VLPF0521c Patologická fyziologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 45. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Vendula Bartáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Knight, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (cvičící)
Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (pomocník)
Věra Ježková (pomocník)
Mgr. Šárka Lakomá (pomocník)
Mgr. Lucie Válková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VLFY0422p Fyziologie II - přednáška || VSFY0422p Fyziologie II - přednáška ) && ( VSBC041p Biochemie II - předn. || VLBC0422p Biochemie II-předn. ) && ( VLAN0222p Anatomie II - přednáška || VSAN0333p Anatomie III - př. ) && ( VLHE0322p Histologie a embryologie II -p || VSHE0322p Histologie a embryologie II -p ) && VLLM0421c Lékařská mikrobiologie I-cvič.
Fyziologie, biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude veden k tomu,aby si osvojil následující znalosti a dovednosti:
Principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech, základní chirurgické techniky, práce s laboratorními zvířaty (příprava zvířete k pokusu a probatorní laparotomie)
Onemocnění krvetvorby, hematologické nálezy u vybraných onemocnění krve
Základy biomedicínské statistiky (1. část)
Exp. navozený akutní radiační syndrom u pokusného zvířete - hematologické důsledky
Esenciální hypertenze, jednorázové a ambulantní vyšetření krevního tlaku a tepové frekvence, změny TK a TF při změně polohy těla, izometrické a aerobní zátěži
Poruchy ventilace a výměny plynů v plicích - spirometrické vyšetření
Sekundární hypertenze, exp. navozená renální ischemie – průkaz reninu v ledvině
Arytmologie, demonstrace vybraných typů poruch rytmu
EKG průkaz exp. navozené arytmie u pokusného zvířete (adrenergní stimulace, hypokalcémie, hyperkalémie)
Exp. navozená akutní renální insuficience u pokusného zvířete - stanovení GFR pomocí kinetiky vylučování inulinu ledvinami
Exp. navozené selhání ledvin - peritoneální dialýza u pokusného zvířete
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen:
- aplikovat základní znalosti biostatistiky k vysvětlení konstrukce referenčních intervalů;
- popsat vliv ionizujícího záření na organizmus na úrovni molekulární, buněčné, tkáňové a systémové;
- zdůvodnit časovou dynamiku změn krevního obrazu při akutní nemocni z ozáření;
- rozlišit mezi deterministickými a stochastickými účinky ionizujícího záření a jejich praktickými implikacemi;
- vysvětlit princip ultrazvukového a dopplerometrického vyšetření cév, základní patologie periferních cév (insuficience venózních chlopní, ischemie, zkraty, steal syndromy);
- interpretovat kontinuální záznam EKG u pokusného zvířete při jednotlivých patologických stavech, popíše nálezy na záznamu EKG. Rozezná základní typy arytmií na EKG;
- rozlišit mezi EKG záznamy nejčastějších arymií ;
- vysvětlit stanovení glomerulární filtrační rychlosti v závislosti na křivce koncentrace inulinu během vylučování ledvinami, diskutuje využití clearance dalších látek (kreatinin, PAH);
- demonstrovat vznik renovaskulární hypertenze v průběhu modifikovaného Goldblattova pokusu, rozdíl mezi stenózou renální tepny unilaterální a bilaterální (resp. solitární ledviny), úlohu RAAS a expanze objemu, hypertrofie srdeční stěny v důsledku hypertenze;
Osnova
 • Úvod, bezpečnost práce, principy vědecké práce. Princip a demonstrace vyšetření periferních cév pomocí ultrazvuku. Nácvik technik pro experimenty na laboratorních zvířatech.
 • Genetická podmíněnost nemocí. Nácvik technik pro experimenty na laboratorních zvířatech.
 • Principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech, základní chirurgické techniky, práce s laboratorními zvířaty (příprava zvířete k pokusu a probatorní laparotomie a základní chirurgické techniky).
 • Interpretace EKG, demonstrace EKG záznamů u vybraných patologických stavů.
 • Arytmologie (seminář) a průkaz exp. navozené arytmie u pokusného zvířete (adrenergní stimulace, hypokalcémie, hyperkalémie).
 • Poruchy ventilace a výměny plynů v plicích - spirometrické vyšetření.
 • Exp. navozená renální ischemie (1. část).
 • Základy biomedicínské statistiky.
 • Acidobazická rovnováha (seminář).
 • Exp. navozená renální ischemie – průkaz reninu v ledvině (2. část)
 • Exp. navozená akutní renální insuficience u pokusného zvířete - stanovení GFR pomocí kinetiky vylučování inulinu ledvinami.
 • Exp. navozené selhání ledvin - peritoneální dialýza u pokusného zvířete.
 • Buněčná biologie, nádorová transformace, onkogeny a supresorové geny.
 • Testy, opakování, zápočty.
Literatura
Výukové metody
praktické cvičení v laboratoři, diskuze k zadaným tématům, komentované video
Metody hodnocení
Praktická výuka je povinná. Účast je omluvena pouze v případě pracovní neschopnosti. Student může ve zdůvodněných případech nahradit výuku v daném týdnu v jiném pravidelném termínu po předchozí domluvě s vyučujícím. Semestrální výuka je ukončena zápočtem. V průběhu semestru mohou vyučující průběžně testovat znalosti písemnými testy popř. zadávat studentům samostatné referáty. Je bezpodmínečně nutné nosit v průběhu praktické výuky laboratorní plášť.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Studenti opakující 3. ročník nemusejí znovu absolvovat praktika, budou jim uznány zápočty, ke zkoušce mohou přijít v nejbližším zkouškovém období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/VLPF0521c