Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Encouraging students' independence and motivation in a virtual classroom. Casalc Review, Brno: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2017, č. 2,roč.7, No 2, p. 163-175. ISSN 1804-9435.
 2. 2009

 3. ŠMAHEL, David, Anna ŠEVČÍKOVÁ, Lukáš BLINKA and Martina VESELÁ. Abhangigkeit und Internet-Applikationen: Spiele, Kommunikation und Sex-Webseiten (Addiction and Internet Applications: Games, Communication and Sexual Web Sites). In Gesundheit und Neue Medien. Berlin: SpringerWienNewYork, 2009. p. 235-260, 16 pp. Psychologische Aspekte der Interaktion mit Informa. ISBN 978-3-211-72014-1.
 4. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí (Primary school websites as an indicator of school social environment). Orbis Scholae, Praha: PedF UK, 2009, 3/2009, No 1, p. 63-78. ISSN 1802-4637.
 5. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Literární komunikace v jazykové třídě (Literatury Communication in Foreign Language Teaching). In 29. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků. 2009.
 6. KELNAROVÁ, Jarmila and Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie a komunikace : pro zdravotnické asistenty 4. ročník (Psychology and communication : for Health Care Assistant 4. year). Fotografie Petr Žalmánek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 135 pp. Sestra. ISBN 978-80-247-2831-5.
 7. ZÍTKOVÁ, Jitka. Recepce lyrické poezie žáky primární školy (The reception of lyrical poetry by primary school pupils). In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole /CD/. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009. p. 392-400, 9 pp. ISBN 978-80-244-2240-4.
 8. POKORNÁ, Andrea. Vnímání odborné terminologie seniory (The perception of the scientific terminology from the senior patients point of view). In Nové trendy v ošetřovatelské péči - Sborník k IV. mezinárodní konferenci ošetřovatelství. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2009. p. 61-65, 5 pp. ISBN 978-80-7013-490-0.
 9. 2008

 10. MAŇÁK, Josef and Kateřina VLČKOVÁ. Aktuální problémy vzdělávání (Current topics and problems in education in the Czech Republic). In KOCMANOVÁ, Alena. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management. 1. vyd. Brno: VUT, 2008. p. 60 - 73, 15 pp. ESF, 1. ISBN 978-80-7204-590-7.
 11. MACKOVÁ, Marie. Algoritmus sdělování nepříznivé zprávy (How to break bad news?). In Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008. p. 217-219, 3 pp. ISBN 978-80-8075-265-1.
 12. PAVLOVSKÁ, Marie. Co, jak, kde, proč, kolik (What, how, where, why and how much). 2008.
 13. HOCHGERNER, Josef and Irena ČORNEJOVÁ. Communication in International R&D Projects. A Perspective from Social Sciences and Humanities. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, o.s, 2008. 210 pp. ISBN 978-80-87029-28-2.
 14. POKORNÁ, Andrea. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství (The effective communication techniques in Nursing). 2.přepracované. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2008. 100 pp. ISBN 978-80-7013-466-5.
 15. HRBÁČEK, Jiří. E-LEARNING FLASH APLICATIONS AND THEIR COMMUNICATION WITH SURROUNDING. In ICETA 2008- 6th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia, 2008. p. 157-161, 5 pp. ISBN 978-80-8086-089-9.
 16. HRBÁČEK, Jiří. E-LEARNING FLASH APLICATIONS AND THEIR COMMUNICATION WITH SURROUNDING. In ICETA 2008- 6th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. 2008.
 17. KOUBALÍKOVÁ, Sylvie and David ŠMAHEL. Fenomén lhaní v prostředí internetu (Phenomenon of lying on the Internet). Československá psychologie, Praha: Academia, 2008, vol. 52, No 3, p. 289-301. ISSN 0009-062X.
 18. ŠUBRTOVÁ, Milena. Intencionální literatura pro děti a mládež ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (Intentional Literature for Children and Youth in Relation to Pupils with Special Educational Needs). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido - Masarykova univerzita, 2008. p. 261-278, 18 pp. 278. ISBN 978-80-210-4708-2.
 19. JANÍKOVÁ, Marcela. Interakční vzorce ve výuce tělesné výchovy: Představení výzkumného projektu. (Interaction Patterns in the Physical Education: Presentation of the Research Project). In FRANIOK, Petr and Dana KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: MU, 2008. p. 105-111, 7 pp. ISBN 978-80-210-4752-5.
 20. PAVELKA, Jiří. Intercultural communication competencies. In Communication in International R&D Projects. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008. p. 23-31, 9 pp. Communication in International R&D Projects. ISBN 978-80-87029-28-2.
 21. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Internetová prezentace školy jako zrcadlo jejího sociálního prostředí (School website as an idicator of the school social environment). In XVI celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008.
 22. VONKOVÁ, Erika. Introduction to Philosophy. In Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 1. 1 st ed. Brno: PdF MU, 2008. p. 124-152, 29 pp. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9.
 23. PAVLOVSKÁ, Marie and Jindřiška DELONGOVÁ. Komunikace a dílo J.A. Komenského (Communication and work of J.A. Komenského). Komenský, Brno: PdF MU, 2008, vol. 133, No 2, p. 13-17. ISSN 0323-0449.
 24. SIEGLOVÁ, Naděžda. Komunikace českých žáků a žáků cizinců s epickým textem (Communication of the Czech Pupils and Pupils Foreigners with the Epic Text). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. první. Brno: PdF MU, 2008. p. 1 - 16, 16 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
 25. DOLÁK, Jan. Komunikace prostřednictvím muzejních expozic (Communication by means of Museum Exhibitions). In Múzeum a muzeológia - ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2008. p. 35-39, 5 pp. ISBN 978-80-8083-596-5.
 26. PAVLOVSKÁ, Marie. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum (Communication skills, drama education and Theatre Forum). In K sobě, k druhý, k profesi. Brno: MU, 2008. p. 56-62, 133 pp. ISBN 978-80-210-4595-8.
 27. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ and Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol (Communication Competences and Impaired Communication Abilities of Pupils at 1st to 5th grade of Primary Schools). In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 5 pp. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3.
 28. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ and Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikačníschopnost u žáků na 1. stupni základních škol (Communication Competences and Impaired Communication Abilities of Pupils at 1st to 5th grade of Primary Schools). In KLENKOVÁ, Jiřina and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 143 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
 29. HRICOVÁ, Lenka. Komunikační kompetence žáků základních škol pro sluchově postižené v Německu a v České republice (Communicative competence of pupils at elementary schools for the hearing impaired in Germany and the Czech Republic). In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. p. 80 - 89, 9 pp. ISBN 978-80-210-4762-4.
 30. BROŽOVÁ, Dana. Komunikativní kompetence a jejich rozvoj u žáků se specifickými poruchami učení na základních školách v jihomoravském regionu (Communication skill of pupils with specific learning difficulties at primary schools in South Moravian Region and possibility of its advancement). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vydání. Brno: Paido, 2008. p. 153-166, 14 pp. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3.
 31. ZÍTKOVÁ, Jitka. Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem (Lyrical text in communication with a prepubescent reader). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008. p. 89-102. ISBN 978-80-7315-167-6.
 32. ZÍTKOVÁ, Jitka. Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem (výsledky výzkumu recepce uměleckého textu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) (Lyrical text in communication with a prepubescent reader (results of a research on reception of artistic texts by children with special educational needs)). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. p. 279-291, 13 pp. Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. ISBN 978-80-7315-168-3.
 33. DOLÁK, Jan. Mežkulturnaja kommunikacija i rol muzeev v nej (Task of Museums in Intercultural Communication). In Mežkulturnyj i mežreligioznyj dialog v celjach ustojčivogo razvitija. 1. vyd. Moskva: Rossijskaja akademija gosudarstvennoj služby pri prezidente Rossijskoj federacii, 2008. p. 177-179, 3 pp. ISBN 978-5-7729-0335-3.
 34. PAVLOVSKÁ, Marie. Modlitby z archy (Prayers from the Ark). 2008.
 35. HRBÁČEK, Jiří. MOŽNOSTI KOMUNIKACE FLASH ANIMACÍ S OKOLÍM (POSSIBILITY OF COMMUNICATION flash animation with the surroundings). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. Hradec králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. p. 210-215, 6 pp. ISBN 978-80-7041-143-8.
 36. HRBÁČEK, Jiří. MOŽNOSTI KOMUNIKACE FLASH ANIMACÍ S OKOLÍM (POSSIBILITY OF COMMUNICATION flash animation with the surroundings). In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. 2008.
 37. BOČKOVÁ, Barbora. Možnosti komunikace s dětmi a žáky s vývojovou dysfázií (The Ways of Communication with Childrens and Pupils with Developmental Dysphasia). In KLENKOVÁ, Jiřina and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008. p. 39-39, 10 pp. ISBN 978-807315-167-6.
 38. PITNEROVÁ, Pavla. Některá úskalí komunikace s integrovaným sluchově postiženým dítětem (Selected Issues in Communication with Hearing-Impaired Children). In KLENKOVÁ, Jiřina and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. p. 76-76, 14 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
 39. STEJSKAL, Jan. Obyčej a zákon hlediska komunikace a kulturní identity společnosti (Custom and law from the perspective of a society´s communication and cultural identity). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2007, No 4, p. 369-374. ISSN 1210-9126.
 40. SOJÁK, Petr. Osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga se zaměřením na volný čas. (Personality and sociable competence of social pedagogue sight on leisure time). In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky. Brno: MSD, Katedra sociální pedagogiky MU, 2008. p. 53 - 62, 221 pp. ISBN 978-80-210-4676-4.
 41. MACKOVÁ, Marie. Proč hovořit o naději v beznadějné situaci? (Why talk about hope in hopeless situations). In Sborník kongresu: Gerontologické dny severozápad. 2008. ISBN 978-80-02-02015-8.
 42. SMÉKAL, Vladimír. Psychosocial and moral aspects of communication in international research projects. In HOCHGERNER, Josef and Irena (eds.) ČORNEJOVÁ. Communication in International R&D Projects: A Perspective from Social Science and Humanities. 1. vydání. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008. p. 33-39. Psychologie, sociologie, média. ISBN 978-80-87029-28-2.
 43. ZÍTKOVÁ, Jitka. Recepce lyrické poezie žáky primární školy. In mezinárodní konference na téma Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2008.
 44. HRICOVÁ, Lenka. Rozvoj komunikačních kompetencí u jedinců se současným zrakovým a sluchovým postižením (Development of Communication Competences in Persons with Deafblindness). In KLENKOVÁ, Jiřina and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008. p. 54. ISBN 978-80-7315-167-6.
 45. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním (Social Support and Communication as an Important Factors of Coping in Caregivers of Seriously Ill Children). In BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. První. Brno: Paido, 2008. p. 201-208, 8 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
 46. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním. (Social Support and Communication as Important Factors in Coping of Seriously Ill Children Caregivers). In Klenková, J., Vítková, M.. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. p. 1-8, 8 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
 47. DOLÁK, Jan. Task of Museums in Intercultural Communication. In Intercultural and Interreligious Dialogue for Sustainable Developement. 1. vyd. Moskva: Russian Academy for Public Administration under the President of the Russian Federation, 2008. p. 176-177, 2 pp. ISBN 978-5-7729-0335-3.
 48. DOLÁK, Jan. Towards a Modern Museum Communication. In Heading Towards a Modern Museum. 2008.
 49. BLAHUTKOVÁ, Marie, Lucie BRŮŽKOVÁ and Viktor PACHOLÍK. Využití psychomotorických činností v rámci komplexní péče u dětí se zrakovým postižením (Use of psychomotor activities within the complex care of children with visual disorders). In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008. 10 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
 50. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s dysfázií v základní škole (Education of Pupils with Dysphasia at the Primary School). In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, 2008. 11 pp. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3.
 51. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (Education of Pupils with Impaired Communication Ability). 1. vyd. Brno: MU, 2008. 327 pp. ISBN 978-80-7315-168-3.
 52. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií (Education of Pupils with Dysphasia). In KLENKOVÁ, Jiřina and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 1 pp. ISBN 978-80-7315-167-6.
 53. BAZALOVÁ, B. Základní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na komunikaci (Elementary Education of Pupils with Autism Spectrum Disorders with Focusing on Communication). 2008.
 54. 2007

 55. MUTLOVÁ, Petra. Communicating Texts through Images: Nicholas of Dresden's Tabule. In Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. 1. vyd. Praha: Artefactum, AV ČR, 2007. p. 29-37, 370 pp. ISBN 80-86890-15-5.
 56. SIEGLOVÁ, Naděžda. Čítanka v rukou žáků-cizinců v české škole (The anthology in hands of foreign pupils in Czeck school). In Aktuální otázky literatury pro děti a mládež a její reflexe. první. Brno: B. Maleček BM Typo, 2007. p. 70-75, 6 pp. ISBN 80-903339-9-0.
 57. DRÁPALA, Daniel. Doprava (Transport). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007. p. 147-149, 3 pp. 2. svazek. ISBN 978-80-204-1712-1.
 58. BABYRÁDOVÁ, Hana and Michaela MACH. Duhový poutník aneb Skutečná cesta čaro/časo/prostorem (Rainbow pilgrim. Actual wandering through the magical/chronological/space). Brno: Masarykova univerzita, 2007. 23 pp. ISBN 978-80-210-4452-4.
 59. SLOVÁK, Petr. Effect of Videoconferencing Environments on Perception of Communication. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, Brno, 2007, vol. 1, No 1, p. 20-36. ISSN 1802-7962.
 60. NOVOTNÝ, Petr. Experiencing Euro-Asian cooperation. In International Workshop on Communication in International R&D Projects. 2007.
 61. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí (School website as an idicator of the shool social environment). Pedagogika, Praha, 2007, vol. 2007, No 1, p. 4-20. ISSN 0031-3815.
 62. ZÍTKOVÁ, Jitka. Komunikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s lyrickým textem (projekt výzkumu) (Communication of pupils with special education needs with lyrical text (research projekt)). In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. p. 122-132. ISBN 978-80-7315-150-8.
 63. ZÍTKOVÁ, Jitka. Komunikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s lyrickým textem (projekt výzkumu). (Communication of pupils with special education needs with lyrical text (research projekt).). In Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007. p. 237-248, 12 pp. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7315-162-1.
 64. KNOPOVÁ, Blanka. Komunikativní dovednosti (Communication skills). In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. 4 pp. ISBN 978-80-7315-150-8.
 65. VOJTKOVÁ, Naděžda. Lesson without preparation. 2007.
 66. LUKAS, Josef. Návrh koncepce diagnostiky vnitřního sociálního prostředí základní školy (Concept proposal of the diagnostics of the internal social environment in primary school). In Novinky v pedagogické a školní psychologii. 1. vyd. Hradec Králové: ESF, IPPP R a AŠP SR a R, 2007.
 67. SOJÁK, Petr. Osobnostní kompetence sociálního pedagoga se zamřením na volný čas (Personality competence of social pedagogue sight on leisure time). In Čech, T. (ed.) Výchova a volný čas 2. Brno: MSD, 2007. p. 133-135, 210 pp. ISBN 978-80-86633-97-8.
 68. KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček) (Recital competition as a motivation for speech culturing of students with special education needs). In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV/ Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. p. 249-256, 8 pp. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-162-1.
 69. KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček) (Recital competition as a motivation for speech culturing of students with special education needs). In BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. p. 98 (anotace), 8 pp. ISBN 978-80-7315-150-8.
 70. DOSTÁL, Otto and Michal JAVORNÍK. Regionání řešení pro podporu medicínských obrazových informací (Complex support of medical image information processing). In Telemedicína Brno 2007. Brno: MSD, 2007. p. 95-119. ISBN 978-80-86633-94-7.
 71. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností (Managerial skills development). Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007. 240 pp. učební texty.
 72. ŘEZNÍK, Tomáš. Sensor Web Enablement. In CD Zborník príspevkov 17. kartografickej konferencie 2007. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej Republiky, 2007. p. 166-171, 6 pp. ISBN 978-80-89060-11-5.
 73. PITNEROVÁ, Pavla. Sluchově postižené dítě ve slyšícím světě (Hearing-Impaired Child in a Hearing Environment). In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007. p. 171-181, 11 pp. ISBN 978-80-7392-012-8.
 74. POVOLNÁ, Renata. Some means of politeness in English face-to-face conversation. Topics in Linguistics. Politeness and Interaction. Vol. 1., Nitra: Constantine the Philosopher University, 2007, vol. 1, No 1, p. 153-163. ISSN 1802-128X.
 75. SOJÁK, Petr. Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence studentů a pracovníků v pedagogických a pomáhajících profesích (Specific forms of personality competence develepment of students and people working in pedagogical and assisting professions). In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2007. p. 356-362, 7 pp. ISBN 978-80-969146-7-8.
 76. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 397-402, 6 pp. ISBN 978-80-7315-138-6.
 77. NĚMEC, Jiří. The Teacher and Education in Prison. Communication and Translation Analysis. 2007.
 78. NĚMEC, Jiří and Gabriela SLOVÁKOVÁ. The Teacher and Education in Prison. Introduction; meaning of communication. 2007.
 79. KOLÁŘOVÁ, Ivana. The teachers role in creating a classrooom atmosphere that promotes the development of primary school pupils communication skills. In ŘEHULKA, E. (ed.) School and Health 21 2. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. p. 387-396, 9 pp. ISBN 978-80-7315-138-6.
 80. DOKULIL, Miloš. Tvorba, interpret a interpretace (Creation, Interpreter, and Interpretation). In Kritika muzejní výstavní tvorby. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2007. p. 33-37, 5 pp. ISBN 80-903628-4-2.
 81. PACHOLÍK, Viktor and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv psychomotorické hry na rozvoj komunikačních schopností předškolních dětí (Influence of Psychomotor Games on Communication Skills Development in Preschool Children). In Škola-edukácia-priprava učiteľa IV.: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. p. 214-219. ISBN 978-80-8083-359-6.
 82. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Vzájemné porozumění usnadňuje spolupráci. Některé aspekty komunikace s klienty v sociální péči (Mutual understanding makes the communication better.). Zpravodaj asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, Olomouc, 2007, vol. 2, No 9, p. 10-11. ISSN 1802-0046.
 83. JAKUBEC, Ondřej. "We Believe that Your Ladyship Will Deign to Accept this Small Gift from us with Gratitude". Artworks and Literature as means for Strengthening Catholicism in Moravia before the Battle of the White Mountain. In BARTLOVÁ, Milena and Michal ŠRONĚK. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380–1620. 1. vyd. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2007. p. 205-217, 13 pp. ISBN 978-80-86890-15-9.
 84. 2006

 85. ŠMAHEL, David. Czech adolescents on the Internet: multiple communication and its particularities. Antalya, Turecko: 10th EARA Conference, 2006. konference.
 86. ŠMAHEL, David and Kateřina MACHOVCOVÁ. Internet use in the Czech Republic: Gender and Age differences. In Cultural Attitudes Towards Technology and Communication 2006, Sudweeks, F., Hrachovec, H. & Ess, Ch. 2006. vyd. Murdoch, Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 2006. p. 521-533, 13 pp. ISBN 0-86905-968-8.
 87. STÖRMER, Norbert and Věra VOJTOVÁ. Interventionen (Interventions). 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 pp. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-035-1.
 88. STÖRMER, Norbert and Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 pp. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9.
 89. ŠPALEK, Jiří and David ŠPAČEK. Komunikace mezi krajskou a obecní úrovní veřejné správy v ČR (Communication between regional and municipal level of Public administration in CR). In Management územní samosprávy. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 205-218, 14 pp. ISBN 80-210-3957-4.
 90. PITNEROVÁ, Pavla. Komunikace u sluchově postižených dětí. Vliv mezilidských vztahů a komunikace na osobnost (Communication of a hearing-impaired child.). In KLENKOVÁ, Jiřina and Věra VOJTOVÁ. Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. brno: PdF MU Brno, 2006. 8 pp.
 91. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Komunikace ve správních činnostech ÚSC. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 48 pp. ISBN 80-210-3948-5.
 92. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS and David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion (Pedagogical Roots to Inclusion). 1. vydání. Berlín: Frank & Timme GmbH, 2006. 266 pp. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 978-3-86596-038-2.
 93. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS and David JOHNSTONE. Pedagogical Roots to Inclusion. 1. vyd. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2006. 266 pp. European Inclusion Studies. ISBN 3-86596-038-3.
 94. ŠMAHEL, David. Preferují lidi internet jako prostředek komunikace? (Does people prefer the Internet as a means of communication?). Praha: ISDN Server, ACES s.r.o., 2006. 22.3.2006.
 95. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Viktor KULHAVÝ. Psychologie v obchodní činnosti firmy. (Psychology of business.). Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 101 pp. I. ISBN 80-210-4061-0.
 96. ŠPALEK, Jiří and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Výsledky dotazníkového výzkumu "Využívání nových nástrojů a metod řízení v územních samosprávných celcích v Jihomoravském kraji" (Management tools and methods in local governments in South-Moravian region: A survey study). In Management územní samosprávy. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 195-204, 11 pp. ISBN 80-210-3957-4.
 97. POKORNÁ, Andrea. Význam výuky ošetřovatelství v pregraduální přípravě lékařů (Meaning of nursing teaching in pregradual doctors preparation). Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratorných metodík, Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2006, XII, 2/2006, p. 83 - 84. ISSN 1335-5090.
 98. 2005

 99. DOSTÁL, Otto, Michal JAVORNÍK, Karel SLAVÍČEK and Miloslav FILKA. Communication Technology As a Tool to increase Efficiency in Medical Care. In Telecommunications and signal processing TSP 2005. Brno: VUT Brno, 2005. p. 179-184, 6 pp. ISBN 80-214-2972-0.
 100. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex, jeho přitažlivost a specifika (Cybersex, its Appeal and Specifics). Uherské Hradiště: Poradenská skupina Extima, Sexuologická společnost České lékařské společnosti, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Česká systemická společnost, 2005.
 101. POKORNÁ, Andrea. Determinanty komunikace se seniory. In Edukační sborník při příležitosti konání XXIX. Brněnských onkologických dnů s XiX. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2005. p. 328. ISBN 80-86793-05-2.
 102. HORÁKOVÁ, Jana. Chat jako divadlo (Chat as a Theatre). DISK, časopis pro studium dramatického umění, Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2005, vol. 2005, No 14, p. 27-40. ISSN 1213-8665.
 103. VLČKOVÁ, Jitka. Knowing the language is not enough. In Acta academia karviniensia. Karviná: SU OPF, 2005. p. 249-255, 293 pp. ISSN 1212-415X.
 104. ŠKARABELOVÁ, Simona. Komunikace a Public Relations (Communication and Public Relations). 1. vydání. Brno: MU, 2005. 81 pp. ISBN 80-210-3745-8.
 105. REKTOŘÍK, Jaroslav, Jiří ŠPALEK and David ŠPAČEK. Koncepce zlepšení komunikace mezi ústřední správou a samosprávnými orgány (Conception of improvement of communication between central state administration and self-governmental units). Brno: Brno, 2005. 240 pp. Brno.
 106. KOSTROŇ, Lubomír, Ladislav LAKOMÝ, Jan KOUTNÝ and Marek ŠUSTA. Metody komunikace urbanistické vize (How to communicate an urban planning vision). 1. vyd. Brno: MSD spol. s r.o.Brno, 2005. 171 pp. První. ISBN 80-86633-44-6.
 107. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace (Psychology of communication). 1. vyd. Praha: Portál, 2005. 320 pp. Studium. ISBN 80-7178-998-4.
 108. ŠPALEK, Jiří and David ŠPAČEK. Řízení komunikace v systému veřejné správy (Managing Communication in Public Administration System). In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2005. p. 21-30. ISBN 80-248-0876-5.
 109. KOKRMENT, Lukáš and Jiří HŘEBÍČEK. Standardization of the Communication in Environment - Environmental Reporting in the Czech Republic. In Applied Computing 2005, IADIS International Conference. Algrave: IADIS, 2005. p. 607-614, 8 pp. ISBN 972-99353-6-X.
 110. MOSESOVÁ, Jana. Teorie a diagnostika autismu (Theories and diagnostics of autism). Psychologie dnes, Praha: Portál, 2005, vol. 11, No 4, p. 30-33. ISSN 1212-9607.
 111. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Pavlína RALEVSKÁ and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv školní tělesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentů (The Influence of School Physical Education on Aggressivity and Displays of Aggressive Behaviour in Adolescents). In Pohybové aktivity a zdraví člověka. první. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2005. p. 156 - 160, 4 pp. ISBN 80-7077-691-9.
 112. FROSTOVÁ, Jana. Význam kvality hlasu u vojenských profesionálů (The importance of vocal quality by professional military personnel). In Zborník z medzinárodnej vojensko-vedeckej konferencie Etika v príprave a činnosti vojenských profesionálov. 1. vyd. Bratislava: Generálny štáb ozbrojených síl Slovenské republiky a Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš, 2005. p. 158 - 162, 5 pp. ISBN 80-8040-273-6.
 113. 2004

 114. TYRLÍK, Mojmír, Petr MACEK and Štěpán KONEČNÝ. Communication Of Shared Experience As A Source Of Social Representation. 2004.
 115. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex jako způsob internetové komunikace (Cybersex as a Form of Internet Communication). Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2004, vol. 10, 7-8, p. 9-13. ISSN 1212-9607.
 116. ŠMAHEL, David, Radana DIVÍNOVÁ and Zbyněk VYBÍRAL. Dospívání ve virtuální realitě - adolescenti a internet (Growing up in virtual reality - adolescents and the Internet). In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister&Principal - studio, 2004. p. 169 - 188, 30 pp. Barrister&Principal. ISBN 80-86598-67-5.
 117. SEDLÁČEK, Marek. Eco, Umberto. Teorie sémiotiky (A Theory of Semiotics) (A Theory of Semiotics). (Translated by Marek Sedláček). 1. vyd. Brno: JAMU, 2004. 410 pp. JAMU. ISBN 80-85429-99-3.
 118. ŠKARABELOVÁ, Simona. Komunikace jako nástroj kvality služeb poskytovaných veřejnou správou (Communication as an quality-instrument of public administrations services). In Public Adminstration 2004. 1. vyd. Pardubice: Univerzit Pardubice, 2004. p. 330-332, 3 pp. ISBN 80-7194-684-2.
 119. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Komunikace ve škole (Communication in the School Settings). In Komunikace a řešení problémových situací ve škole. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2004. p. 5-18, 14 pp. ISBN 80-86633-24-1.
 120. DOLÁK, Jan. Několik poznámek o špatné komunikaci (Several comments about a bad communication). In Naše muzejnictví v minulém desetiletí II. čili Muzejníkovo soužití s médii a politiky. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2004. p. 34-36, 3 pp.
 121. CHARVÁT, Michal and Marie BLAHUTKOVÁ. Phenomenon of the quality of life in relation to positive attitudes to health in school physical education. In Movement and Health. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2004. p. 152-156, 4 pp. ISBN 80-244-0831-7.
 122. ŠKARABELOVÁ, Simona. Současnost a budoucnost komunikace veřejné správy v ČR (Today and tomorrow of Public Administration Communication in the Czech Republic). In Tória a prax verejnej správy 2004. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2004. p. 85-89, 4 pp.
 123. 2003

 124. KOPEČEK, Ivan. Constructing Personality Model from Observed Communication. In 9th International Conference on User Modeling; Assessing and Adapting to User Attitides and Effect: Why, When and How? Workshop Proceedings. 1. vyd. Johnstown, PA, USA: Pittsburgh University, 2003. p. 28-30, 3 pp.
 125. BRIM, Luboš, Jean-Marie JACQUET, David GILBERT and Mojmír KŘETÍNSKÝ. Coordination by means of Synchronous and Asynchronous Communication in Concurrent constraint Programming. Electronic Notes in Theoretical Computer Science, Amsterdam: Elsevier Science, 2003, vol. 68, No 3, p. 1-24. ISSN 0444514163.
 126. DRÁPALA, Daniel. Egänzungs- Tabelle jako pramen ke studiu stavu komunikační sítě v první třetině 19. století (Ergänzungs- Tabelle as a Resource to the Study of Communication Network´s Condition in the First Third of the 19th Century). In Staré stezky 8. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2003. p. 51-56, 6 pp. ISBN 80-85032-95-3.
 127. MALÁ, Jiřina. Einführung in die deutsche Stilistik. Skriptum. 2. rozšířené vydání (Introduction into the German Stylistics). Brno: Masarykova univerzita, 2003. 155 pp. skriptum. ISBN 80-210-3267-7.
 128. DRÁPALA, Daniel. K problematice vedení vozovky řečištěm (On the Subject of Using Riverbed as Carriageway). In Staré stezky 8. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2003. p. 59-61, 3 pp. ISBN 80-85032-95-3.
 129. VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci (Lies, truth, and halftruth in human communication). 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 176 pp. Studium. ISBN 80-7178-812-0.
 130. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Vedení pracovních týmů, komunikace, motivace (Leading of the work teams, communication, motivation). In Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol.: Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Brno: Vydavatelství MU, 2003. p. 80-89, 9 pp. ISBN 80-216-3278-2.
 131. VYBÍRAL, Zbyněk. Vyšokovaný svět (Out of the Shocked World). 1. vyd. Hradec Králové: Konfrontace, 2003. 295 pp. ISBN 80-86088-08-1.
 132. 2002

 133. DRÁPALA, Daniel. Cestami Moravského Valašska (Along the Roads of Moravian Wallachia). Valašsko, Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2002, vol. 2002, No 9, p. 15-18. ISSN 1212-3382.
 134. PRUDIL, Lukáš and Pavlína KAŇOVÁ. Communication: an important factor in patient decision making. Eurohealth, London: LSE Health, 2002, vol. 8, No 5, p. 43-45. ISSN 1356-1030.
 135. BRIM, Luboš, Jean-Marie JACQUET, David GILBERT and Mojmír KŘETÍNSKÝ. Coordination by means of Synchronous and Asynchronous Communication in Concurrent constraint Programming. In Foundations of Coordination Languages and Software Architecture (FOCLASA`02). Amsterdam: Namur University, 2002. p. 1-24.
 136. OSOLSOBĚ, Ivo. Die Ostension als Grenzfall menschlicher Kommukation und ihre Bedeutung für die Kunst II (Ostension as a Limit-Case of Human Communication II.). BALAGAN: SLAVISCHES DRAMA, THEATER UND KINO, Postdam: Universität Postdam, 2002, vol. 8, No 1, p. 45-57. ISSN 0949-4855.
 137. VOLEK, Jaromír. Nezamýšlené důsledky "komunikační ideologie" v kontextu informační společnosti (The Unanticipated Consequences of Communication Ideology in the Context of Information Society). In Média a realita: sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2002. p. 11-38, 28 pp. Média a komunikace, 4. ISBN 80-210-3083-6. doi:10.13140/RG.2.1.3714.4404.
 138. OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra a jazyk (Ostension, Play and Language). první. Brno: Host, 2002. 398 pp. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-076-7.
 139. VACULÍK, Martin and Monika DUŠKOVÁ. Psychologické aspekty on-line komunikace prostřednictvím internetu na tzv. chatech (Psychological aspects of the internet communication on chats). Československá psychologie, Praha: AV ČR, 2002, vol. 46, No 1, p. 55-63. ISSN 0009-062X.
 140. SVOBODA, Mojmír. Psychoterapie a komunikace v třetím tisíciletí (Psychotherapy and communication in the third millenium). In Opera Collegii Karel Engliš, Series Studiorum Humanitatis. Brno: Series Studiorum Humanitatis, 2002. p. 75-78.
 141. BINKA, Bohuslav. The Comparison of BBC1 and CT1 Main News Broadcasting in the Time of the Afghanistan War - the Semantic Analysis. In Socialwissenschaftliche Kontexte der europaischen Integration. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2002. p. 103-105. ISBN 80-7040-579-1.
 142. VYBÍRAL, Zbyněk. Výzkum disinhibice u mladých uživatelů chatu (Disinhibition research of young chat users). In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Nakladatelství Barrister & Principal, 2002. p. 275-288. edice psychologie. ISBN 80-86598-36-5.
 143. 2001

 144. OSOLSOBĚ, Ivo. Die Ostension als Grenzfall menschlicher Mitteilung und ihre Bedeutung für die Kunst (Ostension as a Limit-Case of Human Communication). BALAGAN: SLAVISCHES DRAMA, THEATER UND KINO, Postdam: Universität Postdam, 2001, vol. 7, No 2, p. 47-63. ISSN 0949-4855.
 145. WINKLER, Jiří. Jak vést úřední jednání (Implementation of bureaucratic action). In SAMČÍK, Peter. Příručka pro starostu. Praha: Verlag Dashofer, 2001. p. 31-47. ISBN 80-86229-32-7.
 146. SEDLÁČEK, Marek. K problému komunikace v artificiální hudbě XX. století (To the problem of communication in art-music of 20th century). In Musica viva in schola XVII. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. p. 130-134. řada hudebněvýchovná č. ISBN 80-210-2765-7.
 147. VYBÍRAL, Zbyněk. Mění se psychika lidí v éře internetu? (Does change a psychic of people in internet-era?). Psychologie dnes, Praha: Portál, 2001, vol. 7, No 3, p. 16-19. ISSN 1211-5886.
 148. WINKLER, Jiří. Modely tvorby komunikační strategie pro úřední jednání (The Models of Communications Strategy of Bureaucratics Action). In Příručka pro starostu. 1. vydání. Praha: Verlag Dashofer, 2001. p. 233-255. ISBN 80-86229-32-7.
 149. JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001. 118 pp. ISBN 80-85931-95-8.
 150. 2000

 151. VYBÍRAL, Zbyněk. Člověk stále týž (Always the same Man). In "Umělý člověk" dvacátého století. Sborník příspěvků ze IV. literární laboratoře konané 27. - 28. ledna 2000. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. p. 49-53. ISBN 80-7041-939-3.
 152. ZIMAN, Mario and Vladimír BŮŽEK. Equally distant, partially entangled alphabet states for quantum channels. Physical Review A, USA: American Physical Society, 2000, vol. 62, No 5, p. 2301-2307. ISSN 1050-2947.
 153. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace (Psychology of the Human Communication). Praha: Portál, 2000. 264 pp. ISBN 80-7178-291-2.
 154. PODBORSKÝ, Vladimír. Sdělovací techniky lidu popelnicových polí ve střední Evropě (The communication techniques of the urnfield people in the Central Europe). Pravěk NŘ, Brno: ÚAPP v Brně, 2000, vol. 2000, No 10, p. 317-333.
 155. 1999

 156. PAVELKA, Jiří. Antropocentrismus a pojetí "chaosu" a řádu". (Anthropocentrism and the Concept of "Chaos" and an "Order"). In Nosek, Jiří - Stachová, Jiřina, ed.: Chaos, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: AV ČR, Filosofia, 1999. p. 181-198. ISBN 80-7007-127-3.
 157. ŠVANDOVÁ, Blažena and Milan JELÍNEK. Argumentace a umění komunikovat (Argumentation and the art of communication). první. Brno: PedF MU Brno, 1999. 330 pp. Monografie 74. ISBN 1-210-2186-1.
 158. 1998

 159. BABYRÁDOVÁ, Hana. Komunikace, symbol, kompetence ve výchově (Communication, symbol, competition). Ústí nad Labem: Česká sekce INSEA, 1998. 5 pp.
 160. PAVELKA, Jiří. O kulturních paradigmatech, paradoxech a předpokladech dorozumívání. (Cultural Paradigms, Paradoxes and the Presuppositions of Understanding.). In In: Nosek, Jiří - Stachová, Jiřina, ed.: Myšlení v paradoxu, paradox myšlení. 1. vyd. Praha: AV ČR, Filozofia, 1998. p. 307-330. ISBN 80-7007-106-0.
 161. BUCHTOVÁ, Božena. Psychologie v obchodní praxi (Psychology of business.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 98 pp. I. ISBN 80-210-1983-2.
 162. 1996

 163. DOLÁK, Jan. Buď vítán, přítěži. (Welcome - the clog.). In Muzea a návštěvníci aneb Jsou návštěvníci v muzeích vítaní či na obtíž. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1996. p. 47 - 51, 5 pp.
 164. DOHNAL, Josef. Dva urovnja kommunikacii na urokach russkogo jazyka (Two Levels of Communication in Classes of Russian). Informační bulletin ČAR, Praha: ČAR, 1996, vol. 1996, No 9, p. 39-43.
 165. REZÁČ, Jaroslav and Ivan ŠMAHEL. Psychologická praktika (Psychological practics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 95 pp. učební texty. ISBN 80-210-1456-3.
 166. 1995

 167. BRIM, Lubos, David GILBERT, Jean-Marie JACQUET and Mojmír KŘETÍNSKÝ. New versions of Ask and Tell for synchronous communication in CCP. TR City University, U.K., London: City University London, 1995, vol. 1995, No 10, p. 1-18. ISSN 1364-4009.
 168. PAVELKA, Jiří. "Realismus" v realitě světů budovaných pomocí slov. ("Realism" in the Reality of Worlds Built of Words.). In Nosek, Jiří - Stachová, Jiřina, ed.: Realismus ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: AV ČR, Filosofia, 1995. p. 86-97. ISBN 80-7007-079-X.
 169. OSOLSOBĚ, Ivo. Sdílené světy - Hra jako únik ze sebe k druhému (The Shared Worlds - Play as an Escape from Oneself to the Other). Host, Brno: Host - vydavatelství, 1995, vol. 1995, No 6, p. 57-68. ISSN 1211-9938.
 170. 1981

 171. VAŠINA, Lubomír. Psychosémiotická dimenze v komunikaci výtvarným uměním v kontextu neuropsychologie. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi, Praha: Academia, 1981, XXXV, No 2, p. 149-161. ISSN 0009-062X.
 172. 1980

 173. VAŠINA, Lubomír. Komunikace výtvarným znakem. In Psychologické výzkumy v ČSSR. 1. vyd. Praha: Academia, 1980. p. 524-528. Psychologické výzkumy v ČSSR, sv.1.
 174. 1979

 175. OSOLSOBĚ, Ivo. On Ostensive Communication. Studia semiotyczne, Poznaň: Ossolineum, 1979, vol. 1979, No 8, p. 63-75.
 176. 1971

 177. OSOLSOBĚ, Ivo. The Role of Models and Originals in Human Communication: Theory of Signs and the Theory of Models. Language Sciences, Bloomington: ed. Thomas A. Sebeok, 1971, February, No 14, p. 32-36.
Display details
Displayed: 26. 2. 2020 11:55