2.2 Posouzení odborné kvality časopisu

Druhým krokem při hodnocení časopisu musí být obsahová analýza časopisu zaměřená především na jeho odbornou kvalitu než na gramatické či pravopisné chyby obvykle spojované s pochybnými časopisy. Mnozí autoři totiž publikovali v pochybných časopisech bez zhodnocení jejich odborné kvality. Přitom pro posouzení odborné kvality mohli kromě svých odborných znalostí využít i některou z následujících pomůcek k prověření kvality zpracování textu.

Kupříkladu the Joanna Briggs Institute vytvořil nástroje na kritickou evaluaci různých typů studií s otázkami kontrolujícími jejich srozumitelnost, detailnost, objektivitu či ověřitelnost výsledků výzkumu. Zároveň jednotlivé otázky opatřil jejich vysvětlením, nač konkrétně v článku otázka cílí.

undefined
Ukázka archu na evaluaci případových studií z the Joanna Briggs Institute

Obdobnou pomůckou jsou i evaluační archy Critical Appraisal Skills Programme s otázkami na jasnost cílů a výsledků výzkumu, vhodnost zvolené výzkumné metody a sběru výsledků či dodržení etických zásad výzkumu. Tyto pomůcky mohou pomoci autorům posoudit obsahovou kvalitu náhodně zvolených článků nejen na základě své odbornosti, ale i pomocí nějakého standardizované metody. Autoři by tak mohli získat představu o kvalitě redakční práce a jejich nárocích na odbornou kvalitu vydaných článků.

undefined
Ukázka archu Critical Appraisal Skills Programme na evaluaci případových studií