FF FDCJpSLI Experimentální a aplikovaná lingvistika
Název anglicky: Experimental and Applied Linguistics
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FF D-CJ_ Český jazyk

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: z doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce. Tyto části neprobíhají současně.
Student je povinen zapsat si doktorskou zkoušku v 5. nebo 6. semestru studia. Zkouška probíhá před zkušební komisí, a to vždy v řádném zkouškovém období (tj. buď v červnu, nebo v lednu). 3 měsíce před zkouškou (tj. buď v březnu, nebo v říjnu) student kontaktuje garanta svého studijního směru, který mu zadá 3 tematické okruhy. Ke každému z nich si student připraví prezentaci v rozsahu 15 minut. Dva z nich pak představí ústně před zkušební komisí (výběr 2 témat ze 3 zadaných je v kompetenci komise a proběhne těsně před začátkem zkoušky). Součástí zkoušky je prověření znalostí z povinně volitelných předmětů specializace Experimentální a aplikovaná lingvistika.
Doktorská zkouška má prokázat schopnost studenta prezentovat ústní formou vybraná jazykovědná témata z lingvistických disciplín, která korespondují se zaměřením jeho doktorské práce a se zaměřením doktorské skupiny, jejíhož chodu se aktivně účastní. Cílem zkoušky je prověřit doktorandovu schopnost interpretovat jazykové fenomény, kriticky reflektovat současnou literaturu, reagovat na diskuzi a věcně argumentovat.
Cílem doktorských disertačních prací je zpracovat samostatně konkrétní jazykovědné téma, a to inovativním způsobem. Doktorand v disertaci reflektuje současný stav poznání dané problematiky, na základě toho jasně formuluje téma své práce, navrhuje adekvátní metody výzkumu, shromažďuje data, tato data vyhodnocuje a podrobuje kritické analýze, v závěru práce shrnuje získané výsledky, zasazuje je do širšího kontextu stavu oboru a jednoznačně formuluje, v čem jeho práce dosavadní znalosti rozšiřuje, prohlubuje, zpřesňuje nebo koriguje.
Obhajoba disertační práce se skládá: z prezentace doktoranda školitelem, prezentace hlavních bodů práce doktorandem, prezentace posudků, odpovědí na posudky, diskuze. Po diskuzi komise hlasuje a stanoví známku.

Studijní a výzkumné povinnosti

Klíčové součásti studijních povinností v doktorském programu jsou provázány s přípravou a zpracováním disertační práce, která představuje ucelenou odbornou publikaci vycházející z originálního výzkumu.
Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu: Vedle povinných kurzů zahrnují vlastní tvůrčí činnost a její prezentaci - v průběhu studia je vyžadována aktivní účast alespoň na jedné odborné konferenci a publikace minimálně jedné studie v odborném periodiku. Dále se doktorand povinně zúčastní doktorandských konferencí pořádaných pracovištěm. Jiná odborná činnost na pracovišti může zahrnovat např. výuku, redakční práci, organizační spolupráci např. v souvislosti s konferencemi.
V rámci studia se vyžaduje studijní pobyt na zahraniční univerzitě či jiné výzkumné instituci zvolené s ohledem na disertační téma a umožňující konzultace se zahraničními odborníky a rešerše aktuální sekundární literatury.

Povinné předměty doktorského studia zahrnují čtyři typy předmětů:
Předměty přímo spjaté s řádným ukončením studia, jako jsou Teze (CJDY17), Doktorská zkouška (CJDY16) a Doktorská práce (CJDY18).
Další typ předmětů jsou Vědecká studie I (CJDY14), Prezentace I (CJDY13), Zahraniční studijní pobyt I (CJDY15) a Doktorský den I, II (CJDY11, CJDY12). Studenti by se měli snažit o účast na mezinárodních konferencích zaměřených na témata zpracovávaná v rámci disertace. Měli by usilovat o publikace vlastního bádání v odborných časopisech a aktivně se účastnit setkání v rámci pracoviště (doktorské dny). Tyto aktivity mají studenty vést k tomu, aby se naučili obhajovat výsledky svého bádání v odborném prostředí.
Třetí typ předmětů jsou Doktorské semináře I-VIII (CJDY03-10). Na ÚČJ FF MU jsou organizovány ve třech paralelních skupinách, v nichž se scházejí studenti zaměření v rámci tématu disertace na diachronní výzkum jazyka, na generativní gramatiku a na korpusovou lingvistiku. Jejich náplň sestává z úkolů, které doktorským studentům zadává vedoucí dané skupiny, a ze zvaných přednášek domácích i zahraničních odborníků.
Čtvrtý typ předmětů tvoří Filozofie jazyka (CJDY01) a Jazyková příprava (CJDY02).
Zbývající počet kreditů (90) tvoří povinně volitelné specializační předměty, další povinně volitelné předměty podporující publikační činnost doktoranda a volitelné předměty z nabídky dalších filologických pracovišť.
Specializační předměty z oblasti Experimentální a aplikovaná lingvistika jsou: Korpusová lingvistika (CJDSL001), Kritická práce s daty I (CJDSL002), Kritická práce s daty II (LgDEA10), Experimentální syntax a sémantika (LgDEA09), Applied Machine Learning (PLIN068), Applied Machine Learning Project (PLIN069), Projekty z programování mobilních aplikací (PLIN053 ), Analýza diskurzu (AJ32058), Etika výzkumu (PGDS00EV). Podle zaměření disertace si student povinně zapíše minimálně 4 specializační předměty.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Obhájené disertační práce:
Mgr. Jakub Machura, Ph.D. (učo ), Automatické doplňování a korekce interpunkce v češtině, https://is.muni.cz/auth/th/qebgq/;

Mgr. et Mgr.Lucie Janků, Ph.D. (učo ), The Nanosyntax of Czech Nominal Declension, https://is.muni.cz/auth/th/qebgq/;

Mgr. et Mgr. Ondřej Mrázek, Ph.D. (učo 383957), Strojové zpracování starších biblických textů, https://is.muni.cz/auth/th/in9zq/;

Kateřina Najbrtová (učo 145034). Korpusová analýza přejímání valenčních rámců u adjektiv derivovaných sufixem -telný, https://is.muni.cz/th/145034/ff_d/;

Olga Navrátilová (učo 109306). Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině, https://is.muni.cz/th/109306/ff_d/;

Jana Nová (učo 106015). Běžná mluva nejmladší generace v západočeském pohraničí, https://is.muni.cz/th/106015/ff_d/;


Témata disertačních prací:
1. Jazyk české menšiny v Chorvatsku - aktuální stav

2. Mezijazyk a česká deklinace

3. Budování diachronního transliterovaného korpusu historické češtiny

4. Značkování slovotvorných rysů pro počítačové zpracování češtiny

5. Morfologické varianty jako problém počítačového zpracování češtiny

Doporučený průchod studijním plánem

Společná část

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJDY01Filozofie jazyka P. Karlíkk 2/0/010 1-
FF:CJDY02Jazyková příprava P. Kosekz 0/0/05 --
FF:CJDY03Doktorský seminář I K. Osolsoběz 1/1/015 1-
FF:CJDY04Doktorský seminář II K. Osolsoběz 1/1/015 2-
FF:CJDY05Doktorský seminář III K. Osolsoběz 1/1/015 3-
FF:CJDY11Doktorský den I P. Kosekz 0/0/010 --
FF:CJDY12Doktorský den II P. Kosekz 0/0/010 --
FF:CJDY13Prezentace I P. Kosekz 0/0/05 --
FF:CJDY14Vědecká studie I P. Kosekz 0/0/015 --
FF:CJDY15Zahraniční studijní pobyt I K. Osolsoběz 0/0/05 --
FF:CJDY16Doktorská zkouška K. OsolsoběSDzk 0/0/0- --
FF:CJDY17Teze K. Osolsoběz 0/0/05 8-
FF:CJDY18Doktorská práce K. Osolsoběz 0/0/025 8-
135 kreditů

Povinně volitelné předměty

15 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJDSM001Stará čeština P. Kosekz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:CJDY06Doktorský seminář IV K. Osolsoběz 1/1/015 --
FF:CJDY07Doktorský seminář V K. Osolsoběz 1/1/015 --
FF:CJDY08Doktorský seminář VI K. Osolsoběz 1/1/015 --
FF:CJDY09Doktorský seminář VII K. Osolsoběz 1/1/015 --
FF:CJDY19Textová příprava K. Osolsoběz 0/0/020 --
FF:CJDY20Vědecká studie II P. Kosekz 0/0/015 --
FF:CJDY21Prezentace II P. Kosekz 0/0/05 --
FF:CJDY22Zahraniční studijní pobyt/stáž II K. Osolsoběz 0/0/010 --
FF:CJDY23Zahraniční studijní pobyt/stáž III K. Osolsoběz 0/0/020 --
FF:CJDY24Výuka K. Osolsoběz 0/0/05 --
FF:CLDS_a33Česká středověká literatura H. Bočkovák 0/0/0 blok.15 --
FF:LMD_001Textová kritika I P. Kosekk 0/0/015 --
FF:LMD_002Textová kritika II P. Mutlovák 0/0/015 --
FF:LMD_003Středověká latina P. Mutlovák 0/0/0 blok.15 --
FF:LMD_004Středověká latinská literatura J. Nechutovák 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDS_001Středověká němčina S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDS_002Německá středověká literatura S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 --
255 kreditů

Specializační část

Povinné předměty

30 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 1-
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 2-
30 kreditů

Povinně volitelné předměty

60 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:AJ32058Analýza diskurzu J. Chovaneck 0/0/015 4-
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS Z. Fišerzk 0/0/0 blok.10 3-
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 2-
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 2-
FF:PGDS00EVEtika výzkumu R. Švaříčekz 2/4/015 4-
FF:PLIN053Projekty z programování mobilních aplikací R. Holajz 0/2/04 --
FF:PLIN068Applied Machine Learning R. Holajk 2/0/03 --
FF:PLIN069Applied Machine Learning Project R. Holajzk 0/0/46 --
83 kreditů