FF FDPGAkJ Educational Sciences
Název anglicky: Educational Sciences
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Zahrnut v programu: FF D-PGA_ Educational Sciences

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška má charakter komisionální zkoušky a koná se vždy před obhajobou dizertační práce. Oborová rada na základě odborného profilu doktorského studenta připraví sedm širších okruhů vztahujících se k teorii, metodologii a výzkumným nálezům v pedagogických vědách. Student má okruhy k dispozici nejméně týden před doktorskou zkouškou a v průběhu zkoušky mu členové komise kladou otázky vztahující se k širším okruhům.

Obhajoba dizertační práce má charakter veřejné rozpravy nad odevzdaným dizertačním spisem. Nejdříve student představí svoji práci, popíše teoretický rámec, metodologické náležitosti a zjištěné výsledky. Následně jsou přečteny oba posudky a vyjádření školitele. Poté má student možnost se vyjádřit k připomínkám a komentářům v posudcích, které měl dopředu k dispozici. Ostatní členové komise, stejně jako oponenti, mají možnost se zapojit do následné diskuse nad dizertačním spisem.

Studijní a výzkumné povinnosti

Výzkumné povinnosti:
Příprava disertační práce – probíhá po celou dobu studia a tvoří min. 60 % pracovní zátěže
Obhajoba designu disertační práce – musí být splněna nejpozději do 2. semestru
Publikační činnost – sestává z dvou až tří článků v odborných recenzovaných časopisech, tvoří 10 % pracovní zátěže
Zahraniční stáž – nutno absolvovat v min. délce 3 měsíce v součtu za dobu studia
Účast na konferenci – nutno prokázat aktivní účast na třech odborných konferencích

Studijní povinnosti (celkem max. 20 % pracovní zátěže):
CJV_D_A Anglický jazyk pro doktorské studium
PGDS001 Metodologie pedagogického výzkumu / PGDS001PAN Metodologie andragogického výzkumu
PGDS002 Pedagogická disciplína / PGDS002PAN Andragogická disciplína
PGDS007 Disertační práce
PGDS009 Teze dizertační práce
PGDS013 Doktorský seminář
PGDS016 Výzkum k disertační práci I
PGDS017 Výzkum k disertační práci II
PGDS018 Výzkum k dizertační práci III
PGDS026 Textová příprava
PGDS028 Odborný referát
PGDS029 Odborná publikace
PGDS036 Metodologický seminář
PHDZ1 Filozofie pro doktorské studium 1
PHDZ2 Filozofie pro doktorské studium 2

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

prof. Milan Pol
Distributivní vedení ve školách
Rituály ve škole. Na příkladu školní maturity.

prof. Milada Rabušicová
Vzdělávání dospělých ve světě (komparativní studie)
Učení a vzdělávání dospělých (analýza příležitostí a participace)

doc. Bohumíra Lazarová
Klima školy očima žáků
Soukromé základní školy

doc. Klára Šeďová
Komunikace mezi žáky při skupinovém vyučování
Vliv vrstevnických vztahů na zapojení žáka do výukové komunikace

doc. Jiří Zounek
Digitální technologie ve formálním a informálním učení (životě) dětí, mládeže i dospělých (digitální technologie ve škole, v rodině, v zaměstnání; digitální technologie jako součást běžných každodenních aktivit v různých kontextech a prostředích včetně prostředí virtuálního)
E-learning v terciárním vzdělávání (empirický výzkum výuky podporované ICT na vysokých školách)
Dějiny (post)socialistického školství v Československu (dějiny základního, středního, vysokého školství pohledem pamětníků – učitelů i žáků; období kolem roku 1968, 1989, transformace školství v 90. letech minulého století; využití orální historie v historicko-pedagogickém výzkumu).

dr. Karla Brücknerová
Informální učení ředitelů škol
Rodiče jako obsah a zdroj informálního učení učitelů

dr. Lenka Hloušková
Důvěra v životě školy
Učební výsledky kariérového poradenství

dr. Zuzana Šalamounová
Role jazykové výbavy žáků v jejich zapojení do výukové komunikace
Jazyk v procesu identifikace žáků v prostředí školní třídy

dr. Roman Švaříček
Využití eye-trackingu pro výzkum interakcí v průběhu výuky ve školní třídě
Identita učitele
Argumenty v dialogicky pojatém vyučování

Doporučený průchod studijním plánem

Educatinonal Sciences (kombinovaný jednooborový)

1) Student se účastní všech doktorských seminářů v daném semestru a každý semestr prezentuje práci dizertačním projektu oborové radě.
2) Student v průběhu studia publikuje tři až čtyři texty v odborných recenzovaných pedagogických časopisech a třikrát referuje o svém dizertačním projektu na odborných pedagogických konferencích v průběhu celého studia.
3) Student na konci každého semestru vyplňuje Individuální studijní plán v Evidenci studia v IS MU. Školitel, oborová rada a garant programu jej schvalují a na základě něj zapisují hodnocení.
4) Student ovládne anglický jazyk na úrovni, která mu umožní pracovat se zdroji v tomto jazyce a také komunikovat s kolegy ze zahraničí.
5) Student se zúčastní studijního semestrálního pobytu v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus+ (případně jiné schéma) v druhém nebo třetím roce studia.
6) Student musí před státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce získat celkem 240 kreditů, v každém semestru pak nejméně 20 kreditů.

Povinné předměty

Vybrané předměty (PGDS026 Textová příprava, PGDS028 Odborný referát, PGDS029 Odborná publikace, PGDS032 Popularizační článek, PGDS013 Doktorský seminář) si studenti mohou zapisovat opakovaně každý semestr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS004Andragogika P. Novotnýzk 0/0/0 blokově.10 --
FF:PGDS005Vzdělávací politika P. Novotnýz 1/1/010 --
FF:PGDS013Doktorský seminář P. Novotnýz 0/0/015 --
FF:PGDS016Výzkum k disertační práci I P. Novotnýz 0/0/05 --
FF:PGDS017Výzkum k disertační práci II P. Novotnýz 0/0/015 --
FF:PGDS018Výzkum k disertační práci III P. Novotnýz 0/0/015 --
FF:PGDS026Textová příprava P. Novotnýz 0/0/05 --
FF:PGDS028Odborný referát P. Novotnýz 0/0/020 --
FF:PGDS029Odborná publikace P. Novotnýz 0/0/020 --
FF:PGDS030Zahraniční semestrální studijní pobyt P. Novotnýz 0/0/020 --
FF:PGDS032Popularizační článek P. Novotnýz 0/0 Písemný text.10 --
FF:PGDS033Autorský seminář P. Novotnýz 0/220 --
FF:PGDS034Současná témata pedagogických věd P. Novotnýz 0/220 --
FF:PGDS035Krátkodobá zahraniční studijní stáž P. Novotnýz 0/0/05 --
FF:PGDS036Metodologický seminář P. Novotnýz 0/0/015 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
225 kreditů

Pedagogická praxe

Student si může předmět zapisovat opakovaně.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS037Vysokoškolská výuka P. Novotnýz 0/0/215 --
15 kreditů

Zkouška z metodologie

Student si vybere jeden předmět dle svého zaměření.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS001Metodologie pedagogického výzkumu P. Novotnýk 0/0 blokově.10 --
FF:PGDS001PANMetodologie andragogického výzkumu P. Novotnýk 0/0 blokově.10 --
20 kreditů

Zkouška z disciplíny

Student si vybere jeden předmět dle svého zaměření.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS002Pedagogická disciplína (podle disertační práce) P. Novotnýzk 0/010 --
FF:PGDS002PANAndragogická disciplína (podle disertační práce) P. Novotnýzk 0/010 --
20 kreditů

Dizertační práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PGDS007Doktorská disertace P. Novotnýz 0/0 blokově.25 --
FF:PGDS009Teze disertační práce P. Novotnýz 0/05 --
30 kreditů