Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. KATRŇÁKOVÁ, Hana. Encouraging students' independence and motivation in a virtual classroom. Casalc Review. Brno: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2017, č. 2,roč.7, č. 2, s. 163-175. ISSN 1804-9435.

  2009

  1. ŠMAHEL, David, Anna ŠEVČÍKOVÁ, Lukáš BLINKA a Martina VESELÁ. Abhangigkeit und Internet-Applikationen: Spiele, Kommunikation und Sex-Webseiten. In Gesundheit und Neue Medien. Berlin: SpringerWienNewYork, 2009, s. 235-260, 16 s. Psychologische Aspekte der Interaktion mit Informa. ISBN 978-3-211-72014-1.
  2. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí. Orbis Scholae. Praha: PedF UK, 2009, roč. 3/2009, č. 1, s. 63-78, 15 s. ISSN 1802-4637.
  3. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Literární komunikace v jazykové třídě. In 29. celostátní seminář k teoretickým základům didaktiky cizích jazyků. 2009.
  4. KELNAROVÁ, Jarmila a Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie a komunikace : pro zdravotnické asistenty 4. ročník. Fotografie Petr Žalmánek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, 135 s. Sestra. ISBN 978-80-247-2831-5.
  5. ZÍTKOVÁ, Jitka. Recepce lyrické poezie žáky primární školy. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole /CD/. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009, s. 392-400. ISBN 978-80-244-2240-4.
  6. POKORNÁ, Andrea. Vnímání odborné terminologie seniory. In Nové trendy v ošetřovatelské péči - Sborník k IV. mezinárodní konferenci ošetřovatelství. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2009, s. 61-65. ISBN 978-80-7013-490-0.

  2008

  1. MAŇÁK, Josef a Kateřina VLČKOVÁ. Aktuální problémy vzdělávání. In KOCMANOVÁ, Alena. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management. 1. vyd. Brno: VUT, 2008, s. 60 - 73, 15 s. ESF, 1. ISBN 978-80-7204-590-7.
  2. MACKOVÁ, Marie. Algoritmus sdělování nepříznivé zprávy. In Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2008, s. 217-219. ISBN 978-80-8075-265-1.
  3. PAVLOVSKÁ, Marie. Co, jak, kde, proč, kolik. 2008.
  4. HOCHGERNER, Josef a Irena ČORNEJOVÁ. Communication in International R&D Projects. A Perspective from Social Sciences and Humanities. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, o.s, 2008, 210 s. ISBN 978-80-87029-28-2.
  5. POKORNÁ, Andrea. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2.přepracované. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2008, 100 s. ISBN 978-80-7013-466-5.
  6. HRBÁČEK, Jiří. E-LEARNING FLASH APLICATIONS AND THEIR COMMUNICATION WITH SURROUNDING. In ICETA 2008- 6th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. Košice: Technical University of Kosice, Slovakia, 2008, s. 157-161. ISBN 978-80-8086-089-9.
  7. HRBÁČEK, Jiří. E-LEARNING FLASH APLICATIONS AND THEIR COMMUNICATION WITH SURROUNDING. In ICETA 2008- 6th international conference on Emerging e-learning Technologies and Applications. 2008.
  8. KOUBALÍKOVÁ, Sylvie a David ŠMAHEL. Fenomén lhaní v prostředí internetu. Československá psychologie. Praha: Academia, 2008, roč. 52, č. 3, s. 289-301, 12 s. ISSN 0009-062X.
  9. ŠUBRTOVÁ, Milena. Intencionální literatura pro děti a mládež ve vztahu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido - Masarykova univerzita, 2008, s. 261-278. 278. ISBN 978-80-210-4708-2.
  10. JANÍKOVÁ, Marcela. Interakční vzorce ve výuce tělesné výchovy: Představení výzkumného projektu. In FRANIOK, Petr a Dana KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: MU, 2008, s. 105-111. ISBN 978-80-210-4752-5.
  11. PAVELKA, Jiří. Intercultural communication competencies. In Communication in International R&D Projects. 1. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008, s. 23-31. Communication in International R&D Projects. ISBN 978-80-87029-28-2.
  12. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetová prezentace školy jako zrcadlo jejího sociálního prostředí. In XVI celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008.
  13. VONKOVÁ, Erika. Introduction to Philosophy. In Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 1. 1 st ed. Brno: PdF MU, 2008, s. 124-152. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9.
  14. PAVLOVSKÁ, Marie a Jindřiška DELONGOVÁ. Komunikace a dílo J.A. Komenského. Komenský. Brno: PdF MU, 2008, roč. 133, č. 2, s. 13-17. ISSN 0323-0449.
  15. SIEGLOVÁ, Naděžda. Komunikace českých žáků a žáků cizinců s epickým textem. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. první. Brno: PdF MU, 2008, s. 1 - 16. ISBN 978-80-7315-167-6.
  16. DOLÁK, Jan. Komunikace prostřednictvím muzejních expozic. In Múzeum a muzeológia - ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2008, s. 35-39. ISBN 978-80-8083-596-5.
  17. PAVLOVSKÁ, Marie. Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum. In K sobě, k druhý, k profesi. Brno: MU, 2008, s. 56-62, 133 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
  18. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, 5 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3.
  19. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikačníschopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  20. HRICOVÁ, Lenka. Komunikační kompetence žáků základních škol pro sluchově postižené v Německu a v České republice. In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: MSD, 2008, s. 80 - 89, 9 s. ISBN 978-80-210-4762-4.
  21. BROŽOVÁ, Dana. Komunikativní kompetence a jejich rozvoj u žáků se specifickými poruchami učení na základních školách v jihomoravském regionu. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vydání. Brno: Paido, 2008, s. 153-166. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3.
  22. ZÍTKOVÁ, Jitka. Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008, s. 89-102. ISBN 978-80-7315-167-6.
  23. ZÍTKOVÁ, Jitka. Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem (výsledky výzkumu recepce uměleckého textu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 279-291. Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. ISBN 978-80-7315-168-3.
  24. DOLÁK, Jan. Mežkulturnaja kommunikacija i rol muzeev v nej. In Mežkulturnyj i mežreligioznyj dialog v celjach ustojčivogo razvitija. 1. vyd. Moskva: Rossijskaja akademija gosudarstvennoj služby pri prezidente Rossijskoj federacii, 2008, s. 177-179. ISBN 978-5-7729-0335-3.
  25. PAVLOVSKÁ, Marie. Modlitby z archy. 2008.
  26. HRBÁČEK, Jiří. MOŽNOSTI KOMUNIKACE FLASH ANIMACÍ S OKOLÍM. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. Hradec králové: Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008, s. 210-215. ISBN 978-80-7041-143-8.
  27. HRBÁČEK, Jiří. MOŽNOSTI KOMUNIKACE FLASH ANIMACÍ S OKOLÍM. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. 2008.
  28. BOČKOVÁ, Barbora. Možnosti komunikace s dětmi a žáky s vývojovou dysfázií. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008, s. 39-39, 10 s. ISBN 978-807315-167-6.
  29. PITNEROVÁ, Pavla. Některá úskalí komunikace s integrovaným sluchově postiženým dítětem. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 76-76, 14 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  30. STEJSKAL, Jan. Obyčej a zákon hlediska komunikace a kulturní identity společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2007, č. 4, s. 369-374. ISSN 1210-9126.
  31. SOJÁK, Petr. Osobnostní a sociální kompetence sociálního pedagoga se zaměřením na volný čas. In Klapko, D. (ed.) Symposium sociální pedagogiky. Brno: MSD, Katedra sociální pedagogiky MU, 2008, s. 53 - 62, 221 s. ISBN 978-80-210-4676-4.
  32. MACKOVÁ, Marie. Proč hovořit o naději v beznadějné situaci? In Sborník kongresu: Gerontologické dny severozápad. 2008. ISBN 978-80-02-02015-8.
  33. SMÉKAL, Vladimír. Psychosocial and moral aspects of communication in international research projects. In HOCHGERNER, Josef a Irena (eds.) ČORNEJOVÁ. Communication in International R&D Projects: A Perspective from Social Science and Humanities. 1. vydání. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008, s. 33-39. Psychologie, sociologie, média. ISBN 978-80-87029-28-2.
  34. ZÍTKOVÁ, Jitka. Recepce lyrické poezie žáky primární školy. In mezinárodní konference na téma Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2008.
  35. HRICOVÁ, Lenka. Rozvoj komunikačních kompetencí u jedinců se současným zrakovým a sluchovým postižením. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2008, s. 54. ISBN 978-80-7315-167-6.
  36. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. První. Brno: Paido, 2008, s. 201-208. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
  37. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním. In Klenková, J., Vítková, M. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 1-8. ISBN 978-80-7315-167-6.
  38. DOLÁK, Jan. Task of Museums in Intercultural Communication. In Intercultural and Interreligious Dialogue for Sustainable Developement. 1. vyd. Moskva: Russian Academy for Public Administration under the President of the Russian Federation, 2008, s. 176-177. ISBN 978-5-7729-0335-3.
  39. DOLÁK, Jan. Towards a Modern Museum Communication. In Heading Towards a Modern Museum. 2008.
  40. BLAHUTKOVÁ, Marie, Lucie BRŮŽKOVÁ a Viktor PACHOLÍK. Využití psychomotorických činností v rámci komplexní péče u dětí se zrakovým postižením. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008, 10 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  41. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s dysfázií v základní škole. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Brno: Paido, 2008, 11 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3.
  42. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: MU, 2008, 327 s. ISBN 978-80-7315-168-3.
  43. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, 1 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  44. BAZALOVÁ, B. Základní vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra se zaměřením na komunikaci. 2008.

  2007

  1. MUTLOVÁ, Petra. Communicating Texts through Images: Nicholas of Dresden's Tabule. In Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. 1. vyd. Praha: Artefactum, AV ČR, 2007, s. 29-37, 370 s. ISBN 80-86890-15-5.
  2. SIEGLOVÁ, Naděžda. Čítanka v rukou žáků-cizinců v české škole. In Aktuální otázky literatury pro děti a mládež a její reflexe. první. Brno: B. Maleček BM Typo, 2007, s. 70-75. ISBN 80-903339-9-0.
  3. DRÁPALA, Daniel. Doprava. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007, s. 147-149. 2. svazek. ISBN 978-80-204-1712-1.
  4. BABYRÁDOVÁ, Hana a Michaela MACH. Duhový poutník aneb Skutečná cesta čaro/časo/prostorem. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 23 s. ISBN 978-80-210-4452-4.
  5. SLOVÁK, Petr. Effect of Videoconferencing Environments on Perception of Communication. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. Brno, 2007, roč. 1, č. 1, s. 20-36, 16 s. ISSN 1802-7962.
  6. NOVOTNÝ, Petr. Experiencing Euro-Asian cooperation. In International Workshop on Communication in International R&D Projects. 2007.
  7. MAREŠ, Jan a Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí. Pedagogika. Praha, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 4-20. ISSN 0031-3815.
  8. ZÍTKOVÁ, Jitka. Komunikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s lyrickým textem (projekt výzkumu). In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007, s. 122-132. ISBN 978-80-7315-150-8.
  9. ZÍTKOVÁ, Jitka. Komunikace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s lyrickým textem (projekt výzkumu). In Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007, s. 237-248. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7315-162-1.
  10. KNOPOVÁ, Blanka. Komunikativní dovednosti. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 4 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  11. VOJTKOVÁ, Naděžda. Lesson without preparation. 2007.
  12. LUKAS, Josef. Návrh koncepce diagnostiky vnitřního sociálního prostředí základní školy. In Novinky v pedagogické a školní psychologii. 1. vyd. Hradec Králové: ESF, IPPP R a AŠP SR a R, 2007.
  13. SOJÁK, Petr. Osobnostní kompetence sociálního pedagoga se zamřením na volný čas. In Čech, T. (ed.) Výchova a volný čas 2. Brno: MSD, 2007, s. 133-135, 210 s. ISBN 978-80-86633-97-8.
  14. KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV/ Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 249-256. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-162-1.
  15. KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 98 (anotace), 8 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  16. DOSTÁL, Otto a Michal JAVORNÍK. Regionání řešení pro podporu medicínských obrazových informací. In Telemedicína Brno 2007. Brno: MSD, 2007, s. 95-119. ISBN 978-80-86633-94-7.
  17. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2007, 240 s. učební texty.
  18. ŘEZNÍK, Tomáš. Sensor Web Enablement. In CD Zborník príspevkov 17. kartografickej konferencie 2007. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej Republiky, 2007, s. 166-171. ISBN 978-80-89060-11-5.
  19. PITNEROVÁ, Pavla. Sluchově postižené dítě ve slyšícím světě. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2007, s. 171-181. ISBN 978-80-7392-012-8.
  20. POVOLNÁ, Renata. Some means of politeness in English face-to-face conversation. Topics in Linguistics. Politeness and Interaction. Vol. 1. Nitra: Constantine the Philosopher University, 2007, roč. 1, č. 1, s. 153-163. ISSN 1802-128X.
  21. SOJÁK, Petr. Specifické formy rozvoje osobnostní kompetence studentů a pracovníků v pedagogických a pomáhajících profesích. In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2007, s. 356-362. ISBN 978-80-969146-7-8.
  22. VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.
  23. NĚMEC, Jiří. The Teacher and Education in Prison. Communication and Translation Analysis. 2007.
  24. NĚMEC, Jiří a Gabriela SLOVÁKOVÁ. The Teacher and Education in Prison. Introduction; meaning of communication. 2007.
  25. KOLÁŘOVÁ, Ivana. The teachers role in creating a classrooom atmosphere that promotes the development of primary school pupils communication skills. In ŘEHULKA, E. (ed.) School and Health 21 2. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 387-396, 9 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
  26. DOKULIL, Miloš. Tvorba, interpret a interpretace. In Kritika muzejní výstavní tvorby. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2007, s. 33-37. ISBN 80-903628-4-2.
  27. PACHOLÍK, Viktor a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv psychomotorické hry na rozvoj komunikačních schopností předškolních dětí. In Škola-edukácia-priprava učiteľa IV.: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. prvé. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007, s. 214-219. ISBN 978-80-8083-359-6.
  28. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Vzájemné porozumění usnadňuje spolupráci. Některé aspekty komunikace s klienty v sociální péči. Zpravodaj asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Olomouc, 2007, roč. 2, č. 9, s. 10-11. ISSN 1802-0046.
  29. JAKUBEC, Ondřej. "We Believe that Your Ladyship Will Deign to Accept this Small Gift from us with Gratitude". Artworks and Literature as means for Strengthening Catholicism in Moravia before the Battle of the White Mountain. In BARTLOVÁ, Milena a Michal ŠRONĚK. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380–1620. 1. vyd. Praha: Ústav dějin umění AV ČR, 2007, s. 205-217. ISBN 978-80-86890-15-9.

  2006

  1. ŠMAHEL, David. Czech adolescents on the Internet: multiple communication and its particularities. Antalya, Turecko: 10th EARA Conference, 2006. konference.
  2. ŠMAHEL, David a Kateřina MACHOVCOVÁ. Internet use in the Czech Republic: Gender and Age differences. In Cultural Attitudes Towards Technology and Communication 2006, Sudweeks, F., Hrachovec, H. & Ess, Ch. 2006. vyd. Murdoch, Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 2006, s. 521-533. ISBN 0-86905-968-8.
  3. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventionen. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006, 234 s. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-035-1.
  4. STÖRMER, Norbert a Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006, 234 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9.
  5. ŠPALEK, Jiří a David ŠPAČEK. Komunikace mezi krajskou a obecní úrovní veřejné správy v ČR. In Management územní samosprávy. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 205-218. ISBN 80-210-3957-4.
  6. PITNEROVÁ, Pavla. Komunikace u sluchově postižených dětí. Vliv mezilidských vztahů a komunikace na osobnost. In KLENKOVÁ, Jiřina a Věra VOJTOVÁ. Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání. brno: PdF MU Brno, 2006, 8 s.
  7. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Komunikace ve správních činnostech ÚSC. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 48 s. ISBN 80-210-3948-5.
  8. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion. 1. vydání. Berlín: Frank & Timme GmbH, 2006, 266 s. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 978-3-86596-038-2.
  9. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS a David JOHNSTONE. Pedagogical Roots to Inclusion. 1. vyd. Berlin: Frank & Timme GmbH, 2006, 266 s. European Inclusion Studies. ISBN 3-86596-038-3.
  10. ŠMAHEL, David. Preferují lidi internet jako prostředek komunikace? Praha: ISDN Server, ACES s.r.o., 2006. 22.3.2006.
  11. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Viktor KULHAVÝ. Psychologie v obchodní činnosti firmy. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 101 s. I. ISBN 80-210-4061-0.
  12. VOJTKOVÁ, Naděžda. Using Authentic Picture Books for Teaching English Across the Curricula. 2006.
  13. ŠPALEK, Jiří a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Výsledky dotazníkového výzkumu "Využívání nových nástrojů a metod řízení v územních samosprávných celcích v Jihomoravském kraji". In Management územní samosprávy. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 195-204, 11 s. ISBN 80-210-3957-4.
  14. POKORNÁ, Andrea. Význam výuky ošetřovatelství v pregraduální přípravě lékařů. Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratorných metodík. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2006, XII, 2/2006, s. 83 - 84. ISSN 1335-5090.

  2005

  1. DOSTÁL, Otto, Michal JAVORNÍK, Karel SLAVÍČEK a Miloslav FILKA. Communication Technology As a Tool to increase Efficiency in Medical Care. In Telecommunications and signal processing TSP 2005. Brno: VUT Brno, 2005, s. 179-184. ISBN 80-214-2972-0.
  2. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex, jeho přitažlivost a specifika. Uherské Hradiště: Poradenská skupina Extima, Sexuologická společnost České lékařské společnosti, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Česká systemická společnost, 2005.
  3. POKORNÁ, Andrea. Determinanty komunikace se seniory. In Edukační sborník při příležitosti konání XXIX. Brněnských onkologických dnů s XiX. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2005, s. 328. ISBN 80-86793-05-2.
  4. HORÁKOVÁ, Jana. Chat jako divadlo. DISK, časopis pro studium dramatického umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2005, roč. 2005, č. 14, s. 27-40. ISSN 1213-8665.
  5. VLČKOVÁ, Jitka. Knowing the language is not enough. In Acta academia karviniensia. Karviná: SU OPF, 2005, s. 249-255, 293 s. ISSN 1212-415X.
  6. ŠKARABELOVÁ, Simona. Komunikace a Public Relations. 1. vydání. Brno: MU, 2005, 81 s. ISBN 80-210-3745-8.
  7. REKTOŘÍK, Jaroslav, Jiří ŠPALEK a David ŠPAČEK. Koncepce zlepšení komunikace mezi ústřední správou a samosprávnými orgány. Brno: Brno, 2005, 240 s. Brno.
  8. KOSTROŇ, Lubomír, Ladislav LAKOMÝ, Jan KOUTNÝ a Marek ŠUSTA. Metody komunikace urbanistické vize. 1. vyd. Brno: MSD spol. s r.o.Brno, 2005, 171 s. První. ISBN 80-86633-44-6.
  9. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 320 s. Studium. ISBN 80-7178-998-4.
  10. ŠPALEK, Jiří a David ŠPAČEK. Řízení komunikace v systému veřejné správy. In Veřejná ekonomika a správa 2005. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2005, s. 21-30. ISBN 80-248-0876-5.
  11. KOKRMENT, Lukáš a Jiří HŘEBÍČEK. Standardization of the Communication in Environment - Environmental Reporting in the Czech Republic. In Applied Computing 2005, IADIS International Conference. Algrave: IADIS, 2005, s. 607-614. ISBN 972-99353-6-X.
  12. MOSESOVÁ, Jana. Teorie a diagnostika autismu. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2005, roč. 11, č. 4, s. 30-33. ISSN 1212-9607.
  13. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Pavlína RALEVSKÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv školní tělesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentů. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. první. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2005, s. 156 - 160, 4 s. ISBN 80-7077-691-9.
  14. FROSTOVÁ, Jana. Význam kvality hlasu u vojenských profesionálů. In Zborník z medzinárodnej vojensko-vedeckej konferencie Etika v príprave a činnosti vojenských profesionálov. 1. vyd. Bratislava: Generálny štáb ozbrojených síl Slovenské republiky a Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš, 2005, s. 158 - 162. ISBN 80-8040-273-6.

  2004

  1. TYRLÍK, Mojmír, Petr MACEK a Štěpán KONEČNÝ. Communication Of Shared Experience As A Source Of Social Representation. 2004.
  2. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex jako způsob internetové komunikace. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2004, roč. 10, 7-8, s. 9-13. ISSN 1212-9607.
  3. ŠMAHEL, David, Radana DIVÍNOVÁ a Zbyněk VYBÍRAL. Dospívání ve virtuální realitě - adolescenti a internet. In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister&Principal - studio, 2004, s. 169 - 188, 30 s. Barrister&Principal. ISBN 80-86598-67-5.
  4. SEDLÁČEK, Marek. Eco, Umberto. Teorie sémiotiky (A Theory of Semiotics). (Translated by Marek Sedláček). 1. vyd. Brno: JAMU, 2004, 410 s. JAMU. ISBN 80-85429-99-3.
  5. ŠKARABELOVÁ, Simona. Komunikace jako nástroj kvality služeb poskytovaných veřejnou správou. In Public Adminstration 2004. 1. vyd. Pardubice: Univerzit Pardubice, 2004, s. 330-332. ISBN 80-7194-684-2.
  6. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela. Komunikace ve škole. In Komunikace a řešení problémových situací ve škole. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2004, s. 5-18. ISBN 80-86633-24-1.
  7. DOLÁK, Jan. Několik poznámek o špatné komunikaci. In Naše muzejnictví v minulém desetiletí II. čili Muzejníkovo soužití s médii a politiky. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2004, s. 34-36.
  8. CHARVÁT, Michal a Marie BLAHUTKOVÁ. Phenomenon of the quality of life in relation to positive attitudes to health in school physical education. In Movement and Health. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2004, s. 152-156, 4 s. ISBN 80-244-0831-7.
  9. ŠKARABELOVÁ, Simona. Současnost a budoucnost komunikace veřejné správy v ČR. In Tória a prax verejnej správy 2004. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2004, s. 85-89, 4 s.

  2003

  1. KOPEČEK, Ivan. Constructing Personality Model from Observed Communication. In 9th International Conference on User Modeling; Assessing and Adapting to User Attitides and Effect: Why, When and How? Workshop Proceedings. 1. vyd. Johnstown, PA, USA: Pittsburgh University, 2003, s. 28-30.
  2. BRIM, Luboš, Jean-Marie JACQUET, David GILBERT a Mojmír KŘETÍNSKÝ. Coordination by means of Synchronous and Asynchronous Communication in Concurrent constraint Programming. Electronic Notes in Theoretical Computer Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2003, roč. 68, č. 3, s. 1-24. ISSN 0444514163.
  3. DRÁPALA, Daniel. Egänzungs- Tabelle jako pramen ke studiu stavu komunikační sítě v první třetině 19. století. In Staré stezky 8. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2003, s. 51-56. ISBN 80-85032-95-3.
  4. MALÁ, Jiřina. Einführung in die deutsche Stilistik. Skriptum. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003, 155 s. skriptum. ISBN 80-210-3267-7.
  5. DRÁPALA, Daniel. K problematice vedení vozovky řečištěm. In Staré stezky 8. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2003, s. 59-61. ISBN 80-85032-95-3.
  6. VYBÍRAL, Zbyněk. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, 176 s. Studium. ISBN 80-7178-812-0.
  7. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Vedení pracovních týmů, komunikace, motivace. In Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol.: Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. Brno: Vydavatelství MU, 2003, s. 80-89, 9 s. ISBN 80-216-3278-2.
  8. VYBÍRAL, Zbyněk. Vyšokovaný svět. 1. vyd. Hradec Králové: Konfrontace, 2003, 295 s. ISBN 80-86088-08-1.

  2002

  1. DRÁPALA, Daniel. Cestami Moravského Valašska. Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2002, roč. 2002, č. 9, s. 15-18. ISSN 1212-3382.
  2. PRUDIL, Lukáš a Pavlína KAŇOVÁ. Communication: an important factor in patient decision making. Eurohealth. London: LSE Health, 2002, roč. 8, č. 5, s. 43-45. ISSN 1356-1030.
  3. BRIM, Luboš, Jean-Marie JACQUET, David GILBERT a Mojmír KŘETÍNSKÝ. Coordination by means of Synchronous and Asynchronous Communication in Concurrent constraint Programming. In Foundations of Coordination Languages and Software Architecture (FOCLASA`02). Amsterdam: Namur University, 2002, s. 1-24.
  4. OSOLSOBĚ, Ivo. Die Ostension als Grenzfall menschlicher Kommukation und ihre Bedeutung für die Kunst II. BALAGAN: SLAVISCHES DRAMA, THEATER UND KINO. Postdam: Universität Postdam, 2002, roč. 8, č. 1, s. 45-57. ISSN 0949-4855.
  5. VOLEK, Jaromír. Nezamýšlené důsledky "komunikační ideologie" v kontextu informační společnosti. In Média a realita: sborník prací Katedry mediálních studií a žurnalistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2002, s. 11-38. Média a komunikace, 4. ISBN 80-210-3083-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3714.4404.
  6. OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra a jazyk. první. Brno: Host, 2002, 398 s. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-076-7.
  7. VACULÍK, Martin a Monika DUŠKOVÁ. Psychologické aspekty on-line komunikace prostřednictvím internetu na tzv. chatech. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 1, s. 55-63. ISSN 0009-062X.
  8. SVOBODA, Mojmír. Psychoterapie a komunikace v třetím tisíciletí. In Opera Collegii Karel Engliš, Series Studiorum Humanitatis. Brno: Series Studiorum Humanitatis, 2002, s. 75-78.
  9. BINKA, Bohuslav. The Comparison of BBC1 and CT1 Main News Broadcasting in the Time of the Afghanistan War - the Semantic Analysis. In Socialwissenschaftliche Kontexte der europaischen Integration. 1. vyd. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2002, s. 103-105. ISBN 80-7040-579-1.
  10. VYBÍRAL, Zbyněk. Výzkum disinhibice u mladých uživatelů chatu. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Nakladatelství Barrister & Principal, 2002, s. 275-288. edice psychologie. ISBN 80-86598-36-5.

  2001

  1. OSOLSOBĚ, Ivo. Die Ostension als Grenzfall menschlicher Mitteilung und ihre Bedeutung für die Kunst. BALAGAN: SLAVISCHES DRAMA, THEATER UND KINO. Postdam: Universität Postdam, 2001, roč. 7, č. 2, s. 47-63. ISSN 0949-4855.
  2. WINKLER, Jiří. Jak vést úřední jednání. In SAMČÍK, Peter. Příručka pro starostu. Praha: Verlag Dashofer, 2001, s. 31-47. ISBN 80-86229-32-7.
  3. SEDLÁČEK, Marek. K problému komunikace v artificiální hudbě XX. století. In Musica viva in schola XVII. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2001, s. 130-134. řada hudebněvýchovná č. ISBN 80-210-2765-7.
  4. VYBÍRAL, Zbyněk. Mění se psychika lidí v éře internetu? Psychologie dnes. Praha: Portál, 2001, roč. 7, č. 3, s. 16-19. ISSN 1211-5886.
  5. WINKLER, Jiří. Modely tvorby komunikační strategie pro úřední jednání. In Příručka pro starostu. 1. vydání. Praha: Verlag Dashofer, 2001, s. 233-255. ISBN 80-86229-32-7.
  6. JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001, 118 s. ISBN 80-85931-95-8.

  2000

  1. VYBÍRAL, Zbyněk. Člověk stále týž. In "Umělý člověk" dvacátého století. Sborník příspěvků ze IV. literární laboratoře konané 27. - 28. ledna 2000. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, s. 49-53. ISBN 80-7041-939-3.
  2. ZIMAN, Mario a Vladimír BŮŽEK. Equally distant, partially entangled alphabet states for quantum channels. Physical Review A. USA: American Physical Society, 2000, roč. 62, č. 5, s. 2301-2307. ISSN 1050-2947.
  3. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000, 264 s. ISBN 80-7178-291-2.
  4. PODBORSKÝ, Vladimír. Sdělovací techniky lidu popelnicových polí ve střední Evropě. Pravěk NŘ. Brno: ÚAPP v Brně, 2000, roč. 2000, č. 10, s. 317-333.

  1999

  1. PAVELKA, Jiří. Antropocentrismus a pojetí "chaosu" a řádu". In Nosek, Jiří - Stachová, Jiřina, ed.: Chaos, věda a filosofie. 1. vyd. Praha: AV ČR, Filosofia, 1999, s. 181-198. ISBN 80-7007-127-3.
  2. ŠVANDOVÁ, Blažena a Milan JELÍNEK. Argumentace a umění komunikovat. první. Brno: PedF MU Brno, 1999, 330 s. Monografie 74. ISBN 1-210-2186-1.

  1998

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Komunikace, symbol, kompetence ve výchově. Ústí nad Labem: Česká sekce INSEA, 1998, 5 s.
  2. PAVELKA, Jiří. O kulturních paradigmatech, paradoxech a předpokladech dorozumívání. In In: Nosek, Jiří - Stachová, Jiřina, ed.: Myšlení v paradoxu, paradox myšlení. 1. vyd. Praha: AV ČR, Filozofia, 1998, s. 307-330. ISBN 80-7007-106-0.
  3. BUCHTOVÁ, Božena. Psychologie v obchodní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 98 s. I. ISBN 80-210-1983-2.

  1996

  1. DOLÁK, Jan. Buď vítán, přítěži. In Muzea a návštěvníci aneb Jsou návštěvníci v muzeích vítaní či na obtíž. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1996, s. 47 - 51.
  2. DOHNAL, Josef. Dva urovnja kommunikacii na urokach russkogo jazyka. Informační bulletin ČAR. Praha: ČAR, 1996, roč. 1996, č. 9, s. 39-43.
  3. REZÁČ, Jaroslav a Ivan ŠMAHEL. Psychologická praktika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, 95 s. učební texty. ISBN 80-210-1456-3.

  1995

  1. BRIM, Lubos, David GILBERT, Jean-Marie JACQUET a Mojmír KŘETÍNSKÝ. New versions of Ask and Tell for synchronous communication in CCP. TR City University, U.K. London: City University London, 1995, roč. 1995, č. 10, s. 1-18. ISSN 1364-4009.
  2. PAVELKA, Jiří. "Realismus" v realitě světů budovaných pomocí slov. In Nosek, Jiří - Stachová, Jiřina, ed.: Realismus ve vědě a filosofii. 1. vyd. Praha: AV ČR, Filosofia, 1995, s. 86-97. ISBN 80-7007-079-X.
  3. OSOLSOBĚ, Ivo. Sdílené světy - Hra jako únik ze sebe k druhému. Host. Brno: Host - vydavatelství, 1995, roč. 1995, č. 6, s. 57-68. ISSN 1211-9938.

  1981

  1. VAŠINA, Lubomír. Psychosémiotická dimenze v komunikaci výtvarným uměním v kontextu neuropsychologie. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1981, XXXV, č. 2, s. 149-161. ISSN 0009-062X.

  1980

  1. VAŠINA, Lubomír. Komunikace výtvarným znakem. In Psychologické výzkumy v ČSSR. 1. vyd. Praha: Academia, 1980, s. 524-528. Psychologické výzkumy v ČSSR, sv.1.

  1979

  1. OSOLSOBĚ, Ivo. On Ostensive Communication. Studia semiotyczne. Poznaň: Ossolineum, 1979, roč. 1979, č. 8, s. 63-75.

  1971

  1. OSOLSOBĚ, Ivo. The Role of Models and Originals in Human Communication: Theory of Signs and the Theory of Models. Language Sciences. Bloomington: ed. Thomas A. Sebeok, 1971, February, č. 14, s. 32-36.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 5. 2024 00:13