Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

12.3 Teorie směny a ceny

Chápání směny je ovlivněno Mengerovým rozlišením ekonomické a neekonomické směny, které slouží jako východisko odmítnutí přístupu klasické politické ekonomie a principu ekvivalence ve směně. Člověk usiluje o ekonomickou směnu, tzn. chce prostřednictvím směny dosáhnout vyššího uspokojení potřeb, tedy za hodnotu (subjektivní) získat ve směně vyšší hodnotu. Směna splňující tuto podmínku je ekonomická, směna založená na principu ekvivalence je směnou neekonomickou.

Tím je dána základní podmínka uskutečnění směny. Ke směně dojde pouze tehdy, stojí-li proti sobě subjekty, které statky, kterými disponují hodnotí méně, než statky, které chtějí ve směně získat. Za těchto podmínek je směna oboustranně výhodná a bude se realizovat.

Ve směně hrají subjektivní hodnocení roli spodní a hodní hranice, kterým se cena nemůže rovnat, ale které vymezují pásmo, ve kterém se cena utvoří. Pro ilustraci můžeme zvolit Böhm-Bawerkovy příklady izolované a rozvinuté směny.

12.1 Izolovaná směna na koňském trhu, ve které se střetává jeden kupující a jeden prodávající.

Kupující cení koně na 300 (tzn. je ochoten koupit za cenu nižší)

Prodávající cení koně na 100 (prodá, bude-li cena vyšší).

Rozdílnost subjektivních ocenění (za předpokladu, že prodávající si cení statek méně, než je hodnota subjektivního ocenění kupujícího) vytváří prostor k uskutečnění směny a cestou handlování se v našem případě utvoří tržní cena na úrovni blízké 200.

Taková tržní cena potvrzuje oboustrannou výhodnost směny, kupující i prodávající ve směně získávají směna je ekonomická.

Poznámka: I v tomto jednoduchém příkladu je zřejmé, že cena se utvořila pod vlivem subjektivní hodnoty, ale nejen kupujícího, tedy spotřebitele. Tržní cena byla utvářena rovněž pod vlivem subjektivního hodnocení prodávajícího. Cenotvorný vliv prokázala poptávková i nabídková strana trhu.


12.2 Případ rozvinuté směny

Představuje situaci, kdy na obou stranách trhu stojí více kupujících a prodávajících, přičemž jejich subjektivní hodnocení téhož statku jsou rozdílná. Situaci budeme ilustrovat příkladem koňského trhu, který použil Böhm-Bawerk a ze kterého odvodil tzv. zákon mezních párů.

ROzvinutá směna a zákon mezních párů

Každý kupující chce jednoho koně a každý prodávající jednoho nabízí. Každý přichází se subjektivním hodnocením, kde peněžní vyjádření vyjadřuje význam, který koni přiznává. Směna proběhne za účasti 5 párů, které tvoří na straně kupujících A1 – A5 a na straně prodávajících B1 – B5. Výše ceny je závislá na hodnocení tzv. mezních párů, od jejichž hodnocení se odvíjí pásmo, ve kterém se cena ustálí.

Horní hranice je určena hodnocením nejméně úspěšného kupujícího (A5) a nejschopnějšího z vyloučených prodávajících (B6). Dolní hranice je závislá na hodnocení nejméně úspěšného prodávajícího, který ještě prodal (B5) a nejschopnějšího z neúspěšných kupujících (A6). Proto se tržní cena ustálí v rozmezí 210-215 a jen při této ceně je počet kupujících a prodávajících.

Při ceně 210 by A6 nekupoval, protože by nezískal výhodu a obdobně při 215 by neprodal B6, z téhož důvodu.


Při snaze identifikovat cenotvorné vlivy si Böhm-Bawerk uvědomil, že vedle subjektivních hodnocení je nutno zohlednit i velikost nabídky, která závisí na různých okolnostech, ale důležitou roli sehrává především velikost nákladů, a to zejména v dlouhém období.