Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. LUKAS, Josef. Aktuální pohled na problematiku řízení třídy (Current View on Classroom Management). In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Zlín. 2018.
 2. LUKAS, Josef, Kateřina BARTOŠOVÁ and Jan KRÁSA. Dotazník měření úrovně klíčových kompetencí pro žáky ZŠ (Questionnaire for measuring the level of key competencies for elementary school pupils). In Pedagogická diagnostika a evaluace 2018. 2018.
 3. MAREŠ, Jan, Josef LUKAS, Bohumíra LAZAROVÁ and Jan KRÁSA. Novinky v pedagogické a školní psychologii. Příklady dobré praxe. (News in educational and school psychology. Examples of good practice.). 2018.
 4. LUKAS, Josef and Kateřina LOJDOVÁ. Řízení třídy: přístupy, oblasti, strategie (Classroom management: approaches, fields, strategies). Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2018, vol. 68, No 2, p. 155–172. ISSN 0031-3815. doi:10.14712/23362189.2017.1180.
 5. 2017

 6. MAREŠ, Jan, Josef LUKAS, Bohumíra LAZAROVÁ and Jan KRÁSA. Novinky v pedagogické a školní psychologii. Příklady dobré praxe. (News in educational and school psychology. Examples of good practice.). 2017.
 7. LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ and Josef LUKAS. Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli. In Michek, S., Vondroušová, J., & Vítová, J. (eds.). Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 13. – 14. září 2017 v Hradci Králové (s. 60–61). Hradec Králové: Gaudeamus. 2017.
 8. LOJDOVÁ, Kateřina, Josef LUKAS and Lucie ŠKARKOVÁ. Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli. In Konference České asociace pedagogického výzkumu, Hradec Králové. 2017.
 9. 2016

 10. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Dotazník báze moci učitele: verze pro studenty učitelství. Zkušenosti s využitím ve výukové praxi (Teacher Power Bases Questionaire: a version for students and teachers. Experience with applications in teaching practice). In Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. 2016.
 11. HAVEL, Jiří, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Olga KUSÁ, Josef LUKAS and Marie NAJMONOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů (Inclusive Education in Undergraduate Teacher Training). Brno: Liga lidských práv, 2016. 61 pp. ISBN 978-80-87414-30-9.
 12. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ and Tomáš KOHOUTEK. Moc ve školních třídách studentů učitelství: souhrnné výsledky projektu GAČR (Power in Classess Taught by Student Teachers: Summarizing Research Results). 2016.
 13. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ and Tomáš KOHOUTEK. Moc ve školních třídách studentů učitelství: souhrnné výsledky projektu GAČR (Power in Classess Taught by Student Teachers: Summarizing Research Results). 2016.
 14. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL and Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole (Management of inclusion in schools). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 179 pp. ISBN 978-80-210-8329-5.
 15. LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ and Josef LUKAS. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi. In XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
 16. LOJDOVÁ, Kateřina, Josef LUKAS and Lucie ŠKARKOVÁ. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxi (Classroom Management Strategies in Classess Taught by Student Teachers). In XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
 17. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Tacitní znalosti začínajících vyučujících. Mezi hledáním svatého grálu a objevováním kola (Tacit knowledge novice teachers. Between the search for the Holy Grail and reinventing of the wheel). In PhD Existence 6 „Výzkum +/vs./- praxe“. 2016.
 18. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Zkoumání strategií řízení třídy studentů učitelství na výukových praxích (Exploring Classroom Management Strategies of Student Teachers on Their Teaching Practice). In Ďuričove dni 2016 Nitra. 2016.
 19. 2015

 20. LUKAS, Josef and Jan MAREŠ. Cesta od studenta učitelství k začínajícímu učiteli (The path from student teacher to a new teacher). In Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství. 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. p. 11-21, 10 pp. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
 21. LOJDOVÁ, Kateřina, Kateřina VLČKOVÁ and Josef LUKAS. Coercive Power Scenarios in the Classes Taught by Student Teachers (prezentace na konferenci ECER 2015). In ECER 2015, Budapešť - European Conference on Research in Education. 2015.
 22. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Jak představovat psychodiagnostické nástroje při výuce studentů nepsychologických oborů (How pose psychological assessment tools in lectures for non-psychology students). In Psychologická diagnostika 2015. 2015.
 23. LOJDOVÁ, Kateřina and Josef LUKAS. Jak studenti učitelství pracují s mocí ve školní třídě? (How do Student Teachers Use Power in the Classroom?). In 23. výroční konference ČAPV, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni. 2015.
 24. LUKAS, Josef and Jan MAREŠ. Mapa férových škol. Příklad praktické aktivizující metody výuky pedagogické a školní psychologie studentů oboru psychologie (Map of the fair schools. An example of activising methods of teaching educational and school psychology of the psychology students). In konference Novinky v pedagogické a školní psychologii 2015. 2015.
 25. LAZAROVÁ, Bohumíra, Jan MAREŠ, Josef LUKAS and Jan KRÁSA. Novinky v pedagogické a školní psychologii. Školní psycholog jako badatel školy (News in educational and school psychology. School psychologist as a school explorer). 2015.
 26. LUKAS, Josef and Kateřina LOJDOVÁ. Role psychologie ve vzdělávání budoucích učitelů: aktuální změny v přístupu k výuce (Role of Psychology in the education of prospective teachers: current changes in approaches to teaching). In 33. Psychologické dni; Piešťany. 2015.
 27. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL and Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole (Management of inclusion in schools). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 pp. ISBN 978-80-210-8037-9.
 28. LAZAROVÁ, Bohumíra, Lenka HLOUŠKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ, Milan POL and Josef LUKAS. Řízení inkluze ve škole (Management of inclusion in schools). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 pp. ISBN 978-80-210-8037-9.
 29. LOJDOVÁ, Kateřina and Josef LUKAS. Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: Studentka Alice (Coercive Power Scenarios in Classes Taught by Student Teachers: The Case of Alice). Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 20, No 3, p. 113-130. ISSN 1803-7437.
 30. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ and Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes). 1. vyd. Brno: Munipress, 2015. 238 pp. verze 1. ISBN 978-80-210-8096-6.
 31. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ and Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 pp. ISBN 978-80-210-8096-6.
 32. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Jarmila BRADOVÁ and Stanislav JEŽEK. Z posluchárny za katedru: Mocenské vztahy ve výuce studentů učitelství (From a Lecture Hall to a Teacher´s Desk Power Relations in Student Teacher Classes). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 237 pp. ISBN 978-80-210-8097-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8097-2015.
 33. 2014

 34. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí (Class interaction with the teacher as a story shared bases of power: the experience with the czech adadaptation of TPUS questionnaire). In Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“ Trnava. 2014.
 35. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Interakce učitele se třídou jako příběh sdílených bází moci: zkušenosti s převodem dotazníku TPUS pro žáky do českého prostředí (abstrakt) (Class interaction with the teacher as a story shared bases of power: the experience with the czech adadaptation of TPUS questionnaire (abstract)). In KUSÝ, Peter. Ďuričove dni 2014 „Učiteľ a školská psychológia“. Kniha abstraktov. 2014.
 36. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Převod dotazníku TPUS (báze moci učitele) pro české kulturní prostředí (Czech ddaptation of TPUS questionnaire (teachers power bases)). In Pedagogická diagnostika a evaluace 2014. 2014.
 37. LUKAS, Josef. Ředitel školy a (nejen) začínající učitel (The school principal and novice teacher). In III. mezinárodní vědecká konference školského managementu; CŠM Praha. 2014.
 38. LOJDOVÁ, Kateřina and Josef LUKAS. Uplatňování podob moci studenty učitelství v průběhu výukové praxe (Use of power bases in classes of student teachers during their long term practice). In XXII. konference České asociace pedagogického výzkum. 2014.
 39. 2013

 40. LUKAS, Josef. Internetové stránky škol: jejich současná podoba a hodnocení (School websites – their current form and evaluation). Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2013.
 41. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Klima školy a klima školní třídy - jak zjistit, co by mělo být v dotazníku (School climate and classroom climate - how to find out what should be in the questionnaires). In seminář NÚCEM Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania. 2013.
 42. LUKAS, Josef, Jarmila BRADOVÁ and Kateřina LOJDOVÁ. Moc jako etický aspekt odborné kompetence učitele. Příspěvek na 21. konferenci ČAPV. (Power as an ethical aspect of professional competence of a teacher). 2013.
 43. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Psychologické kurzy v pregraduální výuce učitelů. In Učíme psychologii 2013. 2013.
 44. 2012

 45. LUKAS, Josef and Jan MAREŠ. Internetová prezentace školy. Posuzovací arch. (School webpage. School self-evaluation tool.). Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-58-3.
 46. LUKAS, Josef. Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. (Preparedness of school for inclusive education.). Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87063-82-8.
 47. 2011

 48. LUKAS, Josef. Výsledky standardizace a možnosti využití Dotazníku interakčního stylu učitele (QTI) (Results of standardization and possibilities of using Questionnaire on Teacher Interaction). 2011.
 49. LUKAS, Josef. Vývoj a kariéra učitele. In Pozdní sběr. O práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. p. 59-72, 14 pp. 316. publikace. ISBN 978-80-7315-206-2.
 50. 2010

 51. LUKAS, Josef. Dotaznik QTI a možnosti jeho využití školními psychology. Školní psycholog/Školský psychológ, AŠP SR a ČR, 2010, vol. 12, 1-2, p. 62-67. ISSN 1212-0529.
 52. 2009

 53. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí (Primary school websites as an indicator of school social environment). Orbis Scholae, Praha: PedF UK, 2009, 3/2009, No 1, p. 63-78. ISSN 1802-4637.
 54. LUKAS, Josef and Jan ŠEREK. Předběžné výsledky standardizace dotazníku QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) pro II. stupeň českých základních škol (Preliminary standardization of the Questionnaire on Teacher Interaction for older students of Czech elementary schools). In Sociálne procesy a osobnosť 2008. Zborník z konferencie. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2009. p. 786-797, 12 pp. ISBN 978-80-88910-26-8.
 55. LUKAS, Josef. Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách - přehled relevantních výzkumů (Relations between basic schools teachers and headteachers; an overview of relevant studies). Studia paedagogica, Brno: MU, 2009, vol. 14, No 1. ISSN 1803-7437.
 56. 2008

 57. LUKAS, Josef. Etnické menšiny v ČR a jejich specifika (možná souvislost vzdělávání a kriminality) (Ethnic minorities in Czech republic and their specifics (possible connection between education and criminality)). In Mezinárodní odborný seminář MEPA, pořádaný Odborem vzdělávání a správy policejního školství Ministerstva vnitra ČR. Brno. 2008.
 58. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Internetová prezentace školy jako zrcadlo jejího sociálního prostředí (School website as an idicator of the school social environment). In XVI celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008.
 59. LUKAS, Josef and Josef SMOLÍK. Psychologie vůdcovství (Psychology of leadership). 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 208 pp. KPS003. ISBN 978-80-251-2139-9.
 60. LUKAS, Josef. Současný stav multikulturního vzdělávání a výuky v ČR (hledání koncepce a zkušenosti SIM Brno) (The contemporary situation of the multicultural education and teaching in the Czech Republic {the conceptions and experiences of SIM/Centre for Minority Integration Brno}). In Mezinárodní konference a odborný seminář „Ďuričove dni“ Asociace školní psychologie SR a ČR, Nitra. 2008.
 61. LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (2. část) (Teacher Development: Survey of Theories and Research (Part 2)). Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2008, LVIII, No 1, p. 36-49. ISSN 0031-3815.
 62. 2007

 63. LUKAS, Josef and Jan ŠEREK. Aplikace techniky repertoárové mřížky na zkoumání utváření dojmů o politicích (Application of repertory grid technique of politicians impression formation research). Československá psychologie, Praha: Academia, 2007, LI, No 6, p. 622-634. ISSN 0009-062X.
 64. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí (School website as an idicator of the shool social environment). Pedagogika, Praha, 2007, vol. 2007, No 1, p. 4-20. ISSN 0031-3815.
 65. LUKAS, Josef. Návrh koncepce diagnostiky vnitřního sociálního prostředí základní školy (Concept proposal of the diagnostics of the internal social environment in primary school). In Novinky v pedagogické a školní psychologii. 1. vyd. Hradec Králové: ESF, IPPP R a AŠP SR a R, 2007.
 66. LUKAS, Josef and Roman ŠVAŘÍČEK. Reflexe problematiky zkoumání identity učitele (Reflection of teacher identity research). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu - XV. konference České asociace pedagogického výzkumu s mezinárodní účastí pořádaná katedrou pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU. 2007.
 67. LUKAS, Josef. Vývoj učitele: přehled relevantních teorií a výzkumů (1. část) (Teacher Development: Survey of Theories and Research (Part 1)). Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007, LVII, No 4, p. 46-60. ISSN 0031-3815.
 68. 2006

 69. LUKAS, Josef. Životní příběhy učitelů - od kvalitativního ke smíšenému výzkumnému designu (Teachers life stories - from qualitative toward mixed research design). Kocurová Marie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu; sborník anotací 14 konference ČAPV. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. p. 36. ISBN 80-7043-483-X.
 70. 2005

 71. MAREŠ, Jan, Josef LUKAS, Stanislav JEŽEK and Adam CHALUPNÍČEK. Do jaké míry lze využít internetovou prezentaci školy jako zrcadlo sociálního klimatu školy? (School website as an indicator of school climate.). Ježek, S. In Psychosociální klima školy III. 1. vyd. Brno: MSD Copy, 2005. p. 130-153, 23 pp. ISBN 80-86633-45-4.
 72. LUKAS, Josef. Systémové pojetí výukové komunikace a osobnost učitele v jejím procesu (Systems approach to classroom communication and personality of teacher in this communication). In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). Brno: FSS MU, 2005. p. 370-376, 6 pp. ISBN 80-210-3804-7.
 73. LUKAS, Josef. Zkušenosti se zjišťováním interakčních stylů učitelů na 2. stupni ZŠ (Experience in finding of interaction style of primary teachers). Jiří Mareš, Tomáš Svatoš. In Novinky v pedagogické a školní psychologii 1995-2005. 1. vyd. Hradec Králové: ESF, IPPP R a AŠP SR a R, 2005. p. 29-43. ISBN 80-86856-11-9.
 74. 2002

 75. LUKAS, Josef. Rusko v éře prezidenta Vladimíra Putina : (změny zahraniční politiky). Brno, 2002. 27 l.
 76. 2001

 77. LUKAS, Josef. Politická socializace českých adolescentů v transformující se společnosti. 2001. 53 s., pří.
Display details
Displayed: 25. 3. 2019 07:33