Formátování závěrečné práce

Natália Beharková, Alena Pospíšilová

Cíl kapitoly

Student/výzkumník:

 • osvojí si základní pravidla formátování závěrečné práce.

Zachování jednotné normy formátování textu je důležitou součástí zpracování závěrečné práce. Některé parametry formátování závěrečné práce, které v textu doporučujeme, vycházejí ze směrnice děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2013 (více viz Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na LF MU1).

Výhoda formátování textu závěrečné práce:

 • zaručuje jednotnou vizualizaci textu;
 • umožňuje automatické generování částí závěrečné práce např. obsah, seznamy apod.;
 • usnadňuje průběžnou i finální korekturu textu.

V následujícím textu uvádíme velikost písma v bodech, označení b. Jedná se o tzv. obrazový bod (jednotka velikosti písma), používanou v programu Microsoft Office Word. V anglické verzi se používá označení point (pt.).

Okraje textu závěrečné práce

Zarovnání textu a nastavení okrajů závěrečné práce je odlišné od přednastaveného formátu programu Microsoft Office Word. Z důvodu vazby práce je třeba okraje textu nastavit (postup nastavení viz obrázek 25). Nastavení okrajů:

 • levý okraj 3 cm,
 • pravý okraj 2 cm,
 • horní a dolní okraj 2,5 cm.

Dodatečné nastavení okrajů může celý text práce rozložit, což vyžaduje další korekce, proto doporučujeme provést nastavení hned na začátku.

Obrázek 25: Postup nastavení okrajů strany

Nadpisy

V závěrečné práci je doporučeno užívat nadpisy prvního, druhého a třetího řádu. Nadpisy, tzn. názvy kapitol:

 • musí být stručné a výstižné,
 • uvádějí se tučně s velkým začátečným písmenem,
 • velikost písma se volí podle řádu nadpisu,
 • nepoužívají se zkratky,
 • před názvem kapitoly se uvádí pořadové číslo (mimo kapitol: Úvod, Závěr a za závěrem následující kapitoly, tzn. číslujeme pouze nadpisy kapitol v jádru závěrečné práce).

Formát textu jednotlivých úrovní kapitol shrnuje tabulka 11.

Tabulka 11: Formátování textu nadpisů kapitol
NADPISY
Úroveň kapitoly Číselné značení Písmo

Kapitola prvního řádu

1 Název

Times New Roman – tučné písmo, velikosti 14 b.

Kapitola druhého řádu

1.1 Název

Times New Roman – tučné písmo, velikosti 13 b.

Kapitola třetího řádu

1.1.1 Název

Times New Roman – tučné písmo, velikosti 12 b.

Zarovnání: doleva bez odsazení do strany
Řádkování: jednoduché
Odsazení textu před a za nadpisem/odstavcem o 12 b., bez odsazení textu

Postup přednastavení úrovně kapitoly druhého řádu shrnuje obrázek 26. Obdobně je třeba postupovat u nastavení všech tři úrovní nadpisů.

Obrázek 26: Postup nastavení formátu textu podnadpisu druhé úrovně

Správné nastavení formátu jednotlivých úrovní nadpisů umožní automatické generování obsahu závěrečné práce. Pro generování je nezbytné používat přednastavení úrovně nadpisů a podnadpisů. Postup generace obsahu prezentuje obrázek 27.

Obrázek 27: Postup generace obsahu práce

Základní text

Parametry formátování základního textu práce definuje tabulka 12, postup nastavení je uveden v obrázku 28.

Zarovnání textu – základní text závěrečné práce se zarovnává do bloku (text se rozdělí rovnoměrně mezi okraje).

Řádkování – v základním textu se používá 1,5 řádku. Jednoduché řádkování, tzn. 1,0 se používá v nadpisech a podnadpisech, v poznámkách pod čárou, v citačním odstavci a v seznamu literatury.

Tabulka 12: Formátování základního textu
ZÁKLADNÍ TEXT
Typ písma Times New Roman
Velikost písma 12 b.
Řádkování 1,5 řádku
Zarovnání textu do bloku
Odstavec odsazení textu (tzn. mezery) před a za odstavcem o 12 b, bez odsazení textu
Obrázek 28: Postup nastavení formátu základního textu

Poznámky pod čarou

Poznámka pod čárou může mít několik funkcí:

 • vysvětlení, komentování nebo doplnění základního textu,
 • odkaz na citovaný zdroj.

Pro vložení poznámky pod čárou na konci strany lze využívat automatickou funkci pro vkládání Microsoft Office Word → reference → vložit pozn. pod čarou. Základní parametry formátování poznámek pod čarou prezentuje tabulka 13, postup vložení poznámky pod čarou je uveden v obrázku 29.

Tabulka 13: Formátování poznámek pod čarou
POZNÁMKY POD ČAROU
Typ písma Times New Roman
Velikost písma 10 b.
Řádkování jednoduché
Zarovnání textu doleva bez odsazení
Odstavec bez odstavce, tzn. bez mezer

Pokud v textu používáme citační metodu formou horního indexu (tzn. použití číslice, označující pořadí citování zdroje v textu, která musí být shodná s pořadovým číslem v soupisu literatury), musíme značení poznámek (jak v textu, tak v odkazu pod čárou) odlišit (např. použitím symbolu „*“ před číslo poznámky pod čárou i v textu).

Obrázek 29: Postup vložení poznámek pod čarou

Doslovná citace

Z hlediska formátování textu doslovné citace se řídíme počtem citovaných řádků. Základní parametry formátování doslovných citací a rozdíly ve formě citování z hlediska počtu řádků citace prezentuje tabulka 14.

Tabulka 14: Formátování doslovných citací
DOSLOVNÁ CITACE
Citace do pěti řádků Citace šest a více řádků
Styl písma Times New Roman Times New Roman

Zvýraznění textu

„text v uvozovkách“ „kurzíva a text v uvozovkách“
Velikost písma 12 b. 11 b.
Řádkování 1,5 řádku jednoduché
Zarovnání textu doleva bez odsazení do bloku
Odstavec bez mezery před a za odstavcem, bez odsazení textu mezery před a za odstavcem o 12 b., odsazení textu z levé i z pravé strany o 1 cm od okraje

Značení obrazového materiálu

Obrazový materiál zahrnuje obrázky, které jsou uvedeny v jádru závěrečné práce. Zpravidla je můžeme rozdělit na ilustrace (fotografie, schémata, mapy, nákresy, grafy apod.) a tabulky.

Každý obrazový materiál zařazen v závěrečné práci, musí být opatřen pořadovým číslem a názvem. Název musí být výstižný a jednoznačný, nesmí kopírovat znění položky z dotazníku. Na každý objekt importovaný do závěrečné práce musí být proveden odkaz v textu práce (např. tabulka 4 prezentuje…., nebo viz tab. 4).

Nadpisy obrazového materiálu, tzn. tabulek, obrázků, grafů apod., je vhodné přednastavit jako úroveň podnadpisu (postup viz obrázek 26). Přednastavení umožní vygenerovat seznam tabulek, obrázků a grafů (postup viz obrázek 27). Pro každou z kategorií nastavujeme jinou úroveň podnadpisů (např. značení tabulek podnadpis 4, značení grafů podnadpis 5, značení obrázků podnadpis 6 apod.). Uvedeným způsobem zabezpečíme automatické číslování objektů. Při stanovování formátu úrovně podnadpisu přednastavíte příslušné označení v záložce formát, číslování, definovat nový číselný formát (viz obrázek 30). Přehled formátování názvů importovaných objektů (např. tabulek, obrázků a grafů) je uveden v tabulce 15.

Obrázek 30: Postup nastavení automatického číslování vložených objektů do práce
Tabulka 15: Formátování popisků obrázků, tabulek a grafů
POPIS OBJEKTŮ
Styl písma Times New Roman
Zvýraznění textu tučné písmo
Velikost písma 11 b.
Řádkování jednoduché
Zarovnání textu doleva bez odsazení
Odstavec mezery před odstavcem o 12 b., bez odsazení textu
ZÁSADY POUŽITÍ V TEXTU A ZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ
Tabulky
 • musí být přehledné,
 • řádné označení sloupců/řádků (název kategorie, hodnoty apod.).

Umístění tabulky:

 • u odpovídajícího textu,
 • pokud v textu odkazujeme na vzdálenou tabulku je nutno uvést viz tab. pořadové číslo, s. XY (např. viz tab. 7, s. 37),
 • tabulky k doplnění lze uvést v příloze závěrečné práce,
 • při rozdělení tabulky na dvě strany je nutno uvést hlavičku tabulky s uvedením „– pokračování“ (např. Tabulka 4 Spokojenost respondentů – pokračování).

Tabulka 1 Název (bez interpunkčních znamének, název začíná velkým písmenem)

 • značíme nad objektem (tzn. název tabulky je uveden v levém horním okraji nad tabulkou).

Všechny tabulky musí být uvedeny v seznamu tabulek.

Grafy
 • musí být přehledné a názorné,
 • musí být zvolen vhodný typ grafu prezentující výsledky (výsečové, sloupcové apod.),
 • v grafu musí být použita odpovídající, čitelná legenda,
 • volba barev použitých v grafu musí být jednoznačná (pozor na barevné odstíny jedné barvy, nebo volby výplně jednotlivých částí grafu u černobílého tisku).

Umístění grafu:

 • u odpovídajícího textu,
 • pokud v textu odkazujeme na vzdálený graf, je nutno uvést viz graf pořadové číslo, s. XY (např. viz graf 11, s. 52),
 • grafy k doplnění lze uvést v příloze závěrečné práce.

Graf 1 Název (bez interpunkčních znamének, název začíná velkým písmenem)

 • značíme pod objektem (tzn. název grafu je uveden v levém dolním okraji pod grafem).

Všechny grafy musí být uvedeny v seznamu grafů.

Obrázky (platí i pro fotografie, schémata/nákresy apod.)

Obrázek 1 Název (bez interpunkčních znamének, název začíná velkým písmenem)

 • značíme pod objektem (tzn. název obrázku je uveden v levém dolním okraji pod obrázkem),

u převzatých obrázků uvedeme zdroj, pokud je obrázek/fotografie apod. pořízen autorem závěrečné práce, uvedeme např. z archivu autora závěrečné práce.

Pro dodržení jednoty díla je vhodné upravit styl písma na Times New Roman i v importovaných objektech. Přípustné je použít písmo menší velikosti, než je použito v základním textu. Pro zachování čitelnosti je vhodné nevolit písmo menší než 10 b. V tabulkách může být uplatněno jednoduché řádkování. V aplikaci Word lze nastavit automatické vkládání a následně generování titulků (popisky např. obrázek, tabulka apod.) přes záložku Reference → Vložit titulek. V textu závěrečné práce je potřeba dodržet jednotu stylu použitého pro formátování popisků.

Seznam literatury

Formátování základních parametrů seznamu literatury je uvedeno v tabulce 16.

Tabulka 16: Formátování seznamu literatury
SEZNAM LITERATURY
Styl písma Times New Roman
Velikost písma 12 b.
Řádkování jednoduché
Zarovnání textu doleva bez odsazení
Odstavec, oddělení jednotlivých zdrojů mezery před a za odstavcem o 12 b., bez odsazení textu

Praktické rady pro formátování textu

Na internetu lze dohledat různé užitečné typy používání klávesových zkratek, které usnadňují práci s textem. Pro psaní závěrečné práce je vhodné využít např.:

Ctrl Shift Enter – nová strana textu, klávesnice je nutno stisknout současně.

Ctrl Shift Mezerník – nastavení pevné mezery, přesune předložky, spojky, symboly na konci řádku na nový řádek.

Souhrn kapitoly

Nedílnou součástí tvorby závěrečné práce je i dodržení požadovaného formátování textu práce. Kapitola předkládá instrukce formátování textu s ohledem na směrnici děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 3/2013. Dále studentům nabízí praktické návody jak aplikovat funkce programu Microsoft Office Word pro základní formátování textu závěrečné práce.

Seznam literatury

↑ 1. Lékařská fakulta MU. Směrnice děkana č. 3/2013: Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU. Brno, Czechia: Masarykova univerzita; 2013. https://is.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2013/3-2013-smerniceLFMU_disertacni_prace_final.pdf. Accessed July 3, 2017.