Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SEHNÁLEK, David, Václav STEHLÍK a Ondrej HAMUĽÁK. National Report. In Botman, M.R., Langer, J. National Courts and the Enforcement of EU Law: The Pivotal Role of National Courts in the EU Legal Order. Den Haag: Eleven International Publishing, 2020. s. 151-168. ISBN 978-94-6236-128-7.
 2. 2019

 3. SEHNÁLEK, David. Dovednostní formy výuky práva a IT technologie – aplikace pro vzájemné hodnocení studentů. In Open space konference o e-learningu IS MU: Online generace v lavicích. 2019.
 4. SEHNÁLEK, David a Václav STEHLÍK. European “Judicial Monologue” of the Czech Constitutional Court – a Critical Review of its approach to the Preliminary Ruling Procedure. International and Comparative Law Review. Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, roč. 2019, Vol. 19, No. 2, s. 181-199. ISSN 1213-8770. doi:10.2478/iclr-2019-0020.
 5. SEHNÁLEK, David. GDPR: bezmezně v mezích práva EU? In Dny práva 2019. 2019.
 6. KYSELOVSKÁ, Tereza, David SEHNÁLEK a Naděžda ROZEHNALOVÁ. IN VARIETATE CONCORDIA: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. 2019. ISBN 978-80-210-9332-4.
 7. SEHNÁLEK, David. Je soudní rozhodnutí (české i unijní) obecně závazné a má povahu pramene práva? In Tereza Kyselovská, David Sehnálek, Naděžda Rozehnalová. IN VARIETATE CONCORDIA soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 295-324.
 8. SEHNÁLEK, David. Má byť vzájomná dôvera pri výkone spravodlivosti v Únii slepá? In Kľúčové problémy pri rozhodovaní cezhraničných civilných sporov. 2019.
 9. SEHNÁLEK, David. Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky. C.H.Beck, 2019. 208 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-741-5.
 10. STEHLÍK, Václav a David SEHNÁLEK. The Use of the Preliminary Ruling Procedure by Czech Courts: Historical Retrospective and Beyond. Baltic Journal of European Studies. Tallinn University of Technology, 2019, roč. 2019, 9/4, s. 150-172. ISSN 2228-0596. doi:10.1515/bjes-2019-0041.
 11. SEHNÁLEK, David. United yet Divided - Legal Education in  Visegrad Countries and a Missed Opportunity. In Different perspectives – common interests College of Visegrád+ Workshop. 2019.
 12. 2018

 13. SEHNÁLEK, David. Aktuální praxe aplikace zásady effet utile v judikatuře SD EU. In Budoucnost EU a evropského práva. 2018.
 14. SEHNÁLEK, David. člen Odborného orgánu hodnotitelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Odborný orgán hodnotitelů Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 2018 - 2019.
 15. SEHNÁLEK, David a Jürgen BUSCH. Global Legal Skills Education in the European Academy of Legal Theory. In Global Legal Skills Conference. 2018.
 16. ONDREJOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře. LEGES, 2018. 296 s. ISBN 978-80-7502-239-4.
 17. SEHNÁLEK, David. Ordinary and extraordinary remedies in civil procedures / Brussels IA Regulation- Procedural options for invoking grounds against foreign enforcement title. In Corporate Entities in the Market and European Dimensions - Legal remedies in civil procedures - comparative and cross border topics, correlation and impact on efficiency of collecting monetary claims. 2018.
 18. SEHNÁLEK, David. Pravomoc Evropské unie v oblasti soukromého práva. In Evropské soukromé právo v čase a prostoru. II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 11-39. ISBN 978-80-210-8905-1.
 19. SEHNÁLEK, David. The Future of the European Union - Darwinism and Intergovernmentalism may be the Answer. In Naděžda Šišková. The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions of the Future of the Union. Köln: Wolters Kluwer Deutschland GmbH, 2018. s. 317-332. ISBN 978-3-452-29186-8.
 20. SEHNÁLEK, David. The Responsibility of the European Union under International Law. Czech Yearbook of International Law®. the Hague (the Netherlands): Lex Lata, 2018, Volume VII, s. 289-312. ISSN 2157-2976.
 21. 2017

 22. SEHNÁLEK, David. člen komise pro hodnocení projektů specifického výzkumu za rok 2016. Komise pro hodnocení projektů specifického výzkumu za rok 2016, 2017 - 2017.
 23. ROHOVÁ, Iveta a David SEHNÁLEK. Determining Jurisdiction (and the Applicable Law) in Cross-Border Unfair Competition and Unfair Commercial Practices Cases. LeXonomica. Maribor: University of Maribor, 2017, roč. 9, č. 1, s. 21-49. ISSN 1855-7155. doi:10.18690/18557147.9.1.21-49(2017).
 24. SEHNÁLEK, David a Iveta ROHOVÁ. Dny práva 2016 - Days of Law 2016 - Část IV., Dopad práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 80 s. ISBN 978-80-210-8555-8.
 25. HURDÍK, Jan, Markéta SELUCKÁ, Pavel KOUKAL, Zdeňka GREGOROVÁ, Jaromír KOŽIAK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Marek MASLÁK, Matěj MYŠKA, David SEHNÁLEK a Jaroslav STRÁNSKÝ. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 208 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 594. ISBN 978-80-210-8648-7.
 26. SEHNÁLEK, David. Interpretation of International Agreements Concluded by the European Union and its Member States. Czech Yearbook of International Law®. the Hague (the Netherlands): Lex Lata, 2017, Volume VII, s. 327-346. ISSN 2157-2976.
 27. SEHNÁLEK, David a Vladimír TÝČ. Je budoucností EU návrat k mezivládní metodě? In Olomoucké právnické dny 2017. 2017.
 28. SEHNÁLEK, David. Mezinárodněprávní aspekty nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik v právu Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2017, roč. 24, č. 1, s. 23-40. ISSN 1210-9126.
 29. TÝČ, Vladimír a David SEHNÁLEK. Mezinárodní smlouva jako možný perspektivní nástroj další evropské integrace. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 156, č. 3, s. 192-212. ISSN 0231-6625.
 30. SEHNÁLEK, David. Ondrej Hamuľák: National Sovereignty in the European Union. Czech Yearbook of Public & Private International Law. Česká společnost pro mezinárodní právo, 2017, roč. 2017, Vo. 8, s. 624 - 628. ISSN 1805-0565.
 31. SEHNÁLEK, David. Prameny unijního soukromého práva - pohled strukturální, proces konstitucionalizace. In HURDÍK, Jan; SELUCKÁ, Markéta; KOUKAL, Pavel a kolektiv. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 57-67. ISBN 978-80-210-8648-7.
 32. TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Irena PELIKÁNOVÁ, David PETRLÍK, Filip KŘEPELKA, Lenka PÍTROVÁ, Václav ŠMEJKAL, Tereza KUNERTOVÁ, Jan PŘEVRÁTIL, David SEHNÁLEK, Martin SMOLEK, Aneta VONDRÁČKOVÁ a Magdalena SVOBODOVÁ. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2017. 496 s. Student. ISBN 978-80-7502-184-7.
 33. SEHNÁLEK, David. Soudce 2. ročníku moot courtu z práva EU pořádaného Právnickou fakultou UK a Českou společností pro evropské a srovnávací právo a Common Law Society. 2017.
 34. SEHNÁLEK, David. Teaching of Legal Skills – the Perspective of EU Law. In New Forms and Methods of Teaching and Education in European Integration Subjects – A Comparative view. 2017.
 35. SEHNÁLEK, David. The disputable scope of EU competence to regulate consumer law. In Ana Vlahek, Matija Damjan. Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju. Lublaň: GV Založba, 2017. s. 223-234. ISBN 978-961-247-367-9.
 36. SEHNÁLEK, David. The Future of the European Union - Darwinism and Intergovernmentalism May Be the Answer. In The EU in time of multicrisis and its greatest challenges – up-to-date solutions, future visions and prospects. 2017.
 37. 2016

 38. SEHNÁLEK, David. člen Akademického senátu Právnické fakulty. Akademický senát, 2016 - 2018.
 39. SEHNÁLEK, David. člen komise pro RIV. Komise pro RIV (fakultní), 2016 - 2018.
 40. SEHNÁLEK, David. Člen OVHP 1 SHVa - společenské, humanitní a umělecké vědy. OVHP 1 SHVa - společenské, humanitní a umělecké vědy, 2016 - 2018.
 41. VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK a Petr LAVICKÝ. Evidence in Civil Law - Czech Republic. Maribor: Lex Localis, 2016. 57 s. Law & Society. ISBN 978-961-6842-74-7. doi:10.4335/978-961-6842-74-7.
 42. SEHNÁLEK, David. Institucionální výbava evropského soukromého práva. In Evropské soukromé právo v čase a prostoru. 2016.
 43. SEHNÁLEK, David. Nekalá soutěž: unijní úprava v mezinárodním právu soukromém. In Dny práva - Days of Law. 2016.
 44. SEHNÁLEK, David. Nový postup EU pro posílení právního státu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 24, č. 2, s. 191-201. ISSN 1210-9126.
 45. SEHNÁLEK, David. Projevy unijního práva při výkladu práva vnitrostátního ve věcech mimo oblast transpozice. In David Sehnálek. Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 149 - 158. řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 569. ISBN 978-80-210-8396-7.
 46. SEHNÁLEK, David a Dana ONDREJOVÁ. Sekce Dopad práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. 2016.
 47. SEHNÁLEK, David. Soudce 1. ročníku moot courtu z práva EU pořádaného Právnickou fakultou UK a Českou společností pro evropské a srovnávací právo a Common Law Society. 2016.
 48. SEHNÁLEK, David, Vladimír TÝČ, Igor BLAHUŠIAK, Kateřina HLINKOVÁ, Radim CHARVÁT, Richard KRÁL, Michal MRVA, Naděžda VACULÍKOVÁ, Mária PATAKYOVÁ, Michael SIMAN, Kristina ŠPOTTOVÁ a Romana VAŇKOVÁ. Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 192 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. č. 569. ISBN 978-80-210-8396-7.
 49. SEHNÁLEK, David a Vladimír TÝČ. Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 192 s. řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 569. ISBN 978-80-210-8396-7.
 50. SEHNÁLEK, David. Sukcese Evropské unie do mezinárodních smluv a důsledky vystoupení členského státu aneb cesta tam a zase zpátky. In Dny práva - Days of Law. 2016.
 51. SEHNÁLEK, David. Support for Photovoltaic Power Plants – Czech Legislator’s Dilemma from the perspective of both the EU and International law. European Studies - The Review of European Law, Economics and Politics. Czech Association for European Studies, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 142-152. ISSN 1805-8809.
 52. SEHNÁLEK, David. The scope of EU competence to regulate consumer law and law of unfair competition. In Protection of consumers in internet transactions. 2016.
 53. ONDREJOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 315 s. Edice Scientia 570. ISBN 978-80-210-8398-1.
 54. ONDREJOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 315 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 570. ISBN 978-80-210-8398-1.
 55. SEHNÁLEK, David. Vliv práva Evropské unie na interpretaci občanského zákoníku a ustanovení o nekalé soutěži. Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 8, 11-12, s. 318-324. ISSN 1803-6554.
 56. SEHNÁLEK, David. Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 242 s. řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 559. ISBN 978-80-210-8340-0.
 57. SEHNÁLEK, David. Vnější činnost Evropské unie perspektivou práva unijního a mezinárodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 242 s. řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 559. ISBN 978-80-210-8340-0.
 58. SEHNÁLEK, David. Výuka práva EU na českých fakultách; Metody výuky a evaluace; Specifika ve výuce: moot court a vědecká práce. In JAK UČIT PRÁVO EU. 2016.
 59. 2015

 60. SEHNÁLEK, David. Competences of the EU and the Relationship between the Regulation on Evidence Taking and Hague conventions. In European Dimension of Taking Evidence in Civil Procedure. 2015.
 61. SEHNÁLEK, David. člen Akademického senátu Právnické fakulty. Akademický senát, 2015.
 62. SEHNÁLEK, David. Evoluční teorie a právo Evropské unie. In Weyrovy dny právní teorie 2015. 2015.
 63. SEHNÁLEK, David. Evoluční teorie a právo (státní a unijní). Sociální studia. Masarykova univerzita, 2015, roč. 12, č. 2, s. 107-118. ISSN 1214-813X.
 64. SEHNÁLEK, David. Kvóty pro imigranty – právní pohled a analýza čl. 78 SFEU. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 2, s. 91-95. ISSN 1210-9126.
 65. BUSCH, Jürgen a David SEHNÁLEK. Legal Writing Education – The Central European Perspective. In Global Legal Skills Conference. 2015.
 66. SEHNÁLEK, David a Roman ŘÍČKA. Neřešené problémy úpravy unijního občanství aneb Malta zlobí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 23, č. 4, s. 331-341. ISSN 1210-9126.
 67. SEHNÁLEK, David. Odpovědnost státu v USA a v Evropské unii. In Dny práva 2015. 2015.
 68. SEHNÁLEK, David. Právo v podnikání: česká a evropská právní regulace podnikání pro ekonomy. 2. vydání. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2015. 153 s. ISBN 978-80-87300-78-7.
 69. SEHNÁLEK, David. Působení zahraničních škol v České republice aneb „studujte práva v Praze, Brně“. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 154, č. 8, s. 625-636. ISSN 0231-6625.
 70. VALDHANS, Jiří a David SEHNÁLEK. The 1970 Hague Evidence Convention, The European Union and the 2001 EU Regulation - Interfaces. In van Rhee, Uzelac. Evidence in Contemporary Civil Procedure. Antwerp: Intersentia, 2015. s. 337-362. Ius Commune Europaeum. ISBN 978-1-78068-338-6.
 71. 2014

 72. DRLIČKOVÁ, Klára, Tereza KYSELOVSKÁ a David SEHNÁLEK. Cofola International 2014 : Conference Proceedings. In Cofola International 2014 : Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 240 s. ISBN 978-80-210-7488-0.
 73. DRLIČKOVÁ, Klára, Tereza KYSELOVSKÁ a David SEHNÁLEK. Cofola International 2014 Conference Proceedings. In Cofola International 2014 Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. n/a, 234 s. ISBN 978-80-210-7488-0.
 74. SEHNÁLEK, David. Cross-border education in the Visegrad Group countries - current situation, problems and opportunities for future. In Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union. 2014.
 75. SEHNÁLEK, David. Člen OVHP 1 SHVa - společenské, humanitní a umělecké vědy. OVHP 1 SHVa - společenské, humanitní a umělecké vědy, 2014 - 2017.
 76. SEHNÁLEK, David. EU Multilingual Environment - Methodology of Interpretation. In Global Legal Research & Information Management: Legal Scholars and New Technologies. 2014.
 77. SEHNÁLEK, David. Externí vlivy na interpretaci unijního práva. In Dny práva 2014. 2014.
 78. SEHNÁLEK, David. Language obstacles in evidence taking via the videoconference in other Member State. In Dimensions of Evidence in European Civil Procedure. 2014.
 79. SEHNÁLEK, David. Lessons learned from the Erasmus Life Long Learning Programme (2007-2014). In Rotterdam Law Network Meeting. 2014.
 80. SEHNÁLEK, David. Nekalá soutěž a volný pohyb zboží. In Právní a ekonomické aspekty pohybu zboží v EU. 2014.
 81. 2013

 82. SEHNÁLEK, David a Veronika VILÍMKOVÁ. Intepretace a aplikace nového Občanského zákoníku ve světle stávajícího práva Evropské unie aneb je vůbec možná změna? (zaměřeno na spotřebitele). In Eva Žatecká. Cofola 2013 : The Conference Proceedings , 2013. - 616 s. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 548-561, 616 s. ISBN 978-80-210-6625-0.
 83. SEHNÁLEK, David. Komentář k vybrané judikatuře Soudního dvora EU. 1.vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. 209 s. Učebnice - č.495. ISBN 978-80-210-6183-5.
 84. SEHNÁLEK, David a Roman ŘÍČKA. Metody regulace soukromoprávních vztahů v Evropské unii. In Naděžda Rozehnalová Tereza Kyselovská a kolektiv. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 26-40. Spisy Právnické fakulty MU č. 455 (řada teoretická, Edice S). ISBN 978-80-210-6455-3.
 85. SEHNÁLEK, David. Občanství Evropské unie - nedopsaná kapitola unijního práva. Acta Universitatis Carolinae/Iuridica. Karolinum, 2013, roč. 59, č. 2, s. 57-65. ISSN 0323-0619.
 86. SEHNÁLEK, David. Občanství Evropské unie - nedopsaná kapitola unijního práva. In PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE. 2013.
 87. TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Irena PELIKÁNOVÁ, David PETRLÍK, Filip KŘEPELKA, Tereza KUNERTOVÁ, Lenka PÍTROVÁ, Jan PŘEVRÁTIL, David SEHNÁLEK, Martin SMOLEK a Václav ŠMEJKAL. Právo Evropské unie. 1. vyd. Praha: Leges, 2013. 494 s. Student. ISBN 978-80-87576-53-3.
 88. 2012

 89. SEHNÁLEK, David. Interpretation in conformity with European Union Law in Czech Court Rulings. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders. Katowice: Oficina Wydawnicza, 2012. s. 33-40. Legal Diferences and Similarities. ISBN 978-83-60743-57-7.
 90. SEHNÁLEK, David a Roman ŘÍČKA. Metody regulace mezinárodního práva soukromého. 2012.
 91. SEHNÁLEK, David. Společná obchodní politika po Lisabonské smlouvě. 2012.
 92. 2011

 93. SEHNÁLEK, David. Competence of the European Union in External Relations. In New Challenges for the European Union. 2011.
 94. SEHNÁLEK, David. Economic and Monetary Union - Current Problems. 2011.
 95. SEHNÁLEK, David. External Relations of the European Union - Negotiation, Implementation and Responsibility. In National Legal Cultures in a Globalized World. 2011.
 96. SEHNÁLEK, David a Vladimír TÝČ. Mezinárodně právní aspekty automatické závaznosti mezinárodních dohod uzavřených EU s třetími subjekty pro členské státy. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2011. s. 225-228. ISBN 978-80-7160-307-8.
 97. SEHNÁLEK, David. Přímý a incidenční účinek směrnice - vývoj, současný stav a zdůvodnění. In Gabriela Urbanská, Eva Dobrovolná, Marián Rozbora. Európske a národne rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií. 1. vyd. Pezinok: Justičná Akadémia Slovenskej republiky, 2011. s. 217-228. ISBN 978-80-970207-3-6.
 98. SEHNÁLEK, David. The Direct Effect of European Union Law in Member States. In One or many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island: East Hall Press, 2011. s. 53-59. ISBN 978-1-878326-20-1.
 99. SEHNÁLEK, David. The External Relations of the European Union: Common Commercial Policy. In One or many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island: East Hall Press, 2011. s. 205-212. ISBN 978-1-878326-20-1.
 100. SEHNÁLEK, David a Eva TOMÁŠKOVÁ. The Hierarchy of Legal Sources – Relation between International Treaties Concluded with Third States by the EU and by the Member States. Jóg - Állam - Politika. Gyor: Universitas Gyor, Nonoprofit Kft., 2011, Neuveden, č. 3, s. 189-196, 7 s. ISSN 2060-4580.
 101. TÝČ, Vladimír, David SEHNÁLEK a Radim CHARVÁT. Vybrané otázky působení práva EU ve sféře českého právního řádu. 1. vydání. Brno: Muni PRESS, 2011. 179 s. Iuridica 385. ISBN 978-80-210-5387-8.
 102. 2010

 103. ŠRAMKOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Europeizacja prawa finansowgo na przykładzie prawa celnego i walutowego. Studia Ełckie. 2010, roč. 2010, č. 12, s. 295-301. ISSN 1896-6896.
 104. SEHNÁLEK, David a Eva TOMÁŠKOVÁ. Impacts of Economic Crisis on Public Finance in the Czech Republic. In Public Finance and Financial Law in the Context of Financial Crisis in Central and Eastern Europe. Bialystok - Lwow: Centre of Information and Organization of Public Finance and Tax Law Research in Central and Eastern Europe, Bialystok, 2010. s. 61-76, 15 s. Public Finance and Financial Law in the Context of. ISBN 978-83-89620-85-9.
 105. SEHNÁLEK, David. Jednotlivec v evropském soudnictví. In Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans. Dny práva 2010. 1. vydání. Brno: Právnická fakulta, Masarykova univerzita, 2010. s. 2700-2708. ISBN 978-80-210-5305-2.
 106. TÝČ, Vladimír a David SEHNÁLEK. Mezinárodně právní aspekty automatické závaznosti mezinárodních dohod uzavřených EU s třetími subjekty pro členské státy. In Právo ako zjednocivateľ Európy - veda a prax. 2010.
 107. SEHNÁLEK, David a Jana TUROŇOVÁ. Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii. Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. Ústav státu a práva AV ČR, 2010, roč. 149/10, č. 3, s. 233-250. ISSN 0231-6625.
 108. SEHNÁLEK, David. Právo v podnikání - česká a evropská právní regulace podnikání pro ekonomy. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o., 2010. 160 s. ISBN 978-80-87300-07-7.
 109. 2009

 110. SEHNÁLEK, David. Aktuální otázky přednostní aplikace komunitárního práva ve vztahu k Listine základních práv a Lisabonské smlouvě. Právny obzor. Bratislava: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie, 2009, roč. 92, č. 6, s. 485-501, 7 s. ISSN 0032-6984.
 111. NOVÝ, Zdeněk. Arbitration Clause as Unfair Contract Term: Some Observations on the ECJ´s Claro case. In SEHNÁLEK, David, Jiří VALDHANS a Jan NECKÁŘ. COFOLA 2008: Key Points and Ideas. 2009.
 112. VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK, Jan NECKÁŘ, Martin ORGONÍK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Damian CZUDEK. COFOLA 2009. 2009.
 113. DÁVID, Radovan, Jan NECKÁŘ a David SEHNÁLEK. COFOLA 2009: Key Points and Ideas. In COFOLA 2009: Key Points and Ideas. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 322 s. ISBN 978-80-210-4855-3.
 114. SEHNÁLEK, David, Jiří VALDHANS, Radovan DÁVID a Libor KYNCL. Dny práva – 2009 – Days of Law : 3. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Sborník příspěvků. The third year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law. The conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 3018 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 358 (řada teoretická. ISBN 978-80-210-4990-1.
 115. NOVÝ, Zdeněk. Dobrá víra a mezinárodní obchodní smlouvy. In DÁVID, Radovan, Jan NECKÁŘ a David SEHNÁLEK. COFOLA 2009: The Conference Proceedings. 1th Edition. 1.vydání. Brno: Masaryk University, 2009. s. 1135-1167, 1293 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 116. KORNEL, Martin. Dohody rodičů při rozvodu nebo separaci a nezletilé dítě. In NECKÁŘ, Jan a David SEHNÁLEK. COFOLA 2009: The Conference Proceedings. 1th Edition. 1.vydání. Brno: Masaryk University, 2009. 1293 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 117. SEHNÁLEK, David a Dana ŠRAMKOVÁ. Doping for National Economies within the Limits Given by the European Union. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 2009. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. 9 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 118. ŠRAMKOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Doping for National Economies within the Limits Given by the European Union. In Cofola 2009: Key Points and Ideas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 149-150. ISBN 978-80-210-4855-3.
 119. SEHNÁLEK, David. Effet utile a jeho projevy při interpretaci komunitárního práva. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2009, roč. 2009, č. 8, s. 785-808. ISSN 0231-6625.
 120. ŠRAMKOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Europeisation of Financial Law. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 141-141. ISBN 978-80-210-4989-5.
 121. ŠRAMKOVÁ, Dana a David SEHNÁLEK. Europeizace finančního práva. In Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 9 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 122. SEHNÁLEK, David. Interpretation and Application of the EU Law by the Czech Courts. Jog-Állam-Politika. Györ: Universitas-Győr Nonprofit Kft, 2009, roč. 2009, č. 3, 5 s. ISSN 2060-4580.
 123. SEHNÁLEK, David. K otázce aplikační přednosti práva Evropské unie v poměru mezi nařízením Řím I a Vídeňskou úmluvou o mezinárodní koupi zboží. časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, roč. 2009, IV., s. 264-270. ISSN 1210-9126.
 124. NOVÝ, Zdeněk. Nekalá rozhodčí doložka v českém právu. In KYNCL, Libor, David SEHNÁLEK, Radovan DÁVID a Jiří VALDHANS. Dny práva – 2009 – Days of Law. Sborník příspěvků. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 1797-1817, 20 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 125. PAULDURA, Lukáš. Právní nástroje regulující užívání lesa a vlastník lesa jako regulátor sui generis. In SEHNÁLEK, David, Jiří VALDHANS, Radovan DÁVID a Libor KYNCL. Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 2125 - 2134. ISBN 978-80-210-4990-1.
 126. SEHNÁLEK, David. The Reference for a Preliminary Ruling and the Right to a Statutory Judge - Is the Czech Justice more European than the European Union Again? In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. Târgu-Jiu: “ACADEMICA BRÂNCUSI” Publisher, 2009. s. 426-432. ISBN 978-973-144-283-9.
 127. 2008

 128. JAKUBÍČEK, Robert. Actio exercitoria et institoria aneb přímé zastoupení v římském obchodním právu. In SEHNÁLEK, David. Europenization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1055 - 1065. ISBN 978-80-210-4630-6.
 129. JAKUBÍČEK, Robert. Actio exercitoria et institoria or direct representation in Roman commercial law. In SEHNÁLEK, David. Cofola 2008 conference: Key points and ideas. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 2 s. ISBN 978-80-210-4629-0.
 130. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS a Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4.
 131. VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK, Radovan DÁVID, Jan NECKÁŘ, Martin ORGONÍK a Jaromír TAUCHEN. Europenization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 1406 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
 132. SEHNÁLEK, David. External Trade Relations of the EC and its Member States: Admissible General Exceptions. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. I. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 346 - 356. ISBN 978-80-210-4630-6.
 133. SEHNÁLEK, David. Free movement of capital. In LISZEWSKI, Grzegorz ; RADVAN, Michal (ed.) Real Estate in Czech and Polish Law. Białystok: Wydział prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, 2008. s. 81-84. Białostockie studia prawnicze ; zeszyt 4. ISBN 978-83-89620-43-9.
 134. SEHNÁLEK, David. Povinnost a limity (euro)konformního výkladu vnitrostátního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta MU, 2008, XVI, 1/2008, s. 8-15. ISSN 1210-9126.
 135. SEHNÁLEK, David. Právo Evropské unie. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 136. NOVÝ, Zdeněk. Procedural efficiency vis-a-vis conflictual justice. In VALDHANS, Jiří, David SEHNÁLEK, Jan NECKÁŘ a Michal RADVAN. Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. 236 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 137. SEHNÁLEK, David. Sanctions in International and European Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 325-334. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
 138. SEHNÁLEK, David. The Primacy of Community Law. EU Watch. 2008, roč. 2008, č. 11, s. 25-32, 7 s.
 139. SEHNÁLEK, David. The review of one Czech court´s decision: are we more European than the European union itself? In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 743-750. ISBN 978-80-210-4733-4.
 140. 2007

 141. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC a Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2.
 142. SEHNÁLEK, David. External Relations of the EC/EU - the Enforcement of their Interests in Cyberspace. In Days of Public Law (CD ROM). 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1156-1164, 8 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
 143. SEHNÁLEK, David. K ochraně spotřebitele v právu ES. In PFAMEI 2007: Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 47-52. ISBN 978-80-210-4286-5.
 144. LASÁK, Jan a Ladislav VYHNÁNEK. Právní jistota a promlčená zástavní práva. In SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL a Pavel KANDALEC. Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 99-108. ISBN 978-80-210-4430-2.
 145. SEHNÁLEK, David. Provozní model hospodaření a komunitární soutěžní právo. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, 3/2007, s. 228-236. ISSN 1210-9126.
 146. SEHNÁLEK, David. Směrnice o elektronickém obchodu - v hledáčku princip původu. Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2007, IV, 7/2007, s. 241-246. ISSN 1214-7966.
 147. SEHNÁLEK, David. Státní podpory. In MEKON 2007. 2007. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 125-130. ISBN 978-80-248-1324-0.
 148. SEHNÁLEK, David. Vybraná judikatura Evropského soudního dvora ke studiu práva Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 102 s. PrF č. 392. ISBN 978-80-210-4254-4.
 149. SEHNÁLEK, David. Základy práva EU. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 128 s. Distanční studijní opora. 4514/ESF-1107-17/99. ISBN 978-80-210-4311-4.
 150. 2006

 151. SEHNÁLEK, David. K problematice elektronického obchodování a WTO. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 2006. vyd. Ostrava: Katedra práva ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, 2006. s. 119-124, 5 s. ISBN 80-248-1243-6.
 152. SEHNÁLEK, David. Mezinárodněprávní aspekty e-commerce: WTO, globalizace a kybeprostor. In Sborník z konference Česká ekonomika v procesu globalizace: Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku. 2006. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2006. s. 63-74. ISBN 80-210-4082-3.
 153. SEHNÁLEK, David. Vybrané aspekty e-commerce s přihlédnutím k mezinárodnímu právu soukromému a procesnímu. In Sborník příspěvků VIII. ročníku mezinárodní konference MEKON 2006. 2006. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1013-1.
 154. 2005

 155. SEHNÁLEK, David. Vídeňská úmluva aktuálně. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2005, Roč. 13, č. 2, s. 186-187. ISSN 1210-9126.
 156. 2004

 157. HRNČIŘÍKOVÁ, Miluše a David SEHNÁLEK. Arbitration Online. In Cyberspace 2003: Normative Framework. 2004. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2004.
 158. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Karel STŘELEC, David SEHNÁLEK a Jiří VALDHANS. Mezinárodní obchodní transakce : multimediální učební text. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 103 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 5. + CD. ISBN 80-210-3575-7.
 159. SEHNÁLEK, David. Regulace e-commerce v EU - limitace směrnice o elektronickém obchodu právní úpravou léčiv. Mezinárodní a srovnávací právní revue. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004, roč. 2004, č. 11, s. 108-116. ISSN 1213-8770.
 160. SEHNÁLEK, David. Sudiště v elektronickém rozhodčím řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 4, s. 313-317. ISSN 1210-9126.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2021 13:50