angličtinaPřihlášení do IS MU

Vědecký základ sportovního tréninku – podzim 2024

obecný blok pro získání trenérské licence B (II. třídy)
Termín:
I. blok 01. 11. – 03. 11. 2024
II. blok 09. 11. – 10. 11. 2024
Forma:
on-line prostřednictvím aplikace MS Teams
Podmínky přijetí:
SŠ vzdělání, věk minimálně 18 let, podání přihlášky, uhrazení poplatku
Obsah kurzu:
Pedagogika sportu, Anatomie, Fyziologie, Psychologie, Teorie sportovního tréninku, První pomoc, Hygiena sportu a výživa, Právo a sport, Dopingová problematika
Kurz je ukončen závěrečným písemným testem.
Harmonogram

Organizuje:
Oddělení celoživotního vzdělávání czv@fsps.muni.cz, Fakulta sportovních studií MU, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno
Lektoři:
učitelé Fakulty sportovních studií MU, vybraní externisté
Doklad:
Osvědčení s výpisem absolvovaných předmětů v rozsahu 50 vyučovacích hodin s neomezenou platností
Cena:
4 100 Kč

Pro vystavení Osvědčení o absolvování je nutné uvést i datum a místo narození, prosím doplňte tuto informaci do poznámky v objednávce včetně vaší sportovní specializace.

 • Anatomie

  V rámci výuky předmětu jsou studenti postupně seznamováni s: celkovou stavbou orgánových soustav; funkcí jednotlivých částí; možnými riziky jejich poškození při sportu i v běžném životě. Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen porozumět další výuce navazujících předmětů. Současně získává informace, nezbytné pro výkon jeho budoucí profese.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující

  Osnova
  Oběhová soustava
  Cévní soustava
  Dýchací soustava
  Trávicí soustava I
  Trávicí soustava II - játra, žlučník, slinivka břišní
  Močová soustava
  Pohlavní soustava mužská
  Pohlavní soustava ženská
  Soustava žláz s vnitřní sekrecí
  Lymfatický systém
  Centrální nervová soustava
  Periferní nervová soustava
  Smyslové orgány
 • Dopingová problematika

  Cílem předmětu je seznámit studenty s dopingovou problematikou.
  Po absolvování tohoto předmětu budou schopni vyjmenovat seznam zakázaných látek a metod; popsat dopad těchto látek na zdraví sportovce; popsat postihy spojené s užíváním zakázaných látek; popsat průběh dopingové kontroly; vyřízení terapeutické výjimky.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující

  Osnova
  Úvod do problematiky
  Organizace boje proti dopingu
  základní ustanovení a další dokumenty
  definice dopingu
  antidopingová pravidla
  terapeutická výjimka
  kritéria pro zařazení zakázaných látek a metod
  zakázané látky a metody
  průběh dopingové kontroly
  hlášení místa pobytu
  postihy dopingu
 • Fyziologie

  Výuka tohoto předmětu má poskytnout možnost studentům získat znalosti, o funkci orgánů a systémů člověka jak v klidových podmínkách tak při fyzické zátěži, které jsou potřebné pro studium tělesné výchovy a sportu.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující

  Osnova
  Teoretická část: Úvod do obecné fyziologie, fyziologie buňky Fyziologie tělních těkutin, krev a imunita Fyziologie srdce a krevního oběhu Fyziologie dýchání Fyziologie trávení Fyziologie vylučování Fyziologie svalů Fyziologie reprodukce, těhotenství a porodu Obecná neurofyziologie + fyziologie CNS Endokrinní žlázy Senzorické systémy, fyziologie kůže, termoregulace Pohybová soustava, Metabolismus Transportní systém, reakce a adaptace na zátěž Endokrinní systém, reakce a adaptace na zátěž Fyziologické odlišnosti a zdravotní rizika při sportu žen, dětí a starších Vlivy zevního prostředí na výkonnost
 • Hygiena sportu a výživa

  Cílem předmětu je presentovat základní témata z oblasti výživy člověka, sportovní výživy a hygieny sportu. Studenti kurzu dokáží aplikovat výživé a regenerační postupy ve vaazbě na pohybovou aktivitu.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující

  Osnova
  1. Základní pojmy ve výživě. Role makroživin a mikroživin. 2. Energetická bilance. 3. Vitaminy a minerální látky, pitný režim 4. Doplňky stravy ve sportu. 5. Výživa v regeneraci, výživa během zatížení. 6. Výživa v různých sportovních odvětvích. 7. Výživa sportujících dětí. 8. Únava a zotavení po sportovní aktivitě. 9. Biologické veličiny pro řízení zatížení 10. Prostředky regenerace ve sportu (pedagogické, psychologické, biologické, fyzikální)
 • Pedagogika

  Hlavní cíle kurzu jsou: osvojení odborné terminologie pedagogiky a pedagogiky sportu; porozumění humanistické koncepci soudobé pedagogiky sportu; analýza sportovní edukace. Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit soudobé trendy pojetí sportovní edukace.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující

  Osnova
  1. Vymezení a rysy sportovní edukace. 2. Prvky sportovně-edukačního procesu (cíle, účastníci, podmínky, prostředky). 3. Stručný přehled vzniku a vývoje pedagogiky sportu. 4. Pedagogické problémy soutěžního sportu. 5. Sportovní trenér jako profese a semiprofese. 6. Vzdělávání sportovních trenérů. 7. Pedagogické kompetence sportovních trenérů. 8. Výzkumné nálezy a rysy úspěšných trenérů. 9. Aplikace pedagogických principů ve sportovní edukaci.
 • Právo a sport

  Vzhledem k tomu, že předmět je vyučován při studiu trenérských licencí v maximálním rozsahu 2 – 6 hodin je cílem předmětu vytvoření komplexního právního vědomí trenérů o právním řádu ČR včetně souvisejících nejdůležitějších norem evropského práva a vybudování právního vědomí trenérů o postavení sportu a jeho autonomní povahy v prostředí právního řádu ČR a EU. Dále pak získání základní orientace v prostředí sportu na spolkové a obchodní úrovni a pochopení postavení fyzických a právnických osob v řídících strukturách asociací a to národních i nadnárodních včetně osvojení vědomí právní ochrany sportovních subjektů a odpovědnosti ve sportu.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující

  Osnova
  1.Základní normy soukromého práva a veřejného práva, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík, rejstřík plátců DPH 2.Vztah státu a sportu, autonomie sportu - státní správa a financování sportu v ČR na úrovni republikové, krajské a obcí 3.Právní vztahy sportovních subjektů (Právní řád ČR, Daňová povinnost sportovních subjektů, Interní sportovní normy a pravidla ve sportu) 4.Subjekty ve sportu, právnické osoby a fyzické osoby 5.Smluvní vztahy sportovních subjektů, vzory, forma a obsah 6.Odpovědnost ve sportu, vývoj a současné pojetí 7.Rozhodování sporů ve sportu (Soudní a mimosoudní ochrana sportovních subjektů včetně CAS)
 • První pomoc

  Předmět seznamuje studenty se základy teorie a praxe první pomoci v souladu s moderním vývojem tohoto oboru. Cíle: - pojmenovat rizika spojená s poskytováním první pomoci - pojmenovat život zachraňující úkony - rozlišit bezvědomí s pravidelným dýcháním a stavem, kdy je nezbytné zahájení kardiopulmonální resuscitace - provádět resuscitaci dospělého, dítěte a stavu po tonutí - změnit scénář resuscitace, je-li na místě automatický externí defibrilátor - provést zástavu život ohrožujícího krvácení - ošetřit typická poranění pohybového aparátu - orientovat se ve vybraných neúrazových stavu a adekvátně na situaci reagovat - řešit vdechnutí cizího předmětu - diskutovat o možnostech prevence vzniku úrazového či neúrazového stavu ve škole, na bazénu, či běžném životě
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující
  přednášející Mgr. Bc. Milan Mojžíš Mgr. Bc. Milan Mojžíš
  (přednášející)

  Osnova
  1. bezpečnost zachránce, volání záchranné služby 2. bezvědomí, resuscitace 3. zástava krvácení 4. úrazové stavy 5. neúrazové stavy
 • Psychologie

  Cílem předmětu je studenty naučit využívat poznatky z psychologie sportu v profesní praxi. Na konci kurzu student bude schopen: pracovat s temperamentem, pozná předstartovní stavy, pozná psychologické selhání, používat zásady duševní hygieny sportovců, pracovat s fázemi motorického učení u sportovce, používat získané znalosti při práci se sportovcem, používat regulační prostředky.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující

  Osnova
  Úvod do psychologie sportu, dělení, historie, využití
  Osobnost sportovce, temperament
  Psychologická typologie sportů
  Předstartovní stavy, psychologické selhání
  Regulační prostředky
  Motorické učení, fáze a práce se sportovcem
  Duševní hygiena sportovce
  Psychodiagnostika ve sportovní praxi
 • Sportovní trénink

  Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými východisky tréninkového procesu. Ve výuce předmětu Teorie sportovního tréninku se syntetizují teoretické poznatky z předmětů anatomie, fyziologie, biomechanika, antropomotorika, pedagogika, psychologie sportu a předmětů praktických. Poznatky jsou rozvíjeny a aplikovány v problematice adaptace jedince na obecné a specifické požadavky různých sportovních výkonů. Po ukončení předmět bude student schopen: Definovat, používat základní pojmy TST Definovat cíle, úkoly, efekty a výsledky sportovního tréninku Vysvětlit proces adaptace na tréninkové podněty Vytvořit návrh základní struktury tréninkového procesu v krátkodobém časovém horizontu Analyzovat efekty sportovního tréninku
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující
  přednášející PaedDr. Michal Hrubý, PhD. PaedDr. Michal Hrubý, PhD.
  (přednášející)
  přednášející Mgr. Tomáš Kalina, Ph.D. Mgr. Tomáš Kalina, Ph.D.
  (přednášející)

  Osnova
  1. Sportovní výchova 2. Cíl, úkoly, výsledek ST 3. Efekty sportovního tréninku 4. Složky sportovního tréninku 5. Řízení sportovního tréninku 6. Didaktické formy sportovního tréninku 7. Zatížení, zatěžování, adaptace ve sportovním tréninku
 • VZSpT - závěrečná zkouška

  • Fakulta sportovních studií

Celková cena: 4 100 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 20. 10. 2024 vč.