FSS DMZS01 Mediální a žurnalistická studia
Název anglicky: Media and journalism studies
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FSS D-MZS_ Mediální a žurnalistická studia

Úvodní informace / Pokyny

Studijní program bude obsahovat jeden studijní plán bez specializací. Program bude složen z šesti předmětových modulů, které zohledňují různé zaměření zahrnutých předmětů a které současně zpřehledňují rozložené celého programu a jeho klíčové akcenty. Studující mají povinnost v rámci studia získat 206 kreditů absolvováním 17 povinných předmětů a 34 kreditů absolvováním povinně volitelných předmětů. 1. Modul teoretický: Zahrnuje společný předmět teoretického charakteru ustavující sdílený oborový základ a tematicky specializované teoretické semináře navázané na téma dizertace. Předměty modulu: Teorie mediálních a žurnalistických studií, Teoretická část dizertační práce I, Teoretická část dizertační práce II 2. Modul metodologický: Zahrnuje společný předmět ustavující sdílený metodologický základ a specializované metodologické semináře. Předměty modulu: Metodologie mediálních a žurnalistických studií, Analýza dat I, Analýza dat II 3. Modul disertace: Předměty vztažené k práci na dizertačním projektu a dizertační práci. Předměty modulu: Prezentace disertačního projektu, Obhajoba disertačního projektu, Prezentace výsledků disertačního projektu, Dizertační práce 4. Modul komunikace vědeckých výsledků: Zahrnuje předměty rozvíjející dovednosti nutné k úspěšnému zvládnutí komunikace v rámci domácí i mezinárodní odborné komunity. Předměty modulu: Komunikace vědeckých výsledků, Prezentace na konferenci, Prezentace na mezinárodní konferenci, Publikační činnost I, Publikační činnost II 5. Modul aplikační: Zahrnuje předměty aplikační povahy rozvíjející schopnosti navázané na mimoakademickou praxi, zkušenosti s týmovou a projektovou prací a pedagogické a popularizační dovednosti. Předměty modulu: Analytická praxe, Popularizace vědy, Účast na výuce, Účast na výzkumném projektu, Pedagogické praktikum, Psaní a management projektů 6. Modul zahraničních pobytů: Zahrnuje povinný zahraniční pobyt i nepovinné zahraniční akademické a pracovní stáže a krátkodobé výjezdy. Předměty modulu: Zahraniční výzkumný pobyt, Zahraniční výjezd, Zahraniční pracovní pobyt Program přitom zahrnuje společné předměty a předměty založené na individuální práci studenta se školitelem. Cílem společných předmětů je zajistit interakci a vzájemnou zpětnou vazbu napříč kohortou studujících a vytvoření sdíleného vědomostního základu. Cílem individuálních předmětů je pak prohloubení znalostí a dovedností spojených s prohloubením akademických dovedností a s konkrétní dizertační prací. Studijní plán dovoluje jistou míru individuální flexibility; plán nicméně obsahuje čtyři klíčové kontrolní body, jež v čase rozkládají absolvování klíčových předmětů a které dovolují průběžnou kontrolu nad průběhem vzniku dizertačního projektu a dizertační práce. Tyto kontrolní body jsou spojeny s 1., 4., 6. a 8. semestrem. 1. semestr: Absolvování předmětu Prezentace disertačního projektu (zahrnujícího prezentaci vstupní podoby dizertačního projektu). Nejpozději do konce 4. semestru: a) Absolvování předmětu Teorie mediálních a žurnalistických studií, který zahrnuje sdílený teoretický základ studia b) Absolvování předmětu Metodologie mediálních a žurnalistických studií, který zahrnuje sdílený metodologický základ studia c) Absolvování předmětu Obhajoba disertačního projektu, který je založen na prezentaci a obhajobě finální podoby dizertačního projektu. Nejpozději do konce 6. semestru: Absolvování předmětu Prezentace výsledků disertačního projektu, kde student prezentuje dílčí výsledky dizertačního výzkumu. Nejpozději do konce 8. semestru: Absolvování 240 ECTS doktorského studia, absolvování všech povinných předmětů, odevzdání a obhajoba dizertační práce, státní doktorská zkouška (SDZ).

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURd0001Teorie mediálních a žurnalistických studií J. Macekk 1/1/015 1-
FSS:ZURd0002Teoretická část dizertační práce I J. Macekz 0/2/015 1-
FSS:ZURd0003Teoretická část dizertační práce II J. Macekz 0/2/015 2-
FSS:ZURd0004Metodologie mediálních a žurnalistickým studií D. Šmahelk 1/1/015 2-
FSS:ZURd0005Analýza dat I D. Šmahelz 0/2/010 3-
FSS:ZURd0006Analýza dat II D. Šmahelz 0/2/010 4-
FSS:ZURd0007Prezentace návrhu dizertačního projektu J. Macekz 0/1/01 1-
FSS:ZURd0008Obhajoba dizertačního projektu D. Šmahelz 0/1/05 4-
FSS:ZURd0009Prezentace výsledků dizertačního projektu J. Macekz 0/1/05 6-
FSS:ZURd0010Komunikace vědeckých výsledků H. Macháčkováz 0/2/010 3-
FSS:ZURd0011Prezentace na konferenci J. Macekz 0/2/010 4-
FSS:ZURd0012Prezentace na mezinárodní konferenci J. Macekz 0/2/015 5-
FSS:ZURd0013Publikační činnost I D. Šmahelz 0/2/015 6-
FSS:ZURd0014Publikační činnost II D. Šmahelz 0/2/020 7-
FSS:ZURd0099Dizertační práce J. Macekz 0/2/020 8-
FSS:ZURd0102Účast na výuce J. Motalz 0/2/05 3-
186 kreditů

Zahraniční výjezdy

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0900Zahraniční výzkumný pobyt V. Hloušekk 0/0/020 -P
FSS:FSSd0910Zahraniční výjezd V. Hloušekz 0/0/04 -P
24 kreditů

Povinně volitelné předměty

Za povinně volitelné předměty je potřeba získat minimálně 34 kreditů, přičemž některé předměty jsou hodnoceny v rozmezí 5-20 kreditů (ZUD100), případně 1-10 kreditů (ZUD103).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:FSSd0990Zahraniční pracovní pobyt V. Hloušekk 0/0/0- --
FSS:ZURd0100Analytická praxe J. Macekz 0/2/020 --
FSS:ZURd0101Popularizace vědy J. Motalz 0/2/05 6-
FSS:ZURd0103Účast na výzkumném projektu D. Šmahelz 0/2/010 --
FSS:ZURd0104Pedagogické praktikum J. Motalz 0/2/05 4-
FSS:ZURd0105Psaní a management projektů J. Motalz 0/2/05 6-
45 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:ZURd0110Publikační činnost III D. Šmahelz 0/2/020 --
FSS:ZURd0111Dizertační práce II J. Macekz 0/2/020 --
40 kreditů