FF FDCJpJ Český jazyk
Název anglicky: Czech language
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-CJ_ Český jazyk

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: z doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce. Tyto části neprobíhají současně.
Student je povinen zapsat si doktorskou zkoušku v 5. nebo 6. semestru studia. Zkouška probíhá před zkušební komisí, a to vždy v řádném zkouškovém období (tj. buď v červnu, nebo v lednu). 3 měsíce před zkouškou (tj. buď v březnu, nebo v říjnu) student kontaktuje garanta svého studijního směru, který mu zadá 3 tematické okruhy. Ke každému z nich si student připraví prezentaci v rozsahu 15 minut. Dva z nich pak představí ústně před zkušební komisí (výběr 2 témat ze 3 zadaných je v kompetenci komise a proběhne těsně před začátkem zkoušky).
Doktorská zkouška má prokázat schopnost studenta prezentovat ústní formou vybraná jazykovědná témata z lingvistických disciplín, která korespondují se zaměřením jeho doktorské práce a se zaměřením doktorské skupiny, jejíhož chodu se aktivně účastní. Cílem zkoušky je prověřit doktorandovu schopnost interpretovat jazykové fenomény, kriticky reflektovat současnou literaturu, reagovat na diskuzi a věcně argumentovat.
Cílem doktorských disertačních prací je zpracovat samostatně konkrétní jazykovědné téma, a to inovativním způsobem. Doktorand v disertaci reflektuje současný stav poznání dané problematiky, na základě toho jasně formuluje téma své práce, navrhuje adekvátní metody výzkumu, shromažďuje data, tato data vyhodnocuje a podrobuje kritické analýze, v závěru práce shrnuje získané výsledky, zasazuje je do širšího kontextu stavu oboru a jednoznačně formuluje, v čem jeho práce dosavadní znalosti rozšiřuje, prohlubuje, zpřesňuje nebo koriguje.
Obhajoba disertační práce se skládá: z prezentace doktoranda školitelem, prezentace hlavních bodů práce doktorandem, prezentace posudků, odpovědí na posudky, diskuze. Po diskuzi komise hlasuje a stanoví známku.

Studijní a výzkumné povinnosti

Klíčové součásti studijních povinností v doktorském programu jsou provázány s přípravou a zpracováním disertační práce, která představuje ucelenou odbornou publikaci vycházející z originálního výzkumu.
Povinné aktivity studenta jsou formulovány v individuálním studijním plánu: Vedle povinných kurzů zahrnují vlastní tvůrčí činnost a její prezentaci - v průběhu studia je vyžadována aktivní účast alespoň na jedné odborné konferenci a publikace minimálně jedné studie v odborném periodiku. Dále se doktorand povinně zúčastní doktorandských konferencí pořádaných pracovištěm. Jiná odborná činnost na pracovišti může zahrnovat např. výuku, redakční práci, organizační spolupráci např. v souvislosti s konferencemi.
V rámci studia se vyžaduje studijní pobyt na zahraniční univerzitě či jiné výzkumné instituci zvolené s ohledem na disertační téma a umožňující konzultace se zahraničními odborníky a rešerše aktuální sekundární literatury.

Povinné předměty doktorského studia zahrnují čtyři typy předmětů:
Předměty přímo spjaté s řádným ukončením studia, jako jsou Teze (CJDY17), Doktorská zkouška (CJDY16) a Doktorská práce (CJDY18).
Další typ předmětů jsou Vědecká studie I (CJDY14), Prezentace I (CJDY13), Zahraniční studijní pobyt I (CJDY15) a Doktorský den I, II (CJDY11, CJDY12). Studenti by se měli snažit o účast na mezinárodních konferencích zaměřených na témata zpracovávaná v rámci disertace. Měli by usilovat o publikace vlastního bádání v odborných časopisech a aktivně se účastnit setkání v rámci pracoviště (doktorské dny). Tyto aktivity mají studenty vést k tomu, aby se naučili obhajovat výsledky svého bádání v odborném prostředí.
Třetí typ předmětů jsou Doktorské semináře I-VIII (CJDY03-10). Na ÚČJ FF MU jsou organizovány ve třech paralelních skupinách, v nichž se scházejí studenti zaměření v rámci tématu disertace na diachronní výzkum jazyka, na generativní gramatiku a na korpusovou lingvistiku. Jejich náplň sestává z úkolů, které doktorským studentům zadává vedoucí dané skupiny, a ze zvaných přednášek domácích i zahraničních odborníků.
Čtvrtý typ předmětů tvoří Filozofie jazyka (CJDY01) a Jazyková příprava (CJDY02).

Zbývající počet kreditů (90) tvoří předměty podporující další publikační činnost doktoranda a volitelné předměty z nabídky dalších filologických pracovišť.

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Obhájené disertační práce:
Mgr. Jakub Machura, Ph.D. (učo ). Automatické doplňování a korekce interpunkce v češtině, https://is.muni.cz/auth/th/qebgq/;

Mgr. et Mgr.Lucie Janků, Ph.D. (učo ), The Nanosyntax of Czech Nominal Declension, https://is.muni.cz/auth/th/qebgq/;

Mgr. et Mgr. Ondřej Mrázek, Ph.D. (učo 383957), Strojové zpracování starších biblických textů, https://is.muni.cz/auth/th/in9zq/;

Kateřina Najbrtová (učo 145034). Korpusová analýza přejímání valenčních rámců u adjektiv derivovaných sufixem -telný, https://is.muni.cz/th/145034/ff_d/;

Olga Navrátilová (učo 109306). Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině, https://is.muni.cz/th/109306/ff_d/;

Jana Nová (učo 106015). Běžná mluva nejmladší generace v západočeském pohraničí, https://is.muni.cz/th/106015/ff_d/;


Témata disertačních prací:

1. Clitic climbing ve staré češtině

2. Syntaktické funkce staročeského supina

3. Automatická detekce vybraného typu gramatických chyb v českých textech

4. Nanosyntaktická analýza vybraného jevu v češtině a jeho porovnání s
ostatními slovanskými jazyky

5. Analýza vybraného jevu v rámci Government Phonology.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJDY01Filozofie jazyka P. Karlíkk 2/0/010 1-
FF:CJDY02Jazyková příprava P. Kosekz 0/0/05 --
FF:CJDY03Doktorský seminář I K. Osolsoběz 1/1/015 1-
FF:CJDY04Doktorský seminář II K. Osolsoběz 1/1/015 2-
FF:CJDY05Doktorský seminář III K. Osolsoběz 1/1/015 3-
FF:CJDY06Doktorský seminář IV K. Osolsoběz 1/1/015 4-
FF:CJDY07Doktorský seminář V K. Osolsoběz 1/1/015 5-
FF:CJDY08Doktorský seminář VI K. Osolsoběz 1/1/015 6-
FF:CJDY09Doktorský seminář VII K. Osolsoběz 1/1/015 7-
FF:CJDY10Doktorský seminář VIII K. Osolsoběz 1/1/015 8-
FF:CJDY11Doktorský den I P. Kosekz 0/0/010 --
FF:CJDY12Doktorský den II P. Kosekz 0/0/010 --
FF:CJDY13Prezentace I P. Kosekz 0/0/05 --
FF:CJDY14Vědecká studie I P. Kosekz 0/0/015 --
FF:CJDY15Zahraniční studijní pobyt I K. Osolsoběz 0/0/05 --
FF:CJDY16Doktorská zkouška K. OsolsoběSDzk 0/0/0- --
FF:CJDY17Teze K. Osolsoběz 0/0/05 8-
FF:CJDY18Doktorská práce K. Osolsoběz 0/0/025 8-
210 kreditů

Povinně volitelné předměty

30 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJDY19Textová příprava K. Osolsoběz 0/0/020 --
FF:CJDY20Vědecká studie II P. Kosekz 0/0/015 --
FF:CJDY21Prezentace II P. Kosekz 0/0/05 --
FF:CJDY22Zahraniční studijní pobyt/stáž II K. Osolsoběz 0/0/010 --
FF:CJDY23Zahraniční studijní pobyt/stáž III K. Osolsoběz 0/0/020 --
FF:AJ32058Analýza diskurzu J. Chovaneck 0/0/015 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 --
FF:CJDY24Výuka K. Osolsoběz 0/0/05 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS Z. Fišerzk 0/0/0 blok.10 --
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:PGDS00EVEtika výzkumu R. Švaříčekz 2/4/015 --
FF:PLIN068Applied Machine Learning R. Holajk 2/0/03 --
FF:PLIN069Applied Machine Learning Project R. Holajzk 0/0/46 --
FF:CJDSM001Stará čeština P. Kosekz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:CLDS_a34Evropské raně novověké paralely M. Soleiman pour Hashemizk 0/0/0 blok.15 --
FF:LMD_003Středověká latina P. Mutlovák 0/0/0 blok.15 --
FF:CLDS_a33Česká středověká literatura H. Bočkovák 0/0/0 blok.15 --
FF:LMD_004Středověká latinská literatura J. Nechutovák 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDS_001Středověká němčina S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDS_002Německá středověká literatura S. Stanovskák 0/0/0 blok.15 --
FF:LMD_001Textová kritika I P. Kosekk 0/0/015 --
FF:LMD_002Textová kritika II P. Mutlovák 0/0/015 --
319 kreditů