G1061k Mineralogie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
3/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
RNDr. Václav Vávra, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
! NOW ( PdF:ONLINE_A Angličtina online ) && ! G1060 Mineralogie I && ! G1061 Mineralogie I && ! NOW ( G1061 Mineralogie I ) && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Znalost základů mineralogie, chemie a fyziky na úrovni středoškolských učebnic.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a procesy v mineralogii. Po absolvování předmětu má student přehled o základních minerálech, jejich vlastnostech a systematice.
Osnova
  • I. Krystalová chemie jako základ pro představu výstavby struktur minerálů; (vlastnosti atomů, iontů, jejich vzájemné interakce a vazby) II. Strukturní krystalografie - základní představa o periodickém a neperiodickém uspořádání. Operace, prvky a grupy symetrie. Základní typy struktur a jevy se strukturou sovisející (polymorfie, polytipie, metamiktní stav, dvojčatění). Základní metody výzkumu struktur. III. Morfologická krystalografie jako odraz vnitřního uspořádání částic hmoty; symetrie, tvary, projekce, krystalizace, srůsty. IV. Fyzikální vlastnosti minerálů s důrazem na krystalovou optiku. V. Chemie minerálů; - možnosti popisu chemického složení, základní analytické metody a zpracování výsledků. VI. Stabilita minerálů; - základy termodynamiky a využití fázových diagramů v mineralogii. Genetická mineralogie. VII. Krystalochemická klasifikace minerálů. Nerost, varieta, pevné roztoky, izomorfní skupiny. Mineralogické názvosloví. Minerální asociace, parageneze. VIII. Prvky: (Au, Ag, Cu, Pt, Fe, diamant, grafit, S). Sulfidy: sfalerit, chalkopyrit, bornit, galenit, pyrhotin, nikelín, molybdenit, cinabarit, covellín, chalkozín, argentit, sulfidy: pyrit, markazit, arzenopyrit, antimonit, tetraedrit, proustit, pyrargyrit, realgar, auripigment.Halovce: halit, sylvín, carnallit, fluorit. IX. Oxidy a hydroxidy: minerály SiO2, hematit, korund, ilmenit, rutil, kasiterit, spinelidy (magnetit, spinel, chromit), chryzoberyl,uraninit, kuprit. Gibbsit, brucit, manganit, goethit, lepidokrokit, diaspor, boehmit, limonit, bauxit. X. Sulfáty:anhydrit, baryt, celestin, anglezit, sádrovec, chalkantit, melanterit, epsomit, kamence. Karbonáty: kalcit, magnezit, siderit, rodochrozit, dolomit, ankerit, aragonit, cerusit, malachit, azurit Fosfáty a jiné skupiny: monazit, apatit, pyromorfit, erytrín, annabergit, vivianit, autunit, torbernit. Scheelit, wulfenit, krokoit, wolframit, columbit XI.Silikáty. a/ Tektosilikáty: živce (ortoklas, mikroklin, sanidin, adulár, plagioklasy), foidy (analcim, leucit, nefelín), zeolity b/ Fylosilikáty: mastek, slídy (muskovit, paragonit, biotit, flogopit, lepidolit, cinvaldit), chlority, minerály serpentinitové skupiny, prehnit, jílové minerály, glaukonit XII. c/ Inosilikáty: pyroxeny (enstatit, bronzit, hyperspen, diopsid, hedenbergit, augit, jadeit, spodumen), amfiboly (antofylit, tremolit, aktinolit, amfibol obecný a čedičový, glaukofan), pyroxenoidy (wollastonit) d/ Cyklosilikáty: turmalíny, beryl, cordierit e/ Nesosilikáty: skupina olivínu, chondrodit, granáty, minerály Al2SiO5, staurolit, chloritoid, titanit, topaz, zirkon f/ Sorosilikáty: skupina zoisitu a epidotu, vesuvian, prehnit
Literatura
  • CHVÁTAL, Marek. Úvod do systematické mineralogie. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2005. 171 s. ISBN 8086821115. info
  • CHVÁTAL, Marek. Mineralogie pro 1. ročník : krystalografie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 169 s. ISBN 8071849987. info
  • SLAVÍK, František, Jiří NOVÁK a Oldřich PACÁK. Mineralogie [Slavík, 1952]. 3. vyd. Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952. 333 s. info
Metody hodnocení
2 zápočtové testy písemná zkouška ústní zkouška
Informace učitele
http://mineralogie.sci.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Dle plánu distanční výuky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.