VLLP0431c Propedeutika I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1.3/0. 19.5. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Gescheidtová (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
MUDr. RNDr. Michal Řiháček (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Drabinová (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Marianna Romžová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
Garance
MUDr. Jan Konečný, Ph.D.
I. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLFY0321c Fyziologie I - cv. && VLFY0321s Fyziologie I - sem. && VLBC0321s Biochemie I - sem. && VLBC0321c Biochemie I - cvičení && VLAN0222c Anatomie II c && VLAN0222s Anatomie II - s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do klinické propedeutiky. Cílem je propojení znalostí z preklinických oborů, zejména biochemie a fyziologie, s praktickým využitím. Student by měl získat představu o významu klinicko-biochemických vyšetření, jejich provádění, faktorech ovlivňujících výsledky a jejich kontrole. Dále o biologické variabilitě a hodnocení výsledků a diagnostické efektivitě laboratorních vyšetření. Podrobněji se seznámí s biochemickými vyšetřeními u jaterních onemocnění, u poruch metabolismu sacharidů a u kardiovaskulárních onemocnění. Bude obeznámen s vyšetřeními ledvinných funkcí, acidobazické rovnováhy a jejích poruch, vyšetřením moči a mozkomíšního moku.
Osnova
  • Klinicko-biochemická vyšetření, význam. Faktory ovlivňující výsledek laboratorního vyšetření. Odběr a zpracování krve. Referenční hodnoty a meze interpretace výsledků. Chyby ovlivňující výsledek laboratorního vyšetření, zpracování výsledků. Systémy kontroly kvality. Biologická variabilita, kritické referenční změny (kritický rozdíl). Referenční hodnoty a meze, rozhodovací limity. Interpretace výsledků. Biochemická vyšetření při jaterních onemocněních. Poruchy metabolismu sacharidů, diabetes mellitus. Biochemické markery nekrózy myokardu, laboratorní vyšetření při srdečním selhání – natriuretické peptidy. Odběr a sběr moči pro fyzikální, chemické, mikroskopické a mikrobiologické vyšetření. Fyzikální vyšetření moči, chemické vyšetření moči, morfologické vyšetření moči. Vyšetření mozkomíšního moku. Indikace, odběr, základní a speciální vyšetření, obvyklé nálezy u některých neurologických onemocnění, průkaz likvorhey. Vyšetření krevního obrazu, hemokoagulace. Imunohematologická a izosérologická stanovení.
Literatura
    povinná literatura
  • Podklady k seminářům dostupné v Informačním systému
    doporučená literatura
  • ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 s. ISBN 978-80-247-4356-1. URL info
  • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
Výukové metody
Probíhá formou semináře s praktickými vstupy a ukázkami. Studenti dostávají písemné podklady pro přípravu a současně soubor otázek a problémů k řešení. Seminář probíhá aktivní formou, diskuze k zadaným problémům.
Metody hodnocení
Základní podmínkou je absolvování všech cvičení, absence musí být omluveny cestou studijního oddělení do 5 dnů od začátku absence. Náhrady po dohodě s učitelem. V průběhu semestru jsou zařazeny 2 průběžné testy. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 21 bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. Ostatní studenti píšou zápočtový test, který má 20 otázek. Podmínkou pro udělení zápočtu je 9 bodů. Zápočtový test je možno psát po nahrazení veškeré zameškané výuky. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat. Zameškaný seminář musí být nahrazený po domluvě s učitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.