Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na 12. ročník Open space konference o e-learningu IS MU, která se koná pod záštitou rektora Masarykovy univerzity.

Ústředním tématem konference je sdílení zkušeností s obnovením prezenční výuky po náročném období distanční výuky v důsledku pandemie covidu-19. Dozvíte se, jak různí vyučující obohacují prezenční výuku prvky z distanční výuky. Zprostředkujeme Vám dobrou praxi využití online nástrojů pro podporu aktivizace studentů přímo na hodinách a zkušenosti s praktickým řešením hybridní výuky.

Termín konání:
středa 7. září 2022, 8.30
Místo konání:
Fakulta informatiky, Botanická 68a, Brno

Tematické okruhy

I když už je obnoveno setkávání studentů naživo v hodinách, učitelé musejí počítat s náhlou změnou situace i s možnými častějšími absencemi studentů a dalšími problémy, které boj s pandemií stále přináší. O praktické zkušenosti a rady se v rámci příspěvků podělí vyučující, kteří budou mluvit o:

 • praktickém použití zařízení pro hybridní výuku,
 • začlenění podpůrných online materiálů do prezenční výuky,
 • interaktivních osnovách jako základním rozcestníku informací pro studenty,
 • využití „covidových“ videí pro lepší přípravu na laboratorní cvičení,
 • vzájemném hodnocení videovýstupů,
 • novém nástroji pro aktivizaci studentů v hodinách.

Program konference

Registrace
8.30–9.00
První blok
9.00–10.25
 • Úvodní slovo
 • doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. – Jak a kde zachytit „to navíc“? (anotace příspěvku)
 • Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. – Aplikace VZÁJEMNÉ HODNOCENÍ v praktických předmětech zaměřených na pohybové aktivity (anotace příspěvku)
 • Mgr. Irena Hůlková, Ph.D. – Akademička youtuberkou? Aneb nedržme naše odborné znalosti pod pokličkou! (anotace příspěvku)
Přestávka na kávu
10.25–10.55
Druhý blok
10.55–11.45
 • PharmDr. Jiří Zeman, Ph.D. – „Postcovidová“ prezenční výuka aneb co nám rok a půl online výuky přinesl nového (anotace příspěvku)
 • doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D – Distanční výuka v prezenční formě studia – cesta správným směrem, nebo krok vedle? (anotace příspěvku)
Doprovodný program s občerstvením
11.45–12.30
 • Prostor pro sdílení zkušeností s ostatními účastníky
 • Konzultační a inspirační stánky
Třetí blok
12.30–13.45
 • Mgr. Filip Daněk – KvIS – krátké kvízy pro zpestření výuky nebo podporu pozornosti studentů na hodinách (anotace příspěvku)
 • Mgr. Jitka Daňková – Novinky v IS MU (anotace příspěvku)
 • Závěrečné slovo

Anotace příspěvků

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.

Docentka KMVES FSS MU (Osobní stránka v IS MU)

Jak a kde zachytit „to navíc“?

Vyučujeme na začátku bakalářského programu evropská studia základní kurz o politickém vývoji EU. Každý rok jsme pod větším tlakem co odsunout a co zahrnout, protože EU se neustále posouvá a my máme stále jen 13 týdnů. Máme stále méně času na poznámky, které jsou nad rámec reálií, ale právě pomáhají studentům zapamatovat si základní fakta. Řešením bylo vytvoření paralelní interaktivní osnovy kam umísťujeme fotografie klíčových osobností a filmy z důležitých událostí. Během standardního výkladu vybízíme studenty k dokreslení faktů domácím studiem nepovinné doprovodné historické osnovy. Zn: Fontainebleau a kabelka Margaret Thatcher.

Jak a kde zachytit „to navíc“?Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Odborná asistentka OGym KGÚ FSpS MU (Osobní stránka v IS MU)

Aplikace VZÁJEMNÉ HODNOCENÍ v praktických předmětech zaměřených na pohybové aktivity

Mohlo by se zdát, že hodnocení praktických předmětů na tělovýchovně a sportovně zaměřených fakultách musí probíhat pouze prezenční formou. Pandemie koronaviru ukázala i další možnost. A to využití aplikace "vzájemného hodnocení" studentských videozáznamů, a to nejen v době on-line výuky. Na základě předem stanovených kritérií studenti vzájemně posuzují silné a slabé stránky shlédnutých videozáznamů s určitým pohybovým úkolem, čímž si upevňují teoretické základy řečené ve výuce, vzájemně se inspirují, rozšiřují si zásobník cviků a také si uvědomují úroveň svých prezentačních dovedností. Díky využití této aplikace se studenti učí vnímat pohyb jiných cvičících, hodnotit ho a případně provést korekci. To je pro jejich budoucí profesní zaměření pedagoga, trenéra, cvičitele zásadní.

Aplikace VZÁJEMNÉ HODNOCENÍ v praktických předmětech zaměřených na pohybové aktivityPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Irena Hůlková, Ph.D.

Mgr. Irena Hůlková, Ph.D.

Odborná asistentka KAng PdF MU (Osobní stránka v IS MU)

Akademička youtuberkou? Aneb nedržme naše odborné znalosti pod pokličkou!

V prosinci 2019 jsem založila svůj vlastní YouTube kanál s názvem „Anglická výslovnost s Irenou“, jehož hlavním cílem mělo být šíření osvěty ohledně anglické výslovnosti i mezi běžné uživatele angličtiny a propojení akademické obce s širokou veřejností. V březnu 2020 přišla 1. vlna covidová, kterou následoval akademický rok 2020/21, jehož výuka probíhala převážně online. Z YouTube kanálu (a také instagramového účtu se stejným názvem, který jsem začala provozovat v červnu 2020) se tak stal poměrně zásadní zdroj pro studium a procvičování předmětu „Fonetika a fonologie“, který je jedním ze stěžejních předmětů v 1. ročníku bakalářského studia programu „Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání“ na KAJL PdF MU. V příspěvku bych se s Vámi ráda podělila o zkušenosti z tvorby YouTube videí a instagramových „reelů“ a ukázala Vám, že není vůbec na škodu občas vystoupit ze své komfortní zóny a pustit se do něčeho, co se nám na první pohled může zdát téměř nemožné.

Akademička youtuberkou? Aneb nedržme naše odborné znalosti pod pokličkou!Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
PharmDr. Jiří Zeman, Ph.D.

PharmDr. Jiří Zeman, Ph.D.

Odborný asistent ÚFT FaF MU (Osobní stránka v IS MU)

„Postcovidová“ prezenční výuka aneb co nám rok a půl online výuky přinesl nového

Provádět laboratorní cvičení pouze online není již z jejich samotné podstaty možné. Výuková videa a použití vzorových dat sice do jisté míry napomohly zmírnit následky absence prezenční výuky, nemohou ji však nikdy zcela nahradit. Na druhou stranu využití například výukových videí i v rámci běžné prezenční výuky může umožnit studentům lépe se připravit na laboratorní cvičení, případně osvěžit jejich paměť při následném zpracování protokolů. Kromě toho přechod od tištěných protokolů k jejich odevzdávání pouze online za využití odevzdávárny IS MU přinesl větší individualizaci a důraz na kvalitu výstupů.

„Postcovidová“ prezenční výuka aneb co nám rok a půl online výuky přinesl novéhoPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.

Proděkan pro bakalářské studium a navazující magisterské studium PrF MU (Osobní stránka v IS MU)

Distanční výuka v prezenční formě studia – cesta správným směrem, nebo krok vedle?

Vzdělání na právnické fakultě je zajišťováno prostřednictvím tradičních přednášek a seminářů. Těch prvních se účastní (teoreticky) velké množství studentů a výuka má frontální charakter, ty druhé jsou zaměřeny na relativně malé skupinky studentů, od nichž se očekává aktivní zapojení. V obou případech jsem do výuky zahrnul distanční prvky výuky, pokaždé jinak. Přednášky jsou přenášeny on-line a zároveň ukládány pro možnost pozdějšího přehrání. Důsledkem je ale „krize“ tradiční přednášky, protože studenti ztratili i poslední zbytky motivace přednášky osobně navštěvovat. Stejnou zkušenost mají i vyučující v dalších předmětech, stává se to masovým jevem. Je to ale správně a mají takto přednášky vůbec smysl? A lze z pohledu vedení fakulty nařizovat on-line přenosy přednášek za stavu, kdy si na to studenti během pandemie zvyknuli a požadují to? V seminářích jsem využil kombinaci předtočených přípravných video či audiomateriálů, které si studenti mají poslechnout před seminářem a dále možnosti aktivní on-line účasti v semináři prostřednictvím mobilního AV Media setu. Pozitivní bylo, že této možnosti on-line participace studenti využívali pouze ve skutečně nutných případech (nemoc, zahraniční pobyt). Zároveň tato forma umožňuje zapojit studenty do výuky plnohodnotným způsobem, bráno z pohledu prezenčně přítomných studentů a učitele. Výhodou je také to, že set lze otočit a využít rovněž v situaci, kdy je to učitel, kdo nemůže být osobně v místnosti.

Distanční výuka v prezenční formě studia – cesta správným směrem, nebo krok vedle?Prezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Filip Daněk

Mgr. Filip Daněk

Specialista ICT CVT FI MU (Osobní stránka v IS MU)

KvIS – krátké kvízy pro zpestření výuky nebo podporu pozornosti studentů na hodinách

Informační systém MU nabízí další možnost ve svém portfoliu nástrojů pro elektronickou podporu výuky: KvIS. Nástroj, díky němuž učitel promítá na plátno v hodině otázky a studenti využívají svoje mobilní telefony (nebo tablety, notebooky apod.) jako malá hlasovací zařízení. Jejich prostřednictvím odpovídají na dotazy učitele. Příspěvek představí výhody nástroje oproti komerčním řešením a také se dozvíte, jak jej používají učitelé na MU.

KvIS – krátké kvízy pro zpestření výuky nebo podporu pozornosti studentů na hodináchPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Mgr. Jitka Daňková

Mgr. Jitka Daňková

Koodinátorka servisního střediska CVT FI MU (Osobní stránka v IS MU)

Novinky v IS MU

Příspěvek je určen posluchačům, kteří chtějí mít přehled o vývoji e-learningu, jeho nových funkcích a možnostech. Shrnuje novinky elektronické podpory výuky v Informačním systému MU z uplynulého roku. Posluchači se mimo jiné dozvědí, jaké cíle si Vývojový tým IS MU stanovil do příštího ročníku Open space konference.


Postery

Informační postery z předchozích ročníků konference si můžete prohlédnout na Elportále MU:

Informační posteryhttps://is.muni.cz/elportal/prezentace/postery/

Fotogalerie


Předešlé ročníky

Podívejte se, jak probíhaly minulé ročníky:

Předešlé ročníky OSK (2011)
1. ročník (září 2011)
Předešlé ročníky OSK (2012)
2. ročník (září 2012)
Předešlé ročníky OSK (2013)
3. ročník (září 2013)
Předešlé ročníky OSK (2014)
4. ročník (únor 2014)
Předešlé ročníky OSK (2015)
5. ročník (únor 2015)
Předešlé ročníky OSK (2016)
6. ročník (únor 2016)
Předešlé ročníky OSK (2017)
7. ročník (únor 2017)
Předešlé ročníky OSK (2018)
8. ročník (únor 2018)
Předešlé ročníky OSK (2019)
9. ročník (únor 2019)
Předešlé ročníky OSK (2020)
10. ročník (únor 2020)
Předešlé ročníky OSK (2021)
11. ročník (duben 2021)

Ke stažení

Logo OSK 2022Formát PNG Logo OSK 2022Formát PDF

Autoři publikace

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Informační systém Masarykovy univerzity

Fakulta informatiky MU