Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Informovanost školních dětí v Brně o poruchách výživy. 1. vyd. Brno: Anabell, 2009. 5 s. Zpravodaj Anabell, 2009, roč. 4, č. 21, s. 6-10.
  2. KACHLÍK, Petr a Marie HAVELKOVÁ. Minimální preventivní program jako účinný prostředek v boji se závislostmi na základních a středních školách v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2009. Sborník z mezinárodní vědecké konference. 5. část. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2009. s. 182-190, 254 s. ISBN 978-80-7392-088-3.
  3. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Pavel MENŠÍK a Tatiana KIMÁKOVÁ. Podporuje prostředí základní školy v ČR zdravý vývoj dětské páteře ? In VI. MARTINSKÉ DNY HYGIENY - VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO s medzinárodnou účasťou. 2009.

  2008

  1. KLENKOVÁ, Jiřina. Analýza výskytu narušené komunikační schopnosti u žáků na 1. stupni ZŠ. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: MU, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  2. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK a Hana HÁJKOVÁ. Diabetic Pupil in Class - Handbook for Elementary School Teachers. In ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspect of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 241-255, 14 s. School and health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
  3. MAŇÁK, Josef. Funkce učebnice v moderní škole. In KNECHT, Petr a Tomáš (eds.) JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2008. s. 19-26. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-174-4.
  4. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ a Andrea WEISOVÁ. Health Education and Teaching Genetics at Elementary Schools. In ŘEHULKA, E. et al. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008): Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 47-57. SCHOOL and HEALTH 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-042-5.
  5. PAVLOVSKÁ, Marie. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum. In K sobě, k druhý, k profesi. Brno: MU, 2008. s. 56-62, 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
  6. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK a Vlastimil ŠVEC. Kurikulum v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 169 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-175-1.
  7. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Marta VALENTOVÁ a Petr PETRÁŠ. Realizace Minimálního preventivního programu v podmínkách základní a střední školy. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. 1. vyd. Brno, PdF MU: MSD, s.r.o., 2008. s. 19-20, 52 s. ISBN 978-80-7392-044-9.
  8. BAZALOVÁ, Barbora, M. POLENSKÝ a Z. ŽAMPACHOVÁ. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. První. Brno: Paido, Brno, 2008. s. 19 -29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  9. BAZALOVÁ, Barbora, M. POLENSKÝ a Z. ŽAMPACHOVÁ. Výchozí data pro výzkum v oblasti poruch autistického spektra (PAS) v Jihomoravském kraji. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. První. Brno: Paido, Brno, 2008. s. 211 - 220. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
  10. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: MU, 2008. 327 s. ISBN 978-80-7315-168-3.
  11. BAZALOVÁ, Barbora a Ilona FIALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. Zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencies, Teacher Education College. Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, 2008, roč. 18, č. 1, s. 71-77, 94 s. ISSN 1211-2720.

  2007

  1. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Hana HÁJKOVÁ a Pavel MENŠÍK. Diabetický žák ve třídě-manuál pro učitele ZŠ. In Social and Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD s.r.o.,Brno, 2007. s. 241-256, 15 s. Śchol and Healh 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
  2. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
  3. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2007, roč. 15, č. 3, s. 2-4. ISSN 1210-6313.
  4. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.
  5. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ a Andrea WEISOVÁ. Výchova ke zdraví a výuka genetiky na základních školách. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 10-10, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.

  2006

  1. STRÁNSKÁ, Zdenka. K problematice významu motivace žáků k učení. In Sociální pedagogika v teorii a praxi. Recenzovaný sborník příspěvků z odborného semináře. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2006. s. 173-182. ISBN 80-902936-8-9.
  2. KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie osobnosti a zdraví žáka. První. Brno: Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, 2006. 167 s. Výzkumný záměr Škola a zdraví. ISBN 80-210-4077-7.
  3. PROKOPOVÁ, Alice. Vliv osobnosti učitele na prosociálnost žáků. In Škola a zdraví 21. Brno: Paido, 2006. s. 164-183, 19 s. ISBN 80-7315-119-7.

  2005

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno. Brno: Paido, 2005. 267 s. Paido. ISBN 80-86633-38-1.
  2. PROKOPOVÁ, Alice. The influence of the personality of a teacher on the pro-sociability of pupils. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 355-382. ISBN 978-80-7315-119-5.

  2004

  1. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Drogy a šikana na 1. stupni ZŠ. Zpráva o pilotním výzkumném projektu mapujícím zneužívání návykových látek, výskyt šikany a postoje k nim ve vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2004.
  2. KACHLÍK, Petr, Jana PAZDERKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Pilotní studie zaměřená na zneužívání návykových látek a šikanu na prvním stupni ZŠ [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: PdF MU v Brně, 2004. ISBN neurčeno.

  2002

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 103 s. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6.
  2. NĚMEC, Jiří. Tvořivost učitele a tvořivost žáka. In Profesní růst učitele. 1. vyd. Brno: Česká pedagogická společnost, 2002. s. 209-216. ISBN 80-7302-039-4.

  2001

  1. STŘELEC, Stanislav. Spolupráce učitelů s rodiči žáků v měnící se škole a společnosti. In Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí. Brno: Česká pedagogická společnost, 2001. s. 168-172. ISBN 80-7302-016-5.
  2. KOTYZA, Petr, Vlasta VILÍMOVÁ, Jiří LUŽA a Josef MICHÁLEK. Základy atletické přípravy dětí mladšího školního věku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 2 s. Sborník Nové poznatky v atletice 2000. ISBN 80-210-2640-5.

  1997

  1. JŮVA, Vladimír. Tvořivostí učitele k tvořivosti žáků. 1. vyd. Brno: Paido, 1997. 133 s. 1. verze. ISBN 80-85931-47-8.

  1996

  1. JŮVA, Vladimír. Spolupráce muzea a školy - impuls ke tvořivosti učitelů a žáků. In Tvořivost v práci učitele a žáka. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. s. s. 109-111, 3 s. ISBN 80-85931-23-0.
  2. JŮVA, Vladimír. Tvořivost v práci učitele a žáka : sborník z celostátního semináře k problematice tvořivosti v práci učitele a žáka, který se konal dne 30.1.1996 na Pedagogické fakultě MU v Brně k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Edited by Josef Maňák - Vladimír Jůva. 1. vyd. Brno: Paido, 1996. 122 s. 1. verze. ISBN 80-85931-23-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2023 00:29