvek ve sborníku, časopisecký článek).

Typ dokumentu

Při citování audiovizuálních či méně obvyklých dokumentů se za název uvádí typ díla, např. [dissertation], [master's thesis], [map], [videotape], [audiotape], [CD-ROM], [DVD].

Umístění online dokumentu

Při citování jakéhokoliv online dokumentu se primárně uvádí jeho DOI (Digital Object Identifier), není-li znám, tak webová adresa.

Datum citování/zobrazení

Při citování online dokumentů se na konci bibliografické citace uvádí anglicky datum, kdy jsme online dokument zobrazili, přičemž datum je uvozeno slovem Accessed, např. Accessed February 15, 2018.

4.1.1 Vzory bibliografických citací

Tištěné dokumenty

Kniha (monografie)

Příjmení J, Příjmení J. Název hlavního díla. Číslo svazku, Název svazku. Vydání. Místo vydání: Nakladatel; Rok vydání.

Příklady

Mikšová Z, Froňková M, Zajíčková M. Kapitoly z ošetřovatelské péče [Selected Chapters from Nursing Care]. I, Ošetřovatelský proces při zajištění základních potřeb klienta, nemocného. Valašké Meziříčí, Czechia: NALIOS; 2002.

Herdman TH, Kamitsuru S, eds. NANDA International, Inc. Nursing Diagnoses: Definitions & Classification, 2015-2017. 10th ed. Chichester, England: Wiley Blackwell; c2014.

Lützner H, Million H. Rheuma + Gicht Selbstbehandlung durch Ernährung: mit Rezepten für die Ernährung mit und ohne tierisches Eiweiß, sowie wegweisenden Patientenberichten [Rheumatism + Gout Self-treatment through Nutrition: with Recipes for Nutrition with and without Animal Protein, as well as Pioneering Patient Reports]. 4th extend. ed. Neckarsulm, West Germany: Jungjohann Verlagsgessellschaft; 1989.

Příspěvek ve sborníku/Kapitola v monografii

Příjmení J, Příjmení J. Název příspěvku/kapitoly. In: Příjmení J, Příjmení J. Název. Číslo svazku, Název svazku. Vydání. Místo vydání: Nakladatel; Rok vydání:Rozsah stran.

Příklady

Trešlová M. Komunikace ve fázích ošetřovatelského procesu [Communication in the phases of the nursing process]. In: Tóthová V. Ošetřovatelský proces a jeho realizace [Nursing Process and its Implementation]. 2nd rev. ed. Praha, Czechia: Stanislav Juhaňák – TRITON; 2014:173-198.

Ryan A. Demographic change and population ageing. In: Reed J, Clarke CL, Macfarlane A, eds. Nursing Older Adults. Maidenhead, England: McGrawHill; c2012:43-60.

Naumann G. Mikrobiologie der Mundhöhle [Microbiology of the oral cavity]. In: Naumann G, Schmidt J, Friemel H. Medizinische Mikrobiologie und Immunologie für Stomatologen [Medical Microbiology and Immunology for Stomatologists]. Leipzig, East Germany: Johann Ambrosius Barth; 1983:182-195.

Časopisecký článek

Příjmení J. Název článku. Zkrácený název časopisu. Rok vydání; Ročník (Číslo, číslo části) (číslo supplementa): Rozsah.

Příklady

Kalina J, Zvárová J. Analýza dat: výzvy a specifika v neurovědách a psychiatrii [Data analysis: challenges and specifics in neuroscience and psychiatry]. Cas Lek Cesk. 2017;156(8):430-436.

Fawzy Y. Quantification of mucosa oxygenation using three discrete spectral bands of visible light. J Biophotonics. 2009;2(12):744-749.

Schindler N. Angehörigenbetreuung – Ein schmaler Grat zwischen Empathie und Selbstschutz [Relatives care – a fine line between empathy and self-protection]. Präparator. 2017;63:40-45.

Kvalifikační práce

Podle typu práce se za název do hranatých závorek vkládá spojení bachelor's thesis, master's thesis, dissertation.

Příjmení J. Název kvalifikační práce [typ práce]. Místo vydání, stát vydání: Název vysoké školy; rok.

Příklady

Čiperová, L. Současná prevence a léčba dekubitů ve zdravotnických zařízeních [Prevention and Treatment for Pressure Ulcers in Selected University Hospitals] [master’s thesis]. Brno, Czechia: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta; 2007.

Dudová M. Byron and Eating Disorders [bachelor's thesis]. Brno, Czechia: Masaryk University, Faculty of Arts; 2006.

Barokova J. Sieben österrreichische Kinderbuchautorinnen der Gegenwart [Seven Austrian Writers of the Juvenile Literature] [dissertation]. Brno, Czechia: Masaryk-Universität, Philoshophische Fakultät; 2006.

Elektronické dokumenty

Kniha (monografie) na internetu

Příjmení J. Název. Vydání. Místo vydání, stát vydání: Nakladatel; Rok vydání. Webová adresa. Datum citování/zobrazení.

Příklady

Beharková N, Soldánová D. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí [Essentials of Nursing Practices and Interventions]. Brno, Czechia: Masarykova univerzita; 2016. https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps16/osetrovatelske_postupy/web/docs/osetrovatelske-postupy-skripta.pdf. Accessed February 16, 2018.

Mauss S, Berg T, Rockstroh J, Sarrazin C, Wedemeyer H. Hepatology: A Clinical Textbook. 2nd ed. Düsseldorf, Germany: Flying Publisher; 2010. http://www.hepatologytextbook.com/Hepatology2010_2ndEdition.pdf. Accessed October 8, 2010.

Kniha (monografie) na nosiči dat

Příjmení J. Název: Podnázev [typ dokumentu]. Vydání. Místo vydání, stát vydání: vydavatel; rok vydání.

Příklady

Šašinka M, Šagát T. Pediatria [Pediatrics] [CD-ROM]. Košice, Slovakia: Satus; 1998.

Pokorná A, Saibertová S, Juřeníková P, et al. Sorrorigenní rány, jejich identifikace, prevence a léčba. [CD-ROM]. Brno, Česká republika: NCONZO; 2016.

Příspěvek ve sborníku/Kapitola v knize

Příjmení J, Příjmení J. Název příspěvku/kapitoly. In: Příjmení J, Příjmení J. Název. Číslo svazku, Název svazku. Vydání. Místo vydání: Nakladatel; Rok vydání: Rozsah stran. Webová adresa. Datum citování/zobrazení.

Příklady

Haluzíková J. Základy první pomoci [First Aid Manual]. In: Mastiliaková D, ed. Rozvoj vzdělávání v ošetřovatelství: sborník odborného sympozia [Development of Nursing Education: the Scientific Symposium Proceedings]. Opava, Czechia: Slezská univerzita; 2008. http://www.slu.cz/fvp/cz/uo/konference-a-sympozia/archiv/sbornik-2008-1. Accessed February 16, 2008.

Biganzoli L. Prognostic and predictive factors. In: Castiglione M, Piccart MJ, eds. Adjuvant Therapy for Breast Cancer. Dordrecht, Netherlands: Springer; 2009. doi:10.1007/978-0-387-75115-3. Accessed October 8, 2010.

Harris JS. Factors improving outcomes in workers’ compensation. In: Teleki SS, Dembe AE, Harris JS, Wickizer TM, Farley DO, Wynn BO, eds. Adjuvant Therapy for Breast Cancer. Santa Monica, CA: RAND Institute for Civil Justice; 2006. http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/2006/RAND_CF214.pdf. Accessed October 8, 2010.

Příspěvek ve sborníku/Kapitola v knize na nosiči dat

Příjmení J. Název příspěvku. In: Příjmení J, ed. Název: Podnázev [typ dokumentu]. Vydání. Místo vydání, stát vydání: vydavatel; Rok vydání.

Příklad

Maršálek B. Ekotoxikologické biotesty: rozdělení, přehled, použití [Ecotoxicological Biotests: Typology, Overview, Using]. In: Kočí V, Maršálek B, Halousková O, eds. Ekotoxikologické biotesty 1-4: souhrn příspěvků z pracovních konferencí konaných v letech 2002-2004 [Ecotoxicological Biotests 1-4: Summary of Contributions from Workshops Held in 2002-2004] [CD-ROM]. Chrudim, Czechia: Vodní zdroje ECOMONITOR; 2005.

Časopisecký článek

Příjmení J. Název článku. Zkrácený název časopisu. Rok vydání; Ročník (Číslo): Počet stran. Internetová adresa nebo DOI. Datum aktualizace. Datum citování/zobrazení.

Příklady

Menšíková A, Beharková N. Život pacientů s celiakií [Living with Celiac Disease]. Osetrovatelstvi Porod Asist. 2010;1(4):139-144. http://periodika.osu.cz/osetrovatelstviaporodniasistence/dok/2010-04/6_mensikova_beharkova.pdf. Accessed February 16, 2018.

Hollenbeck B, Dalia S, McGarry K. Fainting with HIV. Am J Med. 2010;123(9):808-810. doi:10.1016/j.amjmed.2010.04.010. Accessed October 8, 2010.

Schmidt-Wolf G, Elsner F, Lindena G, et al. Evaluation von 12 Pilotprojekten zur Verbesserung

der ambulanten Palliativversorgung [Evaluation of 12 pilot projects to improve outpatient palliative care]. Dtsch Med Wochenschr. 2013;138(50):2585-2591. doi:10.1055/s-0033-1359858. Accessed February 19, 2018.

Článek na nosiči dat

Příjmení J. Název článku. Zkrácený název časopisu [typ dokumentu]. Rok vydání; Ročník (Číslo): Počet stran.

Příklad

Obinata A, Akimoto Y. Expression of hex during feather bud development. Int J Dev Biol [CD-ROM]. 2005;49(7):885-890.

Kvalifikační práce

Podle typu práce se za název do hranatých závorek vkládá spojení bachelor's thesis, master's thesis, dissertation.

Příjmení J. Název kvalifikační práce [typ práce]. Místo vydání, stát vydání: Název vysoké školy; rok.

Příklady

Čiperová, L. Současná prevence a léčba dekubitů ve zdravotnických zařízeních [Prevention and Treatment for Pressure Ulcers in Selected University Hospitals] [master’s thesis]. Brno, Czechia: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta; 2007. https://is.muni.cz/th/204417/lf_m/diplomova_prace.pdf. Accessed February 16, 2018.

Dudová M. Byron and Eating Disorders [bachelor's thesis]. Brno, Czechia: Masaryk University, Faculty of Arts; 2006. https://is.muni.cz/th/74374/ff_b/B.A._Thesis.pdf. Accessed February 19, 2018.

Barokova J. Sieben österrreichische Kinderbuchautorinnen der Gegenwart [Seven Austrian Writers of the Juvenile Literature] [dissertation]. Brno, Czechia: Masaryk-Universität, Philoshophische Fakultät; 2006. https://is.muni.cz/th/1402/ff_d/disertace_Barokova.n.pdf. Accessed February 19, 2018.

Patent

Příjmení J, funkce; Název instituce, funkce. Název patentu. Lokace patentu a číslo patentu. Datum vydání patentu.

Příklad

Groll W, inventor; Clad Metals LLC, assignee. Method of Mmaking a Copper Core Five-ply Composite and Cooking Vessel. European patent EP1094937B9. May 2, 2001.

Audiovizuální dokument (CD, DVD, videokazeta)

Po názvu se jako typ nosiče uvádí slova jako audiotape, CD, DVD, videotape apod.

Příjmení J. Název alba/filmu [Typ nosiče] Místo vydání, stát vydání: Vydavatel; rok vydání.

Příklady

Hlavsa, M. Šílenství [Madness] [CD]. Praha, Czechia: Globus Music; 1999.

Honzák R, Pálka J. Komunikace lékařů a zdravotníků s handicapovanými pacienty: Komunikační strategie [Communication between Physicians and Medical Staff with Disabled Persons: Communication Strategy] [videotape]. Praha, Czechia: Ministerstvo zdravotnictví ČR; 1994.

Webová stránka

Příjmení J. Název příspěvku. Název homepage. Webová adresa. Datum aktualizace. Datum citování/zobrazení.

Příklady

Čaban M. Zbytečná válka s praktiky [An Unnecessary war with practitioners]. Zdravotnictví a medicína [Health and Medicine]. https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/komentare/zbytecna-valka-s-praktiky-482978. Accessed February 19, 2018.

Briney A. Low and high pressure: the basics of pressure and their impact on the world’s weather. About.com:Geography. http://geography.about.com/od/climate/a/highlowpressure.htm. Accessed February 23, 2009.

Software

Název programu [computer program]. Verze programu. Místo vydání, Stát: Vydavatel; rok vydání.

Příklad

Adobe Photoshop [computer program]. Version 7.0. San Jose, CA: Adobe Systems; 2002.

Elektronická pošta

Příjmení, J. Odesílatelova instituce, Místo. Typ komunikace, Rok.

Příklad

Kelley-Milburn, D. Widener Library, Cambridge, MA. Personal communication, 2009.

Legislativní dokumenty (zákony, vyhlášky apod.)

Příjmení J. Název zákona. Rok. Webová adresa. Datum citování/zobrazení.

Příklad

Parlament ČR. Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). 2004. http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4334. Accessed February 19, 2018.

Souhrn kapitoly

Každý odborný text, včetně bakalářské či diplomové práce je potřeba opřít o kvalitní dostupné zdroje informací, které vychází z důkladné rešeršní činnosti. Veškeré citované prameny a odkazy musí být řádně uvedeny, a to v souladu s citačními normami.

Seznam literatury

↑ 1. Vymětal J. Informační zdroje v odborné literatuře. Praha, Czechia: Wolters Kluwer ČR; 2010.

↑ 2. Ressler M, ed. Informační věda a knihovnictví: výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví: výběr z hesel v databázi TDKIV. 1st ed. Praha, Czechia: Vydavatelství VŠCHT; 2006.

↑ 3. Hock R. The Extreme Searcher’s Internet Handbook: A Guide for the Serious Searcher. 2nd ed. Medford, NJ: CyberAge Books; 2007.

↑ 4. Barzun J, Graff HF. The Modern Researcher. 6th ed. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning; 2004.

↑ 5. Katuščák D, Drobíková B, Papík R. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 1st ed. Nitra, Slovakia: Enigma; 2008.

↑ 6. Šesták Z. Jak psát a přednášet o vědě. 1st ed. Praha, Czechia: Academia; c2000.

↑ 7. Parlament ČR. Zákon 121/2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Praha, Czechia: Tiskárna Ministerstva vnitra; 2000. http://aplikace.mvcr.cz/sbirka zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3424. Accessed June 25, 2017.

↑ 8. Lékařská fakulta MU. Disciplinární rád lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Brno, Czechia: Masarykova univerzita; 2015. https://is.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/61781805/Sken_disciplinarniho_radu.pdf. Accessed June 30, 2017.

↑ 9. Masarykova univerzita. Plagiátorství. Masarykova univerzita. https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/plagiatorstvi. Published c2018. Accessed June 25, 2017.

↑ 10. Colby SM, Gwaltney CJ. Farmakoterapie při odvykání kouření u dospívajících. JAMA. 2008;16(2):93-95.

↑ 11. Iverson C, ed. AMA Manual of Style: A Guide for Authors and Editors. 10th ed. Oxford, England: Oxford University Press; 2009.

↑ 12. Jones DW, Peterson ED. Je zlepšení ukazatelů zvládnutí hypertenze záležitostí techniky, lidí nebo systémů?. JAMA. 2008;16(5):255-257.

↑ 13. Lemanová M. Hodnocení stavu výživy u klientů domova pro seniory Vychodilova Brno [bachelor’s thesis]. Brno, Czechia: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta; 2017.

↑ 14. Meško D, Katuščák D, Findra J. Akademická příručka. Martin, Slovakia: Osveta; 2006.

↑ 15. Palát K, Hartl J, Opletalová V. Prekurzory léčiv. Ceska Slov Farm. 1981;30(3/4):116-124.

↑ 16. Černíková A, Jampílek J. Strukturní modifikace léčiv ovlivňující biodostupnost a terapeutický účinek. Chem Listy. 2014;108(1):7-16.

↑ 17. Kubešová H, Holík J, Bogrová I, Syslová D. Bolest u nemocného vyššího věku a aspekty její léčby. Cas Lek Cesk. 2001;140(10):291-294.

↑ 18. Pokorná A, Eckelová I. Efektivita léčby bolesti z pohledu seniorů. Bolest. 2013;16(2):77-82.

↑ 19. Kratochvíl J. Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly. ProInflow. 2016;8(2):118-153. http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/download/1535/1807. Accessed February 2, 2018.