LJ602 Latina pro nelatináře II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. (plus 1 za zk). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Valasová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tomáš Weissar (přednášející)
Mgr. Klára Modlíková (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
LJ602/02: Čt 8:00–9:40 A21, K. Modlíková
LJ602/03: St 10:00–11:40 B2.21, T. Weissar
LJ602/04: St 16:00–17:40 B2.44, L. Valasová
LJ602/05: Po 12:00–13:40 B2.52, K. Modlíková
LJ602/06: St 12:00–13:40 B2.32, Z. Lukšová
LJ602/07: Út 16:00–17:40 B2.52, L. Valasová
Předpoklady
( LJ601 Latina pro nelatináře I ) && (! LJ102 Latinská gramatika II ) && (! LJ103 Latinská gramatika III ) && ! OBOR ( LJ ) && (! AR1A16 Latina I ) && (! PV1A15 Latina I ) && ! NOWANY ( LJ102 Latinská gramatika II , ROMIB004 Latina pro romanisty II , ROMIB007 Latina pro romanisty IV , AR1B55 Latina II , PV1B54 Latina II , CJV10 Latina II. ) && (! CJV10 Latina II. ) && (! ROMIB004 Latina pro romanisty II ) && (! ROMIB007 Latina pro romanisty IV ) && (! AR1B55 Latina II ) && (! PV1B54 Latina II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 98/150, pouze zareg.: 1/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/150
Jiné omezení: Nelze získávat kredity za další latiny pro nelatináře, jejichž "obsah je totožný nebo se podstatně překrývá" (studijní řád, čl. 6 odst. 6).
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Latina pro nelatináře II navazuje na Latinu pro nelatináře I a cílem tohoto kurzu je osvojit si další část základní latinské gramatiky.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- zpaměti reprodukovat jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
- vysvětlit gramatická pravidla probíraná v rámci kurzu;
- používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
- přeložit se slovníkem jednoduché latinské texty;
- vysvětlit fungování vybraných syntaktických jevů;
- používat synonymní výrazové prostředky u vybraných gramatických jevů;
- ukázat souvislost mezi některými latinskými slovními základy a přejatými slovy v češtině.
Osnova
 • Adverbia 3. deklinace, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena.
 • Konstrukce dvojího akuzativu, akuzativ s infinitivem.
 • 4. a 5. deklinace, ukazovací zájmena.
 • Tázací a vztažná zájmena, vztažné věty; záporná zájmena a zájmenná adjektiva.
 • Stupňování adjektiv a příslovcí.
 • Konjunktivy prézentu a imperfekta aktiva i pasiva všech konjugací a slovesa esse. Přání splnitelná a nesplnitelná v přítomnosti.
 • Užití konjunktivu prézentu a imperfekta ve vedlejších větách (VV účelové a cum historicum).
 • Indikativ a infinitiv perfekta aktiva i pasiva.
 • Číslovky.
Literatura
  doporučená literatura
 • KÁBRT, Jan. Latinsko-český slovník. V nakl. Leda 1. vyd. Praha: Leda, 2000. 575 s. ISBN 8085927829. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470. info
 • PRAŽÁK, Josef, Josef [Dr.] SEDLÁČEK a František [PhDr.] NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A - K [SNP, 1980]. Vyd. 19., v SPN 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. viii, 743. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : L - Z. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
  neurčeno
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 176 s. ISBN 8887637288. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 328 s. ISBN 8887637369. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJ602!
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (70 %), který prověřuje znalosti z 10.-19. lekce učebnice.
Studenti musí dále splnit nejméně 2 úkoly. Ty jsou rozděleny do 2 skupin podle úrovně. Z každé úrovně si musí vybrat nejméně 1 úkol a v požadovaném termínu ho zpracovat a odevzdat splněním odpovědníku v IS. Pokud student termín nedodrží, bude muset splnit do konce semestru další úkol z dané úrovně. Bez splnění úkolů se nelze přihlásit k závěrečnému testu.
Navazující předměty
Informace učitele
Pokyny pro jaro 2021: Výuka probíhá formou videokonferencí podle rozvrhu. Může být pořízen záznam hodiny, pokud s tím budou všichni účastníci souhlasit (např. kvůli těm, kteří nebudou moci být přítomni). Záznam bude v takovém případě vyvěšen v IS tak, že nebude možné ho stahovat a práva budou omezena na studenty daného předmětu a daného semestru. Po skončení semestru budou záznamy smazány.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/LJ602