Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. NOVOTNÝ, Vít a Michal ŠTEFÁNIK. Combining Sparse and Dense Information Retrieval: Soft Vector Space Model and MathBERTa at ARQMath-3 Task 1 (Answer Retrieval). In Guglielmo Faggioli, Nicola Ferro, Allan Hanbury, Martin Potthast. Proceedings of the Working Notes of CLEF 2022 - Conference and Labs of the Evaluation Forum. Bologna: CEUR-WS, 2022. s. 104-118. ISSN 1613-0073.
 2. 2021

 3. NOVOTNÝ, Vít, Eniafe Festus AYETIRAN, Dávid LUPTÁK, Michal ŠTEFÁNIK a Petr SOJKA. One Size Does Not Fit All: Finding the Optimal N-gram Sizes for FastText Models across Languages. New York, USA: Cornell University, 2021.
 4. 2018

 5. SOJKA, Petr, Michal RŮŽIČKA a Vít NOVOTNÝ. MIaS: Math-Aware Retrieval in Digital Mathematical Libraries. In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '18). Torino, Italy: Association for Computing Machinery, 2018. s. 1923-1926. ISBN 978-1-4503-6014-2. doi:10.1145/3269206.3269233.
 6. 2016

 7. WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
 8. 2009

 9. KLÍMOVÁ, Viktorie. EO-TSF Model: Model for Evaluation of Business Incubators. In Proceedings of ICEIRD 2009. Thessaloniki: South-East European Research Center, 2009. s. 281-290. ISBN 978-960-89629-9-6.
 10. JANČA, Boris. Evaluace firemního vzdělávání a rozvoje - problémy a možnosti. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. 2009. ISBN 978-80-7318-811-5.
 11. JANČA, Boris. Evaluace firemního vzdělávání a rozvoje - problémy a možnosti. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7318-812-2.
 12. ŽÍTEK, Vladimír. Innovation support in the Czech Republic and its regional context. In Proceedings of ICEIRD 2009. Thessaloniki: South-East European Research Center, 2009. 10 s. ISBN 978-960-89629-9-6.
 13. POL, Milan a Justina ERČULJ. K evaluaci práce vedoucích pracovníků škol. In Aktuálne problémy riadenia škol a školských zariadení na všetkých stupňoch riadenia. Nitra, 2009. 2009.
 14. MACKOVÁ, Marie. Možnosti zapojení studentů do podpůrných paliativních programů. In Zborník z III.vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov s medzinárodnou účasťou. Trenčín: Trenčianska univerzita A.Dubčeka v Trenčíně, 2009. s. 131-134, 3 s. ISBN 978-80-8075-376-4.
 15. 2008

 16. JANČA, Boris. Alternativní přístupy k hodnocení vzdělávání a rozvoje pracovníků. In Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. s. 208-217. ISBN 978-80-87273-00-5.
 17. PELÁNEK, Radek, Václav ROSECKÝ a Pavel MORAVEC. Complementarity of Error Detection Techniques. In Parallel and Distributed Methods in verifiCation (PDMC 2008). Nizozemsko: Elsevier, 2008. 14 s. ISSN 1571-0661.
 18. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Didaktika NŠ, 5.roč. 1. vyd. Brno, 2008. 40 s.
 19. REMSOVÁ, Lenka. Dramatická výchova a interaktivní divadlo, John Somers. In Sborník příspěvků Mezinárodní konference Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 176 - 179. ISBN 978-80-7372-422-1.
 20. POKORNÁ, Andrea a Petra JUŘENÍKOVÁ. Evaluace e-vzdělávání v předmětu ošetřovatelské postupy. Ošetrovateľský obzor. Bratislava: Slovenská zdravotnícka univerzita, 2008, V., 2/2008, s. 51-54. ISSN 1336-5606.
 21. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Evaluace v pojetí málotřídních škol. In Pedagogická evaluace 08 Sociália 2008. 2008.
 22. ŽÍTEK, Vladimír. Evaluation of regional innovation performance. In 5th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Bilbao: University of the Basque Country, 2008. s. 1-21.
 23. PELÁNEK, Radek. Fighting State Space Explosion: Review and Evaluation. In Formal Methods for Industrial Critical Systems. Německo: Springer, 2008. 15 s. ISBN 3-642-03239-7.
 24. ŽÍTEK, Vladimír. Možnosti měření regionálních inovačních výstupů. In Analýza regionálních a mikroekonomických aspektů konkurenceschopnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 17-25, 282 s. CVKCE. ISBN 978-80-210-4787-7.
 25. HORKÁ, Hana, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Stimulující vliv činností studenta v pedagogické přípravě - hledání cest. In Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. první. Fakulta pedagogická Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 86-94. ISBN 978-80-7372-422-1.
 26. 2007

 27. MAŇÁK, Josef. Aktuální problémy kurikula. In Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 1-8, 9 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
 28. POKORNÁ, Andrea. Evaluace aplikace a využívání poznatků evidence based healthcare z výuky v praxi. Revue ošetrovateľstva a laboratorných metodík. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2007, XIII/2007, č. 4, s. 158 - 160. ISSN 1335-5090.
 29. MIKULOVÁ, Anna. Expressivität, persuasion, Metaphorik in der Sprache bioethischer diskurse. In Sprache und Politik im vereinten Europa. 2007. vyd. Stuttgart: Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung, 2007. s. 45-65, 20 s. Occasional Papers, Nr. 34. ISBN 978-3-9810143-3-4.
 30. SOUKOPOVÁ, Jana. Mono-criterial and Multicriterial Valuation of Environmental Projects. In Sustainability Accountiong and Reporting at Micro-economic and Macro-economic Levels. Brno: MŽP, 2007. s. 132-140. ISBN 978-80-7194-971-8.
 31. SOUKOPOVÁ, Jana a Ladislav KAVŘÍK. Nákladová kritéria a hodnocení veřejných zakázek. In Veřejné zakázky a PPP projekty – potřebnost změny. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. s. 140-146. ISBN 978-80-7375-083-1.
 32. POKORNÁ, Andrea. Odborná image vysokoškolského učitele ošetřovatelství z pohledu studentů. In SOLDÁNOVÁ, Dana. Zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien II. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 2007. s. 356 - 365, 9 s. ISBN 978-80-8094-185-7.
 33. HANUŠOVÁ, Světlana a Helena HAVLÍČKOVÁ. Portfolio v cizojazyčném vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 89 s. ISBN 978-80-210-4480-7.
 34. HAVEL, Jiří a Hana FILOVÁ. Portfolio v pregaduální přípravě učitele primární školy. In Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: UP, 2007. s. 93-97. ISBN 978-80-7395-024-8.
 35. HANUŠOVÁ, Světlana. Projektování cizojazyčné výuky v pregraduálním vzdělávání učitelů. In Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 35-40. ISBN 978-80-7315-153-9.
 36. MALÝ, Ivan a Jana SOUKOPOVÁ. Výběr veřejných projektů. 2007. vyd. Praha: Ekopress, 2007. 12 s. ISBN 978-80-86929-29-3.
 37. 2006

 38. PŘENOSIL, Václav. Aktivity ČR v NATO Modelling and Simulation Group. In Celoarmádní seminář - Výcvik s využitím simulačních a trenažérových technologií. Centrum Simulačních a trenažérových tech: Ředitelství výcviku a doktrín, Centrum Simulačních a trenažérových technologií Brno., 2006. s. 100 - 132.
 39. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Je pedagogická praxe pro studenty angličtiny motivující? In Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. první. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. s. 126-132, 6 s. ISBN 80-86633-67-5.
 40. VAŠEČKA, Michal a Jarmila FILADELFIOVÁ. Podpredseda vlády SR Pál Csáky. In In: Bútora, Martin - Kollár, Miroslav (eds): Predsavzatia a skutočnosť II. Hodnotenie plnenia programového vyhlásenia druhej vlády Mikuláša Dzurindu. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2006. s. 26-34, 8 s. Štúdie a názory. ISBN 80-88935-87-3.
 41. STEHLÍK, Antonín a Tomáš VIKTOŘÍK. Uplatnění binomických modelů. In Vývojové tendence podniků II. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 571-587, 16 s. ISBN 80-210-4133-1.
 42. STEHLÍK, Antonín a Tomáš VIKTOŘÍK. Uplatnění binomických modelů při ekonomickém hodnocení podnikových investic. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 199 - 211, 12 s. ISBN 8021040890.
 43. KISZA, Karel a Matěj ŠTEFANÍK. Výpočetní knihovna pro systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod. In 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 39-42. ISBN 80-210-4146-3.
 44. POKORNÁ, Andrea. Význam výuky ošetřovatelství v pregraduální přípravě lékařů. Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratorných metodík. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2006, XII, 2/2006, s. 83 - 84. ISSN 1335-5090.
 45. 2005

 46. HALÁMEK, Petr. Analýza nákladů a výnosů jako součást projektového návrhu pro SF. In Aktivovanie zdrojov trvalo udržatelného rozvoja národného hospodárstva v SK a v krajinách EU. Nitra: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SAPV, 2005. s. 79-84, 5 s. ISBN 80-89162-10-x.
 47. ŽÍTEK, Vladimír. Dopady investičních pobídek na regionální trh práce. In Aktuálne problémy rozvoja vidieka SR. Nitra: Slovenská akademia pôdohospodárskych vied, 2005. s. 93-100. ISBN 80-89162-17-7.
 48. POKORNÁ, Andrea. EBM jako nástroj umožňující efektivnější rozhodování při poskytování péče v podmínkách výuky ošetřovatelských postupů. In Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien - Zborník z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, 2005. s. 347-357, 10 s. ISBN 80-8050-886-0.
 49. POL, Milan, Justina ERČULJ, Dorota EKIERT-OLDROYD, Paul MAHIEU, Miloš NOVÁK a Anita TRNAVČEVIĆ. ESIST. Evaluation for Improving School Leaders Training Programmes. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2005. 80 s. 1. ISBN 961-91444-3-0.
 50. MALÝ, Ivan. K možnostem stanovení přínosů mammografického screeningu. Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2005, roč. 2003, 1-2, s. 57-60. ISSN 1213-6050.
 51. WINKLER, Jiří. Lokální programy na trhu práce a jejich význam pro národní politiku zaměstnanosti. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 13 - 30, 17 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5.
 52. DOLEŽALOVÁ, Klára. Manažerské nástroje pro vyhodnocování aktivit Public Relations. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005. s. 40-46. ISBN 80-969181-3-3.
 53. ŠIROKÝ, Pavel, Hana KOUKALOVÁ, Jiří NOVÁK, Jan DANEŠ a Ivan MALÝ. Model nákladů zdravotní péče u nádorů prsu žen. Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2005, roč. 2003, 3-4, s. 115-121. ISSN 1213-6050.
 54. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Nástin hodnocení kulturně-historického potenciálu cestovního ruchu. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, 2005. s. 247-253. ISBN 80-210-3888-8.
 55. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Návrh nové rajonizace cestovního ruchu České republiky. In "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005. s. 65 - 74. ISBN 80-244-1221-7.
 56. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. NÁVRH NOVÉ RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU ČR. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: MU ESF, 2005. s. 254-263. ISBN 80-210-3888-8.
 57. ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Proposal of new regional division of tourism in the Czech Republic. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005. s. 117 - 123. ISBN 80-7040-766-2.
 58. ŠAUER, Martin. Přírodní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu: metodické poznámky. In VIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2005. vyd. Brno: ESF, 2005. s. 239-246. ISBN 80-210-3888-8.
 59. WINKLER, Jiří. Role expertízy při tvorbě lokálních programů. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 59 - 66, 7 s. ISBN 80-210-3867-5.
 60. KUNC, Josef. Turistické informace - hodnocení, regionální struktura, institucionální a finanční podpora. In Geografie, cestovní ruch a rekreace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 27-36. ISBN 80-244-1221-7.
 61. HALÁMEK, Petr. Vliv politické reprezentace na výběr projektů na regionální úrovni. In Hrozby a příležitosti strukturálních fondů v ČR. Praha: Transparency International, 2005. s. 17-25, 7 s. sešit 2. ISBN nepřiděleno.
 62. VOJTKOVA, Naděžda. Written and Oral Assignments, 1st year, regular students, practical language-evaluation. The Messenger. Brno: PdF MU Department of English, 2005, roč. 5, 2-3. ISSN 1214-6676.
 63. 2004

 64. TRNA, Josef. Evaluační standardy ve fyzikálním vzdělávání. In Kompetence a standardy ve fyzikálním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 52-63. ISBN 80-244-0922-4.
 65. KYASOVÁ, Miroslava. Hodnocení bakalářek ošetřovatelství při ošeřovatelské praxi. In Sborník IV. Ostravské sympozium ošetřovatelství. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004. s. 116-118. ISBN 80-7042-351-X.
 66. KRIŠTOF, Martin. Hodnocení efektivnosti podpor podnikání. eDotace (www.edotace.cz). www.edotace.cz: Economia OnLine, 2004, roč. 2004, č. 11, s. 1-5. ISSN 1213-7693.
 67. ŠIMONÍK, Oldřich. Intervence předmětových didaktiků do rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství. Výzkumná zpráva. Brno: PdF MU, 2004. 5 s. Výzkumné zprávy.
 68. REISSMANNOVÁ, Jitka. PRIMARY SCHOOL JIHOMORAVSKE NAMESTI-4 YEARS IN THE PROJECT HEALTHY SCHOOL. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 335-342. ISBN 978-80-7315-093-8.
 69. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Reflexe projektové praxe studentů 4. ročníku studia Učitelství 1. stupně na KPAV Ostravské univerzity. In Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě. Ostrava: PdF, 2004. s. 157-168, 11 s. ISBN 80-7042-376-5.
 70. VYSTOUPIL, Jiří a Martin ŠAUER. Urban Tourism in the Czech Republic. In Urban Tourism, Present State and Development Perspectives. Wroclaw: Wroclaw University, 2004. s. 53-59, 6 s. ISBN 83-917818-7-9.
 71. SŤAHEL, Pavel, Zdeněk NAVRÁTIL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Jan JANČA. Zařízení pro měření povrchové energie pevných látek. 2004. Patent. Číslo: CZ-14420. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Masarykova Univerzita v Brně. Datum registrace: 8. 3. 2004. Datum přijetí: 7. 6. 2004.
 72. 2003

 73. KORVAS, Pavel. Hodnocení techniky běhu na lyžích u žákovských kategorií. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: UHK, Pedagogická fakulta, 2003. s. 171-174. ISBN 80-7041-969-X.
 74. ŽÍTEK, Vladimír, Petr HALÁMEK, Michal BĚHAN a Jiří CIBOCH. Teoreticko-metodologická východiska hodnocení regionálních rozvojových projektů. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 125 s. 55-9808-2003 02/58 14/ESF. ISBN 80-210-3291-X.
 75. SIROVÁTKA, Tomáš a Jiří WINKLER. Věda, evaluace a sociální politika. In Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. první. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 191-198. ISBN 80-210-3048-8.
 76. FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Zodpovědnost - nový přístup? Jan Žaloudík, Rostislav Vyzula. In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2003. s. 16. ISBN 80-239-0175-3.
 77. 2002

 78. MATYÁŠ, Václav a Zdeněk ŘÍHA. Biometric Authentication - Security and Usability. In Advanced Communications and Multimedia Security. 1. vyd. Norwell, Massachusetts, USA: Kluwer Academic Publishers, 2002. s. 227-239. ISBN 1-4020-7206-6.
 79. VANĚK, Jiří a Patrik PRACHÁR. Dziesiecioletne doswiadczenia z implantami VNI. In Kongres stomatologicznej implantologii. I. Krakow: Wspolnota stomatologiczna, 2002. s. 18.
 80. NAVRÁTIL, Pavel a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Evaluace projektů zabývajících se sociálním vyloučení Romů v ČR. 1. vyd. Brno: VÚPSV, 2002. 65 s. Výzkumná zpráva.
 81. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Zkoumání kultury školy a jeho potenciál pro evaluaci a autoevaluaci školy na příkladu výzkumů. E-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, roč. 2, č. 1, s. neuvedeno, neuvedeno. ISSN 1213-7499.
 82. 2001

 83. BATŮŠEK, Robert. An Objective Measure for Assessment of the Concatenative TTS Segment Inventories. In Proceeding of Eurospeech 2001 - Scandinavia. Aalborg, Denmark: Center for Personkommunikation, Aalborg University, Denmark, 2001. s. 2099-2102. ISBN 87-90834-09-7.
 84. NAVRÁTIL, Vladislav. Poznámka k efektivitě vyučovacího procesu na vysoké škole. In Sborník 2. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. I. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2001. s. 170-172. ISBN 80-85960-29-X.
 85. SCHENKOVÁ, Jana, Ondřej KOMÁREK a Světlana ZAHRÁDKOVÁ. The plausibility of using Oligochaeta to evaluate running waters in the Czech Republic. In Scripta. Brno: Masaryk University Printer, 2001. s. 173-187, 14 s. Biology. ISBN 80-210-2786-X.
 86. 2000

 87. NOVOTNÝ, Petr. Evaluace pedagogické intervence do sociálních jevů. In Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína. Brno: Institut mezioborových studií, 2000. s. 377-380. ISBN 80-902936-0-3.
 88. NAVRÁTIL, Pavel. Sociální služby a jejich hodnocení. Sociální politika. Česká republika: MPSV Praha, 2000, roč. 26, č. 10, s. 12. ISSN 0049-0961.
 89. 1999

 90. PRÁŠEK, Jiří. Dynamická scintigrafie jícnu, metodika a hodnocení. Slovenská radiológia. Bratislava: Slovenská rádiologická spoločnosť, 1999, roč. 6, č. 1, s. 40-43. ISSN 1335-0625.
 91. MALÝ, Ivan. Metody ekonomického hodnocení rozhodují o výdajích. Praha: Economia, 1999. Moderní obec : měsíčník pro komunální politiku a r.
 92. MALÝ, Ivan. Zkušenosti s anketou hodnotící výuku na ESF MU. In Sborník referátů celostátní konference Hodnocení VŠ výuky studenty. 1. ed. Brno: MU Brno, 1999. s. 86-88. ISBN 80-210-2171-3.
 93. 1998

 94. RAMBOUSEK, Jiří. Josef Čapek ve vzpomínkách svého švagra Josefa Palivce. In Josef Čapek (1887-1945). 1. vyd. Hronov: Městský úřad Hronov, 1998. s. 84-90.
 95. DOKULIL, Miloš. Morální hodnoty v současné etice a morálce. In Teoretické otázky etiky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 61-84. sv. 1. ISBN 80-88859-15-8.
 96. 1997

 97. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Aktuální problémy diagnostiky a evaluace v přírodovědě. In Sborník z 6. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: UP v Olomouci, 1997. s. 271-274. ISBN 80-7067-679-5.
 98. 1996

 99. ŠVEC, Vlastimil, Oldřich ŠIMONÍK a Hana FILOVÁ. Praktikum didaktických dovedností. 1. vyd. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. 90 s. Učební texty 1. ISBN 80-210-1365-6.
 100. 1989

 101. OPEKAR, Aleš. Hodnotová orientace v rockové hudbě I. a II. Opus musicum. Brno, 1989, roč. 21, 4 a 5, s. 105-115 a XVII-XXII. ISSN 00862-8505.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 10. 2022 11:37