angličtinaPřihlášení do IS MU

Studium pedagogiky se zaměřením na technologie ve vzdělávání - pro absolventy KISK

Tato nabídka není nyní v prodeji.

70% sleva z ceny kurzu je pouze pro magisterské absolventy Kabinetu knihovnictví a informačních studií na FF MU.

Absolvent kurzu získá osvědčení ve smyslu § 22 odst. 1. písmene a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (dle Standardu pro udělování akreditací DVPP, č. j. 26 451/2005-25 a 30 908/2005-25, 1 a), číslo akreditace MŠMT 16760/2015-1-457.

Osvědčení opravňuje k výkonu pedagogického povolání absolventy jiných než pedagogických oborů a vedle společného pedagogicko-psychologického základu jsou jeho součástí také technologické kompetence absolventa, který je schopen nejen vykonávat pedagogickou činnost, ale také spoluvytvářet prostředí školy pro 21. století a být tím, kdo aktivně tvoří digitální učební materiály, spravuje e-learning a v každodenní školní praxi komplexně rozvíjí vzdělávací technologie.

 • Datum konání: 1. 2. 2016 – 31. 1. 2017
 • Datum prodeje: od aktuálního data do 21. 2. 2016
 • Zajišťuje pracoviště: Kabinet knihovnictví a informačních studií
  • Design vzdělávacího procesu

   Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými východisky designu vzdělávacího procesu, trendy ve světě vzdělávání a pomocí kritické práce s odbornou literaturou, praktických cvičení a projektové výuky jim pomoci osvojit si dovednost designovat vzdělávací proces zaměřený úžeji nebo šířeji na informační a digitální gramotnost, v souladu se vzdělávacími potřebami cílových skupin a podmínkami informační společnosti 21. století. Předmět je zacílen na tyto kompetence studentů: 1) znát hlavní pedagogické teorie a přístupy, 2) porozumět didaktickým metodám a postupům a chápat jejich využitelnost v oblasti informačního vzdělávání a edukace využívající technologie 3) znát stěžejní trendy ve vzdělávání a vysvětlit jejich impakt na oblasti blízké oboru ISK 4) umět reflektovat vzdělávací metody a postupy při designování vzdělávacího procesu s ohledem na rizika i potřeby cílových skupin a také vzdělávajících, 5) orientovat se v dostupných zdrojích, nástrojích a sítích s uplatněním kritického přístupu a náležité interpretace, 6) pracovat v rámci studijní skupiny i samostatně na konkrétním tématu v rámci designování vzdělávacího procesu, 7) navrhnout realizovatelný model vzdělávacího procesu v konkrétním vzdělávacím prostředí v oborovém kontextu s využitím také současných grantových možností.
   • Běžná cena: 2100 Kč
   • Ústav české literatury - Filozofická fakulta
   Vyučující

   Osnova
   1. Zasazení předmětu do kontextu oboru ISK, terminologie vzdělávacího obsahu, vzdělávání ke gramotnostem 21. století - strategické dokumenty (Strategie 2020, Strategie digitálního vzdělávání v ČR, Strategie digitální gramotnosti v ČR),
   2. Pedagogické aspekty designování vzdělávacího procesu a obor ISK – pojmosloví, stěžejní pedagogické teorie a přístupy v oborové pedagogice (konstruktivismus) ISK, pedagogické metody, formy edukace ve face to face i e-learningu, cílové skupiny a jejich specifika (např. andragogika, inkluzivní cílové skupiny, formální i neformální vzdělávání dětí apod.), evaluace, trendy pedagogiky (mentoring, koučink aj.), inovativní pedagogické programy (kooperativní a zkušenostní učení, zážitková pedagogika, metody kritického myšlení, učení v online prostředí apod.)
   3. Didaktické aspekty v oboru ISK – pojmosloví, didaktické cíle a obsah, didaktické metody, současnost oboru, trendy související s didaktickým využitím ICT
   4. Psychologické aspekty ve vzdělávacím procesu v kontextu oboru ISK – interakce vzdělávající-vzdělávaný, vnější i vnitřní podmínky vzdělávání, učení a paměť, sebeřízení, motivace apod.
   5.-6. Klíčové kompetence pro 21. století – původ, funkce, provazba s cíli vzdělávání, jejich přehled, analýza a interpretace, specifikace cílové skupiny vzdělávání včetně vzdělávání dospělých.
   7.-8. Tutorské dovednosti, technologicko-didaktické znalosti lektora – plánování, realizace a evaluace výukové jednotky, posouzení efektivity výuky, zvolených didaktických postupů a pomůcek, faktory ovlivňující výuku (provázáno s předměty zaměřenými na technologie ve vzdělávání).
   9.-10. Prezentační a komunikační dovednosti lektora – verbální a neverbální komunikace, tréma, práce s tělem, s hlasem, komunikace vzdělávajícího s cílovou skupinou, specifika komunikace ve výuce face to face a v e-learningu.
   11.-13. Design vyučovací jednotky – face to face forma, blended a e-learning, praktická aplikace poznatků získaných z předchozích modulů, student prokáže kompetenci vytvořit metodickou kartu vzdělávací aktivity včetně přípravy vzdělávacího obsahu na míru cílové skupině a na modelových situacích edukace praktikuje vzdělávací proces.
   Omezení zápisu do předmětu
   Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
  • Komisionální zkouška z pedagogické způsobilosti se zaměřením na technologie ve vzdělávání

   Cílem předmětu je složení závěrečné zkoušky a obhajoba práce, které jsou nezbytnými předpoklady pro zisk osvědčení o pedagogické způsobilosti.
   • Běžná cena: 2100 Kč
   • Filozofická fakulta
   Vyučující

  • Pedagogická psychologie

   V kurzu student: získá základní přehled o problematice pedagogické psychologie v kontextu studia pedagogiky. První oblastí učebních cílů je psychologie osobnosti a vývojová psychologie, dále získá povědomí o psychologii učení. Druhou oblastí cílů kurzu je pedagogická psychologie, tedy styl učení, motivace, komunikace učitele s žákem apod. Speciálním oblastí jsou dále témata, která souvisí s psychologií a psychologickou patologií v kyberprostoru.
   • Běžná cena: 2100 Kč
   • Filozofická fakulta
   Vyučující

   Osnova
   1. Obecná psychologie, metody, výzkumy, témata 2. Psychologie osobnosti – motivace, dědičnost, struktura a složky osobnosti, dynamika osobnosti, self 3. Vývojová psychologie a kognitivní činitelé – vývoj inteligence, vývoj řeči, tvořivost, schopnost učení 4. Vybraná témata z pedagogické psychologie 5. Sociální interakce ve škole, klima třídy, sociální percepce a řízení třídy 6. Osobnost pedagoga, autoevaluace pedagoga 7. Profesní dovednosti pedagoga, zátěže učitelské profese, syndrom vyhoření 8. Interakce pedagog – žák, pedagog – rodič, rodič – žák 9. Řešení konfliktů ve třídě, předcházení patogenním jevům 10.Psychologie v kyberprostředí, psychologie na sociálních sítích 11. Počítačové hry a počítačové závislosti 12. Základní pedagogické diagnostické metody, metody pedagogicko-psychologického výzkumu, školní psycholog, pedagogicko-psychologická poradna 13. Nejčastější pedagogicko-psychologické problémy a metody jejich řešení
   Omezení zápisu do předmětu
   Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
  • Praxe a stáže

   Cílem praxe na střední škole je získání zkušenosti s reálným provozem školy a pedagogickou praxí a schopnost převést teoretické znalosti do školního prostředí.
   • Běžná cena: 2100 Kč
   • Ústav české literatury - Filozofická fakulta
   Vyučující

   Osnova
   Doporučená struktura praxe: 10 hodin náslechů; 10 hodin přímé výuky, 10 hodin komunikace o zázemí a chodu školy, 10 hodin tvorby digitálních učebních objektů nebo jiná technická podpora školy. Se strukturou lze variabilně pohybovat po dohodě s vyučujícím kurzu. Avšak rozsah minimálně 40 hodin musí zůstat zachován.
   Omezení zápisu do předmětu
   Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
   Informace učitele
   Předmět je určen pro student CŽV.
  • Učící se společnost

   • Běžná cena: 2100 Kč
   • Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
   Vyučující

   Omezení zápisu do předmětu
   Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
  • Vzdělávací technologie

   Cílem předmětu je poskytnout studentům dostatečně kvalitní teoretický rámec, jež jim později umožní pochopit a analyzovat moderní technologii užívanou ve výuce. Mimo základních informatických konstruktů a modelů bude prostor věnován také populárním tématům jako je počítačové zpracování přirozeného jazyka, obrazu a emocí nebo umělé inteligenci.


   Bude doplněn praktickými cvičeními, která budou tyto koncepty aplikovat na jednotlivé vzdělávací aktivity či objekty. Studenti si ze cvičení odnesou vlastní vytisknutý 3D objekt, vyzkouší si tvorbu bitmapové i vektorové grafiky, Turingův test nebo ovládání interaktivních zařízení jako je Kinect či interaktivní tabule.

   Návrh témat cvičení:
  • PLE, e-portfolia
  • mobile learning
  • základy html
  • bitmapová grafika
  • vektorová grafika
  • DTP nástroje
  • redakční systémy
  • webináře
  • Kinect
  • možnosti LMS
  • 3D tisk, 3D modelování, 3D skenování
  • Interaktivní tabule
  • Běžná cena: 2100 Kč
  • Ústav české literatury - Filozofická fakulta
  Vyučující

  Osnova
  Principy organizace počítače, von Neumanův model, operační systém
  Automaty a gramatiky, Turingův stroj, regulární jazyky
  Dělení programovacích jazyků, objektově orientovaný návrh systémů, grafické programovací jazyky
  Architektura počítačových sítí, OSI model, IP, transportní protokoly (TCP, UDP a další), základní služby počítačových sítí, kvalita služeb
  Ukládání dat v počítači a datové struktury
  Virtualizace a distribuované výpočty, cloud
  Informační systémy
  Databázové koncepty
  Počítačové zpracování obrazu, koncepty rozšířené reality
  Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka
  Interaktivní zařízení, snímání pohybu, interaktivní tabule a dotekové obrazovky, Kinect
  Značkovací jazyky a příprava dokumentů pro tisk
  Dialogové systémy
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
  Informace učitele
  Předmět je určen pro studenty CŽV.

  Celková cena: 3 780 Kč vč. DPH