2.1 Kontrola formálních kritérií

Při prvním evaluačním kroku kontrolujeme deset kritérií, která lze objektivně verifikovat a která vycházejí z principů transparentnosti a etiky vědeckého publikovaní stanovených autoritami v oblasti publikační etiky – COPE (Committee on Publication Ethics), DOAJ (Directory of Open Access Journals), OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association) a WAME (World Associtaion Medical Editors). Při evaluaci časopisu podle těchto kritérií doporučujeme použít hodnotící tabulku buď v online variantě nebo v podobě excelovského souboru.

V následujících podkapitolách je vysvětleno, proč daná kritéria kontrolovat a jak přitom postupovat. Součástí podkapitol jsou i ukázky časopisů porušujících příslušné kritérium. Při hodnocení těchto kritérií za pomocí hodnotící tabulku postupujeme tak, že na webu časopisu ověřujeme, zdali dané kritérium je časopisem splněno či nikoli (např. ověřujeme přítomnost ISSN, tak se podíváme na úvodní stránku či podstránky s informacemi o časopise, zdali na některé z nich není ISSN uvedeno). Při kladném ověření kritéria za ně časopis získá 1 bod, při nesplnění (třeba i částečném) získá 0 bodů. Za zcela transparentní lze považovat časopis se ziskem 10 bodů.

V praxi uživatelé zjistí, že někdy některé kritérium porušuje i renomovaný titul. I proto v tomto materiálu doporučené hodnocení časopisů musí zahrnovat a zahrnuje další dva evaluační kroky, a to posouzení odborné kvality časopisu a snaha o zjištění informací o fungování časopisu a jeho řešení případných porušení publikační etiky.