Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KREJČÍ, Pavel. Czechia vs. Czech Republic. In Jednotná prezentace republiky ve sportu doma i v zahraničí. 2022.
 2. KREJČÍ, Pavel. Periodizace vývoje jednotlivých jihoslovanských spisovných jazyků - hledání paralel. In Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, Katedra slovanských filológií, 5. listopadu 2021, Bratislava, Slovensko. 2022.
 3. KREJČÍ, Pavel. Srbochorvatština - zrod, vývoj, rozpad a co bylo dál? In Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, 27.04.2022, Praha. 2022.
 4. 2021

 5. KREJČÍ, Pavel, Elena KREJČOVÁ a Nadezhda STALYANOVA. A (Non)Existing Language – Serbo-Croatian after WWII. Balkanistic Forum. Blagoevgrad, 2021, roč. 30, č. 1, s. 233-243. ISSN 1310-3970. doi:10.37708/bf.swu.v30i1.15.
 6. KREJČÍ, Pavel. K původu některých českých a srbochorvatských frazémů s toponymickým komponentem. In Štěpánek, Václav et al. Savremena srpska i češka slavistička istraživanja / Současná srbská a česká slavistická bádání. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2021. s. 123-135. ISBN 978-80-263-1699-2.
 7. KREJČÍ, Pavel. K původu některých českých a srbochorvatských frazémů s toponymickým komponentem. In Savremena srpska i češka slavistička istraživanja – Současná srbská a česká slavistická bádání (Bělehrad, Srbsko). 2021. ISBN 978-86-7391-044-4.
 8. KREJČÍ, Pavel. K původu některých českých a srbochorvatských frazémů s toponymickým komponentem. In Kolokvijum Brno-Beograd: Savremena srpska i češka slavistička istraživanja, 21. 10. 2021, Beograd, Srbsko. 2021.
 9. KREJČÍ, Pavel. Odborný překlad (na materiálu češtiny, chorvatštiny a bulharštiny). In Univerzita Komenského v Bratislavě, Filozofická fakulta, Katedra slovanských filológií, 5. listopadu 2021, Bratislava, Slovensko. 2021.
 10. KREJČÍ, Pavel. Toponimni komponenti v nominalnite kolokacii văv frazeologijata na bălgarski, sărbochărvatski i češki ezik. Filologičeski forum. Sofija: Fakultet po slavjanski filologii, Sofijski universitet "Sv. Kliment Ochridski", 2021, roč. 7, 1 (13), s. 64-77. ISSN 2367-8119.
 11. KREJČÍ, Pavel. Toponymické komponenty v českých, srbochorvatských a bulharských frazémech se strukturou propoziční a polypropoziční. Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2021, roč. 10, prosinec 2021, s. 66-75. ISSN 2449-8297. doi:10.17951/zcm.2021.10.66-75.
 12. 2020

 13. KREJČÍ, Pavel. About the Two-volume Trilingual Dictionary of Linguistic Terms. Balkanistic Forum. Blagoevgrad, 2020, roč. 29, č. 3, s. 314-317. ISSN 1310-3970. doi:10.37708/bf.swu.v29i3.17.
 14. KREJČÍ, Pavel. Ivan Dorovský a jazyková příprava studentů po roce 1989 aneb Vzpomínky jednoho studenta. In Ivanu Dorovskému ad honorem. Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 61-67. ISBN 978-80-210-9604-2.
 15. ŠTĚPÁNEK, Václav, Dimitri KIRJAKOVSKÝ, Jaroslav PÁNEK, Ivo POSPÍŠIL, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Ivan DOROVSKÝ, Miroslav KOUBA, Libuše VALENTOVÁ, Zvonko TANESKI, Ivana SRBKOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ, Jan PELIKÁN, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Miroslav TEJCHMAN a Helena BOČKOVÁ. Ivanu Dorovskému ad honorem. Příspěvky z kolokvia k 85. narozeninám prof. dr. Ivana Dorovského, DrSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 214 s. ISBN 978-80-210-9604-2.
 16. KREJČÍ, Pavel. Kocourkovská fikce v českém a slovenském kontextu. In Borislav Borisov et al. V bezkraja večen i nezrim. Jubileen sbornik posveten na prof. d.f.n. Žoržeta Čolakova. 1. vyd. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo "Paisij Chilendarski", 2020. s. 426-435. ISBN 978-619-202-612-7.
 17. 2019

 18. KREJČÍ, Pavel. Brno University Production on South Slavic or Balkan Slavic Languages in the 21st Century. Filologičeski forum. Sofija: Fakultet po slavjanski filologii, Sofijski universitet "Sv. Kliment Ochridski", 2019, roč. 5, 2 (10), s. 66-74. ISSN 2367-8119.
 19. KREJČÍ, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages : Selected South Slavonic Studies 2. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 167 s. ISBN 978-80-210-9468-0.
 20. KREJČÍ, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 167 s. ISBN 978-80-210-9469-7.
 21. KREJČÍ, Pavel. Eleven Fragments from the World of Czech and South Slavonic Languages. Selected South Slavonic Studies 2. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 167 s. ISBN 978-80-210-9468-0.
 22. KREJČÍ, Pavel. Jihoslovanské jazyky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Tradice a současnost. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 11 s. Ústav slavistiky: východiska a perspektivy. ISBN 978-80-210-9286-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9287-2019.
 23. KREJČÍ, Pavel. Kocourkovská fikce v české a slovenské frazeologii. In SLAVOFRAZ 2019: Percepcia nadprirodzena vo frazeológii, 12.–13. 4. 2019, Bratislava, Slovensko. 2019.
 24. KREJČÍ, Pavel. Kocourkovská fikce v českém prostředí. In Dobríková, Mária. Percepcia nadprirodzena vo frazeológii : Slavofraz 2019. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. s. 204-208. ISBN 978-80-223-5023-5.
 25. KREJČÍ, Pavel a Mateja KOSI. Slovenistika na Masarykovi univerzi v Brnu. In Mojca Nidorfer Šiškovič, Simona Kranjc, Mateja Lutar. Slovenščina in slovenistike na univerzah po svetu. Svetovni dnevi slovenske znanosti in umetnosti – ob 100-letnici Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. s. 42–45. ISBN 978-961-06-0271-2.
 26. KREJČÍ, Pavel. Václav Štěpánek a jeho pedagogické působení na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. In Petr Stehlík. Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská ve spolupráci s Ústavem slavistiky a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity, 2019. s. 31-36. ISBN 978-80-87709-24-5.
 27. KREJČÍ, Pavel. Za problematikata na sădăržanieto na lingvističnite termini zoonim i fitonim v bălgarski, srăbski, hărvatski i češki ezik. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2019, roč. 25, č. 1, s. 49-58. ISSN 1310-733X.
 28. KREJČÍ, Pavel. Základní společensko-politické reálie současné Bosny a Hercegoviny a jejich translatologické reflexe v češtině. Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019, roč. 29, č. 4, s. 27-40. ISSN 1211-7676. doi:10.5817/OS2019-4-3.
 29. 2018

 30. KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Bălgaristikata v Bărno: lebedova pesen ili novo načalo? Ezikov svjat - Orbis linguarum. Blagoevgrad, 2018, roč. 16, č. 2, s. 20-24. ISSN 1312-0484.
 31. KREJČÍ, Pavel. Comparison of the Introductory Passages of Croatian, Serbian and Bosnian Grammars. Filologičeski forum. Sofija: Fakultet po slavjanski filologii, Sofijski universitet "Sv. Kliment Ochridski", 2018, br. 7, č. 1, s. 47-54. ISSN 2367-8119.
 32. KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages : Selected South Slavonic Studies 1. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 152 s. ISBN 978-80-210-8991-4.
 33. KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 152 s. ISBN 978-80-210-8992-1.
 34. KREJČÍ, Pavel. Eight Fragments from the World of Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin Languages. Selected South Slavonic Studies 1. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. 152 s. ISBN 978-80-210-8991-4.
 35. KREJČÍ, Pavel. Exotické toponymické komponenty ve frazeologii (na materiálu češtiny, chorvatštiny a bulharštiny). In Vojtechová Poklač, Saša. Philologica. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, LXXVII. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2018. s. 197-202. ISBN 978-80-223-4639-9.
 36. KREJČÍ, Pavel. Lingvonyma v ústavách postjugoslávských státních útvarů (Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora). In Bogoczová, Irena; Nedomová, Zdeňka. Area Slavica 2 (Slovanské jazyky ve světle termínu). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018. s. 23-39. ISBN 978-80-7599-008-2.
 37. KREJČÍ, Pavel. Regionalni i lokalni toponimi u srpskoj, hrvatskoj, bugarskoj i češkoj frazeologiji. Južnoslovenski filolog. Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 2018, roč. 74, č. 2, s. 185-198. ISSN 0350-185X. doi:10.2298/JFI1802185K.
 38. KREJČÍ, Pavel. The Name of the Language in the Constitution : a Reflection of Reality, or Unrealistic Desires? (Based on Examples from Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro). Balkanistic Forum. Blagoevgrad, 2018, roč. 27, č. 3, s. 154-161. ISSN 1310-3970.
 39. 2017

 40. KREJČÍ, Pavel. Bălgarski i češki frazeologizmi s toponimni komponenti ot frazeosemantično pole "prostranstvo, razstojanie". In Balázs L., Gábor; Farkas Baráthi, Mónika; Majoros, Henrietta. Bulgaristični četenija - Szeged 2017. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2017. s. 185-191. ISBN 978-963-315-365-9.
 41. KREJČÍ, Pavel. Česká jazykovědná balkanistika 2006-2016. In Václav Štěpánek, Jiří Mitáček. Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, Ústav slavistiky FF MU, 2017. s. 91-99. ISBN 978-80-7028-492-6.
 42. KREJČÍ, Pavel. Lingvonyma v ústavách postjugoslávských státních útvarů. In Area Slavica 2, 3.-4. 10. 2017, Ostrava, Czechia. 2017.
 43. KREJČÍ, Pavel. Lokalni i regionalni toponimi u srpskoj, bugarskoj i češkoj frazeologiji. In Srbistika danas. 2017.
 44. KREJČÍ, Pavel. O čtyřjazyčném tematickém slovníku. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017, roč. XXVII, č. 2, s. 59-61. ISSN 1211-7676.
 45. KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Quo vadis, philologia? Vydání první. Brno: Tribun EU, 2017. 300 s. ISBN 978-80-263-1178-2.
 46. KREJČÍ, Pavel. Toponymické komponenty s příznaky kritiky, posměchu, ironie v české, srbské a bulharské frazeologii. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2017, roč. 21, 1-2, s. 169-175. ISSN 1450-5061.
 47. 2016

 48. KREJČÍ, Pavel a Elena KREJČOVÁ. Bogoslav Šulek a jeho filologické dílo / i njegov filološki rad : kolektivna monografija. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů - Ústav slavistiky FF MU, 2016. 137 s. ISBN 978-80-263-1150-8.
 49. KREJČÍ, Pavel. Bulharské a české ekvivalenty některých srbských frazémů v Mostu na Drině Iva Andriće. In Gábor, Balázs L.; Mónika, Farkas Baráthi; Majoros, Henrietta. Bălgaristični četenija - Seged 2015. Meždunarodna naučna konferencija, Seged, Ungarija, 11-12 juni 2015 g. Szeged: JATEPress, 2016. s. 181-188. ISBN 978-963-315-313-0.
 50. KREJČÍ, Pavel. Česká jazykovědná balkanistika 2006-2016. In VII. mezinárodní balkanistické sympozium. 2016.
 51. KREJČÍ, Pavel. Česká, slovenská, chorvatská, srbská a bulharská frazeologie v polovině druhé dekády nového století (pokus o srovnávací rekapitulaci). Pavel Krejčí, Elena Krejčová (eds.). In Pavel Krejčí, Elena Krejčová (eds.). Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 11-32. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 453. ISBN 978-80-210-8372-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8372-2016.
 52. KREJČÍ, Pavel. E. Krejčova, N. Staljanova, O. Soroka. Kratăk tematičen rečnik na bălgarskija, češkija, polskija i ukrainskija ezik. Bălgaristika / Bulgarica. Sofija: Izdatelstvo na BAN "Prof. Marin Drinov", 2016, roč. 33, s. 134-136. ISSN 1311-8544.
 53. DOBRÍKOVÁ, Mária, Mária DUDÁS, Mónika FARKAS BARÁTHI, Illiana GENEW-PUHALEWA, Milvia GULEŠIĆ MACHATA, Svetlana KMECOVÁ, Daniela KONSTANTINOVA, Pavel KREJČÍ, Elena KREJČOVÁ, Milina SVÍTKOVÁ, Saša VOJTECHOVÁ POKLAČ a Radost ŽELEZAROVA. Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Pavel Krejčí, Elena Krejčová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 144 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 453. ISBN 978-80-210-8372-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8372-2016.
 54. KREJČÍ, Pavel a Elena KREJČOVÁ. Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Pavel Krejčí, Elena Krejčová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 144 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 453. ISBN 978-80-210-8372-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8372-2016.
 55. DOBRÍKOVÁ, Mária, Mária DUDÁS, Mónika FARKAS BARÁTHI, Illiana GENEW-PUHALEWA, Milvia GULEŠIC MACHATA, Svetlana KMECOVÁ, Daniela KONSTANTINOVA, Pavel KREJČÍ, Elena KREJČOVÁ, Milina SVÍTKOVÁ, Saša VOJTECHOVÁ POKLAČ a Radost ZHELEZAROVA. Jihoslovanská frazeologie kontrastivně. Pavel Krejčí, Elena Krejčová (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 144 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 453. ISBN 978-80-210-8372-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8372-2016.
 56. KREJČÍ, Pavel. Lingvonyma v ústavách jugoslávského státu (1918–1992) a jeho svazových republik. In Bogoczová, Irena; Nedomová, Zdeňka. Area Slavica. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 37-51. ISBN 978-80-7464-829-8.
 57. KREJČÍ, Pavel. Obyvatelská jména v současné češtině a bulharštině : Avramova, C.: Imena na žiteli (nomina habitatorum) v săvremennija češki i săvremennija bălgarski ezik. Sofija: Paradigma – Bohemija klub 2013. 158 s. ISBN 978-954-326-198-7. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016, roč. XXVI, č. 4, s. 71-78. ISSN 1211-7676.
 58. KREJČÍ, Pavel a Elena KREJČOVÁ. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III : kolektivní monografie. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2016. 327 s. ISBN 978-80-906183-7-4.
 59. 2015

 60. KREJČÍ, Pavel. Bălgarski i češki ekvivalenti na njakoi srăbski frazeologizmi ot "Mosta na Drina" na Ivo Andrič. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2015, roč. 21, č. 3, s. 89-99. ISSN 1310-733X.
 61. KREJČÍ, Pavel. Bălgarski i češki ekvivalenti na njakoi srăbski frazeologizmi ot "Mosta na Drina" na Ivo Andrič. In International Conference Readings in Bulgarian Studies – Szeged 2015, Szeged, Hungary 11th and 12th June 2015. 2015.
 62. KREJČÍ, Pavel. Jihoslovanské jazykové paradoxy a univerzitní výuka. In Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš; Zelenková, Anna. Aktuální problémy současné slavistiky : (jazyk - literatura - kultura - politika). Brno: Česká asociace slavistů, Ústav slavistiky FF MU a Slavistická společnost Franka Wollmana v Brně, 2015. s. 367-373. ISBN 978-80-905336-5-3.
 63. KREJČÍ, Pavel. Lingvonyma v ústavách jugoslávského státu (1918–1992) a jeho svazových republik. In Mezinárodní vědecká konference Area Slavica 2015, Ostrava, 20.-21. října 2015. 2015.
 64. KREJČÍ, Pavel. Název Czechia - nekonečný příběh? neuvedeno: Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku, 2015. s. 8-10.
 65. KREJČÍ, Pavel. Njegošův Gorski vijenac a jeho první bulharský překlad : Najda Ivanova: Bălgarskata prevodna recepcija na Petăr Petrovič Negoš prez XIX vek. „Izvlѣčenie izъ Gorskij vѣnecъ“ (1891) ot Petăr Ivanov. Universitetska biblioteka № 494. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 2011, ISBN 978-954-07-3039-4, 216 s. Slavia. Časopis pro slovanskou filologii. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2015, roč. 84, č. 1, s. 117-119. ISSN 0037-6736.
 66. KREJČÍ, Pavel. O procesu kodifikace spisovné bulharštiny a češtiny v 18./19. století : Borisov, B.: Bălgarskijat i češkijat knižoven ezik prez văzraždaneto. Osobenosti na kodifikacijata. Sofija: Prosveta 2012, 215 s. ISBN 978-954-01-2604-3. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015, roč. XXV, č. 2, s. 82-86. ISSN 1211-7676.
 67. KREJČÍ, Pavel. Ot objasnenieto do premălčavaneto ili Sravnenie na uvodnite tekstove na hărvatskite, srăbskite i bosnenskite ezikovedski spravočnici. Balkanistic Forum. Bulharsko, 2015, roč. 24, č. 2, s. 314-319. ISSN 1310-3970.
 68. KREJČÍ, Pavel. Pet meždunarodni bărnenski srešti na prepodavatelite po južnoslavjanski ezici v slavjanski i neslavjanski kontekst. Ezik i literatura. Sofija: Săjuz na filolozite bălgaristi, 2015, Neuveden, 1-2, s. 28-33. ISSN 0324-1270.
 69. KREJČÍ, Pavel. Srbistika u okviru južnoslovenskih filologija i balkanistike na univerzitetu u Brnu – prošlost, sadašnjost i budućnost. Ishodišta. Temišvar - Niš: Savez Srba u Rumuniji - Centar za naučna istraživanja i kulturu Srba u Rumuniji - Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2015, Neuveden, č. 1, s. 169-176. ISSN 2457-5585.
 70. KREJČÍ, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza. Vydání první. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2015. 198 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 436. ISBN 978-80-210-8004-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8004-2015.
 71. KREJČÍ, Pavel. Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu. Kontrastivní analýza. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 436. ISBN 978-80-210-8004-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8004-2015.
 72. KREJČÍ, Pavel. Toponimni komponenti v bălgarskata i srăbskata frazeologija. In Žoržeta Čolakova et al. Paisievi četenija. Slavistika, Plovdiv, 29–31 oktomvri 2015. Naučni trudove, tom 53, kn. 1, sb. V, 2015 – Filologija. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2015. s. 70-79. ISSN 0861-0029.
 73. KREJČÍ, Pavel. Vuk Stefanović Karadžić - obdivovaný i kritizovaný. In Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena a kolektiv. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. s. 35-40. ISBN 978-80-905336-6-0.
 74. KREJČÍ, Pavel a Elena KREJČOVÁ. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek - Galium, 2015. 284 s. ISBN 978-80-905336-6-0.
 75. 2014

 76. KREJČÍ, Pavel a Elena KREJČOVÁ. Bohemistika a bulharistika mezi Českem a Bulharskem (současnost, problémy a perspektivy). In Penčev, Vladimir. 20 godini „Bohemija klub“. Sofija: Izdatelstvo „Paradigma“, 2014. s. 114-126. ISBN 978-954-326-236-6.
 77. KREJČÍ, Pavel. Hudební motivy s numerickými komponenty v české, chorvatské, srbské a bulharské frazeologii. In Dobríková, Mária. Frazeologické štúdie VI. Hudobné motívy vo frazeológii. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. s. 168-179. ISBN 978-80-223-3677-2.
 78. KREJČÍ, Pavel. Nastava istorije jezika Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca za studente južnoslovenskih filologija i balkanistike u Brnu – problemi i izazovi. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, 2014, roč. 18, č. 2014, s. 484-494. ISSN 1450-5061.
 79. KREJČÍ, Pavel. Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků (od 9. do počátku 19. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 114 s. ISBN 978-80-210-6914-5.
 80. KREJČÍ, Pavel. Săvremenna ezikova situacija v Černa gora (opit za edin nevăzmožen analiz). In Ivanova, Diana. Ezikova politika v evropejski i nacionalen kontekst. 1. vyd. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2014. s. 81-95. ISBN 978-954-423-947-3.
 81. KREJČÍ, Pavel. Tři české lingvodidaktické publikace pro výuku srbochorvatštiny z druhé poloviny 20. století ve světle sociolingvistické analýzy. In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2014. s. 507-513. ISBN 978-80-904846-7-2.
 82. KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014. 702 s. ISBN 978-80-904846-7-2.
 83. 2013

 84. KREJČÍ, Pavel. Proč panuje v Bosně a Hercegovině jazykový babylon? In veda.muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. nestránkováno. ISSN 1805-9759.
 85. KREJČÍ, Pavel. Sărbite, chărvatite, bošnjacite i černogorcite i technijat ezik. Kak da go prepodavame na akademična počva? In Mladenova, Margarita; Železarova, Radost. Slavjanskite ezici otblizo : Sbornik v čest na 70-godišninata na doc. Janko Băčvarov. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 2013. s. 537-544. ISBN 978-954-07-3486-6.
 86. KREJČÍ, Pavel. Srbové, Chorvati, Bosňáci a Černohorci a jejich jazyk/jazyky jako předmět univerzitní výuky. Opera Slavica = Slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 23, č. 4, s. 238-245. ISSN 1211-7676.
 87. ZEMAN, Pavel, Elena KREJČOVÁ, Veronika NENIČKOVÁ, Eliška PAPCUNOVÁ, Michal PRZYBYLSKI, Martin SUROVČÁK a Pavel KREJČÍ. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě (zpráva z konference). Porta Balkanica. Brno: Porta Balkanica o.s., 2013, roč. 5, č. 1, s. 35-37. ISSN 1804-2449.
 88. 2012

 89. KREJČÍ, Pavel. Frazeologijata v centralnite novinarski emisii na komersialnite televizii v Bălgarija, Chărvatija i Čechija. Jubilejni Paisievi četenija. Universitetăt – akademična karta na sveta. Plovdiv, 3–4 noemvri 2011. Naučni trudove, 2011 – Filologija. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2012, tom 49, kn. 1, sb. B, s. 240-245. ISSN 0861-0029.
 90. KREJČÍ, Pavel. Horonimi Srbija i Srpska kao translatološki problem (pitanje čeških ekvivalenata). In Stojanović, Jelica. Srpsko jezičko nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas : Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa održanog u Herceg Novom 20–23. aprila 2012. godine. Nikšić: Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori, 2012. s. 353-359. ISBN 978-9940-580-09-4.
 91. KREJČÍ, Pavel. Jazyk(y) Srbů, Chorvatů, Bosňáků a Černohorců v ústavách od 19. století do současnosti (1. část). In Navýchod. Praha: Na východ od Aše, 2012. s. 16-19. ISSN 1214-2522.
 92. KREJČÍ, Pavel. Jazyk(y) Srbů, Chorvatů, Bosňáků a Černohorců v ústavách od 19. století do současnosti (2. část). In Navýchod. Praha: Na východ od Aše, 2012. s. 19-21. ISSN 1214-2522.
 93. KREJČÍ, Pavel. Konstitucija i ezik (štrichi kăm ezikovata politika na Sărbija i drugite postsărbochărvatski republiki). In prof. dfn Diana Ivanova. Bălgarska ezikova politika v uslovijata na evropejska integracija i globalizacija. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2012. s. 150-162. ISBN 978-954-423-784-4.
 94. KREJČÍ, Pavel. Kordić, S.: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Durieux, 2010, 430 s., ISBN 978-953-188-311-5. Opera Slavica - slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. XXII, č. 4, s. 59-63. ISSN 1211-7676.
 95. KREJČÍ, Pavel. Sborník o současné bulharské a slovenské lexikografii. Opera Slavica - slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. XXII, č. 2, s. 50-52. ISSN 1211-7676.
 96. KREJČÍ, Pavel. Srbský jazyk na Masarykově univerzitě v Brně. Slavistika. Beograd: Slavističko društvo Srbije, FF BU, 2012, roč. XVI, Neuvedeno, s. 508-514. ISSN 1450-5061.
 97. 2011

 98. KREJČÍ, Pavel. Bălgarska, chărvatska, slovaška i češka frazeologija v kraja na părvoto desetiletie na novija vek – opit za săpostavitelna rekapitulacija. Paisievi četenija. Istorija i săvremenno săstojanie na bălgarskija ezik; Obšto i sravnitelno ezikoznanie; Edinadeseti polsko-bălgarski kolokvium, Plovdiv, 26–30 noemvri 2010. Naučni trudove, 2010 – Filologija. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2011, tom 48, 1, sb. A, s. 196-205. ISSN 0861-0029.
 99. KREJČÍ, Pavel. Bălgarska, chărvatska, slovaška i češka frazeologija v kraja na părvoto desetiletie na novija vek – opit za săpostavitelna rekapitulacija. In Žoržeta Čolakova et al. Paisievi četenija. Istorija i săvremenno săstojanie na bălgarskija ezik; Obšto i sravnitelno ezikoznanie; Edinadeseti polsko-bălgarski kolokvium, Plovdiv, 26–30 noemvri 2010. Naučni trudove, tom 48, kn. 1, sb. A, 2010 – Filologija. 1. vyd. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2011. s. 196-205. ISSN 0861-0029.
 100. KREJČÍ, Pavel. Česko/Čechy i Srbija/Srpska kato prevodačeski problem. Ezikov svjat = Orbis linguarum. Blagoevgrad: Jugozapaden universitet "Neofit Rilski", 2011, Neuveden, č. 2, s. 130-135. ISSN 1312-0484.
 101. KREJČÍ, Pavel. Frazeologijata v služba na žurnalistikata. In D-r Vladislav Milanov, D-r Nadežda Michajlova-Staljanova. Ezik, moral, otgovornost. Sbornik v čest na 70-godišninata na profesor doktor na filologičeskite nauki Vasilka Radeva. 1. vyd. Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, Centăr za analiz na političeskata i žurnalističeskata reč, 2011. s. 88-94. ISBN 978-954-07-3187-2.
 102. KREJČÍ, Pavel. Lingvisticky zaměřené bakalářské a magisterské práce studentů jihoslovanských filologií a balkanistiky FF MU v období let 2005 až 2010. In Elena Krejčová, Pavel Krejčí, Michal Przybylski. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2011. s. 276-279. ISBN 978-80-904846-2-7.
 103. KREJČÍ, Pavel. Problematika výuky jihoslovanských jazyků na Filozofické fakultě MU v Brně. In Elena Krejčová, Pavel Krejčí, Michal Przybylski. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2011. s. 264-271. ISBN 978-80-904846-2-7.
 104. KREJČÍ, Pavel. Sport kato iztočnik na frazeologizmite v bălgarskija, chărvatskija i češkija ezik. In Farkas Baráthi Mónika, Majoros Henrietta. Bălgarskijat ezik i literatura v slavjanski i v neslavjanski kontekst. Meždunarodna konferencija, Seged, Ungarija, 28-29 maj 2009. 1. vyd. Szeged: JATEPress, 2011. s. 265-271. ISBN 978-963-306-100-8.
 105. KREJČÍ, Pavel. Srbská filologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Koprivica, Verica; Korda-Petrović, Aleksandra. Od Moravy k Moravě II : z historie česko-srbských vztahů = Od Morave do Morave II. Iz istorije češko-srpskich odnosa. 1. vyd. Novi Sad: Matice srbska ve spolupráci s Maticí moravskou Brno, 2011. s. 387-396. ISBN 978-86-7946-072-1.
 106. KREJČÍ, Pavel, Elena KREJČOVÁ a Michal PRZYBYLSKI. Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2011. 319 s. ISBN 978-80-904846-2-7.
 107. 2010

 108. KREJČÍ, Pavel. Češkite geografski nazvanija Česko, Čechy i technite ekvivalenti v drugi slavjanski ezici. Slavjanski dialozi. Spisanie za slavjanski ezici, literaturi i kulturi. Plovdiv: Plovdivski universitet, 2010, God. VII, 10-11, s. 93-99. ISSN 1312-5346.
 109. KREJČÍ, Pavel. Chorvatský jazyk na Masarykově univerzitě v Brně. In Jana Villnow Komárková. À la croate. Sborník vybraných příspěvků z konference Setkání mladých kroatistů konané v Brně 13. 4. 2010. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2010. s. 9-12. ISBN 978-80-7399-142-5.
 110. KREJČÍ, Pavel. Obučenieto po bălgarski ezik v Masarikovija universitet v grad Brno. In Elena Krejčová, Pavel Krejčí. Prepodavaneto na bălgarski ezik kato čužd v slavjanski i neslavjanski kontekst. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2010. s. 7-9. ISBN 978-80-904846-0-3.
 111. KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Prepodavaneto na bălgarski ezik kato čužd v slavjanski i neslavjanski kontekst. 2010.
 112. KREJČOVÁ, Elena a Pavel KREJČÍ. Prepodavaneto na bălgarski ezik kato čužd v slavjanski i neslavjanski kontekst. 1. vyd. Brno: Porta Balkanica, 2010. 177 s. ISBN 978-80-904846-0-3.
 113. KREJČÍ, Pavel. Sportovní tematika v bulharské, chorvatské a české frazeologii (na materiálu z příslušných frazeologických slovníků). In Žoržeta Čolakova et al. Paisievi četenija. Ezik - literatura - obštestveni institucii. Plovdiv, 26-27 noemvri 2009. Naučni trudove, tom 47, kn. 1, sb. B, 2009. 1. vyd. Plovdiv: Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, Filologičeski fakultet, 2010. s. 220-228. ISSN 0861-0029.
 114. KREJČÍ, Pavel. Văprosi okolo bălgarskite nazvanija na njakoi evropejski strani (Belarus, Moldova, Irlandija, Niderlandija, Hărvatija). In PhDr. Alica Kulihová, Ph.D. a PhDr. Oľga Škvareninová, CSc. Preklad ako kultúrna a literárna misia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie konanej 3. 10. 2008 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. s. 78-87. ISBN 978-80-223-2785-5.
 115. 2009

 116. KREJČÍ, Pavel. Česko, Čechy a jejich ekvivalenty ve slovanských jazycích. In Čovekăt i ezikăt, universum. Jubileen sbornik po slučaj 60-godišninata na doc. d-r Ivan Čobanov. 1. vyd. Plovdiv1: Universitetsko izdatelstvo „Paisij Chilendarski“, 2009. s. 173-176. ISBN 978-954-423-504-8.
 117. KREJČÍ, Pavel. Česko svůj anglický překlad má. Už 16 let! Vesmír. Časopis akademické obce. Praha: Vesmír, s. r. o., 2009, roč. 88 (139), č. 3, s. 200-202. ISSN 0042-4544.
 118. KREJČÍ, Pavel. Frazeologické štúdie V. Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii. Opera Slavica - slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. XIX, č. 4, s. 58-59. ISSN 1211-7676.
 119. KREJČÍ, Pavel. Srbská a chorvatská filologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektívy. Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.–25. 4. 2008 v Banskej Bystrici. Ed. Gabriela Olchowa. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. s. 47-53. ISBN 978-80-8083-799-0.
 120. KREJČÍ, Pavel. Štěpení srbochorvatštiny. In Klíčové problémy slovanských areálů. Ivo Pospíšil (ed.), Jiří Gazda, Katerina Kedron, Pavel Krejčí, Oľha Lytvynjuk, Roman Madecki, Halyna Myronova, Ivo Pospíšil, Ludvík Štěpán, Václav Štěpánek. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 62-72. ISBN 978-80-210-5010-5.
 121. KREJČÍ, Pavel. Václav Štěpánek jubilující. Opera Slavica - slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. XIX, č. 4, s. 47-48. ISSN 1211-7676.
 122. KREJČÍ, Pavel. 15 let samostatného českého státu - 15 let zmatků v jeho pojmenování. In Paisievi četenija. Interkulturnijat dialog – tradicii i perspektivi. Ezikoznanie. Plovdiv, 27–28 noemvri 2008. Naučni trudove, tom 46, kn. 1, sb. A, 2008. Žoržeta Čolakova et al. (eds.), 2008,. 1. vyd. Plovdiv: Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, Filologičeski fakultet, 2009. s. 385-397. ISSN 0861-0029.
 123. 2008

 124. KREJČÍ, Pavel. Don't be afraid of CZECHIA, it needs your help! Klaudyán. Internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2008, V, č. 1, s. 30-37. ISSN 1212-9690.
 125. KREJČÍ, Pavel. Nový Česko-makedonský slovník v kontextu česko-jihoslovanské lexikografie nového tisíciletí. In Studia macedonica. Sborník referátů přednesených na 4. česko-makedonské konferenci ve dnech 10. až 13. června 2007 v Brně. 1. vydání. Brno: František Šalé - ALBERT, 2008. s. 50-74. ISBN 978-80-7326-126-9.
 126. KREJČÍ, Pavel. Problematika výuky jihoslovanských jazyků na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. In Česká slavistika 2008. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka (eds.). 1. vyd. Brno - Praha: Academicus, 2008. s. 91-100. ISBN 978-80-87192-00-9.
 127. KREJČÍ, Pavel, Leoš JELEČEK a Eva HOROVÁ. "Where are you from?" - "I am from Czechia!". The Czech And Slovak History Newsletter. Valdosta, Georgia (USA): Czechoslovak Studies Association, 2008, Volume 31, No. 2, s. 7-10.
 128. KREJČÍ, Pavel. Zehn Jahre selbständige Serbistik und Kroatistik an der Masaryk-Universität in Brünn. In Die Welt der Slaven, Sammelbände/Zbornici, Band 31: Bosnisch/Kroatisch/Serbisch als Fremdsprachen an den Universitäten der Welt. 1. vydání. München: Verlag Otto Sagner, 2008. s. 103-108. ISBN 978-3-86688-032-0.
 129. 2007

 130. KREJČÍ, Pavel. Bulharsko a Chorvatsko v dnešní Evropě. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 26-40. ISBN 978-80-210-4487-6.
 131. KREJČÍ, Pavel. Czechia: devadesát let po vzniku Československa, patnáct let po jeho rozpadu, ale i deset let po naganském triumfu. Klaudyán. Internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2007, IV, č. 2, s. 51-58. ISSN 1212-9690.
 132. KREJČÍ, Pavel. Česko-(srbo)chorvatské a (srbo)chorvatsko-české slovníky z období 1900-2005. In Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština. 1. vyd. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, o. s.; Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2007. s. 233-239. ISBN 80-86735-10-9.
 133. KREJČÍ, Pavel. Chorvatsko - geopolitický, demografický, historický a jazykový profil. In Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština. 1. vyd. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, o. s.; Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2007. s. 9-19. ISBN 80-86735-10-9.
 134. KREJČÍ, Pavel a Jana VILLNOW KOMÁRKOVÁ. Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština. Sborník referátů přednesených během Týdne chorvatské kultury a dalších kroatisticky zaměřených textů. 1. vyd. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, o. s.; Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2007. 248 s. edice Laboratoř, 10. ISBN 80-86735-10-9.
 135. KREJČÍ, Pavel. Izučavanje srpskohrvatskog, odnosno srpskog jezika na Masarikovom univerzitetu u Brnu u poslednjih 15 godina. In Srpski jezik, književnost i umetnost. Zbornik radova sa naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu (31.X.–01.XI. 2006). Knjiga I: Srpski jezik i društvena kretanja. 1. vydání. Kragujevac: IP Koraci, 2007. s. 279-284.
 136. KREJČÍ, Pavel, Libuše ČIŽMÁROVÁ, Eva HOROVÁ, Jiří FELIX, Leoš JELEČEK a Petr SCHNUR. K otázce verbální a vizuální prezentace českého státu. Czech Hospitality and Tourism Papers. Hotelství, lázeňství, turismus. Praha, 2007, III, č. 5, s. 86-97. ISSN 1801-1535.
 137. KREJČÍ, Pavel. Několik slov úvodem. In Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština. 1. vyd. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, o. s.; Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2007. s. 5-7. ISBN 80-86735-10-9.
 138. KREJČÍ, Pavel. Peripetie s pojmenováním Chorvatska v bulharštině. In Chorvatsko, Chorvaté, chorvatština. 1. vyd. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, o. s.; Středoevropské vydavatelství a nakladatelství Regiony, 2007. s. 213-217. ISBN 80-86735-10-9.
 139. KREJČÍ, Pavel. Srovnávací pohled na současnou bulharskou a českou publicistickou frazeologii (několik poznámek k osmi novým frazeologickým jednotkám). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, roč. LVI, řada jazykovědná (A 55). 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 169-177. ISSN 0231-7567.
 140. 2006

 141. KREJČÍ, Pavel. Barvy v současné publicistické frazeologii (na bulharském a českém materiálu). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, roč. LV, řada jazykovědná (A 54). 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. s. 109-121. ISSN 0231-7567.
 142. KREJČÍ, Pavel. Bulharská a česká publicistická frazeologie ve vzájemném srovnání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 108 s. není. ISBN 80-210-4048-3.
 143. KREJČÍ, Pavel. Deset let balkanistického semináře. 1. vyd. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2006. 8 s. ISSN 1213-3612.
 144. ŠEDO, Jakub. Mandáty vyhrazené menšinám v parlamentech balkánských států. In BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Petr STEHLÍK a Václav ŠTĚPÁNEK. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 417-428. ISBN 80-86488-32-2.
 145. BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ, Petr STEHLÍK a Václav ŠTĚPÁNEK. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 1164 s. ISBN 80-86488-32-2.
 146. KREJČÍ, Pavel. Teorie idiomatiky a frazeologie v českých a bulharských jazykových příručkách z posledních dvaceti let. In Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI, svazek 2. 1. vydání. Brno: Ústav slavistiky FF MU, Historický ústav AV ČR, Matice moravská, 2006. s. 1007-1021. ISBN 80-86488-32-2.
 147. KREJČÍ, Pavel. Typologie idiomů a frazémů v současné bulharské publicistice. In Slavistika i obštestvo. 1. izd. Sofija: Heron press, 2006. s. 243-246. ISBN 954-580-189-1.
 148. 2005

 149. KREJČÍ, Pavel. Bălgarskata frazeologija ima nov rečnik. Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Fakultet po slavjanski filologii SU, 2005, god. XI, kn. 2, s. 67-69. ISSN 1310-733X.
 150. KREJČÍ, Pavel. České a bulharské publicistické idiomy a frazémy ve vzájemném srovnání. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, roč. LIV, řada jazykovědná (A 53). 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005. s. 95-102. ISBN 80-210-3705-9.
 151. KREJČÍ, Pavel. Česko po desíti letech samostatnosti - Czechia at the Gates of the European Union. In Retoriki na pametta. Jubileen sbornik v čest na 60-godišninata na profesor Ivan Pavlov. 1. vyd. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2005. s. 101-105. ISBN 954-07-2101-6.
 152. KREJČÍ, Pavel. Ivan Dorovský - lexikograf. In Slavista s duší básníka. Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. Brno - Boskovice: ALBERT, 2005. s. 17-22. ISBN 80-7326-058-1.
 153. KREJČÍ, Pavel. Komponentově-sémantická analýza českých publicistických idiomů a frazémů. In Jubileen slavističen sbornik. Blagoevgrad: Jugozapaden universitet "Neofit Rilski" - universitetsko izdatelstvo, 2005. s. 172-180. ISBN 954-680-359-6.
 154. KREJČÍ, Pavel. Proč má Chorvatsko v bulharštině tři jména? (plus pět případů dublet v bulharském zeměpisném názvosloví). In Littera scripta manet. Sbornik v čest na 65-godišninata na prof. dfn Vasilka Radeva. 1. vyd. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2005. s. 609-626. ISBN 954-07-2180-6.
 155. KREJČÍ, Pavel. Seminář jihoslovanských filologií a balkanistiky. In Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Východiska - koncepce - výhledy. 1. vyd. Brno: Vydavateľstvo Čižmár - Partner, 2005. s. 37-48. ISBN 80-89183-14-X.
 156. BOČEK, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Pavel KREJČÍ a Václav ŠTĚPÁNEK. VI. mezinárodní balkanistické symposium. 2005.
 157. 2004

 158. KREJČÍ, Pavel. Česko a jeho ekvivalenty ve slovanských jazycích. In Protokol o 7. veřejném slyšení Senátu na téma: Funkční rozlišování spisovných názvů Česká republika a Česko a jejich cizojazyčných ekvivalentů. Praha: Senát PČR, 2004. s. 33-34.
 159. KREJČÍ, Pavel. Česko/Czechia v oblasti sportu. In Protokol o 7. veřejném slyšení Senátu na téma: Funkční rozlišování spisovných názvů Česká republika a Česko a jejich cizojazyčných ekvivalentů. Praha: Senát PČR, 2004. s. (50-51), 2 s.
 160. KREJČÍ, Pavel. Nový česko-bulharský slovník v kontextu česko-jihoslovanské lexikografie uplynulého století. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, 2004, XIV., č. 4, s. 28-39. ISSN 1211-7676.
 161. 2003

 162. KREJČÍ, Pavel. Bělorusko, Moldavsko, Irsko, Nizozemsko, Chorvatsko a Čechy v bulharském zeměpisném názvosloví (Otázka dublet). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, roč. LII, řada jazykovědná (A 51). 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2003. s. 33-50. ISBN 80-210-3151-4.
 163. KREJČÍ, Pavel. Bulharské slovníky po roce 1945. ToP (tlumočení-překlad). Praha: JTP-Jednota tlumočníků a překladatelů, 2003, XIV, č. 69, s. 26. ISSN 1210-4159.
 164. HLADKÝ, Ladislav. České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě : bibliografie za léta 1991-2000. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3108-5.
 165. KREJČÍ, Pavel. Săpostavitelen pogled vărchu frazeologizmite ot češkite i bălgarskite publicistični tekstove. In Plovdivski universitet "Paisij Chilendarski" - Bălgarija; Naučni trudove - filologija, tom 41, kn. 1. 1. izd. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo Paisij Chilendarski, 2003. s. 411-417. ISSN 0861-0029.
 166. KREJČÍ, Pavel a Nadežda MICHAJLOVA-STALJANOVA. Sémantická charakteristika přirovnání v českých a bulharských publicistických textech. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Brno: Ústav slavistiky FF MU v Brně, 2003, XIII., č. 4, s. 31-41. ISSN 1211-7676.
 167. KREJČÍ, Pavel a Nadežda MICHAJLOVA-STALJANOVA. Semantična charakteristika na sravnenijata v češkite i bălgarskite publicistični tekstove. In Slavistikata v načaloto na XXI vek. Tradicii i očakvanija. Sofija: SemarŠ, 2003. s. 222-229. ISBN 954-8021-13-7.
 168. 2002

 169. KREJČÍ, Pavel. Komparativní pohled na somatické frazémy a idiomy s klíčovým komponentem "oko/oči" (na srbském, chorvatském, bulharském a českém materiálu). In Studia Balcanica Bohemo-Slovaca (V). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 237-246. ISBN 80-210-2771-1.
 170. 2001

 171. KREJČÍ, Pavel. Sémantická motivace a překlad biblických idiomů a frazémů (na srbském, českém a bulharském materiálu). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, roč. LI, řada jazykovědná (A 50). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita., 2001. s. 67-80. ISBN 80-210-2819-X.
 172. DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Albánská, bosensko-hercegovská, bulharská, chorvatská, makedonská, slovinská, srbská a černohorská literatura. 1. vyd. Praha: LIBRI, 2001. 683 s. Slovníky spisovatelů. ISBN 80-7277-006-3.
 173. 2000

 174. KREJČÍ, Pavel. Idiomy a frazémy ve vybraných dílech srbské a chorvatské prózy po roce 1945 a jejich české překladové ekvivalenty. Edited by Milan Jelínek. 2000. 365 s.
 175. 1999

 176. KREJČÍ, Pavel. Bojkotovat výraz "Česko" nepůjde donekonečna. Universitas. Brno: Revue Masarykovy univerzity v Brně, 1999, roč. 1999, č. 2, s. 15-21.
 177. KREJČÍ, Pavel. Mnoho Čechů neumí správně pojmenovat svůj stát. Homo Bohemicus. Sofija: Heron Press, 1999, roč. 1999, 1/2, s. 103-109.
 178. 1998

 179. KREJČÍ, Pavel. Malé zamyšlení nad příčinami balkánské krize. Universitas. Brno: Revue Masarykovy univerzity v Brně, 1998, roč. 1998, č. 1, s. 18-24.
 180. 1996

 181. KREJČÍ, Pavel. Frazeologie a idiomatika v chorvatských publicistických textech. Edited by Milan Jelínek. 1996. 84 s.
 182. 1995

 183. KREJČÍ, Pavel. "Muslim" nebo "Bosňák"? Pro přátele jižních Slovanů. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů, 1995, VII, č. 2, s. 4-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2022 22:59