Přehled použitých zkratek

ACE

enzym angiotenzin-konvertáza

ACV

acyklovir

ACTH

adrenokortikotropní hormon

AIDS

syndrom získaného selhání imunity (acquired immunodeficiency syndrome)

AL

amyloidóza

APC

antigen prezentující buňka (antigen presenting cell)

ARC

komplex spojený s AIDS (AIDS-related complex)

ATB

antibiotika

C3a (C5a)

složky komplementu

CHX

chlorhexidin

CMV

cytomegalovirus

CRP

C-reaktivní protein

Dif. dg.

diferenciální diagnóza

DLE

diskoidní lupus erytematodes

DM

diabetes mellitus

EBA

epidermolysis bullosa acquisita

EBC

epidermolysis bullosa congenita

EBNA

jaderný antigen EB viru (Epstein-Barr virus nuclear antigen)

EBV

virus Epsteina-Barrové

EEM

multiformní erytém (erythema exsudativum multiformae Hebrae)

EGF

epiteliální růstový faktor (epithelial growth factor)

ELISA

epiteliální růstový faktor (epithelial growth factor)

GVHD

reakce štěpu proti hostiteli (graft versus host disease)

GIT

gastrointestinální trakt

HCV

hepatitida C

HIV

virus lidské imunodeficience (human immunodeficiency virus)

HLA

lidský hlavní histokompatibilní komplex (human leucocyte antigen)

HSV

herpes simplex virus

HTLV

lidský T-buněčný lymfotropní virus (human T leukemia virus)

ICAN

antigen intracelulární adheze

IF

imunofluorescence

Ig

imunoglobulin

IL

interleukin

KFR

komplement-fixační reakce

LE

lupus erythematodes

LLLT

nízko-úrovňová laserová terapie (low level laser therapy)

MALT

slizniční imunitní systém (mucosa-associated lymphoid tissue)

MALT

lymfom ze slizniční lymfoidní tkáně (mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma)

MSH

melanocyty stimulující hormon

NSAIDs

nesteroidní antiflogistika (non-steroidal antiinflammatory drugs)

OLL

orální lichenoidní léze

OLP

orální lichen planus

PCR

polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction)

PGE2

prostaglandin E2

PNC

penicilin

PTT

parciální tromboplastinový čas (partial thromboplastine time)

RA

revmatoidní artritida

RIA

radioimunoanalýza (radioimmunoassay)

RTG

rentgen

sine

bez (terapie)

SLE

systémový lupus erytematodes

SRS

pomalu reagující substance (slow reacting substance)

TEN

toxická epidermální nekrolýza, Lyellův syndrom

TBC

tuberkulóza

TGF

transformující růstový faktor (transforming growth factor)

TNF-a

tumor nekrotizující faktor alfa (tumor necrosis factor alpha)

Th.

terapie

TPHA

Treponema pallidum hemaglutinační test

TPIT

Treponema pallidum imobilizační test

TTC

tetracyklin

UV

ultrafialový

VCA

buněčný antigen EB viru (virus cellular antigen)

VZV

varicella-zoster virus

ZK

zubní kámen