Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno a příjmení: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Katedra primární pedagogiky Poříčí 31 603 00 BRNO
Funkce na pracovišti
 • docent zástupce vedoucího
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: doc., Pedagogika, PdF MU. 2011: PhDr., Pedagogika, PdF UK v Praze. 2010: Ph.D., Pedagogika, PdF UK v Praze. 2009: Bc., Školský management, PdF UK v Praze. 2005: Mgr., Pedagogika předškolního věku, PdF UK v Praze.
Přehled zaměstnání
 • 2008 - dosud: katedra primární pedagogiky PdF MU 1992 - 2009: ředitelka MŠ 1986 - 1992: učitelka MŠ 1984 - 1986: učitelka ZŠ
Pedagogická činnost
 • Sebezkušenostní učení Vybrané kapitoly z předškolního vzdělávání Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělávání Předškolní pedagogika Pedagogicko-psychologická diagnostika Didaktika předškolního věku Předškolní pedagogika Tvorba profesního portfolia Pedagogická praxe klinická Souvislá pedagogická praxe Mentorská praxe Praxe kurikula předškolního vzdělávání Asistentská praxe Průběžná pedagogická praxe Volitelná pedagogická praxe Pedagogická praxe specifická Předškolní pedagogika Erasmus Teorie a metodika her Evaluace v mateřské škole Výchova v rodině
Vědeckovýzkumná činnost
 • Tvůrce příkladů inspirativní praxe v rámci projektu Ips “Komplexní systém hodnocení “(CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751) (2017–2022) 2014 - 2015: Expert pro Českou republiku v projektu Eurofound Additional resources in early childhood education and care for the inclusion of children with disabilities, disadvantages or difficulties (2014/0487/3293) 2013 - 2015: Expert pro Českou republiku v projektu Eurofound Assessing childcare services in Europe (2013/0487/3058) 2013: Externí spolupracovník specifického výzkumu PdF UHK „Analýza reflektivních dovedností pedagogů mateřských škol“ (č. 2114) 2012 - 2013: Přispěvatel za Českou republiku v projektu Eurofound Study on the effective use of early childhood education and care in preventing early school leaving (EAC/17/2012) 2010 - 2011: Garant příkladů dobré praxe v projektu „Cesta ke kvalitě“ - CZ.07/4.1.00/06.0014.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 11. 3. 2024 – 13. 3. 2024: University of Maribor, Maribor, SVN
  • V Mariboru bylo realizováno projektové setkání v rámci projektu Erasmus+ „Developing the CognitivE Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backgrounds” (DECODE, 2022-1-CZ01-KA220-SCH-000086145). Na projektovém setkání byly dohodnuty další kroky vedoucí k naplnění cílů projektu. Současně byla s doc. Martou Licardi, PhD. z Pedagogické fakulty University Maribor dohodnuta další spolupráci v rámci Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
 • 23. 9. 2019 – 28. 9. 2019: University of Jyväskylä, Jyväskylä, FIN
  • V úterý proběhla schůzka s koordinátorkou Erasmu, ve středu byla realizovaná výuka (seznámení s českým vzdělávacím systémem a s kurikulem předškolního a primárního vzdělávání). Dále jsem navštívila výuku hudební výchovy a fakultní základní školu. Ve čtvrtek jsem realizovala s kolegyní interaktivní seminář pro studenty učitelství pro mateřské školy a zúčastnila se výuky výtvarné výchovy. V pátek jsem hospitovala ve výuce matematiky a následně jsem diskutovala s vedoucí oddělení ECEC.
 • 19. 11. 2017 – 23. 11. 2017: Gordon College of Education, Haifa, Ostatní, ISR
  • Služební cesta byla zaměřená na otevření bližší spolupráce a plánování výzkumu reflektivních dovedností studentů. Společně s Mgr. Grůzovou jsme představili systém rozvoje reflektivních dovedností studentů oboru Učitelství pro mateřské školy.
 • 18. 3. 2017 – 21. 3. 2017: Erasmus+, HUN
  • V Budapešti proběhlo mezinárodní setkání projektu "Good strat to school", které bylo zaměřeno na zpětnou vazbu mateřských škol z České republiky, Slovenska a Maďarska týkající se ověřování diagnostického nástroje PREDICT a metodik pro učitele a rodiče.
 • 3. 10. 2016 – 5. 10. 2016: Matej Bel University, Banská Bystrica, SVK
  • Na Pedagogické fakultě University Mateje Bela jsem vedla semináře na téma sebereflexe a profesní rozvoj učitele mateřské školy u studentek navazujícího magisterského programuv oboru učitelství pro mateřské školy. S kolegy ze slovenské fakulty jsme společně řešili stejnou situaci obou zemí a tou je trojkolejnost ve kvalifikačních požadavcích na profesi učitele mateřské školy.
 • 26. 4. 2016 – 28. 4. 2016: Leeds Trinity & All Saints, Leeds, GBR
  • Pobyt v Leeds byl realizován v rámci projektu Supporting Social and Emotional Competences of Pre-school Children from Disadvantaged or Culturally Different Environments. Na projektovém setkání v Leeds byl připraven program konference, která se bude konat 14.6.2016 v Praze. Druhým bodem jednání byl report ze všech tří krajin, které na projektu participují (Anglie, ČR a Slovensko).
 • 7. 12. 2015 – 11. 12. 2015: Erasmus+, SVK
  • V rámci projektu Erasmus+ „Supporting Social and Emotional Competences of Pre-school Children from Disadvantaged or Culturally Different Environments“ probíhalo další vzdělávání předškolních pedagogů. Na setkání se sjeli partneři ze Slovenska, České republiky a Anglie. V rámci dalšího vzdělávání jsem přednesla příspěvky „Podpora emočního a sociálního rozvoje dítěte“ a „Zapojení rodiny do vzdělávání dětí“.
 • 23. 6. 2015 – 26. 6. 2015: University of Leeds, Leeds, GBR
  • Pobyt v Uk byla byl realizován v rámci projektu Supporting Social and Emotional Competences of Pre-school Children from Disadvantaged or Culturally Different Environments. Na setkání v Leeds byly projednány výsledky dotazníkového šetření. Připomínky budou zapracovány do reportu. Dále byly projednány termíny školení předškolních pedagogů, které se budou konat v jednotlivých zemích a navržena jejich struktura. Půjde o školení v Bangor university ve Wales, školení v Praze a na Slovensku.
 • 14. 10. 2014 – 16. 10. 2014: Comenius University in Bratislava, Bratislava, SVK
  • Stáž se konala v rámci projektu OPVK Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání (CZ.1.07/1.3.00/48.0022), jehož jsem manažerkou. První den pobytu na Univerzitě Komenského proběhl seminář "Aspekty sociálneho konštruktivizmu v predprimárnom vzdelávaní" pod vedením doc. Kostruba. V dalších dvou dnech jsme navštívili 4 mateřské školy, kde jsme sledovali konstruktivistické přístupy.
 • 30. 6. 2014 – 6. 7. 2014: University College Cork, Ireland, Cork, IRL
  • V Corku jsem se zúčastnila dvoudenního jednání světového výboru OMEP a třídenní konference s tématem Children´s Cultural Worlds. Jednání probíhalo na University College Cork. 66th OMEP World Assembly se zúčastnilo 36 zemí ze 72 členských států. Jednání zahájila presidentka OMEP dr. Maagie Koong z Univerzity v Hong Kongu. Jednání výboru bylo doplněno přednáškami, např. prof. Noirin Hayes z Univerzity v Dublinu nebo prof. Judith Wagner z USA, která hovořila o projektech v Kenyi a Jordanu. Konference čítala přes 400 účastníků z 36 zemí světa a stovku příspěvků, které byly prezentovány ve 3 světových jazycích - v angličtině, španělštině a francouzštině. Častým tématem byl rozvoj gramotnosti a jazyka v předškolním věku a samozřejmě bída v zemích třetího světa. Přednesla jsem společně s prezidentkou Českého výboru OMEP PhDr. Danou Moravcovou, Ph.D. příspěvek na téma "Vliv mezigeneračního dialogu na učení dítěte".
 • 23. 6. 2014 – 27. 6. 2014: Faculty of Education and Health University of Greenwich, London, GBR
  • Zahraniční cesta do Anglie byla spojená s výukovou mobilitou v rámci programu Erasmus. Kromě výukového programu proběhla setkání zaměřená na výměnu informací o aktivitách jednotlivých pracovišť, především o přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol a učitelů 1. stupně ZŠ. V rámci těchto rozhovorů byla dohodnuta spolupráce na společném výzkumném projektu zaměřeném právě na oblast přípravného vzdělávání. Zúčastnila jsem se také „Faculty of Education and Helth Away day“. Během dne probíhaly semináře a další aktivity s tématem „Studet learning Experience“. V rámci této akce byli všichni přítomní seznámeni s výsledky autoevaluace fakulty a opatřeními pro budoucí rozvoj.
 • 16. 5. 2014 – 17. 5. 2014: University of Prešov, Prešov, SVK
  • Konference "Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržiťaľného rozvoja" se konala v Rájeckých Teplicích ve spolupráci českého a slovenského výboru OMEP a Prešovské univerzity. Přednesla jsem hlavní referát na téma "Podpora rozvoje dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí".
 • 3. 6. 2013 – 3. 6. 2013: Centrum Badan Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, Lódz, POL
  • Konference se konala v rámci projektu Visegradfund "Supporting social and emotional of pre-school children". Prezentace Professionalization of Pre-school Teachers se zaměřovala se na profesní dovednosti učitelů mateřských škol, které potřebují pro podporu rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 • 6. 5. 2013 – 10. 5. 2013: University College Lillebaelt, Odense, DNK
  • V rámci výukového pobytu zazněly přednášky Reforme of the Curriculum in the Czech Pre-primary Education a Health Supporting Kindergarten. Navštívila jsem dvě mateřské školy v Odense a měla možnost seznámit se a porovnat dánský a český systém předškolního vzdělávání. V rámci pobytu na dánské univerzitě byla dohodnuta spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání a především možnost výměnných pobytů studentů.
 • 18. 3. 2013 – 22. 3. 2013: Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, POL
  • Výuka proběhla na téma Przebieg reformy programów nauczania oraz jej wpływ na edukację przedszkolną w Republice Czeskiej. V rámci výukového pobytu došlo k výměně publikací („Hodnocení výsledků předškolního zdělávání“, „Autoevaluace mateřské koly“, „Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte“). Při společném jednání byla dohodnuta další spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání.
 • 10. 12. 2012 – 14. 12. 2012: Pedagogical University of Cracow, Kraków, POL
  • V rámci výukového pobytu došlo k výměně publikací. Byly předány publikace „Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání“, „Autoevaluace mateřské koly“, metodika „Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte“. Přenáška proběhla na téma Przebieg reformy programów nauczania oraz jej wpływ na edukację przedszkolną w Republice Czeskiej.
 • 17. 4. 2012 – 21. 4. 2012: World Organisation for Early Childhood Education, Warsawa, POL
  • Ve dnech 17. - 21.4.2012 se konalo evropské setkání European OMEP, kterého se zúčastnili zástupci více než 20 zemí. Současně byla pořádána konference Respect for a Child. Na této konferenci jsem vystoupila s příspěvkem Respecting children at czech kindergartens. V rámci konference byla navázána spolupráce se Švédskem a Čínou.
 • 1. 12. 2011 – 2. 12. 2011: University of Prešov, Prešov, SVK
  • Konference proběhla ve dnech 1. - 2.12.2011 s názvem Hra V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII. Příspěvek, který jsem přednesla na konferenci měl téma Jak může předškolní pedagog ovlivnit hru dítěte. Součástí konference byly také organizované návštěvy ve slovenských mateřských školách, kde bylo úkolem účastníků reflektovat příspěvky z konference.
 • 14. 11. 2011 – 18. 11. 2011: Comenius University in Bratislava, Bratislava, SVK
  • V rámci přípravy na výuku vznikla power-pointová prezentace. Byly odučeny 4 hodiny semináře na téma "Spolupráce mateřské školy s rodinou". Pro jednání se zahraničními partnery byly připraveny aktuální publikace (skripta „Studie z předškolní pedagogiky“). Konzultace s partnery proběhla na téma obsah předškolního vzdělávání na Solensku a v České republice a dále o možných společných projektech.
 • 13. 5. 2011 – 17. 5. 2011: Pedagogical University of Cracow, Kraków, POL
  • Zúčastnila jsem se mezinárodní vědecké konference, kterou pořádal Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukaci Narodowej w Krakowie na téma Funkcja poznawca w edukaci dziecka – teoria i praktika. V sekci Tradycja i nowoceszestnost w realizowaniu funkcji poznawczej jsem přednesla příspěvek Kindergaten teacher´s support of the child´s learning. V rámci pětidenního pobytu jsme také s kolegy navštívili partnerské pracoviště Instytut Pedagogiki Przedskolnej i Szkolnej, abychom si vyměnili materiály a projednali možnosti mezinárodní spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání.
Univerzitní aktivity
 • Člen realizačního týmu projektu Absolventi SO Učitelství pro MŠ a pro 1. stupeň ZŠ jako začínající učitelé: očekávání, zkušenosti a reflexe (MUNI/A/1537/2023) (2024) Hlavní řešitelka projektu Projektová metoda jako prostředek zkvalitnění praxe tvůrčích činností v mateřské škole (MUNI/IVV/0748/2023) (2023–2024) Člen realizačního týmu projektu Podpora badatelských aktivit zájemců o studium v DSP a studentů DSP působících na KPP (MUNI/A/1374/2022) (2023) Člen realizačního týmu projektu Kazuistika jako specifický přístup ve výzkumu edukačních procesů (MUNI/A/1496/2021) (2022) Člen realizačního týmu projektu Studie případu jako badatelský přístup ve výzkumu vzdělávání (2021) Člen realizačního týmu projektu Reflexe učitelského jednání v heterogenních kontextech (MUNI/A/1329/2019) /2020) Předsedkyně Programové rady pro Učitelství pro mateřské školy a Předškolní pedagogiku (2020–dosud) Člen realizačního týmu projektu Vývoj narativní kompetence (MUNI/A/1160/2018) (2019) Hlavní koordinátorka projektu OP VVV „Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663) (2017–2019) Hlavní řešitelka projektu FRMU Tvorba profesního portfolia (MUNI/FR/0872/2017) (2018) Člen Oborové komise pro obory Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (2016–dosud) Zástupce vedoucího katedry (2016–dosud) Partner projektu Erasmus+ „Good start to school“ (2015-1-CZ01-KA201-013947) (2015–2017) Partner projektu Erasmus+ Supporting Social and Emotional Competences of Pre-school Children from Disadvantaged or Culturally Different Environments (2014-1-CZ01- KA201-001988) (2014–2016) Řešitelka projektu FRMU Profesní a praktická příprava studentů oboru učitelství pro mateřské školy na práci s dětmi od dvou let (MUNI/FR/1428/2014) (2015) Řešitelka projektu OPVK Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě vzdělávání (CZ.1.07/1.3.00/48.0022) (2014–2015) Spoluřešitelka projektu FRMU „Tvorba nových předmětů pro studenty programu Erasmus“ (MUNI/FR/0189/2014) (2014) Člen řešitelského týmu projektu OPVK „Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě“ - CZ/1.07./1.3.41/02.0043 (2013–2014) Koordinátor Erasmus (2010–2018)
Mimouniverzitní aktivity
 • Členka Národního kabinetu projektu Ips Kurikulum (CZ.02.02.XX/00/22_005/0004756) (2024) Hodnotitelka Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (2023–dosud) Člen vědecké rady časopisu Instituo Infantium (2023–dosud) Člen realizačního týmu projektu Erasmus+ „Developing the Cognitive Potential of Preschoolers from Disadvantaged Backgrounds” (DECODE, 2022-1-CZ01-KA220-SCH-000086145) (2023–2025) Člen pracovní rady k aktualizaci RVP PV (2023–dosud) Metodik specialista projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363) (2021–2023) Člen realizačního týmu Otevřené výzvy “Videozáznamy z výuky pro profesní přípravu učitelů” (2021–2022) Expert v projektu "Pražský voucher na inovační projekty" (č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605) (2019) Člen řešitelského týmu projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366) (2018–2020) Člen vědecké rady nakladatelství Portál (2017–dosud) Členka Oborové skupiny Pedagogika při MŠMT (2016–dosud) Člen České asociace pedagogického výzkumu (2014–dosud) Expert v projektu „Příprava mentorů v metodách podpory sociálního a emočního vývoje dětí předškolního věku“ - CZ.1.07/1.3.00/48.0129 (2014–2015) Člen pracovní skupiny pro implementaci Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci programu MŠMT „Postup přípravy budoucího období kohezní politiky EU na MŠMT“ - č. j. MŠMT-1680/2013-71. (2013–2014) Člen expertní skupiny NÚV „Zpracování řešitelského záměru a zahájení přípravných kroků pro změny RVP ZV a RVP PV (včetně KOV)“ číslo úkolu 1A01S1. (2013–2015) Expert projektu Visegradfund "Supporting social and emotional of pre-school children" - číslo projektu 21220198. (2013–2014) Konzultant projektu „Rozvoj spolupráce s MŠ při aplikaci včasné péče“ (CZ.1.07/4.1.00/06.0020) (2010–2011) Expert v projektu „Tvorba metodiky na poskytování péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její implementace do MŠ“ - CZ.1.07/1.2.02/03.0002 (2010–2012) Členka České pedagogické společnosti (2010–dosud) Členka Asociace profese učitelství (2009–2014) Členka pracovní skupiny pro tvorbu Standardu kvality učitele v rámci projektu „Průzkum názorů a odborných stanovisek ke tvorbě standardu kvality profese učitele“ - CZ.1.07/5.1.00/04.0047. (2008–2009) Členka řídícího týmu, poradkyně a lektorka Programu podpory zdraví v mateřské škole. (1999–2014)
Vybrané publikace
 • LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbota, Eva KOŽELUHOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra RISTIČ. Curriculum design and content in Czech pre-primary education: approaches and experiences of student teachers. European Early Childhood Education Research Journal. England: Taylor and Francis, 2024, roč. 32, č. 1, s. 7-21. ISSN 1350-293X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2023.2234111. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Kvalitní škola - kvalitní učitel. In Pedagog a dítě současnosti III. 2024. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Diagnostická role jako výzva pro učitele v současném individualizovaném předškolním vzdělávání. In Učiteľ(ka) predprimárneho vzdelávania. Trendy, premeny a výzvy učiteľského povolania. 2023. info
 • HŘAVOVÁ, Aneta a Zora SYSLOVÁ. The development of preliteracy in the family of preschool children. Slavonic Pedagogical Studies Journal (PEGAS Journal). Slovakia: -, 2023, roč. 12, č. 2, s. 95-103. ISSN 1339-8660. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18355/PG.2023.12.2.3. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Diagnostická role jako výzva pro učitele v současném individualizovaném předškolním vzdělávání. Online. In M. Miňová, M. Slováček. Učiteľ(ka) predprimárneho vzdelávania: trendy, premeny a výzvy učiteľského povolania. Slovensko: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2023, s. 48-53. URL info
 • KOŽELUHOVÁ, Eva, Barbora LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ a Zora SYSLOVÁ. Dítě, nebo tradice? Plánování vzdělávacího obsahu v předškolním vzdělávání. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2023, roč. 17, č. 1, s. 71-86. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2023.13. URL info
 • SPLAVCOVÁ, Hana a Zora SYSLOVÁ. Kognitivní rozvoj s využitím skupinových činností v předškolním vzdělávání. Online. první. Praha: Raabe s.r.o., 2023. ISBN 978-80-7496-529-6. info
 • LICARDO, Marta, Bojan KOVAČIČ, Maruša LAURE, Hana SPLAVCOVÁ, Zora SYSLOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Nikol KREJČOVÁ a Irena BORKOVCOVÁ. Promoting Cognitive Development in Early Childhood Education. Online. první. Praha: Raabe s.r.o., 2023, 328 s. info
 • LAURE, Maruša, Marta LICARDO, Hana SPLAVCOVÁ a Zora SYSLOVÁ. Podpora dítěte v domácím prostředí. Příručka pro rodiče. první. Praha: Raabe s.r.o., 2023, 27 s. ISBN 978-80-7496-535-7. info
 • LICARDO, Marta, Maša OREL, Hana SPLAVCOVÁ a Zora SYSLOVÁ. Stimulating a Child’s Mind: A Guide for Parents. první. Praha: Raabe s.r.o., 2023, 40 s. ISBN 978-80-7496-538-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Irena BORKOVCOVÁ. Uvádění začínajících učitelů mateřských škol. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022, 131 s. Řízení školy. ISBN 978-80-7676-223-7. info
 • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina, Hana SPLAVCOVÁ a Zora SYSLOVÁ. Metodická příručka Předškolní a prvostupňové vzdělávání. Pedagogická diagnostika v mateřské škole. První. Praha: Národní pedagogický institut České republiky, 2022, 32 s. URL info
 • NAJVAROVÁ, Veronika a Zora SYSLOVÁ. Proměna výzkumu předškolního vzdělávání v posledních 20 letech. In Proměny výchovy a vzdělávání a jejich reflexe v pedagogickém výzkumu. 2022. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Sandra BEJDÁKOVÁ. Učitelka mateřské školy jako aktivní spolutvůrce kvality předškolního vzdělávání. Praha: Česká školní inspekce, 2022. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora a Pavla STARÁ. Výchovně-vzdělávací strategie v předškolním vzdělávání jako prostředek dosahování cílů. Praha: Česká školní inspekce, 2022. Dostupné z: https://dx.doi.org/. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora a Hana SCHENKOVÁ. Školní vzdělávací program jako prostředek sdíleného porozumění vzdělávání dětí. Praha: Česká školní inspekce, 2022. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Veronika NAJVAROVÁ, Eva NOVÁKOVÁ, Anna POSPÍCHALOVÁ a Kateřina VÁCLAVKOVÁ. Věkově heterogenní třídy v mateřské škole. Praha: Portál, 2022, 150 s. ISBN 978-80-262-1960-6. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Jak zapojit rodiče do vzdělávání jejich dětí v mateřské škole. In Vychovejme děti a podporujme rodiče. 2022. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Integrované předškolní vzdělávání. In Vzdělávání budoucích pedagogů mateřských škol se zaměřením na pohybovou aktivitu. 2022. info
 • LOUDOVÁ STRALCZYNSKÁ, Barbora, Eva KOŽELUHOVÁ, Zora SYSLOVÁ a Petra RISTIČ. Přístupy studentů pedagogických fakult k tvorbě školních a třídních vzdělávacích programů v mateřských školách. Online. In Roman Švaříček a Hana Voňková. Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. první. Brno: Česká asociace pedagogického výzkumu a Masarykova univerzita, 2021, s. 124-127. ISBN 978-80-7392-367-9. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora a Veronika RODOVÁ. Portfolio jako obraz profesního růstu studentek Učitelství pro mateřské školy. In Sborník příspěvků XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Na cestě ke spravedlnosti ve vzdělávání: Pedagogický výzkum pro lepší praxi a politiku. 2021. ISBN 978-80-7392-367-9. URL info
 • RODOVÁ, Veronika a Zora SYSLOVÁ. Profesní identita studentek učitelství pro mateřské školy a její odraz v portfoliu. Pedagogická orientace. Vědecký časopis České pedagogické společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 31, č. 1, s. 35-69. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2021-1-35. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav JINDRA, Iva KOUŘILOVÁ, Hana KŘÍŽOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Pavla NOVOTNÁ, Hana STADLEROVÁ a Daniela TAYLOR. Praxe studijního programu Učitelství pro mateřské školy: Metodická příručka pro studenty. Online. První. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 118 s. ISBN 978-80-210-7982-3. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Benefity předškolního vzdělávání. In Šance dětem. Praha: Sirius o.p.s., 2020. ISSN 1805-8876. info
 • HUBER, Hadas, Zora SYSLOVÁ a Lucie GRŮZOVÁ. Reflection in the Pre-service Education of Preschool Teachers: A Comparison of the perceptions of Czech and Israeli students. Multi Colors: An International Journal of Educational Research and Theory. Izrael, 2020, roč. 2, č. 1, s. 37-52. ISSN 2663-3353. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33496/multicolors0204. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Childcare for Children under Three Years of Age from Mothers’ Point of View within the International Context. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2020, roč. 70, č. 4, s. 533-552. ISSN 0031-3815. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23362189.2020.1725. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Radmila BURKOVIČOVÁ, Jana KROPÁČKOVÁ, Kateřina ŠILHÁNOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Didaktika mateřské školy. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 252 s. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-7598-276-6. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Třídní projekty v mateřské škole. První. Praha: Portál, 2019, 144 s. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-262-1480-9. info
 • SYSLOVÁ, Zora. The relation between reflection and the quality of a preschool teacher’s education performance. International Journal of Child Care and Education Policy. Korea: Springer Open, 2019, roč. 13, č. 1, s. 1-21. ISSN 1976-5681. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s40723-019-0060-y. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Didaktika mateřské školy. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 2 s. Speciál pro MŠ, příloha časopisu Řízení školy, 5/2019. ISSN 1214-8679. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Petra VYSTRČILOVÁ. Děti - cizinci v české mateřské škole a jejich podpora. 2019. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Co je klíčovou kvalitou mateřské školy a jak ji sledovat. In The Prague Education Festival PREF. 2019. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Eva NOVÁKOVÁ. Oborové didaktiky v přípravě učitelů mateřských škol. In Oborové didaktiky v profesní přípravě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ. 2019. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Stanovení cílů jako základ projektování. Online. In Jana Kropáčková, Zora Syslová a Martin Čapek Adamec. Metodika předškolního vzdělávání zaměřená na didaktické aspekty práce s dětmi. První. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2019, s. 35-45. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-7290-923-0. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Organizační formy v mateřské škole podporující individualizované, skupinové a kooperační učení. Online. In Jana Kropáčková, Zora Syslová a Martin Čapek Adamec. Metodika předškolního vzdělávání zaměřená na didaktické aspekty práce s dětmi. První. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2019, s. 46-55. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-7290-923-0. URL info
 • KROPÁČKOVÁ, Jana, Zora SYSLOVÁ a Martin ČAPEK ADAMEC. Metodika předškolního vzdělávání zaměřená na didaktické aspekty práce s dětmi. Online. První. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2019, 554 s. 373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání [22]. ISBN 978-80-7290-923-0. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Podpora vedení studentů na praxi v mateřské škole. Online. První elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 124 s. ISBN 978-80-210-9527-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/1558. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. The Preschool Teacher as a Reflective Practitioner. Online. První elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 105 s. ISBN 978-80-210-9556-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9556-2019. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Táňa FIKAROVÁ. Pedagogická diagnostika v mateřské škole. Práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018, 125 s. Výchova a vzdělávání (22). ISBN 978-80-262-1324-6. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Metodika pro učitele. Praktická příručka k diagnostickému nástroji PREDICT. První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2018, 55 s. ISBN 978-80-7496-358-2. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Zora SYSLOVÁ. Příručka pro rodiče. Průvodce hodnocením rozvoje dítěte a komunikace s mateřskou školou. První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2018, 31 s. ISBN 978-80-7496-359-9. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Michaela PÍŠOVÁ, Veronika RODOVÁ, Lucie GRŮZOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Profesní portfolio v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 48 s. ISBN 978-80-210-9059-0. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie, Zora SYSLOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. Uchazeči o studium učitelství pro mateřské školy: předběžné výzkumné sdělení. In Transdisciplinarita v pedagogických vědách. 2018. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Lucie GRŮZOVÁ a Veronika NAJVAROVÁ. Stávání se učitelem pohledem absolventů učitelství pro mateřské školy. In Prostor pro primární a preprimární pedagogy. 2018. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Michaela PÍŠOVÁ, Veronika RODOVÁ, Monika ČERNÁ, Lucie GRŮZOVÁ, Eva NOVÁKOVÁ a Hana STADLEROVÁ. Podpora tvorby profesního portfolia v přípravném vzdělávání učitelů mateřských a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-9177-1. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi. První. Brno: Munipress, 2017, 253 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi; svazek 43. ISBN 978-80-210-8475-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8476-2017. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Metodika pro učitele. První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2017, 39 s. ISBN 978-80-7496-337-7. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Projektování v mateřské škole. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 109 s. ISBN 978-80-210-8856-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8856-2017. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Pedagogická diagnostika v práci učitele mateřské školy. In Dagmar Pilařová. Školní zralost a její diagnostika. První. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2017, s. 93-136, 43 s. Výběr z aktuálních školských témat: Čtvrtletník pro mateřské školy I. ISBN 978-80-7496-319-3. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Libuše PARMOVÁ. Zkušenosti absolventů oboru Učitelství pro mateřské školy aneb „Na co mě vysoká škola (ne)připravila“. Magister Reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 7-28. ISSN 1805-7152. URL info
 • GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Adaptation of two years old children in Czech preschool education. International Journal of Learning and Teaching. 2017, roč. 9, č. 1, s. 349-356. ISSN 2377-2891. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18844/ijlt.v9i1. URL info
 • HAVRDOVÁ, Egle, Zora SYSLOVÁ, Judy HUTCHINGS, Elin WILLIAMS, Mojca WILLIAMS a Gwilym GRUFFUD. Good Practise Guide to Inclusive Pre-school Education in the Czech Republic, England, Slovakia and Wales. První. Praha: Tomos a.s., 2016, 52 s. ISBN 978-80-905748-4-7. info
 • PRŮCHA, Jan, Radmila BURKOVIČOVÁ, Miroslav DOPITA, Jana PALONCYOVÁ a Zora SYSLOVÁ. Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. První. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, 254 s. ISBN 978-80-7552-323-5. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Filip KUCHAŘ, Hana SCHENKOVÁ, Miroslava STRAKATÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Proměna mateřské školy v učící se organizaci. První. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, 127 s. ISBN 978-80-7552-113-2. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Rozvoj profesního vidění studentů oboru Učitelství pro mateřské školy. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, 2016, roč. 66, č. 4, s. 440-454. ISSN 0031-3815. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Hana HORKÁ. Reflexe pedagogických činností jako klíčový faktor profesního rozvoje. In Petr Hlaďo. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 405-418. ISBN 978-80-7509-426-1. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Nina ZIKLOVÁ. Developing Professional Skills in Pre-primary Teachers via Reflexion and Self-Reflection. e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 16, č. 2, s. 108-119. ISSN 1213-7758. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Kvalita versus kvalifikace: Jaké by mělo být přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol? In Chytrý, V., Janovec, J. Trendy a perspektivy předškolního vzdělávání. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2016, s. 83-94. ISBN 978-80-7561-025-6. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Pedagogická diagnostika dítěte v předškolním věku. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, 2016, 51 s. Výběr z aktuálních školských témat: Čtvrtletník pro mateřské školy I. ISBN 978-80-7496-280-6. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Zora SYSLOVÁ. Metodika pro rodiče. První. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2016, 35 s. ISBN 978-80-7496-297-4. info
 • KREJČOVÁ, Věra, Jana KARGEROVÁ a Zora SYSLOVÁ. Individualizace v mateřské škole. První. Praha: Portál, 2015, 182 s. ISBN 978-80-262-0812-9. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Na štíru s hodnocením. In Učitelské noviny. Praha: GNOSIS spol. s r.o., 2015, s. 12. ISSN 0139-5718. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Lucie CHALOUPKOVÁ. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 77 s. ISBN 978-80-210-7885-7. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Alexandra DOBROVOLNÁ, Lucie GRŮZOVÁ, Egle HAVRDOVÁ, Lucie CHALOUPKOVÁ, Dušan KOSTRUB, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Libuše PARMOVÁ. Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 130 s. ISBN 978-80-210-7881-9. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Výuková videa.. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7885-7. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Jak připravit učitele jako reflektivního praktika? In Danielová, Lenka a Schmied, Josef. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 499-508. ISBN 978-80-7509-287-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Vladimíra HORNÁČKOVÁ, Jaroslav KOCIÁN, Libuše PARMOVÁ, Hana POLÁKOVÁ, Danuše PROKŮPKOVÁ, Monika PUŠKINOVÁ, Hana SEDLÁČKOVÁ, Eva SVOBODOVÁ, Taťána ŠMOLDASOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Jak úspěšně řídit mateřskou školu. 2., doplněné a aktualizované. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 341 s. 373.2/.3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7478-859-8. info
 • GRŮZOVÁ, Lucie a Zora SYSLOVÁ. Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 64 s. ISBN 978-80-210-8114-7. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Jak učitelé mateřských škol vnímají edukační realitu. In Wiegerová Adriana. Profesionalizace učitele mateřské školy z pohledu reformy kurikula. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 2015, s. 37-48. Předškolní a primární výchova a vzdělávání 373.2/3. ISBN 978-80-7454-555-9. info
 • SYSLOVÁ, Zora. The Level of Reflection in the Professional Development of Pre-Primary Teachers. Przegląd Pedagogiczny. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Pedagogiki, 2015, roč. 2015, nr. 1, s. 73-84. ISSN 1897-6557. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora, Irena BORKOVCOVÁ a Jan PRŮCHA. Vzdělávání a péče v raném věku. Komparace české a zahraniční situace. 1. vyd. Praha: Wolters Kluver, 2014, 213 s. 373.2/3 Předškolní a primární výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7478-354-8. info
 • HORNÁČKOVÁ, Vladimíra, Zora SYSLOVÁ, Eva HERCÍKOVÁ a Eva HOLUBÁŘOVÁ. The Level of Reflective Skills of Nursery School Teachers. Online. In Bekirogullari, Z; Minas, MY. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 112, International Conference on Education and Educational Psychology 2013 (ICEEPSY 2013). Amsterdam: Elsevier, 2014, s. 853-860. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1242. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Zkušenosti ze zavádění včasné péče do českých mateřských škol. Predškolská výchova, časopis pre rodičov, jasle a materské školy, pro teorii a praxi předškolní výchovy. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2014, LXVIII, máj, jún 2013/2014, s. 6-14. ISSN 0032-7220. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Vladimíra HORNÁČKOVÁ. Kvalita reflexe v profesním myšlení učitelek mateřských škol. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2014, roč. 24, č. 4, s. 535-561. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-4-535. URL info
 • MAJERČÍKOVÁ, Jana a Zora SYSLOVÁ. Profesní zdatnost učitelek pro spolupráci s rodiči: situace v českých a slovenských mateřských školách. In Syslová Zora, Rodová Veronika. Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás. První. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 124-135. ISBN 978-80-210-7370-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Hana HORKÁ a Bohumíra LAZAROVÁ. Od teorie předškolního vzdělávání k praxi v mateřské škole. První. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 137 s. ISBN 978-80-210-7542-9. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Podpora rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v české mateřské škole. In Miňová Monika, Syslová Zora. Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného rozvoja. První. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2014, s. 28-38. ISBN 978-80-555-1152-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Lucie GRŮZOVÁ. Příprava studentek na roli herního partnera. In Hornáčková Vladimíra. Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové: PdF Hradec Králové, 2014, s. 282-292. ISBN 978-80-7435-390-1. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Jana MAJERČÍKOVÁ. Ako učiteľky materských škôl vnímajú svoju profesijnú zdatnosť pre spoluprácu s rodičmi. In Poláchová, Vašťatková, Jana, Kaněčková, Dvořáková, Eva. Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí. Olomouc: Gevak, 2014, s. 47-58. ISBN 978-80-86768-90-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Výzkumy v oblasti předškolního vzdělávání. Online. In Dagmar Čábalová. Pregraduální vzdělávání učitelů mateřských škol jako dialog mezi teorií a praxí. První. Plzeň: Západočeská univerzita, 2014, s. 24-30. ISBN 978-80-261-0494-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Autoewaluacja w czeskich przedszkolach. Wychowanie w Przedszkolu. Waršava: Pedagogicznych EduPress, 2013, roč. 2013 713, Nr. 1, s. 28-31. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Profesní kompetence učitele mateřské školy. první. Praha: Grada Publishing a.s., 2013, 158 s. ISBN 978-80-247-4309-7. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Standardy předškolního vzdělávání aneb potřebnost Konkretizovaných očekávaných výstupů. Praha: dr. Raabe s.r.o., 2013, 26 s. Poradce ředitelky – Management školy, duben 2013. ISSN 1804-5901. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Realizace autoevaluace v mateřských školách. Praha: Verlag Dashöfer, 2013, 12 s. ŠVP a evaluace v mateřské škole. 12. aktualizace. ISSN 1802-4130. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Kvalita přípravného vzdělávání jako součást profesního rozvoje. Praha: Poradce ředitelky, 2013, 4 s. Roč. II, č. 9, Květen, 2013. ISSN 1804-9745. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Včasná intervence u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej, 2013, roč. 2/2013, druhý, s. 65-72. ISSN 2353-7140. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Standardy předškolního vzdělávání. Praha: Forum s.r.o., 2012, 5 s. Poradce ředitelky mateřské školy, ročník I, č. 5. ISSN 1804-9745. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Jak a proč vznikly standardy předškolního vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2012. Speciál pro MŠ, příloha Řízení školy, 1/2012. ISSN 1214-8679. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Efektivní spolupráce mateřské školy s rodinou. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2012, 30 s. Poradce ředitelky – Management školy, březen 2012. ISSN 1804-5901. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj. Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2012, 30 s. Poradce ředitelky – Management školy, březen 2012. ISSN 1804-5901. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Práce s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Praha: Verlag Dashöfer, 2012, 9 s. ŠVP a evaluace v mateřské škole. 11. aktualizace. ISSN 1802-4130. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Efektivní spolupráce s rodinou - 1. díl. Praha: Dr. J. Raabe s.r.o., 2012, 6 s. Zpravodaj pro mateřské školy, 2/2012. ISSN 1803-6694. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Efektivní spolupráce s rodinou. 2. díl. Praha: Dr. Josef Raabe s.r.o., 2012, 4 s. Zpravodaj pro mateřské školy, 4/2012. ISSN 1803-6694. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Hodnocení pokroků dítěte jako východisko individualizace předškolního vzdělávání. In Jana Kratochvílová, Jiří Havel (eds.). Hodnocení a sebehodnocení žáků v primárním vzdělávání – aktuální otázky, perspektivy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 202-210. ISBN 978-80-210-5876-7. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie, Zora SYSLOVÁ a Bohumíra ŠMAHELOVÁ. Dějiny předškolní pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 79 s. ISBN 978-80-210-5981-8. info
 • SEDLÁČKOVÁ, Hana, Zora SYSLOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. první. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, 152 s. ISBN 978-80-7357-884-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Autoevaluace mateřské školy. Cesta ke kvalitě vzdělávání. první. Praha: Portál, 2012, 213 s. ISBN 978-80-262-0183-0. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Autoevaluace mateřské školy jako prostředek zavádění změn. Praha: Forum, 2012, 15 s. Poradce ředitelky, roč. II., č. 2, říjen 2012. ISSN 1804-9745. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Standardy předškolního vzdělávání – potřeba, nutnost, zbytečnost. Praha: Verlag Dashöfer, 2012, 12 s. ŠVP a evaluace v mateřské škole. 12. aktualizace. ISSN 1802-4130. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Podpora profesního rozvoje učitele mateřské školy. Praha: Forum, 2012. Poradce ředitelky mateřské školy, roč. II., č. 3,. ISSN 1804-9745. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Veronika NAJVAROVÁ. Předškolní vzdělávání v České republice pohledem pedagogického výzkumu. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, 2012, neuveden, 22(4), s. 490–515, 25 s. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2012-4-490. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj – I. Část. Praha: Dr. Josef Raabe, 2012, 6 s. Zpravodaj pro mateřské školy květen/2012. ISSN 1803-6694. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy, její profesní rozvoj – II. Část. Praha: Dr. Josef Raabe, 2012, 3 s. Zpravodaj pro mateřské školy, červen/2012. ISSN 1803-6694. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Jak posílit profesní dovednosti učitelů a jejich zodpovědnost za výsledky vzdělávání. In Vašťatková Polachová Jana a kol. Autoevaluace v praxi českých škol. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012, s. 111-135. Cesta ke kvalitě. Autoevaluace školy. ISBN 978-80-87652-46-6. URL info
 • SYSLOVÁ, Zora. Strategy supporting the learning process of pre-school children. In Gasiorek, K.; Paśko, I. Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012, s. 471-478. ISBN 978-83-7271-756-6. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Obsah vzdělávání ve školních vzdělávacích programech. In Monika Miňová (ed.). Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti. první. Prešov: Prešovská univerzita, 2012, s. 240-248. ISBN 978-80-555-0703-3. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Modifikace evaluačního nástroje pro hodnocení kvality učitele mateřské školy. Online. In Ježková, V. Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012, s. 194 - 201. ISBN 978-80-7290-620-8. URL info
 • HORKÁ, Hana a Zora SYSLOVÁ. Studie k předškolní pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 121 s. ISBN 9788021054677. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Spolupráce s rodinou jako akt podpory rozvoje dítěte. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2011. ISSN 1214-8679. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Hospitace ředitelky mateřské školy jako nástroj vedení lidí a podpory jejich profesního rozvoje. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011, 30 s. Poradce ředitelky – Management školy, červen 2011. ISSN 1804-5901. info
 • SYSLOVÁ, Zora, Lenka BĚHOUNKOVÁ a Egle HAVRDOVÁ. Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte. 1. vyd. Praha: Centrum pro veřejnou politiku, 2011, 147 s. ISBN 978-80-260-0641-1. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Hospitace ředitelky mateřské školy – 1. část. Východiska hospitací. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011. Zpravodaj pro mateřské školy, 9/2011. ISSN 1803-6694. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Hospitace ředitelky mateřské školy – 2. část. Plánování hospitací. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011. Zpravodaj pro mateřské školy, 10/2011. ISSN 1803-6694. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Hospitace ředitelky mateřské školy – 3. část. Realizace hospitací. Praha: Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011. Zpravodaj pro mateřské školy, 11/2011. ISSN 1803-6694. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Aspekty vztahu ředitelky mateřské školy a rodičů. Praha: Forum, s.r.o., 2011. Poradce ředitelky mateřské školy, roč. I, č. 2. ISSN 1804-9745. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Jak může předškolní pedagog ovlivnit hru dítěte. In Podhájecká M., Miňová, M. Hra v predprimárnej edukácii. Zborník z vedecko-odbornejj konferencie s medzinárodnou účastku. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, s. 387-397, 10 s. ISBN 978-80-555-0467-4. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Jana POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ. Předškolní pedagogové a autoevaluace mateřské školy. In Wiergerová, A., Vávrová S. Učiteľovo myslenie a uvažovanie. Bratislava: Ústav primárném a preprimárnej pedagogiky PdF UK, Bratislava, 2011, s. 145-153. ISBN 978-80-89443-10-9. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Program podpory zdraví v mateřských školách. Praha: Forum, 2011, 10 s. ISSN 1804-9745. info
 • SYSLOVÁ, Zora a Veronika NAJVAROVÁ. Analýza témat pedagogického výzkumu zaměřeného na předškolní vzdělávání v České republice od roku 2000. In Bendl, S., Zvírotský, M. Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Sborník z 18. výroční konference Čeké pedagogické společnosti konané ve dnech 16. – 17. února 2011 v Praze. první. Brno: Tribun EU, 2011, s. 1-5. ISBN 978-80-263-0046-5. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Self-evaluation tools for kindergartens participating in the health-promoting schools programme. In Řehulka Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Initiatives for Educational Areas. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011, s. 73 - 78. ISBN 978-80-210-5524-7. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Postavení standardů v koncepčním rámci předškolního vzdělávání. In Kroufek, R., Šlégr, J. Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech. první. Ústí nad Labem: Ing. Tomáš Mikulenka, 2011, s. 48 - 56. ISBN 978-80-904927-1-4. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Využití vlastního hodnocení pro sledování kvality a rozvoje mateřské školy. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 378-382. ISBN 978-80-210-5774-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-77. Fulltext info
 • SYSLOVÁ, Zora. Hodnocení průběhu vzdělávání jako jedna z oblastí vlastního hodnocení školy. Řízení školy. Speciál pro MŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2010, VII, 2/2010, s. 9-12. ISSN 1214-8679. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Hospitační činnost ředitelky mateřské školy. Řízení školy. Speciál pro MŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2010, VII., 8/2010, s. 12 - 16. ISSN 1214-8679. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Inovace školního vzdělávacího programu. Řízení školy. Speciál pro MŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2010, VII., 10/2010, s. 7 - 11. ISSN 1214-8679. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Sebehodnocení učitelky mateřské školy. In Burkovičová, R. (ed.) Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. První. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2010, s. 248 - 256. ISBN 978-80-7368-771-7. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Mateřské školy podporující zdraví mění tradici. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 134., 4/2010, s. 24 - 31. ISSN 0323-0449. info
 • HORKÁ, Hana, Jiří HAVEL, Zora SYSLOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Učitelství pro mateřské školy. In Spilková, V; Hejlová, H. (eds.) Příprava učitelů pro primární a preprimární vzdělávání v Česku a na Slovensku. Vývoj po roce 1989 a perspektivy. Praha: PdF UK, 2010, s. 131-139. ISBN 978-80-7290-486-0. info
 • SYSLOVÁ, Zora. The health supporting in the Frame Educational Program for pre-primary education. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experience. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 7 s. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Self-evaluation of kindergartens in the net of the health supporting schools programme. In Škola a zdraví pro 21. století. Brno: MU, 2009, 6 s. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Problémové oblasti řízení mateřské školy. In Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové: GAUDEAMUS UHK, 2009, 9 s. ISBN 978-80-7041-647-1. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Současnost a budoucnost českého předškolního vzdělávání v evropském kontextu. In Vzdelávanie od útleho veku, šanca pre všetky deti. Zborník z európskej konferencie. Bratislava: OMEP, 2008, 12 s. ISBN 978-80-89055-82-1. info
 • HAVLÍNOVÁ, Miluše, Eliška VENCÁLKOVÁ, Zora SYSLOVÁ, Jana HAVLOVÁ, Iva LACINOVÁ, Nina PETRASOVÁ a Ludmila ŠPRACHTOVÁ. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2008, 223 s. ISBN 978-80-7367-487-8. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Česká materská škola na počiatku 21. storočia. 1. vyd. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2007, 104 s. ISBN 978-80-8052-284-1. info
 • SYSLOVÁ, Zora. Rozwój edukaci przedszkolnej w Republice Czeskiej. Wychowanie w Przedszkolu. Varšava, 2007, roč. LX, č. 11/2007, s. 14-18. ISSN 0137-8082. info

24. 3. 2024


Životopis: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (učo 243595), verze: čeština(1), změněno: 24. 3. 2024 11:02, Z. Syslová