VLZP11XX Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0. 0 kr. Ukončení: SRZk.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (přednášející)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Ing. Kateřina Novohradská (pomocník)
Ing. Kateřina Sehnalová (pomocník)
Mgr. Jana Šlancarová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav veřejného zdraví – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Předpoklady
VLSP03X Samostatná práce-VL && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && ( VLPG9X1 Porodnictví a gynekologie || VLPG1022p Porod.a gynek II - přednáška ) && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLNE9X1p Neurologie - přednáška && ( VLON9X1p Klinická onkologie || VLON091 Klinická onkologie ) && VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && VLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && ( VLIN9X22p Infekční nemoci II || VLIN9X22 Infekční nemoci II ) && VLVL101 Vnitřní lékařství - přednáška && VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && VLAJ0222 Angličtina 1 II -p && ( VLLT0222 Zákl. lék. terminol. II. -c || VLLT0222s Základy lék. terminol. II -s ) && VLTZ0754 Teoret.zákl.klinické med.IV-s && VYCET ( 3 , VLADV071 Anatomie dětského věku , VLAF091 Apl. a klin. farmakologie , VLAL081 Anesteziolog.a léčba bolesti I , VLIA081 Klin.imunol. a alergol. , VLKB091 Klinická biochemie , VLKF091 Vybr.kapitoly z klin.farmak. , VLNO071 Novinky v oftalmologii , VLPM071 Právní apekty v medicíně , VLPM081 Paliativní medicína , VLRL081 Léčivé rostliny , VLTL081 Tělovýchovné lékařství , VLAT081 Základy antimikrobiál. terapie ) && VLDD101I Diferenciální diagnostika I
Prerekvizity dle LF MU studijního řádu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pochopení vztahů člověk a prostředí,životní podmínky, životní styl. Faktory ochrany a podpory zdraví. Prevence: druhy a význam.

Vybraná nepřenosná onemocnění hromadného výskytu: epidemiologie, etiologie, prevence.
Osnova
 • PREVENTIVNÍ LÉKAŘSTVÍ:
 • 1. METODY SLEDOVÁNÍ VÝŽIVOVÉ SPOTŘEBY: prezentace anamnestických i laboratorních metod sledování a hodnocení výživové spotřeby. Vlastní zpracování krátkodobé i dlouhodobé analýzy výživového chování.
 • 2. PREVENCE PORUCH POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ: Ergonomické přístupy k optimalizaci pracovních podmínek. Rizika sedavé práce. Cvičení ke snížení statické zátěže, k posílení ochablých svalů, k protažení zkrácených svalů.
 • 3. PREVENCE STRESU: Testování vlastní pohotovosti ke stresogenní odpovědi na běžnou zátěž. Relaxační techniky pro snížení napětí.
 • 4. METODY LÉČBY ZÁVISLOSTÍ NA TABÁKU.
 • 5. PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ PROTIDROGOVÉ PROGRAMY.
 • 6. VÝŽIVA A POTRAVINY: značení potravin, výživová a zdravotní tvrzení, věda o nutrici, bezpečnost potravin a stravování.
 • 7. FAKTORY PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ: hluk, světlo, záření, bydlení, voda.
 • 8. TOXIKOLOGIE V PREVENCI.
 • 9. PRÁCE A ZDRAVÍ.
 • 10. EPIDEMIOLOGICKÁ STUDIE VÝŽIVY VYBRANÝCH SKUPIN POPULACE: návrh na vytvoření dotazníku, výběr populačního souboru, použití standardizovaného dotazníku, počítačové zpracování údajů, vyhodnocení výsledků na individuální a skupinové bazi.
 • 11. SPECIÁLNÍ TOXIKOLOGIE: prezentace poznatků o vybraných chemických látkách (Pb, Hg, Cr, Cd, toluen a benzen, trichloretylen): výskyt v životním a pracovním prostředí, způsoby expozice populace, účinky na organismus (včetně možného teratogenního působení). Klinická manifestace otravy, možnosti terapie. Opatření primární a sekundární prevence.
 • 12. KOMPLEXNÍ PREVENCE KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ: anamnestické, klinické a biochemické vyšetřování hlavních rizikových faktorů (kouření, výživa, tělesná aktivita, krevní lipidy, antropometrie, zátěžové testy); vyhodnocení výsledků, návrhy na prevenci.
 • 13. ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ U HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ: praktická aplikace programu 4P (4A) v poradnách pro odvykání kouření a na vybraných pracovištích nemocnic.
 • 14. PODPORA KOJENÍ: praktická aplikace poznatků o poporodní péči o novorozence se zvláštním zaměřením na podporu kojení.
 • 15. EPIDEMIOLOGICKÉ STUDIE S RŮZNÝM ZAMĚŘENÍM, např.: Preference různých druhů potravin u dětí. Frekvence konzumace rychlého občerstvení u dětí. Postoje různých skupin populace k aktivitám za nekouření. Frekvence konzumace ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků u dětí.
 • 16. NÁSLEDKY PRENATÁLNÍ EXPOZICE KOUŘENÍ, které se projevují v průběhu těhotenství a dospělosti. Rešerše odborné literatury.
 • 17. ZÁKLADY HODNOCENÍ, ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE RIZIKA: konkrétní případové studie.
 • 18. ČLOVĚK A PROSTŘEDÍ: fyzikální, chemické, biologické a sociální faktory v makro a mikroprostoru; jejich interakce. Způsoby adaptace a kompenzace k zachování homeostázy. "Zdraví" a "nemoc", jejich determinanty.
 • 19. PREVENCE: primární a sekundární, úkoly a cíle. Nejvýznamnější světové a české programy primární prevence.
 • 20. HLUK: zdroje, účinky na zdraví, možnosti preventivních opatření.
 • 21. SVĚTLO A OSVĚTLENÍ: fyziologie vidění, optimální pracovní podmínky osvětlení. Fyziologický význam barev.
 • 22. ZÁŘENÍ: druhy, jejich zdroje, účinky na lidské zdraví. Možnosti preventivních opatření.
 • 23. KOMPLEX MIKROKLIMATICKÝCH PODMÍNEK: externí a interní faktory. Způsoby termoregulace. Pracoviště s extrémními klimatickými podmínkami, principy pitného režimu. Douhodobě a krátkodobě únosná tepelná zátěž.
 • 24. BIOLOGICKÉ RYTMY: cirkadiánní a ostatní, jejich vliv na výkonnost. Směnná práce jako rizikový faktor. Aktivní a pasivní odpočinek. Hygiena spánku.
 • 25. OVZDUŠÍ A ZDRAVÍ: nejčastější kontaminanty zevního ovzduší, jejich zdroje a expozice populace. Smog. Zdravotní následky expozice znečistěnému ovzduší.
 • 26. OBECNÁ TOXIKOLOGIE: způsoby expozice, cesty vstupu, vstřebávání; metabolismus xenobiotik; genetický polymorfismus indukce mikrosomalmích enzymů; vylučování. Poškození zdraví chemickou expozicí, karcinogeneze. Podobnosti a rozdíly dětí a dospělých v toxikologii.
 • 27. BYDLENÍ A ZDRAVÍ: nejrozšířenější rizikové faktory v uzavřených prostorách, zdravotní následky expozice (nemoci spojené s bydlením, syndrom nemocné budovy, mnohočetní chemické přecitlivělost). Větrání: typy a význam.
 • 28. VODA A ZDRAVÍ: hygienické ukazatele pro pitnou vodu, indikátory fekálního znečistění. Stopové prvky v pitné vodě. Nemoci z kontaminované vody. Zásady ochrany zdrojů pitné vody.
 • 29. VÝŽIVA A ZDRAVÍ: nemoci spojené s malnutricí a kontaminovanou potravou. Úloha výživy v podpoře zdraví. Výživová doporučení. Způsoby zjišťování výživového chování.
 • 30. ODPADY A ZDRAVÍ: druhy odpadů, jejich zdroje. Hygienické požadavky na bezpečnou likvidaci odpadů.
 • 31. PŘÍRODNÍ A UMĚLÉ CHOEMICKÉ LÁTKY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ: druhy, bodové a plošné kontaminace. Životní prostředí v České republice. Principy monitorování kontaminantů životního prostředí. "Přírodní pesticidy".
 • 32. KOUŘENÍ A ZDRAVÍ: kouření jako nejvýznamnější jednotlivý preventabilní faktor předčasné nemocnosti a úmrtnosti. Závislost na kouření jako psychiatrické onemocnění. Nedobrovolná expozice tabákovému kouři, její zdravotní následky.
 • 33. PRÁCE A ZDRAVÍ: hlavní rizikové faktory v pracovním prostředí; nemoci z povolání a nemoci související s prací. Riziková pracoviště. Zásady ochrany zdraví pracovníků na rizikových pracovištích.
 • 34. STRES A ZDRAVÍ: fyziologické reakce organismu na stresové situace. Nemoci s etiologickou účasti stresu. Principy zvládání stresu.
 • 35. NEPŘENOSNÁ ONEMOCNĚNÍ HROMADNÉHO VÝSKYTU: epidemiologie, etiologie, prevence. Kardiovaskulární onemocnění. Zhoubné nádory. Respirační onemocnění. Alergie. Diabetes mellitus. Osteoporóza.
 • EPIDEMIOLOGIE INFEKČNÍCH NEMOCÍ:
 • 1. Principy a cíle epidemiologie.
 • 2. Základy epidemiologické statistiky; epidemiologická pracovní metoda (deskriptivní, analytická, experimentální epidemiologie).
 • 3. Epidemický proces; etiologie a rizikové faktory pro šíření nákazy v podmínkách jejich přirozeného výskytu.
 • 4. Zdroj nákazy, infekciosita v jednotlivých stádiích nemoci.
 • 5. Nosičství patogenních mikroorganizmů.
 • 6. Způsoby přenosu.
 • 7. Vnímavost organizmu a populace.
 • 8. Aktivní a pasivní imunizace.
 • 9. Přírodní faktory, sociálně ekonomické faktory.
 • 10. Globální epidemiologie. Epidemiologická surveillance.
 • 11. Prevence infekčních chorob.
 • 12. Obecné metody.
 • 13. Hlášení infekčních nemocí.
 • 14. Represivní opatření v ohnisku nákazy.
 • 15. Izolace, karanténa, zvýšený zdravotnický dozor.
 • 16. Surveillance nemocničních infekcí (NI). Etiologie, zdroje nemocničních nákaz, rizikové faktory, přenos NI.
 • 17. Charakteristika nejvýznamnějších nemocničních nákaz.
 • 18. Zásady prevence nemocničních nákaz.
 • 19. Dekontaminace, dezinfekce a sterilizace.
 • 20. Speciální epidemiologie - každá infekce je probírána z těchto hledisek:
  Klinická a společenská závažnost.
 • 21. Epidemiologická charakteristika.
 • 22. Etiologie a patogeneza z epidemiologického hlediska.
 • 23. Možnosti včasné klinické a laboratorní diagnostiky.
 • 24. Program surveillance, prevence, vědecká prognóza.
 • 25. Alimentární nákazy.
 • 26. Respirační nákazy.
 • 27. Parenterálně přenosné nákazy.
 • 28. Zoonózy.
 • 29. Infekce kůže a měkkých tkání.
 • 30. Praktická cvičení: Hodnocení provozně- epidemiologických řádů, kontrola režimu klinického pracoviště.
 • Mikrobiologická kontrola prostředí a kontrola dezinfekčních a sterilizačních postupů.
 • 31. Interpretace výsledků.
 • VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ:
 • 1. Veřejné zdravotnictví - charakteristika oboru.
 • 2. Systém péče o zdraví a zdravotnický systém (obsah, funkce, okolí systémů, aktuální otázky vývoje systému péče o zdraví a zdravotnických systémů).
 • 3. Zdravotní situace v ČR, její dosavadní vývoj a mezinárodní srovnání.
 • 4. Úmrtnost jako ukazatel zdraví (ukazatele zdravotního stavu založené na evidenci zemřelých, střední délka života, souhrnné ukazatele zdraví).
 • 5. Měření frekvence nemocí v populace (incidence, prevalence, průměrná doba trvání nemoci, vztahy mezi ukazateli nemocnosti).
 • 6. Demografický tranzit a epidemiologická transformase.
 • 7. Sociální determinanty zdraví.
 • 8. Příčiny nárůstu výdajů na zdravotní péči.
 • 9. Ekonomika zdravotnictví - pojem, teoretická východiska, přehled hlavních oblastí zájmu (témat).
 • 10. Trh a zdravotní péče (tržní selhání).
 • 11. Typy zdravotnických systémů ve světě, jejich přednosti a nedostatky.
 • 12. Zdravotní pojištění (veřejnoprávní zdravotní pojištění, soukromoprávní zdravotní pojištění).
 • 13. Financování zdravotnictví v ČR (zdroje financí, struktura peněžních vydání na zdravotní péči, formy úhrad).
 • 14. Účinnost a efektivita, vysvětlení pojmů, jejich měření a hodnocení.
 • 15. Dostupnost zdravotnických služeb.
 • 16. Kvalita zdravotní péče, definice, vlastnosti, možnosti hodnocení.
 • 17. Hodnocení zdravotnických služeb (význam a metody hodnocení, používané ukazatele a jejich interpretace).
 • 18. Zdravotní potřeba (potřeba, požadavky a spotřeba služeb).
 • 19. Prevence a její překážky (motivace k prevenci, kategorizace prevence, překážky prevence).
 • 20. Primární péče a sebepéče.
 • 21. Zdravotní výchova; role, význam a typy zdravotní gramotnosti.
 • 22. Výchovný program (příprava, realizace, hodnocení).
 • 23. Formy decentralizace.
 • 24. Privatizace zdravotnických zařízení.
 • 25. Zdravotnická informatika a její aplikace (informační systémy).
 • 26. Souhrnné hodnocení činnosti zdravotnického systému (performance - responzivnost, slušné financování, stewardship; metodika, interpretace).
 • 27. Role státu ve zdravotní péči.
 • 28. Státní správa v ochraně veřejného zdraví.
 • 29. Zdravotní politika (pojem, zaměření, nástroje a cíle zdravotní politiky).
 • 30. Evropská zdravotní politika (zdroje a východiska evropské zdravotní politiky, program SZO Zdraví 2020).
 • MEDICÍNSKÉ PRÁVO A ZDRAVOTNICKÝ MANAGEMENT:
 • 1. Teorie řízení a management zdravotnických zařízení.
 • 2. Státní správa a samospráva ve zdravotnictví. Stavovské komory, vznik a historický vývoj, současná role. Základní stavovské předpisy, práva a povinnosti členů ČLK.
 • 3. Úloha práva v péči o zdraví; základní právní normy ve zdravotní péči.
 • 4. Práva a povinnosti občanů v péči o zdraví (práva občanů, práva pacientů, právo pacienta na informace).
 • 5. Poskytovatel zdravotnických služeb, podmínky provozování; standardizace a akreditace poskytovatelů zdravotnických služeb; soustava poskytovatelů, zdravotnických služeb, druhy a formy zdravotní péče.
 • 6. Systém zdravotnických povolání, základní předpoklady výkonu povolání lékaře; specializační vzdělávání lékaře, celoživotní vzdělávání lékaře.
 • 7. Základní povinnosti zdravotnických pracovníků.
 • 8. Lex artis, vymezení, právní základ, závaznost.
 • 9. Informovaný souhlas se zdravotním výkonem; odmítnutí zdravotní péče pacientem, forma a náležitosti negativního reversu.
 • 10. Právní odpovědnost ve zdravotnictví (občanskoprávní odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb; trestní odpovědnost lékaře; disciplinární odpovědnost lékaře; přestupky a správní delikty ve zdravotnictví)
Literatura
  povinná literatura
 • ŽÁČEK, A. and J. HOLČÍK. Sociální lékařství II, Úvod do veřejného zdravotnictví. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 130 pp. ISBN 80-210-0375-8.
 • KOTULÁN, Jaroslav a Drahoslava HRUBÁ. Preventivní lékařství SO. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. info
 • *
 • *
  doporučená literatura
 • Required literature for PREVENTIVE MEDICINE AND HYGIENE
 • *
 • 1. Lener J et al: Medical hygiene. Prague - Czech Republic: Vydavatesltví Karolinum; 1997. pp 1-128.
 • 2. Bártová J, Havránek J, Hrnčíř E, Lener J, Petrová K: General and environmental hygiene. Edited by J. Bártová. Prague - Czech Republic: 3rd Medical Faculty Charles University Prague; 1994. pp 5-87.
 • 3. Varkey P: Mayo clinic preventive medicine and public health board review. Edited by Prathibha Varkey. New York - United States: Mayo Clinic Scientific Press - Oxford University Press; 2010. pp 111-232.
 • 4. Brázdová Z, Fiala J: Dietary guidelines in the Czech Republic. Brno: Acta Facultatis Medicae Universitas Masarykianae; 1998.
 • 5. Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. pp 99-177.
 • 6. www.who.int (information not found in the books).
 • *
 • *
 • Required literature for EPIDEMIOLOGY
 • *
 • 1. Bakoss P, Baška T, Bazovská S, Kmety E, Maďar R et al: Compendium of epidemiology. Edited by Pavol Bakoss. Bratislava - Slovak Republic: Comenius University Bratislava; 1999. pp 3-138.
 • 2. Stone DB, Armstrong WR, Macrina DM, Pankau JW: Introduction to epidemiology. Dubuque, IA - USA: Brown & Benchmark Publishers; 1996. pp 22-63, 115-150.
 • 3. Farmer R, Lawrenson R, Miller D: Epidemiology and public health medicine. 5th edition. Oxford - U.K.: Blackwell Publishing; 2004. pp 7-13, 91-126.
 • 4. Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. pp 117-131.
 • 5. www.who.int (information not found in the books).
 • 6. www.cdc.gov (information not found in the books).
 • 7. http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx (information not found in the books).
 • *
 • *
 • Required literature for SOCIAL / COMMUNITY MEDICINE, PUBLIC HEALTH AND HEALTHCARE ADMINISTRATION
 • *
 • 1. Study material for public health and healthcare administration (20 chapters / questions) CAN BE BORROWED at the Department of Public Health A21, office 321. Students MUST return it back the day of examination in good condition.
 • 2. Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. pp 1-60, 83-113, 165-176.
 • 3. Seminar papers (Forty-two) in the subject’s vault VLZP11XX - Public Health State Examination Questions (Group D).
 • *
 • *
 • Recommended literature for PREVENTIVE MEDICINE AND HYGIENE
 • Hrubá D: Occupational Medicine Practice. Basic Toxicology. (Fundamental abstracts from textbooks. LF MU: 1997).
Výukové metody
Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.

Státní rigorózní zkouška ze Zdraví, prevence, zdravotnictví probíhá ústní formou. Každý student si vylosuje jednu otázku z každé skupiny otázek, které jsou následující:
 • Preventivní lékařství a hygiena.
 • Epidemiologie infekčních nemocí.
 • Veřejné zdravotnictví.
 • Medicínské právo a management zdravotnictví.
Metody hodnocení
INFORMACE O STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE:

1.   Pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce je požadováno, aby měl student úspěšně splněny všechny předměty uvedené v předpokladech pro absolvování zkoušky.

2.  Státní závěrečná zkouška probíhá ústní formou před zkušební komisí.

3.  Student MUSÍ zodpovědět VŠECHNY otázky. V případě, že neuspěje u některé z otázek, neuspěje ani u závěrečné zkoušky. To znamená, že v následujícím termínu bude muset zodpovědět novou otázku z každé otázkové sady.

4.   Každý student se musí v ISu registrovat na jeden z vypsaných zkouškových termínů. Tyto termíny jsou pevně stanovené (pouze v průběhu zkouškového období s výjimkou předtermínu). Žádné další termíny se vypisovat nebudou.

5.   Studenti zapsaní na konkrétní zkouškový termín o něj přijdou v případě, že:
  a-) se v den zkoušky dostaví pozdě.
  b-) se ke zkoušce nedostaví a včas si nezrušili zápis na termín v systému (viz IS).

6.   V případě neúspěšného složení státní závěrečné zkoušky může být zkouška opakována DVAKRÁT a to pouze ve vypsaných zkouškových termínech.

7.   V případě, že student u státní závěrečné zkoušky neuspěje ani při třetím pokusu (druhé opakování), musí předmět zopakovat v následujícím semestru / školním roce.

8.   Všechny otázky v rámci státní závěrečné zkoušky vycházejí z VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY, seminářů a přednášek (Sociální lékařství, Epidemiologie infekčních nemocí, Preventivní lékařství, Veřejné zdravotnictví, Medicínské právo a management zdravotnictví).


AKADEMICKÉ PŘESTUPKY, PLAGIÁTORSTVÍ A NEETICKÉ CHOVÁNÍ:

1.   Každý pokus o neetické a akademicky nepřípustné chování, například podvádění či napovídání jinému při testu / přípravě u ústní zkoušky, bude důvodem k disciplinárním krokům, například:
  a) Budete požádáni o okamžité odevzdání testu / přípravy a opuštění místnosti. To znamená, že přijdete o termín a v záznamu výsledků v informačním systému získáte odpovídající ohodnocení F / 4.
  b) Bude zahájeno disciplinární řízení.
  c) Neúspěšné absolvování předmětu.
  d) Vyloučení z univerzity.

2.   Během testu / ústní zkoušky je zakázáno:
  a) Používat hytré telefony, tablety.
  b) Používat počítače a notebooky.
  c) Mít naslouchátka (pokud nejsou předepsána lékařem) či jakákoli sluchátka.
  d) Mluvení během testu / přípravy u ústní zkoušky.

* Porušení tohoto zákazu povede k výše zmíněným disciplinárním krokům.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.