2.1.8 Pravdivé tvrzení o citační metrice v Journal Citation Reports a Scopusu

Jedním z nejvýraznějších projevů pochybných časopisů je záměrné matení autorů a čtenářů lživým tvrzením o přidělení některé z citačních metrik v databázích Journal Citation Reports (JCR) a Scopusu. Jmenovitě v JCR je indexovaným časopisů vypočítávána metrika impakt faktor, zatímco ve Scopusu jsou indexovaným časopisům vypočítávány tři metriky – CiteScore, SNIPSJR (metrikám věnujeme samostatný studijní materiál).

Pochybné časopisy na svých webech prezentují hodnotu nějaké metriky mající podobný název jako výše zmíněná trojice metrik (např. Global Impact Factor, Journal Impact Factor). Cílem je zlákat autora k publikování článku v pochybném časopise a návazně na to k uhrazení autorských poplatků. S ohledem na hodnocení vědy i autorskou prestiž je pro autory publikování v časopise zejména s impakt faktorem velkou motivací. Právě toho pochybné časopisy zneužívají proklamací přidělené metriky mající podobný název jako některá z JCR a Scopusu.

V tomto případě je ověření tohoto kritéria velmi jednoduché, protože setkáme-li se u časopisu s proklamací metriky podobně znějící jako impakt faktor, CiteScore, SNIP či SJR, podíváme se do JCR či Scopusu, zdali v nich je časopis skutečně indexován a má-li přidělenu nejaktuálnější hodnotu metriky. Zde je třeba pamatovat, že hodnoty metriky bývají zveřejňovány s jistým zpožděním. Kupříkladu impakt faktor bývá zveřejňován obvykle v červnu nebo červenci, takže zatímco v prvním pololetí roku 2020 při kontrole časopisu bude v JCR nejaktuálnější hodnota impakt faktor pro rok 2018, při kontrole v druhém pololetí jí bude hodnota pro rok 2019.

Časopisy obvykle uvádějí citační metriku někde na úvodní stránce svého webu nebo v sekci o indexaci časopisu v databázích. V níže uvedeném příkladu s časopisem China-USA Business Review se jedná o případ s proklamací metrik v sekci Indexing. V tomto případě metrika JIFACTOR může indikovat buď napodobení klasického impakt faktoru z JCR, a tedy snahu časopisu zmást potenciálního autora, nebo proklamaci pochybné metriky (o nich viz dále).

undefined

Protože text metriky není odkazem na web s více informacemi, je třeba ujistit se, zdali časopis je, či není indexován v JCR a nemůže-li se tedy jednat o pravou metriku. Z níže uvedeného náhledu je evidentní, že časopis v JCR není indexován, a tedy kritérium nesplnil, protože buď o indexaci v JCR lže, nebo o metrice neposkytuje transparentní informace.

undefined

Dalším příkladem lživého tvrzení o citační metrice je časopis Indian Journal of Advanced Nursing, který proklamuje impakt faktor ve výši 2,002 (jedná se o pohyblivou lištu, ve které ještě proklamuje IBI Factor – viz dále část o pochybných metrikách).

undefined

Při ověření této hodnoty v JCR jsme však zjistili, že časopis v databázi nefiguruje.

undefined

Naproti tomu jiná situace je u časopisu Vitamins & Minerals s metrikou Journal Impact Factor, která může indikovat buď klasický impakt faktor z JCR, a tedy snahu časopisu zmást potenciálního autora, nebo proklamaci pochybné metriky.

undefined

Na rozdíl od předchozího příkladu je v tomto případě název metriky odkazem na webovou stránku (viz níže) s popisem metody výpočtu. Ten sice kopíruje postup výpočtu klasického impakt faktoru, ale podle uvedených informací hodnotu metriky vypočítává na základě citovanosti článků a časopisu v Google Scholar Citation (viz níže). Časopis porušil kritérium Pravdivé tvrzení o citační metrice v Journal Citation Reports a Scopusu tím, že pro svoji metriku použil oficiální název skutečného impakt faktoru – Journal Impact Factor. Zároveň tímto časopis porušil i kritérium Proklamace pochybné citační metriky, protože zakládat metriku na systému počítajícího i citace např. v prezentacích je diskutabilní.

undefined