Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ČEP, David. Individuální člen České národní skupiny Mezinárodní asociace pro trestní právo, z.s. Česká národní skupina Mezinárodní asociace pro trestní právo, z.s., 2022.
 2. ČEP, David. Trestní (ne)odpovědnost za DDoS útoky. In GŘIVNA, Tomáš, Martin Richter a Hana ŠIMÁNOVÁ. Vliv nových technologií na trestní právo. Praha: Auditorium s. r. o., 2022. s. 314-326. ISBN 978-80-87284-95-7.
 3. ČEP, David. Trestní (ne)odpovědnost za DDoS útoky. 2022.
 4. PROVAZNÍK, Jan, David ČEP a Michal JANOVEC. Vliv COVID-19 na trestní právo. In Cofola 2022 (sborník z konference). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 111 s. ISBN 978-80-280-0159-9.
 5. 2021

 6. ŠIMÁNOVÁ, Hana a David ČEP. Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět a vpřed. 2021.
 7. RUBAN, Radek a David ČEP. Předběžná právnická osoba a její odpovědnost – vstupní úvahy. In Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed. 2021.
 8. ČEP, David, Katarína KANDOVÁ a Veselý TOMÁŠ. Trestný čin pomluvy: k jeho místu v trestním právu, subsidiaritě trestní represe a sankční náhradě újmy – 1. část. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 29, 15-16, s. 531-543. ISSN 1210-6410.
 9. ČEP, David, Katarína KANDOVÁ a Tomáš VESELÝ. Trestný čin pomluvy: k jeho místu v trestním právu, subsidiaritě trestní represe a sankční náhradě újmy – 2. část. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 29, č. 17, s. 583-591. ISSN 1210-6410.
 10. 2020

 11. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. Ještě k ustanovení § 8 odst. 5 TOPO (nejen) z hlediska otázky důkazního břemene. In Tlapák, Navrátilová, Jana; Galovcová, Ingrid )eds.). Pocta Jiřímu Jelínkovi. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 101-109. ISBN 978-80-7502-464-0.
 12. BRUCKNEROVÁ, Eva, David ČEP, Katarína KANDOVÁ a Jiří VALDHANS. Juristické, kriminologické a kriminalistické aspekty trestných činů proti životu a zdraví. In Dny práva 2019 - Days of Law 2019. Brno, 2020. 459 s. ISBN 978-80-210-9698-1.
 13. ČEP, David a Katarína KANDOVÁ. Komentář k ustanovením § 205 až § 232 trestního zákoníku. In Ščerba, Filip a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 1643-1902. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-807-8.
 14. ČEP, David. Ochrana života a zdraví skrze trestní odpovědnost právnických osob v podmínkách České republiky a Slovenské republiky. In Vráblová, M., Vrtíková, K. (eds.). Právna politika vo vzťahu k ochrane života a zdravia a na ňu nadväzujúca legislatíva. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie september 2020. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 126-149. ISBN 978-80-7502-515-9.
 15. KALVODOVÁ, Věra, Eva BRUCKNEROVÁ, David ČEP, Marek FRYŠTÁK, Katarína KANDOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Sbírka klauzurních prací z trestního práva. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. ISBN 978-80-7598-687-0.
 16. ČEP, David. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu : aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 253 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 689. ISBN 978-80-210-9706-3.
 17. ČEP, David. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu : aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 253 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 689. ISBN 978-80-210-9706-3.
 18. ČEP, David. Trestní odpovědnost právnické osoby a člen statutárního orgánu aneb vytýkatelnost protiprávního činu člena statutárního orgánu právnické osobě. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 253 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 689. ISBN 978-80-210-9707-0.
 19. ČEP, David. Zastoupení v trestním právu. In Schelle, Karel, Tauchen, Jaromír (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXI. svazek Volby - Zákon o. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. s. 426-432. XXI. svazek. ISBN 978-80-7380-812-9.
 20. 2019

 21. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. Islamofobie v České republice a její odraz nejen na české politické scéně. In Szabová, Eva, Deset, Miloš. In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas sectanda est. Pocta prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc. k 65. narodeninam. 1. vyd. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowakóv w Polsce, 2019. s. 281-296. ISBN 978-83-8111-156-0.
 22. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. Islamofobie v České republice a její odraz nejen na české politické scéně. In Aktuálne otázky trestného práva. 2019.
 23. KANDOVÁ, Katarína a David ČEP. K některým aspektům hodnocení zákonnosti důkazů v kontextu české trestněprávní teorie a praxe. In Bratislavské právnické fórum 2019. 2019.
 24. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. On Contemporary State of Islamic Phobia based Hate Crimes in Czech Republic. In Gabriela Juodkaite-Granskiene. 15. International Congress: Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice. 1. vyd. Vilnius: Forensic Science Center o Lithuania, Criminalistics Association of Lithuania, 2019. s. 362-379. ISBN 978-9986-555-46-9.
 25. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. On Contemporary State of Islamic Phobia based Hate Crimes in Czech Republic. In 15. International Congress: Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice. 2019.
 26. ČEP, David, Katarína KANDOVÁ a Marcela LUKÁŠOVÁ. Podání vysvětlení a výslech ve světle odformalizování přípravného řízení. In Gřivna, Tomáš; Šimánová, Hana (eds.). Přípravné řízení dnes a zítra. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. s. 279-304. ISBN 978-80-7380-787-0.
 27. LUKÁŠOVÁ, Marcela, Katarína KANDOVÁ a David ČEP. Podání vysvětlení a výslech ve světle odformalizování přípravného řízení. In Přípravní řízení dnes a zítra. 2019.
 28. ČEP, David a Katarína KANDOVÁ. Protiprávní čin spáchaný před vznikem právnické osoby – kde se soukromé a trestní právo (ne)setkávají. In Bruckerová Eva, Marek Fryšták, David Čep, Jan Malý, Michal Janovec (eds). Cofola 2019 Část III. – Uzavřenost vs. interaktivita trestního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 56-68. ISBN 978-80-210-9390-4.
 29. ČEP, David a Katarína KANDOVÁ. Protiprávní čin spáchaný před vznikem právnické osoby – kde se soukromé a trestní právo (ne)setkávají. In Cofola 2019. 2019.
 30. BRUCKNEROVÁ, Eva, Marek FRYŠTÁK, David ČEP, Jan MALÝ a Michal JANOVEC. Uzavřenost vs. interaktivita trestního práva. In Cofola 2019. Brno, 2019. 416 s. ISBN 978-80-210-9390-4.
 31. PROVAZNÍK, Jan, David ČEP, Katarína KANDOVÁ a Jiří VALDHANS. Zajišťovací instituty v trestním řízení. In Dny práva 2018 - Days of Law 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 433 s. ISBN 978-80-210-9375-1.
 32. 2018

 33. ČEP, David. Glosa k doručování právnické osobě, proti níž se trestní řízení vede (aneb malé významné proměny v trestním řízení). In Cofola 2018. 2018.
 34. ČEP, David a Marek FRYŠTÁK. Impacts of Global Issues on Local Problems in the Czech Republic: Islamic Phobia. In 14. International Congress: Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice. Oděsa: Nakladatelství Helvetika, 2018. s. 121-131. ISBN 978-966-916-610-4.
 35. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. Impacts of Global Issues on Local Problems in the Czech Republic: Islamic Phobia. In 14. International Congress: Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice. 2018.
 36. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. Islamofobie v České republice a její vliv na trestnou činnost   zamyšlení nad jedním případem. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2018, roč. 17, č. 6, s. 137-144. ISSN 1213-5313.
 37. ČEP, David. Ještě k doznání a prohlášení o vině v řízení proti právnické osobě. In Olomoucké právnické dny 2018. 2018.
 38. ČEP, David. Nutná obhajoba právnické osoby de lege ferenda. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2018, roč. 16, č. 2, s. 7-21. ISSN 1214-3758.
 39. KANDOVÁ, Katarína a David ČEP. Recentní otázky postavení obětí trestných činů v českém trestním řízení. In Andraško, Jozef; Hamuľák, Juraj; Michaela Kahounová. Ústavnoprávne, zákonné a kriminologické atribúty o obetiach trestných činov. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018. s. 38-47. ISBN 978-80-7160-474-7.
 40. ČEP, David a Katarína KANDOVÁ. Recentní otázky postavení obětí trestných činů v českém trestním řízení. In Bratislavské právnické fórum 2018. 2018.
 41. ČEP, David. Základy trestní odpovědnosti právnických osob ve světle judikatury Nejvyššího soudu (dokončení). Trestněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 17, č. 10, s. 225-229. ISSN 1213-5313.
 42. ČEP, David. Základy trestní odpovědnosti právnických osob ve světle judikatury Nejvyššího soudu (1. část ). Trestněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 17, č. 9, s. 195-201. ISSN 1213-5313.
 43. 2017

 44. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. An Influence of Legal Framework in the Czech Republic on Development of Economic Criminality after 1989. In Plywaczewski, Emil; Guzik-Malaruk, Ewa M. Current Problems of the Penal Law and Criminology. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o., 2017. s. 396-407. Poradniki - lit. obcojęzyczna. ISBN 978-83-255-9000-0.
 45. ČEP, David a Katarína KANDOVÁ. Jeden z praktických aspektů dokazování (nejen) daňových trestných činů právnických osob. In Marek Fryšták, Milana Hrušáková. Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční 2017. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 596 (řada teoretická), 2017. s. 141-149. ISBN 978-80-210-8675-3.
 46. KANDOVÁ, Katarína a David ČEP. Kontrola diskrečních oprávnění státního zástupce. In Cofola 2017. 2017.
 47. ČEP, David. Korekční prvky trestní odpovědnosti právnických osob a "zbavení se" trestní odpovědnosti právnickou osobou. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 25, č. 10, s. 343-352. ISSN 1210-6410.
 48. ČEP, David. Nad § 8 odst. 5 TOPOZ aneb co lze po právnické osobě (nově) spravedlivě požadovat. In FRYŠTÁK, Marek, Milana HRUŠÁKOVÁ a Jiří VALDHANS. Dny práva 2016 - Days of Law 2016. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 7-22. ISBN 978-80-210-8561-9.
 49. ČEP, David. Nad možnostmi uplatnění principu nemo tenetur v podmínkách trestní odpovědnosti právnických osob. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 25, č. 2, s. 48-57. ISSN 1210-6410.
 50. ČEP, David. Nutná obhajoba a právnická osoba - vše jasné? In Dny práva 2017 - Days of Law 2017. 2017.
 51. FRYŠTÁK, Marek, Josef KUCHTA, Jan PROVAZNÍK a David ČEP. Postavení úřední osoby v trestním právu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017. 332 s. právní monografie. ISBN 978-80-7552-622-9.
 52. ČEP, David, Katarína KANDOVÁ a Kateřina HLAVÁČOVÁ. Simulated Transfer in Cyberspace. In Gabriéle Joudkaité-Granskiené. Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizes centras, 2017. s. 293-309. ISBN 978-9986-555-44-5.
 53. KANDOVÁ, Katarína, David ČEP a Kateřina HLAVÁČOVÁ. Simulated Transfer in Cyberspace. In International scientific practical conference “Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice”. 2017.
 54. 2016

 55. FRYŠTÁK, Marek, Jozef ČENTÉŠ, Jarosław SZCZECHOWICZ, Věra KALVODOVÁ, Josef KUCHTA, Jan PROVAZNÍK, David ČEP, Katarína KANDOVÁ, Marek MEZEI, Jakub ĽORKO, Krystyna SZCZECHOWICZ a Robert DZIEMBOWSKI. Corporate criminal liability (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2016. 255 s. theoretical series, edition Scientia, File. No. 566. ISBN 978-80-210-8382-0.
 56. FRYŠTÁK, Marek, Jozef ČENTÉŠ, Jarosław SZCZECHOWICZ, Věra KALVODOVÁ, Josef KUCHTA, Jan PROVAZNÍK, David ČEP, Katarína KANDOVÁ, Marek MEZEI, Jakub ĽORKO, Krystyna SZCZECHOWICZ a Robert DZIEMBOWSKI. Corporate criminal liability (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 255 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 566. ISBN 978-80-210-8382-0.
 57. ČEP, David. Nad § 8 odst. 5 TOPOZ aneb co lze po právnické osobě (nově) spravedlivě požadovat. In Dny práva 2016 - Days of Law 2016. 2016.
 58. ČEP, David a Jolana SEDLÁČKOVÁ. Nad postavením člena statutárního orgánu v trestním řízení proti právnické osobě. In Michal Lenhart ... [et al.]. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, v dňoch 10. – 12. 3. 2016 v priestoroch ÚZ NR SR,Častá-Papiernička. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. s. 534-542. ISBN 978-80-7160-414-3.
 59. ČEP, David. Nad zaviněním jako základem trestného činu právnické osoby (tj. k přičitatelnosti a otázkám souvisejícím). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, 15-16, s. 531-540. ISSN 1210-6410.
 60. KANDOVÁ, Katarína a David ČEP. Odpovědnost státního zástupce při plnění úkolů v trestním řízení. In KYSELOVSKÁ, T., CHORVÁT, M., KADLUBIEC, V., SPRINGINSFELDOVÁ, N., VIRZDEKOVÁ, A., DRLIČKOVÁ, K. COFOLA 2016. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 756-780. ISBN 978-80-210-8363-9.
 61. ČEP, David a Katarína KANDOVÁ. PÚRY, František. Úpadkové trestné činy v České republice. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2015, 245 stran (recenze). Trestněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 15., č. 6, s. 156. ISSN 1213-5313.
 62. ČEP, David. Trestní odpovědnost právnických osob ve světle principu ultima ratio. 2016.
 63. ČEP, David. Úskalí obhajoby právnické osoby v trestním řízení. In Tomáš Gřivna. Právo na obhajobu. Teorie a praxe 21. století. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 165-175. ISBN 978-80-7380-593-7.
 64. KANDOVÁ, Katarína a David ČEP. Zásada oportunity v evropském prostoru. In Trnavské právnické dni 2016. 2016.
 65. ČEP, David a Katarína KANDOVÁ. Zásada oportunity v evropském prostoru. In Eva SZABOVÁ. Trnavské právnické dni 2016. Trnava: Wolters Kluwer, s. r. o., 2016. s. 135-147. ISBN 978-80-8168-565-1.
 66. 2015

 67. ČEP, David. Dokazování "zavinění" na straně právnické osoby. In ČIČKÁNOVÁ, Daniela; HAPČOVÁ, Ivana; MIČÁTEK, Vladislav. Bratislavské právnické fórum 2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, vydavateľské oddelenie, 2015. s. 299-305. ISBN 978-80-7160-411-2.
 68. ČEP, David. K některým aspektům projevu základních zásad v rámci dokazování. In Československá studentská vědecká odborná činnost. 2015.
 69. SEDLÁČKOVÁ, Jolana a David ČEP. Marek Fryšták: Dokazování v přípravném řízení. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015, 396 stran (recenze). Trestněprávní revue. 2015, č. 4, s. 97 - 99.
 70. ČEP, David. Nad vlivem vybraných institutů angloamerického právního systému formujících podobu českého trestního práva. In KYSELOVSKÁ, Tereza ; KADLUBIEC, Vojtěch ; PROVAZNÍK, Jan ; SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly ; VIRDZEKOVÁ, Alica. COFOLA 2015 (sborník z konfrence). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta právnická, 2015. s. 566-583. ISBN 978-80-210-7976-2.
 71. ČEP, David. Vybrané aspekty základních zásad trestního řízení v rámci řízení přípravného. In Kalvodová, Věra, Hrušová, Milana a kol. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 79-89. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2022 04:06