Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 11. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Ústředním tématem příspěvků bude výuka teď a potom. Dozvíte se, jak zajistit kvalitní výuku nejen v lavicích, ale i přes internet. Zjistíte, jakou výzvu představovalo pro učitele online zkoušení či jak přistupovali k elektronické komunikaci se studenty.

Prezentovat budou již tradičně odborníci a učitelé, kteří mají zkušenosti z praxe. Konference bude tento rok netradičně v podobě e-kurzu, konkrétní podobu brzy upřesníme.

 • Termín konání: duben 2021
 • Místo konání: online

Tematické okruhy

Ústředním tématem konference bude výuka teď a potom. Příspěvky a doprovodné postery konference poodhalí, jak náročné bylo učit studenty online a co si učitelé berou jako cenné zkušenosti do další výuky, ať již bude v online, tradiční či hybridní podobě. O praktické zkušenosti a rady se v rámci příspěvků podělí vyučující, kteří budou mluvit o:

 • Kvalitní výuce v lavici i na síti
 • Open book podobě písemného zkoušení
 • Metodě převrácené třídy
 • Přehledném strukturování materiálů pro studenty

Registrace

Účast na konferenci je pro účastníky z MU zdarma. Prosíme o přihlášení se na konferenci přes Obchodní centrum MU.

Registrace na Open space konferencihttps://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/209450

Program konference

Registrace účastníků do neděle 11. dubna 23:59
Zahájení (zpřístupnění e-kurzu s příspěvky přednášejících) pondělí 12. dubna v 9:00
Přivítání
 • doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., prorektor pro legislativu, informační technologie a korporátní vztahy
 • prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan Fakulty informatiky MU
 • doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. vedoucí Vývojového týmu IS MU
1. Kvalitní výuka v lavicích i na síti
 • doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D. – Jak studenty zapojit do videokonferencí během výuky? (anotace příspěvku)
 • Mgr. Zuzana Kročáková – Mozek se učí, když je aktivní aneb Jak podpořit přemýšlení (anotace příspěvku)
 • MUDr. Ondřej Zahradníček – Je distanční výuka jen ta "přes MS-Teams"? (anotace příspěvku)
 • doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. – Distanční výuka fyziky, někde se to daří, ale někde to prostě nejde (anotace příspěvku)
 • Kolektiv vyučujících CJV na Právnické fakultě – Trojlístek on-line úspěchu: jasná struktura, přítomnost učitele a budování komunity (anotace příspěvku)
2. Distanční zkoušení jako výzva
 • doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. – Jak jsem nahradil zkoušení 600 studentů praktickým úkolem (anotace příspěvku)
 • RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. – Zkouška z anatomie on-line? A proč ne? (anotace příspěvku)
 • Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. – Využití open-book položek v online testech při výuce metodologie a statistiky pro psychology (anotace příspěvku)
 • Ing. Jan Čapek, Ph.D. – Online zkoušení velkého počtu studentů (anotace příspěvku)
 • Mgr. Jitka Daňková – Proč se nevyplatí využívat proctoringové systémy, aneb o studentech a důvěře (anotace příspěvku)
3. Studijní a jiné procesy online
 • JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. – Připomínkování diplomových prací prostřednictvím nahrávání pracovní plochy (anotace příspěvku)
 • Zástupci vybraných fakult MU – Státnice hybridně a online: zkušenosti z vybraných fakult MU (anotace příspěvku)
 • Mgr. Lukáš Eliaš – Novinky v IS MU (anotace příspěvku)
Doprovodný program
 • středa 14. dubna 08:00 – 18:00 – Přijďte se poradit: online konzultační stánek (anotace příspěvku)
 • 12. dubna 9:00 – 15. dubna 23:59 – Soutěž o překvapení
Moderovaná online diskuse s přednášejícími
 • čtvrtek 15. dubna 12:00 – 14:00 – Setkání s:
  RNDr. Michaelou Račanskou, Ph.D.
  JUDr. Lukášem Hadamčíkem, Ph.D.
  Mgr. Zuzanou Kročákovou
  MUDr. Ondřejem Zahradníčkem
  Mgr. Jitkou Daňkovou
  Kolektivem vyučujících CJV na Právnické fakultě
 • pátek 16. dubna 12:00 – 14:00 – Setkání s:
  Ing. Janem Čapkem, Ph.D.
  doc. Mgr. Hanou Rudovou, Ph.D.
  doc. Ing. Michalem Brandejsem, CSc.
  Mgr. Helenou Klimusovou, Ph.D.
  doc. RNDr. Zdeňkem Bochníčkem, Dr.
Vylosování výherce soutěže o překvapení 16. dubna
Závěrečné slovo a ukončení konference 16. dubna

Anotace příspěvků

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Proděkan pro studium PřF MU (Osobní stránka v IS MU)

Distanční výuka fyziky, někde se to daří, ale někde to prostě nejde

Výuka (nejen) fyziky jsou přednášky, teoretická cvičení a práce v laboratoři. Z podstaty je tedy zřejmé, že výuku fyziky jako celek do distanční formy převést nelze. Přesto v některých částech a za jistých podmínek lze distanční výuku realizovat docela dobře, včetně ukončení předmětů kolokviem či zkouškou. Příspěvek se bude věnovat těm případům, kde se to, alespoň podle názoru autora, důstojným způsobem podařilo.

doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.

Vedoucí centra CVT FI MU (Osobní stránka v IS MU)

Jak jsem nahradil zkoušení 600 studentů praktickým úkolem

Doba koronavirová mě v předmětech Výpočetní systémy a UNIX na Fakultě informatiky v každém s více než 500 studenty donutila najít jiný způsob zkoušení než klasickou písemkou.

Ve svém příspěvku se pokusím vysvětlit, jak jsem zkoušení převedl na ověření nabytých znalostí plněním praktického úkolu, jak jsem stanovoval hodnocení a jaké zkušenosti jsem během dvou semestrů nabyl.

Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Odborný asistent KEk ESF MU (Osobní stránka v IS MU)

Online zkoušení velkého počtu studentů

Jak online vyzkoušet přes 400 studentů v teoretickém profilujícím předmětu? Zvolili jsme vytvoření nové sady testových otázek, spíše "přemýšlecích" než čistě znalostních. Zkouška následně proběhla pomocí odpovědníků v ISu. Navzdory nezměněné úspěšnosti předmětu si studenti v anketě stěžovali na nepřipravenost na nový formát zkoušky. V tomto jarním semestru umožníme studentům v průběhu semestru si vyzkoušet odpovědníky, které budou mít podobné nastavení, jako závěrečná zkouška.

Mgr. Jitka Daňková

Mgr. Jitka Daňková

Koodinátorka servisního střediska CVT FI MU (Osobní stránka v IS MU)

Proč se nevyplatí využívat proctoringové systémy aneb o studentech a důvěře

Na Masarykově univerzitě se při zkoušení studentů nevyužívají proctoringové systémy, nicméně část vyučujících po sofistikované a na technologiích založené kontrole studentů volá. Příspěvek vysvětlí, jaké nevýhody jsou s proctoringovými systémy pro kontrolu studentů spojovány. Ukáže několik základních způsobů podvádění, které studenti mohou realizovat i při použití některých proctoringových nástrojů. A nastíní i to, jakými cestami se mohou učitelé nadále v případě distančního zkoušení ubírat.

Mgr. Lukáš Eliaš

Mgr. Lukáš Eliaš

Specialista ICT CVT FI MU (Osobní stránka v IS MU)

Novinky v IS MU

Vývoj e-learningových aplikací v IS MU byl v uplynulém roce dynamický, byl ovlivněn pandemií, a tím i potřebou vyučujících učit převážně online. Inovace proto reflektovaly potřeby uživatelů související s výukou nekontaktní. Příspěvek přináší přehled řady inovovaných nebo nových aplikací z roku 2020 a je určen všem, kteří jsou rádi v obraze a chtějí vědět, co nového a zajímavého z elektronické podpory výuky v Informačním systému MU se od posledního ročníku OSK realizovalo. Posluchači se navíc dovědí, na jaké novinky se mohou těšit v roce následujícím.

JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D.

JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D.

Odborný asistent KObčP PrF MU (Osobní stránka v IS MU)

Připomínkování diplomových prací prostřednictvím nahrávání pracovní plochy

Příspěvek se zabývá jedním ze způsobů, jak diplomantům předat připomínky školitele ke konceptu diplomové práce. Představovaná metoda spočívá v nahrávání vlastní pracovní plochy počítače se souborem obsahujícím diplomovou práci při současném nahrávání mluvených připomínek. Následně je v příspěvku představena možnost uložení vzniklého videa do úschovny v ISu a sdílení odkazu s diplomantem. V závěru jsou zhodnocena pozitiva daného způsobu připomínkování, a to jak z pohledu diplomanta, tak z pohledu školitele.

Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.

Odborná asistentka PÚ FF MU (Osobní stránka v IS MU)

Využití open-book položek v online testech při výuce metodologie a statistiky pro psychology

Metodologie výzkumu v psychologii a na ni navazující statistika jsou předměty, kde je kladen důraz na aplikaci poznatků. To vyučujícím umožňuje využít při distančním zkoušení takové typy položek, které snižují pravděpodobnost dohledání odpovědi na internetu nebo ve studijních materiálech. V příspěvku budou představeny příklady těchto položek.

Mgr. Zuzana Kročáková

Mgr. Zuzana Kročáková

Koordinátorka CERPEK MU (Osobní stránka v IS MU)

Mozek se učí, když je aktivní aneb Jak podpořit přemýšlení

Aby si studenti z výuky odnesli co nejvíce, musejí v ní aktivně přemýšlet. Příspěvek ukáže, jak o tom jako vyučující mohu uvažovat při přípravě a promýšlení výuky, jaké otázky si klást. Představíme metody, které se osvědčily v online výuce a které by stálo za to využít i při výuce naživo.

RNDr. Michaela Račanská, Ph.D.

RNDr. Michaela Račanská, Ph.D.

Odborná asistentka AnatÚ Teorie LF MU (Osobní stránka v IS MU)

Zkouška z anatomie on-line? A proč ne?

Přesně před rokem, v březnu 2020, se výuka v podstatě ze dne na den kompletně přenesla do virtuálního prostředí. Na tuto skutečnost jsme museli reagovat rychle a flexibilně a navíc se nejen připravit, ale i zvládnout za jakékoliv situace na zkoušení bezmála 700 studentů všeobecného i zubního lékařství a dalších téměř 500 studentů bakalářských oborů. Příspěvek popisuje nejen to, jak jsme na Anatomickém ústavu LF MU Brno k této výzvě přistoupili, ale zároveň srovnává zkoušení „on-line“ se zkoušením v prezenční formě. Sdílí naše zkušenosti nabyté v průběhu nyní již dvou proběhlých zkouškových období a shrnuje také výhody i úskalí on-line zkoušení tohoto náročného předmětu.

doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.

doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.

Docentka KPSK FI MU (Osobní stránka v IS MU)

Jak studenty zapojit do videokonferencí během výuky?

Tak jako všichni ostatní jsem na začátku koronavirové éry začala hledat cesty, jak realizovat distanční výuku. Videa z přednášek i online přednášení mi ale přinášely malé možnosti, jak navázat komunikaci se studenty. Vyzkoušela jsem tedy další řešení, o která bych se s Vámi chtěla podělit.

K přednášce studentům předem rozesílám nejen výukové video ale i řadu otázek. Většinu přednášky pak diskutují studenti motivovaní bonusovými body a výuka je tak pro mě často skutečně radost. Cvičení se samostatným řešením příkladů zase realizuji tak, že studenty několikrát rozdělím po jednom, a probírám s nimi jejich vlastní řešení. Často pak s některými studenty zůstávám na videokonferenci mnohem déle, protože se snaží příklady s moji pomocí co nejlépe dořešit.

MUDr. Ondřej Zahradníček

MUDr. Ondřej Zahradníček

Asistent MiÚ FN USA LF MU (Osobní stránka v IS MU)

Je distanční výuka jen ta "přes MS-Teams"?

Dne 10. března 2020 z hodiny na hodinu přestalo být možné učit kontaktně. Začala se hledat řešení, a během času se většinou za plnohodnotnou náhradu prezenční výuky začalo považovat především streamování výukové jednotky, případně poskytování hlasově okomentovaných prezentací. Je to ale jediná možnost? A je vždycky nejlepší – třeba i pro praktická cvičení v předmětu, kde se toho na kameru příliš mnoho ukázat nedá? Kontaktní výuku nenahradí plně nic. Nicméně v příspěvku bude ukázána cesta, jakou jsme zvolili na Mikrobiologickém ústavu LF, abychom nahradili alespoň to, co se nahradit dalo.

Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Kolektiv vyučujících CJV na Právnické fakultě

Trojlístek on-line úspěchu: jasná struktura, přítomnost učitele a budování komunity

Distanční jazykovou výuku jsme na Oddělení CJV na Právnické fakultě postavili na třech základních pilířích, jimiž jsou jasná struktura, přítomnost učitele a budování komunity. Dbáme na to, aby naše kurzy smysluplně kombinovaly synchronní a asynchronní složku a měly jasně danou strukturu tak, aby studenti vždy věděli, co a kdy se od nich očekává. Přítomnost učitele studenti vnímají nejen v přímém kontaktu na kameře, ale i za veškerým asynchronním děním v kurzu. Budování komunity a společného prostoru pro práci i komunikaci znamená budování vztahu se studenty, který je založen na vzájemné důvěře v rámci bezpečného prostoru se začleněním sociálních aspektů práce do výuky. V našem příspěvku se můžete těšit na bližší vysvětlení pojetí našich kurzů, na příklady aktivit, které nám fungují, i na ukázky skutečných výstupů z kurzů odborné angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny.

zástupci vybraných fakult Masarykovy univerzity

Zástupci vybraných fakult Masarykovy univerzity

Státnice hybridní i online: zkušenosti napříč univerzitou

Jaké výhody a nevýhody přinesly online státnice nebo jejich hybridní forma? Co by organizátoři udělali lépe a co se jim naopak osvědčilo? Lze vůbec výsledky prezenčních a online státních zkoušek porovnávat? To vše a více se dozvíte v tomto příspěvku. Vyzpovídali jsme zástupce vybraných fakult napříč univerzitou a přinášíme reportáž o tom, jak si fakulty poradily s organizací státních zkoušek ve ztížených podmínkách uplynulého roku, jak hodnotí jejich průběh a co si z této zkušenosti odnášejí do budoucna.


Informační systém Masarykovy univerzity

Informační systém Masarykovy univerzity

Přijďte se poradit: online konzultační stánek

Neoddělitelnou součástí Open space konference o e-learningu IS MU každoročně bývá poradenství formou otevřených konzultačních stánků. Odtud pochází i název Open space konference. A ani v současné složité pandemické situaci, kdy konferenci pořádáme online, bychom od této tradice neradi upustili. Přicházíme proto s nabídkou virtuálního stánku uprostřed konferenčního týdne, tedy ve středu 14. dubna 2021. V době od 8 do 18 hodin Vám bude k dispozici tým e-techniků a s-techniků, kteří budou připraveni zodpovědět Vaše otázky k čemukoliv, co Vás kolem elektronické podpory výuky zajímá. Nebojte se za námi přijít online. Odkaz na videokonferenční stánek najdete v programu konference. Rádi Vás uvidíme!


Postery

Informační postery z předchozích ročníků konference si můžete prohlédnout na Elportále MU:

Informační posteryhttps://is.muni.cz/elportal/prezentace/postery/

Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:

Předešlé ročníky OSK (2011)
1. ročník (září 2011)
Předešlé ročníky OSK (2012)
2. ročník (září 2012)
Předešlé ročníky OSK (2013)
3. ročník (září 2013)
Předešlé ročníky OSK (2014)
4. ročník (únor 2014)
Předešlé ročníky OSK (2015)
5. ročník (únor 2015)
Předešlé ročníky OSK (2016)
6. ročník (únor 2016)
Předešlé ročníky OSK (2017)
7. ročník (únor 2017)
Předešlé ročníky OSK (2018)
8. ročník (únor 2018)
Předešlé ročníky OSK (2019)
9. ročník (únor 2019)
Předešlé ročníky OSK (2020)
10. ročník (únor 2020)

Ke stažení

Logo OSK 2021Formát PNG Logo OSK 2021Formát PDF

Autoři publikace

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Informační systém Masarykovy univerzity

Fakulta informatiky MU