MP605Z Trestní právo I

Právnická fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. (přednášející), prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (zástupce)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (cvičící)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (cvičící)
Mgr. Katarína Kandová (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (cvičící)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Út 15:05–16:35 136
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP605Z/01: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 8:00–9:30 257, J. Provazník
MP605Z/02: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 8:00–9:30 257, J. Provazník
MP605Z/03: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 9:35–11:05 160, J. Provazník
MP605Z/04: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 9:35–11:05 160, J. Provazník
MP605Z/05: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 11:10–12:40 214, K. Kandová
MP605Z/06: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 214, K. Kandová
MP605Z/07: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 13:30–15:00 214, K. Kandová
MP605Z/08: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 13:30–15:00 214, K. Kandová
MP605Z/09: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé sudé pondělí 15:05–16:35 214, K. Kandová
MP605Z/10: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé liché pondělí 15:05–16:35 214, K. Kandová
MP605Z/11: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 8:00–9:30 257, K. Kandová
MP605Z/12: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 8:00–9:30 257, K. Kandová
MP605Z/13: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 9:35–11:05 316, M. Fryšták
MP605Z/14: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 11:10–12:40 034, V. Kalvodová
MP605Z/15: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 11:10–12:40 034, V. Kalvodová
MP605Z/16: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé sudé úterý 13:30–15:00 302, M. Fryšták
MP605Z/17: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každé liché úterý 13:30–15:00 302, M. Fryšták
MP605Z/18: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 11:10–12:40 258, J. Provazník
MP605Z/19: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 11:10–12:40 258, J. Provazník
MP605Z/20: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 13:30–15:00 160, J. Provazník
MP605Z/21: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 13:30–15:00 160, J. Provazník
MP605Z/22: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 15:05–16:35 160, J. Kuchta
MP605Z/23: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou lichou středu 15:05–16:35 160, J. Kuchta
MP605Z/24: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každou sudou středu 16:40–18:10 126, V. Kalvodová
MP605Z/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Kalvodová
MP605Z/26: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Kalvodová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Základní cíle předmětu lze shrnout takto: osvojení si pojmu, struktury, forem, funkcí a základních zásad trestního práva hmotného;
porozumění jeho systému tvořenému základy trestní odpovědnosti a právními následky trestní odpovědnosti, jakož i obecnou a zvláštní částí trestního práva hmotného;
osvojení si schopnosti interpretace a aplikace norem trestního práva hmotného;
pochopení vztahů trestního práva k jiným disciplínám právním a neprávním. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit teoretické aspekty základních institutů trestního práva hmotného; použít informace o předmětu v širších souvislostech mezipředmětových; vytvořit ucelený odborný text na trestně právní téma; na základě nabytých znalostí odvodit i další souvislosti; interpretovat a aplikovat základní pojmy trestního práva hmotného v rámci obecné a zvláštní části;
Osnova
 • Pojem, struktura, formy, funkce, základní zásady trestního práva hmotného.
 • Trestní odpovědnost, trestný čin, nebezpečnost a škodlivost činu pro společnost, kategorizace a klasifikace činů soudně trestných, skutková podstata činu soudně trestného.
 • Subjekt, objektivní stránka, objekt a subjektivní stránka trestného činu.
 • Obligatornost a fakultativnost znaků skutkové podstaty činu soudně trestného.
 • Vývojová stadia činu soudně trestného, trestná součinnost, souběh činů soudně trestných, recidiva, mnohost činů soudně trestných sui generis.
 • Trestní odpovědnost mladistvých. Trestní odpovědnost právnických osob.
 • Nedostatek trestnosti činu, trestnost vyloučená a trestnost zaniklá.
Literatura
  povinná literatura
 • Kratochvíl, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009
  doporučená literatura
 • Trestní zákoník : komentář. Edited by Pavel Šámal. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xvi, 1287. ISBN 9788074001093. info
  neurčeno
 • Fenyk, J., Smejkal, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012
 • Šámal, P. a kol. Velké komentáře. Trestní zákoník I. Komentář. § 1 až 139. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012
 • Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012
Výukové metody
Teoretická příprava na přednáškách, seminární diskuse - příklady a procvičování.
Metody hodnocení
Přednášky a povinné semináře (diskuse v hodině) v VI. semestru ukončené zápočtem, na základě testu (10 ot.)s minim. klasifikací "E". Při vlastní přípravě na ústní zkoušku nelze použít právní předpisy, to je možné pouze při jejím vlastním výkonu, podle pokynu zkoušejícího.
Informace učitele
Podmínky zápočtu: - účast v seminární výuce - test z látky dané obsahem a rozsahem programu seminářů s klasifikací minimálně "E" Conditions of credit: - attendance in the seminar-teaching - written tests on the subject matter basely content of programme of seminars with minim. classification "E" Sdělení pro ISP - podmínky zápočtu: - Studující po udělení ISP projedná s vedoucím katedry, resp. s učitelem skupiny ISP pro TPH-I (V. Kratochvíl).Skutečnost, že je studujícím ISP oznámí též sekretářce katedry (Jana Dopitová, Jana.Dopitova@law.muni.cz, telefon: 549 49 7247). Individuální studijní plán – podmínky zápočtů pro studující v ČR: Trestní právo hmotné I- obecná část (VI.semestr) - písemný test z látky dané programem seminární výuky; Individuální studijní plán – podmínky zápočtů pro studující v zahraničí: Trestní právo hmotné I- obecná část (VI.semestr) - písemný test z látky dané programem seminární výuky a - seminární práce v rozsahu 10-15 stran na zvolené trestněprávně hmotné komparativní téma; nebo - dokladované absolvování kurzu z trestního práva země pobytu či jiné blízké disciplíny, např. kriminologie, "evropské trestní právo"; Literatura: Kratochvíl, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část.2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012 Jiné učebnice trestního práva hmotného z jiných českých vydavatelství. Platná znění zákonů: č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), č. 41/2009, č. 141/1961 Sb. (trestní řád) Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, č. 420/2011 Sb.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Souborná zkouška (TPH + TPP)v VIII. semestru, ústní, s přípravou, během které nelze použít nekomentované právní předpisy.
Předmět je vyučován každoročně.
Podmínkou zápočtu je absolvování testu z látky dané rozsahem a obsahem programu seminářů, s klasifikací min. 3.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.