Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. DRLIČKOVÁ, Klára. Článek 11 (část Nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 187-192. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0.
 2. DRLIČKOVÁ, Klára. Článek 13 (část Nařízení Řím I). In Nařízení Řím I, Nařízení Řím II : komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021. s. 199-202. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-971-0.
 3. DRLIČKOVÁ, Klára. Význam a pojetí obvyklého pobytu (nejen) v evropském mezinárodním právu soukromém a procesním. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2021, roč. 160, č. 6, s. 466-476. ISSN 0231-6625.
 4. 2019

 5. DRLIČKOVÁ, Klára. Cofola International 2019. In Cofola International 2019: Private Enforcement of Antitrust Law and Unfair Competition with Cross-border Element. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019. ISBN 978-80-210-9491-8.
 6. DRLIČKOVÁ, Klára. Cofola International 2019. Private Enforcement of Antitrust Law and Unfair Competition with Cross-border Element. Conference Proceedings. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 69 s. ISBN 978-80-210-9492-5.
 7. DRLIČKOVÁ, Klára. Cofola International 2019. Private Enforcement of Antitrust Law and Unfair Competition with Cross-border Element. Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 69 s. ISBN 978-80-210-9491-8.
 8. DRLIČKOVÁ, Klára. International Commercial Arbitration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X.
 9. 2018

 10. DRLIČKOVÁ, Klára. Arbitrator’s Duties to Report and Testify Under Criminal Law in Relation to Corruption. In Drličková, Klára (ed.). Cofola International 2018: Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 87-102. ISBN 978-80-210-9064-4.
 11. DRLIČKOVÁ, Klára. COFOLA International 2018: Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 120 s. ISBN 978-80-210-9064-4.
 12. DRLIČKOVÁ, Klára. Corruption in International Commercial Arbitration – General Remarks. In COFOLA International 2018. 2018.
 13. DRLIČKOVÁ, Klára. Corruption in International Commercial Arbitration - Introductory Remarks. In Drličková Klára (ed.). Cofola International 2018: Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 15-22. ISBN 978-80-210-9064-4.
 14. DRLIČKOVÁ, Klára. Členka Akademického senátu Masarykovy univerzity. 2018 - 2018.
 15. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. n/a. ISBN 978-80-7598-123-3.
 16. DRLIČKOVÁ, Klára. Money Laundering in International Commercial Arbitration. In Cingula, Marijan, Rhein, Douglas, Machrafi, Mustapha. Economic and Social Development (Book of Proceedings), 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development - “Legal Challenges of Modern World”. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2018. s. 227-234. ISSN 1849-7535.
 17. DRLIČKOVÁ, Klára. Money Laundering in International Commercial Arbitration. In 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development - “Legal Challenges of Modern World”. 2018.
 18. 2017

 19. DRLIČKOVÁ, Klára. Arbitrability and Public Interest in International Commercial Arbitration. International and Comparative Law Review. 2017, roč. 17, č. 2, s. 55-71. ISSN 1213-8770.
 20. DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. COFOLA International 2017: Resolution of International Disputes. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 108 s. ISBN 978-80-210-8792-7.
 21. KYSELOVSKÁ, Tereza, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica VIRDZEKOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal CHORVÁT a Klára DRLIČKOVÁ. COFOLA 2017. 2017.
 22. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Michal CHORVÁT, Vojtěch KADLUBIEC, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ a Alica KŘÁPKOVÁ. COFOLA 2017: sborník z konference. In Spisy Právnické fakluty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 611. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2017. 1814 s. ISBN 978-80-210-8928-0.
 23. DRLIČKOVÁ, Klára. Confidentiality of the Materials Used in the Course of Arbitral Proceedings. In Bělohlávek, Alexander J.; Rozehnalová, Naděžda (eds.). Czech (and Central European) Yerabook of Arbitration: Conduct of Arbitration. 1. vyd. The Hague: LexLata, 2017. s. 45-66. Czech (and Central European) Yerabook of Arbitration. Volume VII. ISBN 978-90-824603-6-0.
 24. DRLIČKOVÁ, Klára. Členka Akademického senátu Masarykovy univerzity. A, 2017 - 2017.
 25. DRLIČKOVÁ, Klára. First Brno Arbitration Conference: Current Issues of International Commercial Arbitration. 2017.
 26. DRLIČKOVÁ, Klára a Slavomír HALLA. First Brno Arbitration Conference: Current Issues of International Commercial Arbitration. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 131 s. ISBN 978-80-210-8775-0.
 27. DRLIČKOVÁ, Klára. Public Policy under the Article V(2)(b) of the New York Convention as an Instrument Protecting Constitutional Values. In Torgans, Kalvis et al. Constitutional Values in Contemporary Legal Space II. Riga: University of Latvia Press, 2017. s. 196 - 209. ISBN 978-9934-18-230-3.
 28. DRLIČKOVÁ, Klára a Zdeněk NOVÝ. Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži. Praha: C. H. Beck, 2017. 297 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-687-6.
 29. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Úvod do mezinárodního práva soukromého. prvé. Praha: Kluwer ASPI, 2017. 258 s. učebnice. ISBN 978-80-7552-699-1.
 30. DRLIČKOVÁ, Klára. Veřejný zájem a transparentnost v mezinárodní obchodní arbitráži. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2017, roč. 25, č. 3, s. 403-420. ISSN 1210-9126.
 31. 2016

 32. DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. Cofola International 2016: Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 329 s. ISBN 978-80-210-8356-1.
 33. DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. Cofola International 2016. Resolution of International Disputes Public Law in the Context of Immigration Crisis. Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 329 s. ISBN 978-80-210-8356-1.
 34. KYSELOVSKÁ, Tereza, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica VIRDZEKOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Michal CHORVÁT a Klára DRLIČKOVÁ. COFOLA 2016. 2016.
 35. KYSELOVSKÁ, Tereza, Michal CHORVÁT, Vojtěch KADLUBIEC, Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Alica KŘÁPKOVÁ a Klára DRLIČKOVÁ. COFOLA 2016: Sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 1708 s. ISBN 978-80-210-8363-9.
 36. DRLIČKOVÁ, Klára. Členka Akademického senátu Masarykovy univerzity. 2016.
 37. DRLIČKOVÁ, Klára. Dny práva 2017 - organizační garant sekce Princip autonomie vůle ve vztazích s mezinárodním prvkem. 2016.
 38. DRLIČKOVÁ, Klára. Do We Need a Common Approach to Confidentiality in International Commercial Arbitration? In 6th Annual International Conference on Comparative Law Integration of Societies, Economies and Cultures. Do We Need a Common Approach to Private Law? 2016.
 39. DRLIČKOVÁ, Klára. Legal Basis of Parties’ Duty to Maintain Confidentiality in International Commercial Arbitration. In Drličková, Klára; Kyselovská, Tereza (ed.). COFOLA International 2016: Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 21-37. ISBN 978-80-210-8356-1.
 40. DRLIČKOVÁ, Klára. Legal Basis of Parties’ Duty to Maintain Confidentiality in International Commercial Arbitration. In COFOLA International 2016. 2016.
 41. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 132 s. ISBN 978-80-210-7751-5.
 42. DRLIČKOVÁ, Klára. Parties‘ Duty to Maintain Confidentiality in International Commercial Arbitration – Selected Issues. In Lectures for masters and doctoral students, Faculty of Law, University of Wroclaw. 2016.
 43. DRLIČKOVÁ, Klára. Public Policy under the Article V(2)(b) of the New York Convention as an Instrument Protecting Constitutional Values. In Constitutional Values in Contemporary Legal Space. 2016.
 44. DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. Workshop on Current Issues in Private International Law organized between Department of International and European Law (private international law section), Faculty of Law, Masaryk University and University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economics Research Centre for Legal and Economic Issues of Electronic Communication/Department of Civil Law and Private International Law. 2016.
 45. 2015

 46. DRLIČKOVÁ, Klára. Aplikace článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v rozhodčím řízení. In Čičkánová, Daniela; Hapčová, Ivana; Mičátek, Vladislav (eds.). Bratislavské právnické fórum 2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015. s. 593-602. ISBN 978-80-7160-411-2.
 47. DRLIČKOVÁ, Klára. Cofola International 2015 : Current Challenges to Resolution of International (Crossborder) Disputes : Conference Proceedings. In Cofola International 2015 : Current Challenges to Resolution of International (Crossborder) Disputes : Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 294 s. ISBN 978-80-210-8020-1.
 48. DRLIČKOVÁ, Klára. Cofola International 2015. Current Challenges to Resolution of International (Crossborder) Disputes. Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 295 s. ISBN 978-80-210-8020-1.
 49. VALDHANS, Jiří, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Klára DRLIČKOVÁ a Pavel MÁLEK. Consequences of Corrupt Practices in Business Transactions (Including International) in Terms of Czech Law. In Bonell, Meyer. The Impact of Corruption on International Commercial Contracts. Basel: Springer International Publishing, 2015. s. 99-117. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-19053-2.
 50. DRLIČKOVÁ, Klára a Iveta ROHOVÁ. Cross-border Succession. In Czech-Polish Workshop on Private International Law. 2015.
 51. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Michala BARVÍNKOVÁ, Hana FUNKOVÁ, Pavlína JANEČKOVÁ, Tomáš KOZÁREK, Tereza KYSELOVSKÁ, Silvie MAHDALOVÁ, Mária PASTORKOVÁ, Kateřina REMSOVÁ, Iveta ROHOVÁ, Iva ŠIMKOVÁ a Jiří VALDHANS. Czech Private International Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 313 s. ISBN 978-80-210-8122-2.
 52. DRLIČKOVÁ, Klára. Czech Private International Law. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 313 s. Publications of the Masaryk University, theoretical series, ed. Scientia, File No. 544. ISBN 978-80-210-8122-2.
 53. DRLIČKOVÁ, Klára. Časová působnost Nařízení Brusel Ibis (článek 66). In Valdhans, Jiří; Drličková, Klára a kol. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí (Analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 249-260. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7784-3.
 54. DRLIČKOVÁ, Klára. Discrimination in the Czech Republic: Current Issues. In International Crime and Punishment Film Festival Academic Programme. 2015.
 55. DRLIČKOVÁ, Klára. Dny práva 2015 - sekce Kodifikace obecné části kolizního práva - cesta či omyl? 2015.
 56. DRLIČKOVÁ, Klára a Iveta ROHOVÁ. Habitual Residence as a Single Connecting Factor under the Succession Regulation. In Workshops on Social Sciences: IWLP-2015, International Workshop on Law and Politics. 2015. ISBN 978-605-86637-5-6.
 57. DRLIČKOVÁ, Klára a Iveta ROHOVÁ. Habitual Residence as a Single Connecting Factor under the Succession Regulation. In Scientific Cooperations. Scientific Cooperations Workshops on Social Sciences. Ankara: Scientific Cooperations, 2015. s. 371-381. ISBN 978-605-86637-5-6.
 58. DRLIČKOVÁ, Klára. International Sale of Goods. In Erasmus+, University of Istanbul. 2015. doi:.
 59. DRLIČKOVÁ, Klára a Iveta ROHOVÁ. Methods of Regulation of Cross-border Relationships. In Rozehnalová, Naděžda; Drličková Klára et al. Czech Private International Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 37-47. Publications of the Masaryk University, theoretical series, ed. Scientia, File No. 544. ISBN 978-80-210-8122-2.
 60. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 132 s. ISBN 978-80-210-7751-5.
 61. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2.doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 132 s. učebnice - 517. ISBN 978-80-210-7751-5.
 62. DRLIČKOVÁ, Klára. Pojem rozhodnutí. In Valdhans, Jiří; Drličková, Klára a kol. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí (Analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 83-99. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7784-3.
 63. DRLIČKOVÁ, Klára. Právo rozhodné pro dědické právní poměry - vybrané otázky (srovnání úpravy v ZMPS a Nařízení o dědictví). In Olomoucké právnické dny 2015. 2015.
 64. DRLIČKOVÁ, Klára. Právo rozhodné pro dědické právní poměry – vybrané otázky (srovnání úpravy v ZMPS a v Nařízení o dědictví). Acta iuridica olomucensia. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, roč. 10, č. 1, s. 123-139. ISSN 1801-0288.
 65. DRLIČKOVÁ, Klára. Předběžná nebo zajišťovací opatření. In Valdhans, Jiří; Drličková, Klára a kol. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí (Analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 57-79. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7784-3.
 66. VALDHANS, Jiří, Klára DRLIČKOVÁ, Lucia HUDECOVÁ, Pavlína JANEČKOVÁ, Iveta ROHOVÁ a Iva ŠIMKOVÁ. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí (Analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 292 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7784-3. doi:.
 67. DRLIČKOVÁ, Klára a Iveta ROHOVÁ. Succession. In Rozehnalová, Naděžda; Drličková Klára et al. Czech Private International Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 207-236. Publications of the Masaryk University, theoretical series, ed. Scientia, File No. 544. ISBN 978-80-210-8122-2.
 68. DRLIČKOVÁ, Klára. Výkon veřejných listin a soudních smírů. In Valdhans, Jiří; Drličková, Klára a kol. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí (Analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 243-247. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7784-3.
 69. DRLIČKOVÁ, Klára. Vztah Nařízení Brusel Ibis k jiným nástrojům. In Valdhans, Jiří; Drličková, Klára a kol. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí (Analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 261-278. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7784-3.
 70. DRLIČKOVÁ, Klára. Zpětný a další odkaz v otázce dědictví s mezinárodním prvkem. In Dny práva 2015. 2015.
 71. 2014

 72. DRLIČKOVÁ, Klára. Aplikace nového občanského zákoníku na mezinárodní obchodní transakce. In Rozehnalová, Naděžda; Drličková, Klára; Valdhans, Jiří a kolektiv. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 17 - 33. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 1. vyd. ISBN 978-80-210-7491-0.
 73. FUNKOVÁ, Hana a Klára DRLIČKOVÁ. Can Human Tissue Be Goods under the CISG? In Drličková Klára, Kyselovská Tereza, Sehnálek David. Cofola 2014 : The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. s. 107-119. ISBN 978-80-210-7488-0.
 74. VALDHANS, Jiří, Naděžda ROZEHNALOVÁ, Klára DRLIČKOVÁ a Pavel MÁLEK. Civil Law Consequences of Corruption in International Commercial Contracts. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research. 2014, roč. 4, č. 2, s. 155-168. ISSN 1805-8396.
 75. DRLIČKOVÁ, Klára, Tereza KYSELOVSKÁ a David SEHNÁLEK. Cofola International 2014 : Conference Proceedings. In Cofola International 2014 : Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 240 s. ISBN 978-80-210-7488-0.
 76. DRLIČKOVÁ, Klára, Tereza KYSELOVSKÁ a David SEHNÁLEK. Cofola International 2014 Conference Proceedings. In Cofola International 2014 Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. n/a, 234 s. ISBN 978-80-210-7488-0.
 77. DRLIČKOVÁ, Klára. Experience with the Application of Article 5(1) of Brussels I Regulation before Czech Courts. In Honová, I et. al. Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 102-109. ISBN 978-80-248-3388-0.
 78. DRLIČKOVÁ, Klára. Experience with the Application of Article 5(1) of Brussels I Regulation before Czech Courts. In International Conference on European Integration 2014. 2014.
 79. DRLIČKOVÁ, Klára. Interpretace právních jednání dle nového občanského zákoníku ve srovnání s úpravou ve Vídeňské úmluvě a Principech UNIDROIT. In Rozehnalová, Naděžda; Drličková, Klára; Valdhans, Jiří a kolektiv. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 35 - 62. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 1. vyd. ISBN 978-80-210-7491-0.
 80. DRLIČKOVÁ, Klára. Interpretation of the CISG. In Drličková, Klára; Kyselovská, Tereza; Sehnálek, David. Cofola International 2014. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 85-106. ISBN 978-80-210-7488-0.
 81. DRLIČKOVÁ, Klára. Interpretation of the CISG. In COFOLA 2014. 2014.
 82. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2.doplněné a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. učebnice č 517. ISBN 978-80-210-7535-1.
 83. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jan HAVLÍČEK, Lucia HUDECOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Mezinárodní soudnictví. 2. opravené a doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 131 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 517. ISBN 978-80-210-7535-1.
 84. DRLIČKOVÁ, Klára. Multiple Places of Performance in Cross-border Commercial Contracts: Problems with International Jurisdiction. In Zielińska, Ewa; Pinior, Piotr. Evolution of Private Law. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 2014. s. 19-32. ISBN 978-83-8012-300-7.
 85. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Nový občanský zákoník pohledem mezinárodních obchodních transakcí. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 272 s. ISBN 978-80-210-7491-0.
 86. HALLA, Slavomír a Klára DRLIČKOVÁ. Zmeny v subjektoch hlavnej zmluvy a ich dopad na súvisiacu rozhodcovskú zmluvu. Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 6, č. 3, s. 76-82. ISSN 1803-6554.
 87. 2013

 88. DRLIČKOVÁ, Klára. Aplikace nového občanského zákoníku na mezinárodní koupi zboží. In Dny práva 2013. 2013.
 89. DRLIČKOVÁ, Klára. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží před rozhodci. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2013, roč. 21, č. 3, s. 327-337. ISSN 1210-9126.
 90. DRLIČKOVÁ, Klára. Článek II odst. 2 Newyorské úmluvy - jednotné pravidlo nebo maximální standard? In Petr Dobiáš. Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Plzeň: Vykladatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 123-136. ISBN 978-80-7380-468-8.
 91. DRLIČKOVÁ, Klára. Článek II odst. 2 Newyorské úmluvy – jednotné pravidlo nebo maximální standard? In Aktuální otázky rozhodčího řízení. 2013.
 92. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Tereza KYSELOVSKÁ a Jiří VALDHANS. Klauzurní práce navázané na Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a další formy dovednostní výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 127 s. ISBN 978-80-210-6309-9.
 93. DRLIČKOVÁ, Klára. Law Applicable to Arbitration Agreement – „Lex Arbitri“ or „Lex Causae“ of the Principal Contract? In Alexander J. Bělohlávek, Filip Černý, Naděžda Rozehnalová (eds.). Czech (& Central European Yearbook of Arbitration) Volume III. New York: JurisNet, LLC, 2013. s. 71-87. ISBN 978-1-937518-21-9.
 94. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Klára DRLIČKOVÁ a Tereza KYSELOVSKÁ. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I). 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 448 s. ISBN 978-80-7478-016-5.
 95. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Klára DRLIČKOVÁ a Pavel MÁLEK. National Report on the topic II B 2: Civil Law Consequences of Corruption in International Commercial Contracts. 1. vyd. Brno: neuveden, 2013. 18 s.
 96. DRLIČKOVÁ, Klára. Specifika aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží před rozhodci - možnost stran vyloučit účinky výhrady podle článku 96. In Rozehnalová, Naděžda, Kyselovská, Tereza a kolektiv. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 167-190. Edice S, řada teoretická, č. 455. ISBN 978-80-210-6455-3.
 97. DRLIČKOVÁ, Klára. Vliv legis arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 204 s. Edice S, řada teoretická Právnické fakulty MU, č. 443. ISBN 978-80-210-6419-5.
 98. 2012

 99. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 485. ISBN 978-80-210-5154-6.
 100. DRLIČKOVÁ, Klára. Prorogation under the New Brussels I Regulation. In Rijavec, Vesna; Ivanc, Tjaša. Cross-border Civil Proceedings in the EU. Maribor: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 2012. s. 97-110. ISBN 978-961-6399-70-8.
 101. DRLIČKOVÁ, Klára. Příliš mnoho úprav prorogačních smluv ve vztazích s mezinárodním prvkem? In Žatecká, Eva, Kováčová, Lucia, Nechvátalová, Lucie, Vomáčka, Vojtěch. Cofola 2012: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 840 - 858. ISBN 978-80-210-5929-0.
 102. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Klára DRLIČKOVÁ, Petra BOHŮNOVÁ, Ivan CISÁR, Filip ČERNÝ, Hana FUNKOVÁ, Slavomír HALLA, Jan HAVLÍČEK, Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK, Tereza KYSELOVSKÁ, Jan MAURIC, Dušan SULITKA, Simona TRÁVNÍČKOVÁ a Jiří VALDHANS. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 269 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 418. ISBN 978-80-210-5956-6.
 103. KYSELOVSKÁ, Tereza a Klára DRLIČKOVÁ. Vybrané vyloučené otázky (tzv. vnější mezery) Úmluvy jako důvody jejího odmítání praxí. In Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2012. s. 82-113, 26 s. Acta universitatis Brunensis Iuridica No 418. ISBN 978-80-210-5956-6.
 104. 2011

 105. DRLIČKOVÁ, Klára. Deletion of the Arbitration Exception in the Regulation Brussels I - The Way Towards the European Regulation of Arbitration? In Harmonization and Unification of Law in the European Context. Bratislava: Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 2011. s. 247 - 258. ISBN 978-80-7160-307-8.
 106. KYSELOVSKÁ, Tereza, Klára DRLIČKOVÁ, Jiří VALDHANS, Simona TRÁVNÍČKOVÁ, Lucia KOVÁČOVÁ, Jaroslav KRÁLÍČEK a Jan HAVLÍČEK. Mezinárodní soudnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 120 s. Učebnice - č.475. ISBN 978-80-210-5581-0.
 107. DRLIČKOVÁ, Klára a Tereza KYSELOVSKÁ. Osobní působnost nařízení Brusel I ve světle probíhající revize. In Žatecká, E., Kováčová, L., Horecký, J., Vomáčka, V. COFOLA 2011: The Conference Proceedings. 2011. vyd. Brno, 2011. s. 526-550, 1772 s. ISBN 978-80-210-5582-7.
 108. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 462. ISBN 978-80-210-5154-6.
 109. DRLIČKOVÁ, Klára. Uznání a výkon rozhodčího nálezu zrušeného ve státě vydání. In Juraj Hamuľák. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 218-228. ISBN 978-80-7160-308-5.
 110. 2010

 111. DRLIČKOVÁ, Klára. Application of the Article 6(1) of the ECHR in International Commercial Arbitration. In Az állam és jog alapvető értékei II. Győr: Széchenyi István Egyetem Állam - és Jogtudományi Doktori Iskola, 2010. s. 250 - 264, 14 s. ISBN 978-963-7175-62-6.
 112. SVOBODOVÁ, Klára. Arbitrabilita jako důvod pro odmítnutí uznání a výkonu cizího rozhodčího nálezu. In COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 919-940, 21 s. ISBN 978-80-210-5151-5.
 113. ROZEHNALOVÁ, Naděžda, Jiří VALDHANS, Kateřina ŘÍHOVÁ, Zdeněk KAPITÁN, Tereza KYSELOVSKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš ROZEHNAL, Tereza VOJTOVÁ a Jan HAVLÍČEK. Právo Světové obchodní organizace a další kapitoly z mezinárodního ekonomického práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 222 s. Edice učebnic PrF MU č. 442. ISBN 978-80-210-5154-6.
 114. 2009

 115. SVOBODOVÁ, Klára, Petra BOHŮNOVÁ, Martin CRHA, Jana HERBOCZKOVÁ, Veronika HRADILOVÁ, Radka CHLEBCOVÁ, Roman KALIŠ, Tereza KYSELOVSKÁ, Zdeněk NOVÝ a Martin ORGONÍK. Evropské mezinárodní právo soukromé. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
 116. SVOBODOVÁ, Klára. Místo konání rozhodčího řízení - rozhodující kritérium určení "lex arbitri". In Dny práva - 2009 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 17 s. ISBN 978-80-210-4990-1.
 117. SVOBODOVÁ, Klára. Newyorská úmluva a autonomie vůle stran v mezinárodním rozhodčím řízení. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 18 s. ISBN 978-80-210-4821-8.
 118. 2008

 119. SVOBODOVÁ, Klára. Arbitration Exception in the Regulation Brussels I. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 17 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
 120. SVOBODOVÁ, Klára. Mezinárodní obchod s předměty kulturní hodnoty. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2008, V, č. 6, s. 244-251. ISSN 1214-7966.
 121. SVOBODOVÁ, Klára. Přiměřená doba podle článku 39 odst. 1 Vídeňské úmluvy. Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2008, V, č. 8, s. 337-342. ISSN 1214-7966.
 122. SVOBODOVÁ, Klára. Úprava prorogace v nařízení Brusel I. In Miľniky práva ve stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2008. s. 136 - 143. ISBN 978-80-7160-271-2.
 123. SVOBODOVÁ, Klára. Vývoj mezinárodního práva soukromého v kontinentální Evropě do konce 18. století. In Historie mezinárodního práva soukromého. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 16 s. ISBN 978-80-210-4767-9.
 124. 2007

 125. SVOBODOVÁ, Klára. "Bitva forem" a Vídeňská úmluva. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference MEKON 2007. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 126-134. ISBN 978-80-248-1324-0.
 126. SVOBODOVÁ, Klára. "Bitva forem" v mezinárodním obchodní styku. Právo pro podnikání a zaměstnání. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007, XVI, č. 6, s. 8 - 13. ISSN 1801-6014.
 127. SVOBODOVÁ, Klára. Community Law and Trade in Cultural Objects. In Days of Public Law. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1205 - 1215. ISBN 978-80-210-4430-2.
 128. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC a Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. s. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2.
 129. SVOBODOVÁ, Klára. Evropský platební rozkaz. In Sborník abstraktů a příspěvků I. ročníku mezinárodní konference PFAMEI. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 55-62. ISBN 978-80-210-4287-2.
 130. VALDHANS, Jiří a Klára SVOBODOVÁ. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních. Část IV. Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Právní fórum. Praha: ASPI, 2007, roč. 4, č. 5, s. 153-162. ISSN 1214-7966.
 131. VALDHANS, Jiří a Klára SVOBODOVÁ. Judikatura Evropského soudního dvora v oblasti evropského justičního prostoru ve věcech civilních. Část VII. Nařízení Brusel I ve světle judikatury Evropského soudního dvora. Právní fórum. Praha: ASPI, 2007, roč. 4, č. 8, s. 269-278. ISSN 1214-7966.
 132. SVOBODOVÁ, Klára. K mezinárodní příslušnosti soudů ve věcech smluvních. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2007, XV, č. 6, s. 39 - 44. ISSN 1210-4817.
 133. LASÁK, Jan a Ladislav VYHNÁNEK. Právní jistota a promlčená zástavní práva. In SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL a Pavel KANDALEC. Dny veřejného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 99-108. ISBN 978-80-210-4430-2.
 134. SVOBODOVÁ, Klára. Úprava výživného na komunitární úrovni. In Mílniky práva v stredoeurópskom priestore. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2007. s. 99 - 105. ISBN 978-80-7160-250-7.
 135. SVOBODOVÁ, Klára. Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů v ČR. In Debaty mladých právníků 2007. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2007. s. 88 - 92. ISBN 978-80-244-1925-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 12. 2022 20:05