angličtinaPřihlášení do IS MU

Reklamační řád
k Obchodním podmínkám pro Obchodní centrum Masarykovy univerzity

I.  Úvodní ustanovení

1.1 Tento reklamační řád je součástí Obchodních podmínek Obchodního centra provozovaného Masarykovou univerzitou se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224 (dále jen „Univerzita“) dostupných na webové adrese https://is.muni.cz/obchod/ nebo http://obchod.muni.cz/ (dále jen „Obchodní centrum“).

1.2 Tento reklamační řád doplňuje informace o právech spotřebitele (dále jen “Zákazník”) a informuje Zákazníky o postupu při uplatňování práv z odpovědnosti za jakost při převzetí a vad plnění ze strany Univerzity. Zákazník je povinen se s tímto reklamačním řádem seznámit.

1.3 Tento reklamační řád aplikuje příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.4 Univerzita odpovídá Zákazníkovi za to, že zboží (dále jen “Zboží”) v době jeho dodání nebo Služba (dále jen “Služba”) (dále také společně jako “Produkt” nebo “Produkty”) mají v době jejího poskytnutí vlastnosti, které odpovídají podmínkám sjednanými ve smlouvě, tj. že plnění nemá vady.

1.5 Univerzita odpovídá Zákazníkovi, že v době poskytnutí Produktu:

a) má Produkt vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Univerzita popsala nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Produktu a na základě reklamy prováděné Univerzitou;

b) se Produkt hodí k účelu, který pro jeho použití Univerzita uvádí nebo ke kterému se Produkt tohoto druhu obvykle používá;

c) je Produktu v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

d) Produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.6 Projeví-li se vada na Zboží v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

1.7 Pokud se vada na Zboží objeví v období od 1 roku do 2 let, musí Zákazník prokázat, že Zboží mělo závadu již v době doručení. V opačném případě může Univerzita reklamaci zamítnout.

1.8  Zákazník je při koupi Zboží oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na Zboží, na jeho obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

1.9  Vady poskytovaných služeb, které nemají hmotný charakter, je možné uplatnit v průběhu jejich poskytování nebo bezprostředně po jejich poskytnutí. Způsob uplatnění, nároky z vad a způsob vyřízení reklamace se řídí přiměřeně ustanoveními o reklamaci Zboží. Záruční doba Služby se neposkytuje.

 

II.  Kontrola Zboží při převzetí

2.1 Zákazník je povinen zkontrolovat Zboží při jeho doručení či převzetí.

2.2 Před otevřením zásilky je nezbytné zkontrolovat obal, není-li poškozen či poničen. V případě, že je obal zásilky poškozen, je Zákazník oprávněn odmítnout převzetí Zboží a vrátit ho Univerzitě. O důvodech odmítnutí převzetí Zboží je třeba sepsat protokol s doručovatelem. Jestliže Zákazník převezme zásilku Zboží, ačkoliv je obal poškozen, neodpovídá Univerzita za vady Zboží, které vznikly porušením přepravního obalu.

2.3 Mechanické vady Zboží a poškození zjištěné při osobním převzetí či při doručení je Zákazník povinen uplatnit bezprostředně po doručení Zboží, nejpozději do 48 hodin.

 

III. Uplatnění reklamace

3.1 Reklamace se uplatňuj v provozovně Univerzity, ze které bylo Zboží vydáno osobně anebo je možné ho doručit na adresu této provozovny (adresa se shoduje s adresou sídla Univerzity). V reklamaci Zákazník uvede, jakou vadu uplatňuje a jak se projevuje a jaké právo z vadného plnění preferuje. Zákazník volí dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy. Zákazník není oprávněn bez souhlasu Univerzity zvolený způsob vyřízení reklamace měnit. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má Zákazník bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Zákazník není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

3.2 Zákazník nemá právo na odstranění vady opravou Zboží, pokud by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo nepřiměřeně nákladný. Uvedené posoudí Univerzita zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a zda by mohla být vada odstraněna jiným způsobem bez značných obtíží pro Zákazníka.

3.3 Univerzita je oprávněna odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

3.4 Při reklamaci vady výrobku je Univerzita oprávněna požadovat prokázání koupi Zboží v Obchodním Centru, a to například předložením dokladu o zakoupení Zboží nebo záručním listem, pokud byl ke Zboží vystaven nebo jiným způsobem, není-li toto zřejmé ze záznamů v Obchodním centru.

 

IV. Výluka ze záruky

4.1 Univerzita neodpovídá za vady Zboží pokud:

a) je vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny;

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním anebo v případech, kdy vada byla způsobena ze strany Zákazníka nesprávným užíváním, skladováním, údržbou, zásahem Zákazníka anebo mechanickým poškozením;

c) vyplývá-li to z povahy věci (obvyklá životnost věci apod.);

d) u věcí použitých na vady odpovídající míře opotřebení, kterou měla věc při převzetí.

 

V.  Vyřízení reklamace

5.1 Univerzita rozhodne o reklamaci ihned (při zasílání Zboží zpět na adresu Univerzity bez zbytečného odkladu poté, kdy obdrží Zboží společně s uplatněním reklamace), ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Univerzita vydá Zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Zákazníkem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Zákazník informován o jejím vyřízení. V případě, že reklamace není uplatněna osobně a Zboží je zasíláno Univerzitě, zašle Univerzita takové potvrzení Zákazníkovi prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity.

5.2 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Univerzita se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Zákazník má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

5.3 Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Univerzita povinna Zákazníkovi písemně potvrdit, případně Zákazníkovi písemně sdělit důvody zamítnutí reklamace.

5.4 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

5.5 V případě, že Univerzita reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se Zákazník, nebo po dohodě obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dle Obchodních podmínek.

 

VI. Závěrečné ustanovení

6.1 Práva Zákazníka, která Zákazníkovi náleží na základě zákona či jiných právních předpisů, nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.

6.2 Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 23. ledna 2023.