FaF FaCHP Farmaceutická chemie
Název anglicky: Medicinal Chemistry
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FaF D-FCH Farmaceutická chemie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška je složena z obhajoby dizertační práce a z ústní zkoušky z Farmaceutické chemie. V rámci státní doktorské zkoušky se vyžadují širší teoretické znalosti ve zvoleném studijním programu. Státní doktorskou zkoušku je možné absolvovat po splnění požadovaných povinností (složení předepsaných zkoušek, získání předepsaného počtu kreditů, odevzdání dizertační práce a autorství studenta DSP na nejméně jedné publikaci ve vědeckém impaktovaném časopise, kde student musí být prvním nebo korespondujícím autorem. Splnění těchto podmínek posuzuje OR.

Studijní a výzkumné povinnosti

V rámci vzdělávací části absolvuje student v průběhu studia povinné předměty Farmaceutická chemie a Propedeutika vědecké práce a dále minimálně jeden předmět z povinně volitelných skupiny 1 a 2. Předměty si student volí tak, aby souvisely s tématem jeho dizertační práce, zapisuje si je do Individuálního studijního plánu.

Činnosti a povinnosti doktorských studentů vedoucí k dizertační práci, ať již studijní, výzkumné nebo jiné, akumulují nejméně 120 a nejvíce 160 ECTS kreditů.

Prokázání schopnosti prezentace poznatků získaných tvůrčí činností, a to v rámci alespoň jednoho příspěvku v odborném časopise a/nebo dvou příspěvků na konferenci, případně v jiných uznaných obdobných formách uplatnění výsledků vědecké a výzkumné činnosti.

Publikace alespoň jednoho vědeckého článku v časopise s impakt faktorem s tématem souvisejícím s disertační prací, a to jako první nebo korespondující autor tohoto článku.

Absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce (kreditové ohodnocení: 5 kreditů za týden + 2 kredity za každý další týden) nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.

Prokázání schopnosti prezentace poznatků získaných v rámci studijního programu, a to v rámci výuky pro pregraduální studenty a v rámci celoživotního vzdělávání. Výukové povinnosti (max 120 hod za studium), kreditové ohodnocení 1 kredit za 3 hod.

Doporučený průchod studijním plánem

Farmaceutická chemie

V rámci vzdělávací části absolvuje student v průběhu studia povinné předměty Farmaceutická chemie a Propedeutika vědecké práce a dále minimálně jeden předmět z povinně volitelných skupiny 1 a jeden z povinně volitelných skupiny 2.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:FDCFB_FAFFarmaceutická chemie J. Csölleizk 1/1/030 --
FaF:FDCPP_FAFPropedeutika vědecké práce P. Bobáľz 1/1/030 --
60 kreditů

Povinně volitelné předměty skupiny 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:FDCAC_FAFObecná a anorganická chemie T. Goněczk 1/1/025 --
FaF:FDCAI_FAFAnalytická chemie J. Pazourekzk 1/1/025 --
FaF:FDCFL_FAFFarmakologie P. Kollárzk 1/1/025 --
FaF:FDCME_FAFMolekulární biologie M. Brázdovázk 1/1/025 --
FaF:FDCOC_FAFOrganická chemie P. Bobáľzk 1/1/025 --
FaF:FDCSJ_FAFAnglický jazyk R. Prucklovázk 1/1/025 --
FaF:FDCSU_FAFFyzikální chemie D. Vetchýzk 1/1/025 --
175 kreditů

Povinně volitelné předměty skupiny 2

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:FDCAL_FAFAnalýza léčiv R. Opatřilovázk 1/1/025 --
FaF:FDCBA_FAFBiofarmaceutika O. Farsazk 1/1/015 --
FaF:FDCBC_FAFBiochemie M. Brázdovázk 1/1/025 --
FaF:FDCBO_FAFBioorganická chemie O. Farsazk 1/1/025 --
FaF:FDCSA_FAFInstrumentální metody strukturní analýzy J. Pazourekzk 1/1/015 --
FaF:FDCSB_FAFStrukturní biologie a chemie léčiv O. Farsazk 1/1/015 --
FaF:FDCZV_FAFMolekulární základy vývoje léčiv O. Farsazk 1/1/015 --
135 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FaF:F0HS1_FAFHodnocení práce školitelem P. Bobáľz 0/1/015 --
FaF:F0PC_FAFPublikační činnost P. Bobáľz 0/0/060 --
FaF:F0VC_FAFVýzkumná činnost P. Bobáľz 0/0/030 --
FaF:F9PC1_FAFPedagogická činnost P. Bobáľz 0/0/040 --
FaF:F9ZP0_FAFZahraniční stáž P. Bobáľz 0/0/050 --
195 kreditů