Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. FRYŠTÁK, Marek. § 107 - § 109. Zvláštní ustanovení o některých pachatelích. In Ščerba Filip a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 1106-1011, 6 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-807-8.
 2. FRYŠTÁK, Marek. § 110 - § 139. Výkladová ustanovení. In Ščerba Filip a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 1112-1232, 120 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-807-8.
 3. FRYŠTÁK, Marek. § 28 - § 32. Okolnosti vylučující protiprávnost. In Ščerba Filip a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 495-530, 35 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-807-8.
 4. FRYŠTÁK, Marek. § 369 - § 399. Trestné činy proti branné povinnosti. In Ščerba Filip a kol. Trestní zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 3118-3217, 99 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-807-8.
 5. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. Ještě k ustanovení § 8 odst. 5 TOPO (nejen) z hlediska otázky důkazního břemene. In Tlapák, Navrátilová, Jana; Galovcová, Ingrid. Pocta Jiřímu Jelínkovi. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 101-109.
 6. FRYŠTÁK, Marek a Eva BRUCKNEROVÁ. Nové jevy v ekonomické kriminalitě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 687, 2020. 240 s. ISBN 978-80-210-9680-6.
 7. FRYŠTÁK, Marek a Eva BRUCKNEROVÁ. Nové jevy v ekonomické kriminalitě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 687, 2020. 240 s. ISBN 978-80-210-9679-0.
 8. FRYŠTÁK, Marek a Eva BRUCKNEROVÁ. Nové jevy v ekonomické kriminalitě: sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 687, 2020. 240 s. ISBN 978-80-210-9679-0.
 9. FRYŠTÁK, Marek, Eva BRUCKNEROVÁ a Silvia MIČUDOVÁ. Nové jevy v ekonomické kriminalitě 2020. 2020.
 10. FRYŠTÁK, Marek a Tomáš PLISKA. Podpora a financování terorismu - případ bývalého pražského imána. In Adrián Jalč. Legislatíva EÚ a jednotlivých štátov EÚ v oblasti boja proti terorizmu: výzvy pre Slovenskú republiku. 1. vyd. Praha: Leges, s.r.o., 2020. s. 71-86. ISBN 978-80-7502-448-0.
 11. FRYŠTÁK, Marek a Eva BRUCKNEROVÁ. Princip presumpce "viny" v médiích a při činnosti orgánů činných v trestním řízení. In Jelínek, J. a kolektiv. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2020. s. 82-93. ISBN 978-80-7502-444-2.
 12. KALVODOVÁ, Věra, Eva BRUCKNEROVÁ, David ČEP, Marek FRYŠTÁK, Katarína KANDOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Sbírka klauzurních prací z trestního práva. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. ISBN 978-80-7598-687-0.
 13. FRYŠTÁK, Marek a Tomáš PLISKA. The case of the former Prague imam in the light of radicalization of contemporary society. In Gabriela Juodkaite-Granskiene, Giedrius Mozūraitis. 16. Kriminalistika ir teismo ekspertologija: mokslas, studijos, praktika = Criminalistics and forensic expertology: science, studies, practice. 1. vyd. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizės centras, Lietuvos kriminalistų draugija, 2020. s. 415-429. ISBN 978-9986-555-48-3.
 14. 2019

 15. FRYŠTÁK, Marek. člen Komise pro nový trestní řád. 2019 - 2023.
 16. FRYŠTÁK, Marek. Člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi. 2019 - 2023.
 17. FRYŠTÁK, Marek. Honored Member of Lithuanian Association of Criminalist. Lithuanian association of criminalists, 2019.
 18. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. Islamofobie v České republice a její odraz nejen na české politické scéně. In Szabová, Eva, Deset, Miloš. In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas sectanda est. Pocta prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc. k 65. narodeninam. 1. vyd. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowakóv w Polsce, 2019. s. 281-296. ISBN 978-83-8111-156-0.
 19. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. Islamofobie v České republice a její odraz nejen na české politické scéně. In Aktuálne otázky trestného práva. 2019.
 20. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. On Contemporary State of Islamic Phobia based Hate Crimes in Czech Republic. In Gabriela Juodkaite-Granskiene. 15. International Congress: Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice. 1. vyd. Vilnius: Forensic Science Center o Lithuania, Criminalistics Association of Lithuania, 2019. s. 362-379. ISBN 978-9986-555-46-9.
 21. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. On Contemporary State of Islamic Phobia based Hate Crimes in Czech Republic. In 15. International Congress: Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice. 2019.
 22. FRYŠTÁK, Marek. Opatření a chování osob při provádění některých úkonů souvisejících s trestním řízením. In Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 2019.
 23. FRYŠTÁK, Marek. Podání vysvětlení podle zákona o policii a trestního řádu, výslech svědka – práva a povinnosti. In Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. 2019.
 24. FRYŠTÁK, Marek. Postavení znalce a znalecké dokazování v trestním řízení - "starý a nový zákon". In Odborný seminář OKTE P ČR SKPV Krajské ředitelství Jihomoravského kraje Brno. 2019.
 25. FRYŠTÁK, Marek. předseda a člen. Ediční rada Právnické fakulty a Masarykovy univerzity, 2019.
 26. FRYŠTÁK, Marek. Senior jako poškozený. In Právní minimum pro seniory. 2019.
 27. FRYŠTÁK, Marek. Slouží trestní řízení k hledání pravdy? In Den absolventů PrF MU. 2019.
 28. FRYŠTÁK, Marek. Státní zastupitelství. In Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (eds). Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek Správa veřejná – Suché. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019. s. 381-390. ISBN 978-80-7380-761-0.
 29. BRUCKNEROVÁ, Eva, Marek FRYŠTÁK, David ČEP, Jan MALÝ a Michal JANOVEC. Uzavřenost vs. interaktivita trestního práva. In Cofola 2019. Brno, 2019. 416 s. ISBN 978-80-210-9390-4.
 30. FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 124 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-385-5.
 31. FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení. In 2. konference pro soudní znalce Telč. 2019.
 32. FRYŠTÁK, Marek. Znalecký posudek, jeho význam a hodnocení v trestním řízení. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2019, Roč. 18, č. 9, s. 186-189. ISSN 1213-5313.
 33. 2018

 34. FRYŠTÁK, Marek. Člen redakční rady časopisu Kriminalistika. 2018 - 2023.
 35. FRYŠTÁK, Marek. Člen Vědecké rady PrF MU. 2018 - 2023.
 36. ČEP, David a Marek FRYŠTÁK. Impacts of Global Issues on Local Problems in the Czech Republic: Islamic Phobia. In 14. International Congress: Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice. Oděsa: Nakladatelství Helvetika, 2018. s. 121-131. ISBN 978-966-916-610-4.
 37. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. Impacts of Global Issues on Local Problems in the Czech Republic: Islamic Phobia. In 14. International Congress: Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice. 2018.
 38. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. Islamofobie v České republice a její vliv na trestnou činnost   zamyšlení nad jedním případem. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2018, roč. 17, č. 6, s. 137-144. ISSN 1213-5313.
 39. FRYŠTÁK, Marek a Věra KALVODOVÁ. K jubileu emeritního profesora Právnické fakulty MU Vladimíra Kratochvíla. In Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 365-368. ISSN 1210-9126.
 40. FRYŠTÁK, Marek. Lze v trestním řízení garantovat právo na tlumočení a překlad? In Jelínek Jiří a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. 1. vyd. Praha: Leges, 2018. s. 153-164. Trestní právo. ISBN 978-80-7502-287-5.
 41. FRYŠTÁK, Marek. Lze v trestním řízení garantovat právo na tlumočení a překlad? In Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. 2018.
 42. FRYŠTÁK, Marek. Osobní prohlídka a prohlídka těla transsexuálů. In Tomáš Gřivna. Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 49-57. ISBN 978-80-7400-709-5.
 43. FRYŠTÁK, Marek. Osobní prohlídka a prohlídka těla transsexuálů. In Olomoucké právnické dny. 2018.
 44. FRYŠTÁK, Marek. Reforma trestního řízení a řízení přípravného. In Odborný seminář P ČR SKPV OHK MŘ Brno. 2018.
 45. FRYŠTÁK, Marek. Senior v trestním řízení. In U3V - všeobecně zaměřený kurz. 2018.
 46. FRYŠTÁK, Marek. Senior v trestním řízení. In U3V - kurz pro absolventy - směr humanitní. 2018.
 47. FRYŠTÁK, Marek. Šéfredaktor redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi. 2018 - 2020.
 48. KALVODOVÁ, Věra, Marek FRYŠTÁK a Jan PROVAZNÍK. Trestní právo (stále) v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 561 s. ISBN 978-80-210-8921-1.
 49. FRYŠTÁK, Marek. Zásada subsidiarity trestní represe v praxi policejního orgánu (Policie České republiky). In Kalvodová, Věra, Fryšták, Marek, Provazník, Jan. Trestní právo (stále) v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 135-143. ISBN 978-80-210-8921-1.
 50. FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení. In 1. konference pro soudní znalce Telč. 2018.
 51. 2017

 52. FRYŠTÁK, Marek a David ČEP. An Influence of Legal Framework in the Czech Republic on Development of Economic Criminality after 1989. In Plywaczewski, Emil; Guzik-Malaruk, Ewa M. Current Problems of the Penal Law and Criminology. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o., 2017. s. 396-407. Poradniki - lit. obcojęzyczna. ISBN 978-83-255-9000-0.
 53. KALVODOVÁ, Věra a Marek FRYŠTÁK. European and National Criminal Law in the Fight against Terrorism. In Gabrielé Juodkaité-Granskiené. Criminalistics and Forensic Expertology: science, studies, practice. 1. vyd. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizes centras, 2017. s. 324-330. ISBN 978-9986-555-44-5.
 54. FRYŠTÁK, Marek a Věra KALVODOVÁ. European and National Criminal Law in the Fight against Terrorism. In 13. International Congress: Criminalistics and Forensic Expertology: Science, Studies, Practice. 2017.
 55. FRYŠTÁK, Marek a Milana HRUŠÁKOVÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 172 s. ISBN 978-80-210-8675-3.
 56. FRYŠTÁK, Marek a Milana HRUŠÁKOVÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 596 (řada teoretická), 2017. 172 s. ISBN 978-80-210-8675-3.
 57. FRYŠTÁK, Marek, Josef KUCHTA, Jan PROVAZNÍK a David ČEP. Postavení úřední osoby v trestním právu. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017. 332 s. právní monografie. ISBN 978-80-7552-622-9.
 58. FRYŠTÁK, Marek. Slouží dokazování v trestním řízení k hledání „pravdy“? In Straus, J., Bruna, E. Trestně právní a kriminalistické aspeky dokazování. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní , a.s., 2017. s. 59-64. ISBN 978-80-7408-153-8.
 59. FRYŠTÁK, Marek. Věrohodnost obviněného při dokazování finanční kriminality. In Fryšták, Marek, Hrušáková, Milana. Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 596 (řada teoretická), 2017. s. 150-162, 132 s. ISBN 978-80-210-8675-3.
 60. FRYŠTÁK, Marek. Věrohodnost znaleckého posudku. In Bradáč, A., Křižák, M. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2017. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2017. s. 15-22. ISBN 978-80-214-5459-0.
 61. FRYŠTÁK, Marek. Věrohodnost znaleckého posudku. In Expert Forensic Science 2017. 2017.
 62. FRYŠTÁK, Marek. Vybrané otázky znaleckého dokazování v trestním řízení. In 3. ostravské konferenci soudních znalců. 2017.
 63. FRYŠTÁK, Marek. Vztah policejního orgánu a státního zástupce v rámci přípravného řízení aneb vliv profesní a odborné úrovně policejního orgánu na kvalitu tohoto řízení. Státní zastupitelství. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, roč. 15, č. 5, s. 28-36. ISSN 1214-3758.
 64. FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení - vybrané otázky. In 3. ostravská konference soudních znalců. 2017.
 65. 2016

 66. KALVODOVÁ, Věra a Marek FRYŠTÁK. Aktuální problémy výkonu trestu odnětí svobody. In Bratislavské právnické fórum 2016. 2016.
 67. FRYŠTÁK, Marek, Jozef ČENTÉŠ, Jarosław SZCZECHOWICZ, Věra KALVODOVÁ, Josef KUCHTA, Jan PROVAZNÍK, David ČEP, Katarína KANDOVÁ, Marek MEZEI, Jakub ĽORKO, Krystyna SZCZECHOWICZ a Robert DZIEMBOWSKI. Corporate criminal liability (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2016. 255 s. theoretical series, edition Scientia, File. No. 566. ISBN 978-80-210-8382-0.
 68. FRYŠTÁK, Marek, Jozef ČENTÉŠ, Jarosław SZCZECHOWICZ, Věra KALVODOVÁ, Josef KUCHTA, Jan PROVAZNÍK, David ČEP, Katarína KANDOVÁ, Marek MEZEI, Jakub ĽORKO, Krystyna SZCZECHOWICZ a Robert DZIEMBOWSKI. Corporate criminal liability (in the Czech Republic, Slovakia and Poland). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 255 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), č. 566. ISBN 978-80-210-8382-0.
 69. FRYŠTÁK, Marek. Člen hodnotícího panelu P408 Právní vědy a politologie GA ČR. 2016.
 70. FRYŠTÁK, Marek. člen redakční rady časopisu Kriminalistika. 2016.
 71. FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK a Jiří VALDHANS. Dny práva 2015 - Days of Law 2015 - Část X., Okolnosti vylučující protiprávnost - juristické, kriminalistické a kriminologické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 554 (řada teoretická), 2016. 314 s. ISBN 978-80-210-8201-4.
 72. FRYŠTÁK, Marek. European migration crisis and the concept of the hate crimes or bias motivated crimes in the Czech criminal law regulation. In 12. Criminalistics and Forensic Expertology: science, studies, practice. 2016.
 73. FRYŠTÁK, Marek. European migration crisis and the concept of the hate crimes or bias motivated crimes in the Czech criminal law regulation. In Gabrielé Juodkaité-Granskiené. 12 Criminalistics and Forensic Expertology: science, studies, practice. 1. vyd. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizes centras, 2016. s. 343-356. ISBN 978-9986-555-43-8.
 74. FRYŠTÁK, Marek a Věra KALVODOVÁ. Evropský vyšetřovací příkaz. In Szabová, Eva. Trnavské právnické dni, nová Európa výzvy a očakávánia, europské výzvy trestného práva. 1. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, s. r. o., 2016. s. 7-14. ISBN 978-80-8168-565-1.
 75. FRYŠTÁK, Marek. Možnosti přenositelnosti konceptu hate crimes do české trestněprávní úpravy. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2016, roč. 15, 7-8, s. 164-167. ISSN 1213-5313.
 76. FRYŠTÁK, Marek. Přípravné řízení - bilance a perspektivy. In Prípravné konanie - možnosti a perspektívy,. 2016.
 77. FRYŠTÁK, Marek. Přípravné řízení - bilance a perspektivy. In Záhora, J. Prípravné konanie - možnosti a perspektívy. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. s. 104-116. ISBN 978-80-7502-153-3.
 78. FRYŠTÁK, Marek. Šéfredaktor Časopisu pro právní vědu a praxi. 2016 - 2019.
 79. FRYŠTÁK, Marek. Účast obhájce ve vyšetřování. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2016, roč. 15, č. 5, s. 116-122. ISSN 1213-5313.
 80. FRYŠTÁK, Marek. Znalecké dokazování v trestním řízení, znalecký posudek a jeho význam v trestním řízení. In 15. konference - odborný seminář Ústavu oceňování majetku. 2016.
 81. 2015

 82. FRYŠTÁK, Marek. Криминалист первопечатный. A First Printed Criminalist, 2015 - 2020. ISSN 2220-7473.
 83. FRYŠTÁK, Marek. Člen Komise pro nový trestní řád na MSp ČR. 2015.
 84. FRYŠTÁK, Marek. Člen redakční rady časopisu A First Printed Criminalist. 2015 - 2020.
 85. FRYŠTÁK, Marek. Člen redakční rady časopisu Kriminalistika. 2015.
 86. FRYŠTÁK, Marek. člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi. 2015.
 87. FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 392 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 509 (řada teoretická, edice Scientia). ISBN 978-80-210-7687-7.
 88. FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 394 s. ISBN 978-80-210-7687-7.
 89. FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení de lege ferenda. In Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. 2015.
 90. FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení de lege ferenda. In Marková, V. Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2015. s. 189-199.
 91. FRYŠTÁK, Marek. Fenomén ekonomické kriminality v 21. století a její příčiny. In Bratislavské právnické fŕomu. 2015.
 92. FRYŠTÁK, Marek. Fenomén ekonomické kriminality v 21. století a její příčiny. In Čičkánová D., Hapčová, I., Mičátek, V. Bratislavské právnické fórum 2015. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta Bratislava, 2015. s. 1195-1202. ISBN 978-80-7160-411-2.
 93. FRYŠTÁK, Marek. Pachová stopa jako důkaz v trestním řízení. Kriminalistika : čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2015, roč. 48, č. 3, s. 200-208. ISSN 1210-9150.
 94. FRYŠTÁK, Marek. Procesní postavení obviněného v trestním řízení a jeho výslech. In Kalvodová, Věra, Hrušáková, Milana a kol. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 132-151. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.
 95. FRYŠTÁK, Marek. Přípravné řízení de lege ferenda. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2015, roč. 14, č. 6, s. 133-139. ISSN 1213-5313.
 96. FRYŠTÁK, Marek. Scent identification method as an evidence in criminal proceedings. In 11. Criminalistics and Forensic Expertology: science, studies, practice. 2015.
 97. FRYŠTÁK, Marek. Scent identification method as an evidence in criminal proceedings. In Gabrielé Juodkaité-Granskiené. Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies and Practice. 1. vyd. Vilnius: Lietuvos teismo ekspertizés centras, 2015. s. 393-400. ISBN 978-9986-555-42-1.
 98. FRYŠTÁK, Marek, Věra KALVODOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Selected Problems of the Czech Criminal Law. 2., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 100 s. ISBN 978-80-210-7985-4.
 99. FRYŠTÁK, Marek, Věra KALVODOVÁ a Jan PROVAZNÍK. Selected Problems of the Czech Criminal Law. 2.doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 100 s. učebnice - 526. ISBN 978-80-210-7985-4.
 100. FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - zvláštní část. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 195 s. Právo. ISBN 978-80-7418-225-9.
 101. FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 338 s. Právo. ISBN 978-80-7418-246-4.
 102. 2014

 103. FRYŠTÁK, Marek, Petra POLIŠENSKÁ, Vladimír GAJDIČIAR, Dušan GAĽO, Jana KURSOVÁ, Jan PROVAZNÍK a Petr ZARIVNIJ. Aktuální judikatura k trestnímu řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 517 s. Spisy právnické fakulty, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 493. ISBN 978-80-210-7518-4.
 104. FRYŠTÁK, Marek, Petra POLIŠENSKÁ, Vladimír GAJDIČIAR, Dušan GAĽO, Jana KURSOVÁ, Jan PROVAZNÍK a Petr ZARIVNIJ. Aktuální judikatura k trestnímu řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 518 s. ISBN 978-80-210-7518-4.
 105. FRYŠTÁK, Marek a Petra POLIŠENSKÁ. Dokazování v přípravém řízení. Nejvýznamnější judikatura k vybraným tématickým okruhům po roce 1989. 1. vyd. Praha: Leges, a.s., 2014. 120 s. Praktik. ISBN 978-80-87576-85-4.
 106. FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 392 s. Spisy právnické fakulty, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 486. ISBN 978-80-210-7416-3.
 107. FRYŠTÁK, Marek. Dokazování v přípravném řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 392 s. Spisy právnické fakulty, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 486. ISBN 978-80-210-7416-3.
 108. FRYŠTÁK, Marek. Důkazní použitelnost tzv. náhodných důkazů. In Marek Fryšták, Eva Žatecká. Nové jevy v hospodářské kriminalitě. Juristický, kriminalistický a kriminologický pohled. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 43-56. ISBN 978-80-210-7515-3.
 109. FRYŠTÁK, Marek a Věra KALVODOVÁ. Evropský vyšetřovací příkaz. In Trnavské právnické dni, nová Európa výzvy a očakávánia, europské výzvy trestného práva. 2014.
 110. FRYŠTÁK, Marek. Lze zjišťovat v přípravném řízení skutkový stav věci rychle a jednoduše. In Jozef Záhora. Aktuálne problémy prípravného konania trestného. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 145-156. ISBN 978-80-7502-030-7.
 111. PROVAZNÍK, Jan a Marek FRYŠTÁK. Možnosti Probační a mediační služby v ČR ve vztahu k osobám podmíněně propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. In Medzinárodná vedecká konferencia "Úlohy štátu pri riešení dlhodobej nezamestnanosti". 2014.
 112. FRYŠTÁK, Marek a Eva ŽATECKÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě. Juristický, kriminalistický a kriminologický pohled : Sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 318. ISBN 978-80-210-7515-3.
 113. FRYŠTÁK, Marek a Dagmar BARTONÍKOVÁ. Písmoznalectví a jeho význam při posuzování pravosti podpisu na závěti. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2014, roč. 47, č. 3, s. 161-167. ISSN 1210-9150.
 114. FRYŠTÁK, Marek a Michal JÍLOVEC. Pojem přípravného řízení, jeho účel, význam a funkce z pohledu soudní judikatury. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2014, roč. 13, 7-8, s. 159-166. ISSN 1213-5313.
 115. FRYŠTÁK, Marek. Procesní postavení svědka (poškozeného) a jeho výslech v přípravném řízení. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2014, roč. 13, č. 10, s. 225-233. ISSN 1213-5313.
 116. FRYŠTÁK, Marek. Slouží dokazování v trestním řízení k hledání „pravdy“? In Trestně právní a kriminalistické aspeky dokazování. 2014.
 117. FRYŠTÁK, Marek a Dagmar BARTONÍKOVÁ. Sudebnaja ekspertiza v češskom ugolovno-procesuaľnom děistviji. Kriminalist pervopečatnyj/ A First Printed Criminalist. Kharkiv: Apostille Publishing House LLC, 2014, roč. 5, č. 8, s. 116-121. ISSN 2220-7473.
 118. FRYŠTÁK, Marek a Dagmar BARTONÍKOVÁ. Sudebnaja ekspertiza i počerkovedenije i ich značenije v ugolovnom dele. In Malevski, H., Shepitko, V. Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies and Practice. 1. vyd. Krarkiv, Ukrajina: Vydavniča Agencija "Apostiľ", 2014. s. 102-111. ISBN 978-966-2517-17-0.
 119. FRYŠTÁK, Marek a Dagmar BARTONÍKOVÁ. Sudebnaja ekspertiza v češskom ugolovno-procesuaľnom děistviji. In 10. Criminalistics and Forensic Expertology: science, studies, practice. 2014.
 120. FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - obecná část. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2014. 192 s. ISBN 978-80-7418-221-1.
 121. FRYŠTÁK, Marek. Vybrané otázky práva na obhajobu v přípravném řízení. In Romža, Sergej, Ferenčíková, Simona, Michaľov, Lukáš. Principy a zásady v trestnom práve. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2014. s. 79-90. ISBN 978-80-8152-223-9.
 122. FRYŠTÁK, Marek a Michal JÍLOVEC. Zákonnost důkazů v trestním řízení a její posuzování aplikační praxí. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014, roč. 22, č. 1, s. 46-55. ISSN 1210-9126.
 123. 2013

 124. FRYŠTÁK, Marek. člen oborové komise OK4 pro humanitní a společenské vědy. Grantová agentura České republiky, 2013.
 125. FRYŠTÁK, Marek. Expert inquiry as evidence in Czech criminal proceedings. In Malevski, H., Juodkaité-Granskiené, G. Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies and Practice. 1. vyd. Kharkov, Ukrajina: Vydavniča Agencija "Apostiľ", 2013. s. 97-106. ISBN 978-9986-555-39-1.
 126. FRYŠTÁK, Marek. Expert inquiry as evidence in Czech criminal proceedings. In 9. Criminalistics and Forensic Expertology: science, studies, practice. 2013.
 127. FRYŠTÁK, Marek. Expert inquiry as evidence in Czech criminal proceedings. In Criminalistics and forensis examination: science, studies, practise. 2013.
 128. FRYŠTÁK, Marek. Postup před zahájením trestního řízení. In Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2013. s. 483-515, 32 s. ISBN 978-80-7400-496-4.
 129. FRYŠTÁK, Marek. Specifika dokazování trestné činnosti páchané právnickými osobami. In Čičkanová, D. a kol. Bratislavské právnické fórum 2013 - Trestní politika státu a odpovědnost právnických osob. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta Bratislava, 2013. s. 57-62. ISBN 978-80-7160-359-7.
 130. FRYŠTÁK, Marek. Specifika dokazování trestné činnosti páchané právnickými osobami. In Bratislavské právnické fórum 2013. 2013.
 131. FRYŠTÁK, Marek. Subjekty trestního řízení. In Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2013. s. 180-188. ISBN 978-80-7400-496-4.
 132. FRYŠTÁK, Marek. Úřední záznam a právo na obhajobu. In Aktuální otázky českého práva. 2013.
 133. FRYŠTÁK, Marek. Úřední záznam o podání vysvětlení jako důkaz v trestním řízení. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 12, č. 9, s. 199-224. ISSN 1213-5313.
 134. FRYŠTÁK, Marek. Zahájení přípravného řízení provedením neodkladných a neopakovatelných úkonů. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 12, č. 5, s. 109-112. ISSN 1213-5313.
 135. FRYŠTÁK, Marek. Základní zásady trestního řízení. In Šámal, P., Musil. J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2013. s. 81-86;94-95;108-111;125-127, 15 s. ISBN 978-80-7400-496-4.
 136. FRYŠTÁK, Marek. Zkrácené přípravné řízení. In Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. přepracované vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2013. s. 547-561. ISBN 978-80-7400-496-4.
 137. 2012

 138. FRYŠTÁK, Marek. . Meze a rozsah dokazování v přípravném řízení. In Dokazovanie v civilnom a trestnom konaní. 2012.
 139. FRYŠTÁK, Marek. Meze a rozsah dokazování v přípravném řízení. In Dokazovanie v civilnom a trestnom konaní. 1. vyd. Pezinok: Justičná akadémia Slovenskej republiky, 2012. s. 223-236. ISBN 978-80-970207-4-3.
 140. FRYŠTÁK, Marek. Myslí to vláda České republiky s bojem proti korupci skutečně vážně? In Dny práva 2011 – Days of Law 2011, Korupce – trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 48-55. ISBN 978-80-210-5916-0.
 141. FRYŠTÁK, Marek. Použití moderních technologií při dokazování v trestním řízení. In Komora soudních tlumočníků České republiky: Zvyšování profesionality právních překladatelů a soudních tlumočníků - nové technologie. 2012.
 142. FRYŠTÁK, Marek. Profesní a odborná úroveň policejního orgánu provádějícího vyšetřování. In Frýdek Miroslav, Tauchen Jaromír. Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. 1. vyd. Brno: Key Publishing, 2012. s. 757-761. ISBN 978-80-7418-144-3.
 143. FRYŠTÁK, Marek. Realisation of the Right to Interpretation and Translation in Czech Criminal Proceedings and its Possible Misuse. In Plywaczewski, Emil. Current Problems of the Penal Law and Criminology. 5. vyd. Warszawa, Polsko: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012. s. 153-166. Prawo karne. ISBN 978-83-264-1675-0.
 144. FRYŠTÁK, Marek. Smysl a význam zkráceného přípravného řízení z hlediska jeho rychlosti. Trestněprávní revue. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 11, č. 10, s. 235-238. ISSN 1213-5313.
 145. FRYŠTÁK, Marek. The Effect of Police Officers’ Professional Education and Experience on the Quality of Investigation of Economic Crime. In Kushnirenko, S.P. Criminalistics and Forensic Examination: Science, Studies and Practice. 1. vyd. Sankt Peterburg, Rusko: Izdatelnyj Dom Sankt Peterburgskovo gasudarstvenovo univerziteta, 2012. s. 134-140. ISBN 978-5-288-05314-6.
 146. FRYŠTÁK, Marek. The Effect of Police Officers’ Professional Education and Experience on the Quality of Investigation of Economic Crime. In 8. Criminalistics and Forensic Expertology: science, studies, practice. 2012.
 147. FRYŠTÁK, Marek a Dana ŠRAMKOVÁ. The Role of Customs Administration in the Globalized World. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders. 1. vyd. Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2012. s. 281-286. Legal Diferences and Similarities. ISBN 978-83-60743-57-7.
 148. FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - zvláštní část. 3. aktualizované. Ostrava: Key Publishing, 2012. 170 s. Právo. ISBN 978-80-7418-159-7.
 149. FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Kateřina PŘEPECHALOVÁ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - obecná část. 3. aktualizované. Ostrava: Key Publishing, 2012. 165 s. Právo. ISBN 978-80-7418-158-0.
 150. FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Daniel PROUZA, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. 3. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2012. 275 s. Právo. ISBN 978-80-7418-160-3.
 151. FRYŠTÁK, Marek. Znalec v trestním řízení. In Vysoké učení technické Brno, Ústav soudního inženýrství, Obecná problematika soudního znalectví. 2012.
 152. 2011

 153. FRYŠTÁK, Marek. Combating corruption in the Czech republic in the period 2006-2012. In Hendrych Malevski, Gabriela Juodkaité-Granskiené. Criminalistics and forensic examination: science, studies and practice. 1. vyd. Vilnius, Litva: Lietuvos teismo ekspertizés centras, 2011. s. 136-145. ISBN 978-9986-555-34-6.
 154. FRYŠTÁK, Marek. Does the Czech Republic Need Criminal Liability of Legal Persons? Journal of Criminal Law and Public Prosecution. London: SCS Science Centrum, 2011, roč. 2, č. 1, s. 18-22. ISSN 2045-9246.
 155. FRYŠTÁK, Marek. European Law and International Judicial Cooperation in Criminal Matters. In One or many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island: East Hall Press, 2011. s. 195-197. ISBN 978-1-878326-20-1.
 156. FRYŠTÁK, Marek. Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2011. 304 s. ISBN 978-80-210-5493-6.
 157. FRYŠTÁK, Marek a Eva ŽATECKÁ. Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva. 2011.
 158. FRYŠTÁK, Marek. Právo na soukromí a nedotknutelnost jiných prostor a pozemků. In Vojtěch Šimíček (ed.). Právo na soukromí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 201-210. ISBN 978-80-210-5449-3.
 159. FRYŠTÁK, Marek. Prohlídka jiných prostor a pozemků ve světle rozhodnutí Ústavního soudu. In Kuruc Peter. Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe. 1. vyd. Bratislava: Eurokódex, 2011. s. 401-410. ISBN 978-80-89447-57-2.
 160. FRYŠTÁK, Marek. Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci prohlídek jiných prostor a pozemků a jejich dopad na aplikační praxi. Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2011, roč. 44, č. 4, s. 253-262. ISSN 1210-9150.
 161. FENYK, Jaroslav, Marek FRYŠTÁK a Eva ŽATECKÁ. Some Areas of Regulation of the Internal Market : Criminal law : I. Criminal Procedure. In One or Many? : The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. Rock Island: East Hall Press, 2011. s. 191-198. ISBN 1-878326-20-1.
 162. FRYŠTÁK, Marek. Spravedlivý proces a právo na tlumočení a překlad v trestním řízení. Trestněprávní revue. Praha: C. H.Beck, 2011, roč. 10, č. 2, s. 35-39. ISSN 1213-5313.
 163. FRYŠTÁK, Marek a Dana ŠRAMKOVÁ. The Role of Customs Administration in the Czech Republic - Financial and Criminal Law Topics. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish – Czech – Slovak Borders. 2011.
 164. ŠRAMKOVÁ, Dana a Marek FRYŠTÁK. The role of customs administration in the globalized world. In Free Movement of Goods and Persons Across the Polish - Czech and Slovak Border in Context of the EU Law. 2011.
 165. BARTONÍKOVÁ, Dagmar a Marek FRYŠTÁK. Znalecké zkoumání a písmoznalectví a jejich význam v trestním řízení. Trestněprávní revue. Praha: C. H.Beck, 2011, roč. 10, č. 12, s. 345-350. ISSN 1213-5313.
 166. FRYŠTÁK, Marek. Znalecký posudek a jeho význam při dokazování úpadkových deliktů. In Marek Fryšták. Nové jevy v hospodářské kriminalitě ve světle reformy trestního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 27-35. ISBN 978-80-210-5493-6.
 167. 2010

 168. FRYŠTÁK, Marek. Evidence in Czech Criminal Proceedings. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. London: SCS Science Centrum, 2010, vol.1, no. 2, s. 18-22. ISSN 2043-085X.
 169. KUCHTA, Josef, Jaroslav FENYK, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Hospodářská trestná činnost :multimediální učební text. 2. doplněné vydání. Brno: Masarykova universita, 2010. 103 s. MU Brno 57. ISBN 978-80-210-5155-3.
 170. FRYŠTÁK, Marek. Je nadále nezbytný téměř výlučný monopol vyšetřování Policie České republiky? Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2010, Roč. 43, č. 2, s. 81-91. ISSN 1210-9150.
 171. FRYŠTÁK, Marek a Eva ŽATECKÁ. Možnosti ochrany jednotlivce v českém trestním řízení. In COFOLA 2010: the Conference proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 496-505. ISBN 978-80-210-5151-5.
 172. FRYŠTÁK, Marek. Možnosti postupu policejního orgánu před zahájením úkonů trestního řízení. Je stávající stav vyhovující? Státní zastupitelství. Praha: Novatrix, 2010, Roč. 8, č. 5, s. 22-26. ISSN 1214-3758.
 173. FRYŠTÁK, Marek. Odborné vyjádření versus znalecký posudek. In Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2010. 12 s. ISBN 978-80-210-5305-2.
 174. FRYŠTÁK, Marek. Policejní orgán a pojetí trestného činu v novém trestním zákoníku. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2010, vol. 9, no. 11, s. 341-346. ISSN 1213-5313.
 175. FRYŠTÁK, Marek. Pre-Trial Proceedings in the Czech Republic. Jurisprudence. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2010, roč. 2010, č. 3 (121), s. 251-267. ISSN 1392-6195.
 176. ŠRAMKOVÁ, Dana a Marek FRYŠTÁK. The role of Customs Administration at the Time of Financial Crisis. In Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego / Public Finance and Financial Law in the Context od Financial Crisis in Central and Eastern. 1. vyd. Białystok - Lwów: Białystok - Temida 2, 2010. s. 424-433. Temida 2, 2010. Center publication. ISBN 978-83-89620-85-9.
 177. FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Zdeněk KREJČÍ, Daniel PLŠEK a Eva ŽĎÁRSKÁ. Trestní právo v aplikační praxi:multimediální učební text. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 98 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 58. ISBN 978-80-210-5247-5.
 178. 2009

 179. FRYŠTÁK, Marek. Freezing of Property between the Member States of the European Union from the View of Czech National Regulation. In Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Yers of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. Maribor: University of Maribor, 2009. s. 177-186. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6.
 180. FRYŠTÁK, Marek a Zdeněk KREJČÍ. Postavení znalce v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, Právnická fakulta, 2009. 167 s. Edice učebnic PrF MU č. 430. ISBN 978-80-210-4955-0.
 181. ŠRAMKOVÁ, Dana a Marek FRYŠTÁK. Role celní správy v ČR, SR a EU. In Slovensko v Európskej únii. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2009. s. 100-110. ISBN 978-80-8054-477-5.
 182. FRYŠTÁK, Marek. Soudní versus správní trestání právnických osob. In Pocta Petru Průchovi. 1. vyd. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009. s. 239-244. ISBN 978-80-86775-22-7.
 183. FRYŠTÁK, Marek a Dana ŠRAMKOVÁ. The role of Customs Administration at the Time of Financial Crisis. In European Law and national criminal legislation. 2009.
 184. ŠRAMKOVÁ, Dana a Marek FRYŠTÁK. The role of Customs Administration at the Time of Financial Crisis. In Public Finance and Financial Law in the Context of Financial Crises in the Eastern and Central Europe. 2009.
 185. FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - zvláštní část. Fryšták Marek a kol. 2,. Ostrava: Key Publishing, 2009. 170 s. Právo. ISBN 978-80-7418-040-8.
 186. FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - obecná část. Fryšták Marek a kol. 2. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2009. 157 s. Právo. ISBN 978-80-7418-039-2.
 187. FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Daniel PROUZA a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. Fryšták Marek a kol. 2. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 265 s. Právo. ISBN 978-80-7418-041-5.
 188. STŘÍLKOVÁ, Patricie a Marek FRYŠTÁK. Vykázání jako prostředek ochrany před domácím násilím. 1. vyd. Brno: Key Publishing, s.r.o., 2009. 91 s. Právo. ISBN 978-80-7418-020-0.
 189. 2008

 190. ŽATECKÁ, Eva a Marek FRYŠTÁK. Alternativní tresty v České a Slovenské republice. In Rekodifikácia trestného práva - doterajšie poznatky a skusenosti. 1. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. s. 101-109. ISBN 978-80-89363-03-2.
 191. ŽATECKÁ, Eva a Marek FRYŠTÁK. Dokazování hospodářských trestných činů a dohoda o vině a trestu. In Rekodifikace trestního práva procesního (Aktuální problémy). 2008. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. s. 23-29. ISBN 978-80-87146-13-2.
 192. FRYŠTÁK, Marek. Příčiny hospodářské kriminality v České republice po roce 1989 z pohledu orgánů činných v trestním řízení. In Nové jevy v hospodářské a finanční kriminalitě - vnitrostátní a evropské aspekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008. s. 200-212. ISBN 978-80-210-4714-3.
 193. FRYŠTÁK, Marek a Eva ŽATECKÁ. Současné trendy odhalování a dokazování trestných činů proti měně se zaměřením se na trestné činy související s paděláním a pozměňováním peněz. In Policajné vedy a policajné činnosti. 1. vyd. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2008. s. 43-54. ISBN 978-80-8054-449-2.
 194. FRYŠTÁK, Marek. Specifika dokazování trestného činu padělání a pozměňování peněz. In Teoretické a praktické problémy dokazovania - pocta prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi, DrSc. k 80. narodeninám. 1. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. s. 59-68. ISBN 978-80-89363-17-9.
 195. FRYŠTÁK, Marek a Eva ŽATECKÁ. Trestné činy proti měně de lege lata a de lege ferenda. Kriminalistika. Praha, 2008, Roč. 41, č. 2, s. 108-118. ISSN 1210-9150.
 196. FRYŠTÁK, Marek. Trestní odpovědnost právnických osob jako jeden z možných nástrojů boje s hospodářskou kriminalitou. In Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008. s. 1711-1716. ISBN 978-80-210-4733-4.
 197. FRYŠTÁK, Marek, Eva ŽATECKÁ, Daniel PROUZA, Michal GALÁT a Roman HEINZ. Trestní právo hmotné - obecná část. Fryšták Marek a kol. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 174 s. Právo. ISBN 978-80-87071-70-0.
 198. FRYŠTÁK, Marek, Eva ŽATECKÁ, Daniel PROUZA, Michal GALÁT a Roman HEINZ. Trestní právo hmotné - zvláštní část. Fryšták Marek a kol. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 156 s. Právo. ISBN 978-80-87071-71-7.
 199. FRYŠTÁK, Marek, Eva ŽATECKÁ, Daniel PROUZA, Michal GALÁT a Roman HEINZ. Trestní právo procesní. Fryšták Marek a kol. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 250 s. Právo. ISBN 978-80-87071-72-4.
 200. 2007

 201. ŽATECKÁ, Eva a Marek FRYŠTÁK. Alternativní tresty z pohledu úvah de lege ferenda. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2007, roč. 2007, vo.2, s. 97-103. ISSN 0323-0619.
 202. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Karel, jr. SCHELLE, Klára HEJTMÁNKOVÁ a Marek FRYŠTÁK. Dědictví a dědické právo. Schelleová Ilona a kol. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 228 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1659-3.
 203. FRYŠTÁK, Marek. Evropská integrace a ochrana společné evropské měny proti padělání. In K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně-filozofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. s. 260-266. ISBN 978-80-7380-070-3.
 204. FRYŠTÁK, Marek. Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 205 s. Právo. ISBN 978-80-87071-18-2.
 205. KUCHTA, Josef, Jaroslav FENYK, Marek FRYŠTÁK a Věra KALVODOVÁ. Hospodářská trestná činnost :multimediální učební. In Hospodářská trestná činnost :multimediální učební. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4256-8.
 206. ŽATECKÁ, Eva a Marek FRYŠTÁK. Princip restorativní justice v novém trestním zákoníku. In Days of Public Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2007. s. 649-660. ISBN 978-80-210-4430-2.
 207. FENYK, Jaroslav a Marek FRYŠTÁK. Protection of the Financial Interests of the European Communities in the Czech republic. In European law and national Criminal legislation. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007. s. 116-121. ISBN 978-80-85889-88-8.
 208. FRYŠTÁK, Marek a Jaroslav FENYK. Protection of the Financial Interests of the European Communities in the Czech republic. In European Law and national criminal legislation. 2007.
 209. SCHELLEOVÁ, Ilona, Karel SCHELLE, Marek FRYŠTÁK, Ivo SVOBODA a Ivo NEJEZCHLEBA. Sousedské spory a paragrafy. Schelleová Ilona a kol. 1. vyd. Brno: Computer press, 2007. 182 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1731-6.
 210. FRYŠTÁK, Marek. Transnational Organized Crime, European Integration and Euro Counterfeits. In Pandectele Romane - repertoriu de jurisprudenta, doctrina si legislatie. 1. vydání. Bukurešť: Wolters Kluwer Romania, 2007. s. 278-285. ISSN 1843-3189.
 211. ŽATECKÁ, Eva a Marek FRYŠTÁK. Trest obecně prospěšných prací z pohledu nového trestního zákoníku a případných změn dalších souvisejících předpisů. Trestní právo. Praha: LexisNexis CZ, 2007, Roč. 12, č. 9, s. 5-8. ISSN 1211-2860.
 212. PROUZA, Daniel, Marek FRYŠTÁK, Petr VANĚČEK a Eva ZAJÍČKOVÁ. Trestní právo hmotné a procesní. / Daniel Prouza ... [et al.]. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007. 420 s. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-86708-51-5.
 213. SCHELLE, Karel, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ, Ivo SVOBODA, Jaroslav PADRNOS, Irena PÍCHOVÁ, Iva ŠMÍDOVÁ a Marek FRYŠTÁK. Základy práva pro ekonomy. /Karel Schelle a kol. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 379 s. Právo. ISBN 978-80-87071-17-5.
 214. 2006

 215. FRYŠTÁK, Marek. Je snížení věkové hranice vzniku trestní odpovědnosti dostatečným řešením dětské kriminality? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 1, s. 9-13. ISSN 1210-9126.
 216. FRYŠTÁK, Marek, Jana BERNREITEROVÁ, Michal GALÁT a Eva ŽĎÁRSKÁ. Trestní právo v aplikační praxi : multimediální učební text. / Marek Fryšták ... [et al.]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 124 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 32). ISBN 80-210-4055-6.
 217. SCHELLE, Karel, Ilona SCHELLEOVÁ, Marek FRYŠTÁK, Jaromír HARVÁNEK, Ivo SVOBODA, Jaroslav PADRNOS, Iva ŠMÍDOVÁ, Karel SCHELLE,JR. a Jana DOSTÁLOVÁ. Základy práva pro ekonomy (vybrané kapitoly). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2006. 344 s. Právo. ISBN 80-87071-00-X.
 218. 2005

 219. FRYŠTÁK, Marek. Informátor jako jeden z nástrojů v boji s organizovaným zločinem. In Nové jevy v hospodářské kriminalitě : sborník z mezinárodní konference konané na Právnické fakultě MU v Brně v únoru 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 35-45. ISBN 8021038314.
 220. FRYŠTÁK, Marek. Informátor jako jeden z nástrojů v boji s organizovaným zločinem. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2005, Roč. 13, č. 1, s. 42-47. ISSN 1210-9126.
 221. FRYŠTÁK, Marek. Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2004. Trestněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2005, Roč. 4, č. 1, s. 27-28. ISSN 1213-5313.
 222. FRYŠTÁK, Marek. Kurz CEPOL na téma Euro counterfeiting - padělání eura, 21.-24.6.2005 Lisabon. Policista. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2005, Roč. 9, č. 12, s. XXI-XXIV, 4 s. ISSN 1211-7943.
 223. FRYŠTÁK, Marek. Možnosti policejní spolupráce v boji s nadnárodní kriminalitou. In Právné aspekty činnosti polície v boji proti kriminalite v európskej dimenzii. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2005. s. 60-82. ISBN 80-8054-352-6.
 224. FRYŠTÁK, Marek. Pár poznámek k návrhu věcného záměru rekodifikace zákona o trestním řízení soudním z pohledu policejní praxe. 2. Trestní právo. Praha: Orac, 2005, Roč. 10, č. 1, s. 15-19. ISSN 1211-2860.
 225. FRYŠTÁK, Marek. Problematika padělaných peněz v České republice. Trestní právo. Praha: Orac, 2005, Roč. 10, č. 12, s. 20-22. ISSN 1211-2860.
 226. FRYŠTÁK, Marek. Teoretické a praktické aspekty vybraných skutkových podstat hospodářské kriminality. In JUMAN 05 - jurist and manager. Praha: Sdružení Evida Plzeň, 2005. s. 27-63. ISBN 80-86596-66-4.
 227. NETT, Alexandr a Marek FRYŠTÁK. Trestní právo procesní : multimediální učební text. / Alexandr Nett ... [et al.]. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 92 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 12). ISBN 80-210-3720-2.
 228. FRYŠTÁK, Marek. Zajištění peněžních prostředků na účtu banky a možnost jejich vydání oprávněné osobě. Tresněprávní revue. Praha: C.H.Beck, 2005, Roč. 4, č. 8, s. 204-209. ISSN 1213-5313.
 229. FRYŠTÁK, Marek. Zamyšlení nad jedním nálezem Ústavního soudu. Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis, 2005, Roč. 3, č. 7-8, s. 27-32. ISSN 1214-3758.
 230. 2004

 231. FRYŠTÁK, Marek. Kodex policejní etiky. Kriminalistika. Praha: Magnet-Press, 2004, Roč. 37, č. 1, s. 42-50. ISSN 1210-9150.
 232. FRYŠTÁK, Marek. Některé aspekty rekognice v praxi přípravného řízení a povinnost účasti obviněného jako poznávané osoby na ní. Kriminalistika. Praha: Magnet-Press, 2004, Roč. 37, č. 4, s. 282-291. ISSN 1210-9150.
 233. FRYŠTÁK, Marek. Pár poznámek k návrhu věcného záměru rekodifikace zákona o trestním řízení soudním z pohledu policejní praxe. 1. Trestní právo. Praha: Orac, 2004, Roč. 9, č. 12, s. 21-22, 3 s. ISSN 1211-2860.
 234. FRYŠTÁK, Marek. Šikana jako sociálně patologický jev. Policista. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2004, Roč. 8, č. 11, s. X-XIII, 4 s. ISSN 1211-7943.
 235. FRYŠTÁK, Marek. Zamyšlení nad postavením informátora. Policista. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2004, Roč. 8, č. 3, s. VII-VIII, 2 s. ISSN 1211-7943.
 236. 2003

 237. FRYŠTÁK, Marek. Mezinárodní policejní spolupráce. Policista. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003, Roč. 7, č. 4, s. 1-13. ISSN 1211-7943.
 238. FRYŠTÁK, Marek. Ochrana osobních údajů a policejní informační systémy. Policista. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003, Roč. 7, č. 7, s. 1-8. ISSN 1211-7943.
 239. FRYŠTÁK, Marek. Policisté verzus přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu - úvahy de lege ferenda. Policista. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003, Roč. 7, č. 9, s. 38-39. ISSN 1211-7943.
 240. 2002

 241. FRYŠTÁK, Marek. Srovnání právní úpravy předstíraného převodu věci upravené v zákoně o policii do 31.12.2001 s právní úpravou vyplývající ze zákona č. 265/2001 Sb. (novela trestního řádu). Policista. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2002, Roč. 6, č. 4, s. Příloha 12-14, 3 s. ISSN 1211-7943.
 242. 2001

 243. FRYŠTÁK, Marek. Některé základní rozdíly mezi obecní policií a Policií České republiky. Policista. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2001, Roč. 5, č. 5, s. 30-31. ISSN 1211-7943.
 244. FRYŠTÁK, Marek. Policie České republiky a její právní subjektivita, 1. Policista. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2001, Roč. 5, č. 9, s. 30-31. ISSN 1211-7943.
 245. FRYŠTÁK, Marek. Policie České republiky a její právní subjektivita, 2. Policista. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2001, Roč. 5, č. 10, s. 30-31. ISSN 1211-7943.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 3. 2021 13:59