FF FDHIpJ Historie
Název anglicky: History
doktorský prezenční
Zahrnut v programu: FF D-HI_ Historie

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní doktorská zkouška se skládá z ústní zkoušky a obhajoby doktorské práce. Smyslem ústní zkoušky je prokázat schopnost doktoranda orientovat se v dějinných souvislostech, klást si otázky a odpovídat na dobově aktuální společenské výzvy.

Ústní část státní doktorské zkoušky je založena na dialogu doktoranda se zkušební komisí. V rámci ústní zkoušky doktorand odpoví na položené otázky, které budou klást důraz na metodologii moderní historické práce, možnosti moderního historického myšlení, perspektivy poznání a významu historických věd pro společnost.

V disertační práci student předkládá výsledky výzkumu, ke kterým dospěl v průběhu svého studia. Disertační práce musí obsahovat výsledky doktorandova původního výzkumu, včetně výsledků již publikovaných výstupů nebo výstupů přijatých k uveřejnění. Práce musí doložit schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje případně k autonomní teoretické a tvůrčí činnosti.

Práce musí být k obhajobě předložena v českém, či slovenském jazyce, přípustné je rovněž předkládání disertačních prací v některém ze světových jazyků (angličtina, němčina, ruština, francouzština), a to po dohodě se školitelem a po projednání oborovou radou. Text disertace musí být po gramatické a slohové stránce na vynikající úrovni.

Studijní a výzkumné povinnosti

Výzkumné aktivity
Příprava disertační práce – probíhá po celou dobu studia a tvoří min. 60 % pracovní zátěže
Obhajoba koncepce disertační práce – musí být splněna v průběhu 4. semestru
Publikační činnost – sestává z minimálně dvou článků v recenzovaných, pokud možno zahraničních časopisech, tvoří 10 % pracovní zátěže
Pedagogická činnost (podílení se na výuce) – doktorand se může podílet na vedení bakalářských prací, vést semináře atd., a to v rozsahu max. 60 hodin za studium (do 10 % pracovní zátěže)
Zahraniční stáž – nutno absolvovat v min. délce jednoho měsíce, ideálně jednoho semestru
Účast na konferenci – nutno prokázat aktivní účast na nejméně třech domácích a jedné mezinárodní konferenci

Odborné předměty (celkem max. 20 % pracovní zátěže):
Historiografie
Odborná němčina
Angličtina, či jiný světový jazyk

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací

Zrod střední Evropy
Reformace v regionálních a středoevropských souvislostech
Génius, prorok, spasitel: Kult Karla Marxe v Rakousku-Uhersku před první světovou válkou
Nucené migrace ve 20. století
Theory to Good Practice: The Life and Work of Sir Roger Scruton

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty - filozofie a cizí jazyky (25 kreditů)

V průběhu studia musí posluchači získat 5 kreditů za libovolně zvolený cizí jazyk a 20 kreditů za předmět Filozofie pro doktorské studium.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/05 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/05 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/05 --
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.10 --
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.10 --
40 kreditů

Povinné předměty (215 kreditů)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:HIDA01aPramenné studium, výzkum I M. Wihodaz 0/0/010 1-
FF:HIDA01bPramenné studium, výzkum II M. Wihodaz 0/0/010 2-
FF:HIDA01cPramenné studium, výzkum III M. Wihodaz 0/0/010 3-
FF:HIDA01dPramenné studium, výzkum IV M. Wihodak 0/0/010 4-
FF:HIDA02aDoktorská čtení I D. Nečasovák 0/0/05 1-
FF:HIDA02bDoktorská čtení II D. Nečasovák 0/0/05 2-
FF:HIDA02cDoktorská čtení III D. Nečasovák 0/0/05 3-
FF:HIDA02dDoktorská čtení IV D. Nečasovák 0/0/05 4-
FF:HIDA03aHostovské přednášky I T. Malýz 0/0/05 1-
FF:HIDA03bHostovské přednášky II T. Malýz 0/0/05 2-
FF:HIDA03cHostovské přednášky III T. Malýz 0/0/05 3-
FF:HIDA03dHostovské přednášky IV T. Malýz 0/0/05 4-
FF:HIDA04aTextový seminář I L. Fasoraz 0/0/010 5-
FF:HIDA04bTextový seminář II L. Fasoraz 0/0/010 6-
FF:HIDA04cTextový seminář III L. Fasoraz 0/0/010 7-
FF:HIDA04dTextový seminář IV L. Fasoraz 0/0/013 8-
FF:HIDA05aNěmčina I T. Knozz 0/0/05 5-
FF:HIDA05bNěmčina II T. Knozzk 0/0/05 6-
FF:HIDA06Historiografie J. Hanušzk 0/0/012 7-
FF:HIDA07Odborná publikace M. Wihodaz 0/0/020 --
FF:HIDA08Zahraniční studijní pobyt M. Wihodaz 0/0/020 --
FF:HIDA09Teze disertační práce (autoreferát) M. Wihodaz 0/0/05 8-
FF:HIDA10Disertační práce M. Wihodaz 0/0/025 8-
215 kreditů