G1061 Mineralogie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 8:00–9:50 G1,01004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
G1061/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 10:00–11:50 Gs,-1011, Z. Losos, R. Škoda
G1061/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 13:00–14:50 Gs,-1011, Z. Losos, R. Škoda
Předpoklady
! G1060 Mineralogie I && ! G1061k Mineralogie && ! NOW ( G1061k Mineralogie ) && (! PROGRAM ( B - GE ) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Znalost základů mineralogie, chemie a fyziky na úrovni středoškolských učebnic.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 78 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 30/78, pouze zareg.: 0/78, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/78
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a procesy v mineralogii. Po absolvování předmětu má student přehled o základních horninotvorných a ložiskotvorných minerálech, jejich vlastnostech a systematice.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- rozumnět základům morfologické a strukturní krystalografie;
- schopen určit soustavu a krystalové tvary krystalů z holoedrických oddělení souměrnosti
- teoreticky znát cca 50 hlavních minerálů, jejich chemické vzorce, vlastnosti, genezi a využití v praxi
- schopen dle morfologie, fyzikálních vlastností a teoretických znalostí prakticky určit hlavní horninotvorné a ložiskotvorné minerály
Osnova
 • I. Krystalová chemie jako základ pro představu výstavby struktur minerálů (vlastnosti atomů, iontů, jejich vzájemné interakce a vazby)
 • II. Strukturní krystalografie - základní představa o periodickém a neperiodickém uspořádání. Základní zákonitosti periodicity částic, popis periodicity, operace, prvky a grupy symetrie. Základní typy struktur a jevy se strukturou sovisející (polymorfie, polytipie, metamiktní stav, dvojčatění). Základní metody výzkumu struktur.
 • III. Morfologická krystalografie jako odraz vnitřního uspořádání částic hmoty; symetrie, tvary, projekce, krystalizace, srůsty.
 • IV. Fyzikální vlastnosti minerálů; jako důsledek jejich struktury (mechanické vlastnosti, barva, základy optiky, radioaktivita a další).
 • V. Chemie minerálů - seznámení s možnostmi popisu chemického složení, základní analytické metody a zpracování výsledků a jejich grafická prezentace.
 • VI. Stabilita minerálů - základy termodynamiky využití fázových diagramů v mineralogii. Genetická mineralogie - část zaměřená na vysvětlení základních pochodů vzniku minerálů v přírodě.
 • VII. Krystalochemická klasifikace minerálů. Nerost, varieta, pevné roztoky, izomorfní skupiny. Mineralogické názvosloví. Minerální asociace, parageneze.
 • VIII. Prvky: (Au, Ag, Cu, Pt, Fe, diamant, grafit, S). Sulfidy: sfalerit, chalkopyrit, bornit, galenit, pyrhotin, nikelín, molybdenit, cinabarit, covellín, chalkozín, argentit. Pyrit, markazit, arzenopyrit, antimonit, tetraedrit, proustit, pyrargyrit, realgar, auripigment.Halovce: halit, sylvín, carnallit, fluorit.
 • IX. Oxidy a hydroxidy:minerály SiO2, hematit, korund, ilmenit, rutil, kasiterit,spinelidy (magnetit, spinel, chromit), chryzoberyl, uraninit, kuprit. Gibbsit, brucit, manganit, goethit, lepidokrokit, diaspor, boehmit, limonit, bauxit.
 • X. Sulfáty. Bezvodé: anhydrit, baryt, celestin, anglezit., vodnaté: sádrovec, chalkantit, melanterit, epsomit, kamence. Karbonáty. Kalcitový strukturní typ: kalcit, magnezit, siderit, rodochrozit., dolomitový strukturní typ: dolomit, ankerit., aragonitový strukturní typ: aragonit, cerusit., struktury s jiným uspořádáním: malachit, azurit. Fosfáty a jiné skupiny: monazit, apatit, pyromorfit, erytrín, annabergit, vivianit, autunit, torbernit. Scheelit, wulfenit, krokoit, wolframit, columbit.
 • XI.Silikáty. a/ Tektosilikáty: živce (ortoklas, mikroklin, sanidin, adulár, plagioklasy), foidy (analcim, leucit, nefelín), zeolity b/ Fylosilikáty: mastek, slídy (muskovit, paragonit, biotit, flogopit, lepidolit, cinvaldit), chlority, minerály serpentinitové skupiny, prehnit, jílové minerály, glaukonit XII. c/ Inosilikáty: pyroxeny (enstatit, bronzit, hyperspen, diopsid, hedenbergit, augit, jadeit, spodumen), amfiboly (antofylit, tremolit, aktinolit, amfibol obecný a čedičový, glaukofan), pyroxenoidy (wollastonit) d/ Cyklosilikáty: turmalíny, beryl, cordierit e/ Nesosilikáty: skupina olivínu, chondrodit, granáty, minerály Al2SiO5, staurolit, chloritoid, titanit, topaz, zirkon f/ Sorosilikáty: skupina zoisitu a epidotu, vesuvian, prehnit
Literatura
  povinná literatura
 • Chvátal, Marek. Mineralogie pro první ročník- Krystalografie. Skripta UK Praha, 1999, 179 s., ISBN 80-7184-998-7, nakladatelství Karolinum.
 • SLAVÍK, František, Jiří NOVÁK a Jaroslsav KOKTA. Mineralogie [Slavík, 1974]. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1974. 486 s. info
  doporučená literatura
 • LUKÁČ, Rudolf. Všeobecná mineralógia. 1, Kryštalografia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1968. 319 s. info
 • KLEIN, Cornelis a Cornelius S. HURLBUT. Manual of mineralogy : (after James D. Dana). 21st ed. New York: John Wiley & Sons, 1993. xii, 681 s. ISBN 0-471-57452-X. info
 • GREGEROVÁ, Miroslava, Bohuslav FOJT a Václav VÁVRA. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002. 315 s. monografie. ISBN 80-7028-195-2. info
 • HEJTMAN, Bohuslav a Jiří KONTA. Horninotvorné minerály [Hejtman, 1959]. 2. vyd., v NČSAV 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 307 s. info
 • CHOJNACKI, Józef. Základy chemické a fyzikální krystalografie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 509 s. info
 • ZIMÁK, Jiří. Mineralogie a petrografie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 1998. 226 s. ISBN 8070678569. info
 • ZOLTAI, Tibor a James H. STOUT. Mineralogy :concepts and principles. Minneapolis, Minnesota: Burgess publishing company, 1985. x, 505 s. ISBN 0-8087-2606-4. info
  neurčeno
 • NESSE, William D. Introduction to mineralogy. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2012. xv, 480. ISBN 9780199859764. info
 • CHVÁTAL, Marek. Úvod do systematické mineralogie. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2005. 171 s. ISBN 8086821115. info
Výukové metody
přednášky a praktická cvičení
Metody hodnocení
písemný test, ústní zkouška a praktické poznávání minerálů
Navazující předměty
Informace učitele
http://mineralogie.sci.muni.cz
Předpokladem uspěšného ukončeni predmetu je 80%-ní účast v praktickych cvičeních a dosažení 60% úspěšnosti v písemném zkušebním testu. Ústní zkouška má praktickou část - určovaní 5 kusů typických vzorků probíraných mineralů a teoretickou část - v rozsahu sylabu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/G1061

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 01:49, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému